Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1971 Sb., o účetnictví

Částka 22/1980
Platnost od 22.07.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

86

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 17. června 1980,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1971 Sb., o účetnictví

Federální ministerstvo financí stanoví v dohodě s Federálním statistickým úřadem podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1971 Sb., o účetnictví, se mění a doplňuje takto:

1. § 18 odst. 1 zní:

"(1) Přípustnost operací se povinně přezkušuje u účetních dokladů ověřujících pořizování investic, pořizování předmětů postupné spotřeby s výjimkou drobných předmětů a krátkodobých předmětů do 3000 Kčs za 1 předmět, zúčtovávání nákladů příštích období do nákladů na činnosti, tvoření rezerv na výdaje příštích období, ostatní osobní náklady, ostatní použití hospodářského výsledku a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. U ostatních operací se jejich přípustnost přezkušuje povinně jen v případech, které písemně určí vedoucí organizace, popřípadě orgán nadřízený organizaci.".

2. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Přezkušováním přípustnosti operací pověří vedoucí organizace v souladu s ustanovením § 17 odst . 1 pracovníky, kteří jsou k tomuto přezkušování odborně způsobilí.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Ministr:

Ing. Lér CSc. v. r.

Přesunout nahoru