Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.

Částka 21/1980
Platnost od 15.07.1980
Účinnost od 15.07.1980
Zrušeno k 01.10.1986 (51/1986 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

83

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 30. června 1980,

jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb.:


Čl. 1

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 40 Cestovní potřeby zní:

"§ 40

Neobchodní zboží v cestovním styku a zásilkách

(1) Od cla je osvobozeno zboží dovážené k osobní spotřebě cestujícího nebo člena posádky dopravního prostředku (cestovní potřeby), pokud druh a množství tohoto zboží odpovídá osobním poměrům a délce cesty; v tomto rámci jsou osvobozeny nejvýše 2 litry vína, 1 litr lihovin, 250 kusů cigaret nebo tomu odpovídající množství jiných tabákových výrobků, 1000 kusů loveckých nábojů brokových a 50 kusů loveckých nábojů do kulovnice.

(2) Osobám, které se vracejí zpět do tuzemska po dočasném pobytu v cizině se osvobozuje od cla zboží k osobnímu užívání, např. oděv, obuv, prádlo, které si za pobytu v cizině opatřily z důvodů naléhavé nutnosti. Od cla se těmto osobám také osvobozuje zboží dovážené k přiměřené osobní spotřebě během cesty, nejvýše však v množství uvedeném v odst. 1, s výjimkou loveckých nábojů.

(3) Zboží dovážené v cestovním styku, kromě případů uvedených v odstavcích 1 a 2, osobami s trvalým bydlištěm v tuzemsku se osvobozuje od cla v ceně až do výše 3 000 Kčs, jestliže bylo v cizině získáno darem nebo za devizové prostředky, které mohou podle platných předpisů pro nákup zboží použít.

(4) Zboží dovážené v cestovním styku kromě případů uvedených v odstavcích 1 a 2 osobami s trvalým bydlištěm v cizině se osvobozuje od cla v ceně až do výše 600 Kčs.

(5) Zboží dovážené v zásilkách se osvobozuje od cla v ceně až do výše 300 Kčs.

(6) Dováží-li se podle odstavců 3 až 5 zboží, jehož cena přesahuje částku stanovenou pro osvobození od cla, vyměří se clo u takového zboží jen z té částky, která převyšuje cenu stanovenou pro bezcelný dovoz zboží.

(7) Cenou se rozumí tuzemská maloobchodní cena stejného nebo podobného zboží.".

2. § 42 zní:

"§ 42

(1) V rozsahu a za podmínek uvedených v § 41 se osvobozují od cla stěhované svršky československých státních příslušníků, kteří se vracejí z trvalého pobytu v cizině k trvalému pobytu v tuzemsku.

(2) Československým státním příslušníkům, kteří se vracejí z ciziny po dočasném pobytu, trvajícím nejméně jeden rok, se za podmínek uvedených v § 41 odst. 5 a 6 osvobozují od cla stěhované svršky, které do ciziny vyvezli.

(3) Československým státním příslušníkům, kteří se vracejí z ciziny, po dočasném pobytu, trvajícím nejméně jeden rok, se osvobozuje od cla zboží, které si za pobytu v cizině opatřili a které dovážejí v množství k přiměřené vlastní potřebě a osob žijících s nimi ve společné domácnosti s výjimkou motorových vozidel.".

3. § 48 Pohonné látky, mazací oleje a tuky k provozu dopravních prostředků zní:

"§ 48

Pohonné látky, mazací oleje a tuky k provozu dopravního prostředku

(1) Od cla se osvobozují pohonné látky, mazací oleje a tuky nutné k provozu dopravního prostředku, které se dováží týmž dopravním prostředkem v nádržích pevně zabudovaných v dopravním prostředku.

(2) Pohonné látky, mazací oleje a tuky dopravované v rezervních nádobách se osvobozují od cla v množství přiměřeném délce cesty a spotřebě dopravního prostředku.

(3) Od cla se též osvobozují pohonné látky, mazací oleje a tuky, dovážené cizozemskými dopravními organizacemi pro vlastní dopravní prostředky. Toto osvobození se nevztahuje na pohonné látky, mazací oleje a tuky pro silniční dopravní prostředky.".


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 1980.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Přesunout nahoru