Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/1980 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel

Částka 22/1980
Platnost od 22.07.1980
Účinnost od 01.10.1980
Zrušeno k 30.06.1991 (213/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 22. května 1980

o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel

Český úřad bezpečnosti práce stanoví v dohodě s příslušnými orgány a organizacemi podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce:


§ 1zrušeno

Povinnosti při provozu vozidelzrušeno

§ 2zrušeno

§ 3

Bezpečnostní přestávky

(1) Nepřetržitá doba řízení nesmí být delší než 3 hodiny . Za nepřetržitou dobu řízení se považuje řízení vozidla a pobyt řidiče ve vozidle při jeho zastavení z důvodů provozu nebo odbavování cestujících. Je-li tato doba přerušena na dobu kratší, než jsou stanoveny v následujících odstavcích, doba řízení se považuje za nepřetržitou.

(2) Řidiči musejí přerušit řízení z důvodů bezpečnosti práce vždy nejpozději po 3 hodinách nepřetržitého řízení na dobu 30 min. (dále jen "bezpečnostní přestávka"), během které řidiči nevykonávají činnost, vyplývající z jejich pracovních povinností.

(3) Třicetiminutové bezpečnostní přestávky může provozovatel rozdělit, přičemž nejkratší pro tento účel započitatelná doba je 10 minut, s výjimkou dálkové dopravy.

(4) Ustanovení o bezpečnostních přestávkách neplatí , jsou-li na vozidlo přiděleni současně 2 řidiči, kteří se vždy nejpozději po 3 hodinách nepřetržitého řízení vystřídají. 4)

(5) Provozovatel je povinen kontrolovat doby řízení vozidel a jiných prací, jakož i doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku na základě tachogramů, výkazů o provozu vozidla a dalších dokladů.

(6) Tachogramy je provozovatel povinen uschovávat po dobu tří let.

§ 4 – § 15zrušeno

Zařízení a údržba pracovišťzrušeno

§ 16 – § 18zrušeno

Pracovní jámyzrušeno

§ 19 – § 24zrušeno

Doprava nákladůzrušeno

§ 25 – § 27zrušeno


Společná a závěrečná ustanovenízrušeno

§ 28 – § 29azrušeno


Předseda:

Dr. Bartík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965, uveřejněné pod č. 20/1965 Sb.

2) Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích.

3) Vyhláška č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb.

4) Touto úpravou nejsou dotčeny předpisy upravující délku pracovní doby.

5) § 32 vyhlášky č. 90/1975 Sb., o podmínkách provozu vozidel pozemních komunikacích.

6) ČSN 30 0024 Rozdělení a druhy vozidel - definice základních pojmů.

7) Vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu.

8) § 19 vyhlášky č. 100/1975 Sb.

9) Např. ČSN 36 0046 Umělé osvětlení v průmyslových závodech, ČSN 36 0061 Osvětlení železničních prostranství.

10) Vyhláška č. 90/1975 Sb.

11) § 26 vyhlášky č. 100/1975 Sb.

12) ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. ČSN 73 0837 Jednotlivé a řadové garáže. ČSN 73 0838 Hromadné garáže.

13) Směrnice č. 46/1978 Sb. Hyg. předpisů, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, ve znění uveřejněném ve sbírce Hygienických předpisů, svazek 39 z roku 1978 (dále jen "Směrnice č. 46/1978").

14) ČSN 36 0035 Denní osvětlení budov. ČSN 36 0046 Umělé osvětlení v průmyslových závodech.

15) ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení.

16) ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky, zejména tabulky se značkou 0622, 7810 a 7812.

17) ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy.

18) ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot.

19) ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky.

20) ČSN 34 1440 Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.
ČSN 34 0110 Předpisy pro krytí elektrických předmětů.
ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

21) ČSN 34 0110 Předpisy pro krytí elektrických předmětů.

22) ČSN 34 0110 Předpisy pro krytí elektrických předmětů. ČSN 33 2310 Předpisy pro elektrická zařízení v různých prostředích.

23) ČSN 05 0610 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom.
ČSN 05 0630 Bezpečnostní ustanovení pro svařování elektrickým obloukem.

24) ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže.
ČSN 73 0838 Hromadné garáže.
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel pro motorovou dopravu.

25) ČSN 01 2720 Bezpečnostní barvy.

26) ČSN 73 0837 Jednotlivé a řadové garáže. ČSN 73 0838 Hromadné garáže.

27) Vyhláška č. 70/1960 Sb., o zajištění pohotovosti hasicích zařízení.

28) ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

29) ČSN 34 1440 Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.

30) § 35 a 36 vyhlášky č. 100/1975 Sb.

31) Zejména IV. díl výnosu Ústředního báňského úřadu z 26. 6. 1965 čj. 65/1965, kterým se vydává bezpečnostní předpis o výbušinách, registrovaný v částce 31/1965 Sb., ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Technické předpisy, ČSN 34 1730 Předpisy pro pracoviště s radioaktivními látkami, ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin.

32) § 69 vyhlášky č. 90/1975 Sb.

33) § 34 odst. 1 vyhlášky č. 100/1975 Sb.

34) § 12 a 14 vyhlášky č. 90/1975 Sb.

35) Vyhláška č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel.
Vyhláška č. 60/1976 Sb., kterou se vydávají zásady školení pracovníků o požární ochraně.

36) Vyhláška č. 94/1972 Sb.

37) Směrnice ÚRO č. 124/1973 Sb., o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Přesunout nahoru