Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o hodnocení technické úrovně výrobků

Částka 21/1980
Platnost od 15.07.1980
Účinnost od 01.08.1980
Zrušeno k 01.01.1989 (227/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 3. června 1980

o hodnocení technické úrovně výrobků

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě s ministerstvem výstavby a techniky České socialistické republiky a ministerstvem výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky podle § 52 písm. a) bod 4 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Účel vyhlášky

(1) Hodnocení technické úrovně výrobků podle této vyhlášky se provádí v zájmu ověření výsledků výzkumných a vývojových prací, popřípadě k vyvolání těchto prací k včasné obměně výrobků a k zajišťování dalšího zvyšování technické úrovně výrobků.

(2) Osvědčení a rozhodnutí podle § 8 odst. 1 vydaná na základě výsledku hodnocení technické úrovně výrobků federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj pro výrobky organizací řízených federálními ústředními orgány, ministerstvem výstavby a techniky České socialistické republiky a ministerstvem výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky pro výrobky organizací řízených ústředními orgány republik a ve vymezených případech též pověřenými orgány nebo organizacemi podle § 14 odst. 1 (dále jen "hodnotitelské orgány") jsou podkladem pro účely tvorby a provádění změn cen výrobků podle příslušného předpisu. 1)

§ 2

Obsah a rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje

a) postup při hodnocení technické úrovně výrobků a vymezuje okruh výrobků podléhajících tomuto hodnocení,

b) náležitosti žádostí pro účely hodnocení,

c) lhůty technickoekonomické životnosti výrobků a vymezuje okruh výrobků, na který se vztahují.

(2) Vyhláška se vztahuje na tuzemské výrobky, které jsou opakovaně dodávány alespoň ve shodném koncepčním řešení, materiálovém provedení a srovnatelné velikosti, nebo u nichž lze předpokládat, že takto dodávány budou. Vyhláška se nevztahuje na výrobky podléhající povinnému hodnocení. 2)

§ 3

Vymezení některých pojmů

(1) Pro účely vyhlášky se považují za výrobky též soubory strojů a zařízení a práce, výkony a služby (dále jen "výrobky"), pokud u nich lze provést hodnocení jejich technické úrovně způsobem podle odstavce 3.

(2) Za nový výrobek se považuje výrobek, který svým novým řešením a zdokonalením užitných vlastností uspokojuje efektivněji společenské potřeby nebo uspokojuje takové společenské potřeby, které dosud nebyly uspokojovány. K novému výrobku musí být vypracována nová technicko-výrobní dokumentace a nové vymezení podstatných kvalitativních a dodacích podmínek. 3)

(3) Hodnocení technické úrovně výrobku spočívá ve srovnání jeho vlastností podstatných z hlediska efektivnosti jeho výroby a užití a z hlediska jeho vlivu na životní prostředí s vlastnostmi současných tuzemských a zahraničních výrobků určených pro stejné nebo obdobné užití a v posouzení, zda výrobek uspokojuje požadavky národního hospodářství a vývozu.

ČÁST DRUHÁ

Technická úroveň výrobků

§ 4

Okruh výrobků podléhajících hodnocení technické úrovně

(1) Hodnocení technické úrovně podléhají povinně nové výrobky, které budou zavedeny do běžné výroby jako výsledek řešení úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky.

(2) Je-li účelné provést hodnocení technické úrovně výrobku pro podporu realizace hlavních směrů technické politiky státu, mohou hodnotitelské orgány ze svého podnětu, zejména v souvislosti s řešením úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky, s vydáváním osvědčení o technické pokrokovosti výrobků nebo rozhodnutí o technické zastaralosti výrobků, nebo na žádost o hodnocení technické úrovně výrobků kterékoli odběratelské organizace nebo jejího nadřízeného orgánu stanovit další výrobky k hodnocení technické úrovně, zejména

a) výrobky, jejichž technická úroveň již nevyhovuje současným požadavkům národního hospodářství a vývozu,

b) výrobky, u nichž nedošlo mezi ústředním orgánem odběratele a ústředním orgánem výrobce k dohodě o technické zastaralosti výrobku. 4)

(3) Výrobky neuvedené v odstavci 1, popřípadě nestanovené k hodnocení podle odstavce 2, se hodnotí jen na žádost výrobní organizace. Výrobní organizace může ze své iniciativy předložit žádost o hodnocení technické úrovně svého výrobku jen tehdy, jestliže prokazuje, že výrobek splňuje alespoň podmínky stanovené v § 8 odst. 1 písm. b).

§ 5

Předkládání žádostí o hodnocení technické úrovně výrobků

(1) Žádost o hodnocení technické úrovně výrobku je nutno hodnotitelskému orgánu předložit nejpozději:

a) 3 měsíce před zahájením běžné výroby nového výrobku,

b) 6 měsíců před termínem, od kterého se bude výrobek považovat za technicky zastaralý, u výrobků podle § 12 odst. 2 písm. b) a f),

c) ve lhůtě podle odstavce 4.

(2) Vypracovává-li žádost o hodnocení technické úrovně výrobku výrobní organizace, předkládá ji ve dvou vyhotoveních orgánu středního článku řízení, který ji po prověření úplnosti a správnosti obsahu předloží se svým vyjádřením k technické úrovni hodnoceného výrobku svému nadřízenému ústřednímu orgánu. Je-li výrobní organizace přímo řízena ústředním orgánem, předkládá žádost přímo tomuto ústřednímu orgánu. Nadřízený ústřední orgán jedno vyhotovení žádosti spolu se svým stanoviskem k technické úrovni hodnoceného výrobku předloží příslušnému hodnotitelskému orgánu.

(3) Vypracovává-li odběratelská organizace žádost o hodnocení technické úrovně výrobku podle § 4 odst. 2, předloží ji ve dvou vyhotoveních svému nadřízenému ústřednímu orgánu, popřípadě žádost vypracuje přímo tento ústřední orgán, který jedno vyhotovení žádosti předkládá příslušnému hodnotitelskému orgánu.

(4) Zahajuje-li hodnotitelský orgán hodnocení technické úrovně u výrobku podle § 4 odst. 2, vyzve výrobní organizaci k vypracování žádosti o hodnocení technické úrovně výrobku a pro její předložení stanoví přiměřenou lhůtu.

(5) Hodnotitelský orgán si může v odůvodněných případech vyžádat větší počet vyhotovení žádosti o hodnocení technické úrovně výrobku.

§ 6

Náležitosti žádostí o hodnocení technické úrovně výrobků

(1) Žádost výrobní organizace o hodnocení technické úrovně nového výrobku musí obsahovat:

a) údaje podle přílohy č. 1 této vyhlášky,

b) prospekt, popřípadě fotografie nebo technický náčrt výrobku,

c) výsledky schvalovacích zkoušek výrobku podle příslušných předpisů (hygienických, zdravotnických, bezpečnostních apod.) pokud se u výrobku vyžadují při jeho uvedení do oběhu,

d) vyjádření hlavních 5) odběratelských organizací k technické úrovni a ekonomickým přínosům výrobku u odběratele; má-li být nebo je-li výrobek již vyvážen, vyjádření příslušné organizace zahraničního obchodu k technické úrovni výrobku a k dosažené nebo předpokládané ekonomické efektivnosti při vývozu,

e) výsledky zkoušek prototypu, popřípadě výrobku ověřovací série,

f) závěry ze závěrečného oponentního řízení u výrobků, jejichž realizace je výsledkem řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky,

g) výpočet ekonomické efektivnosti nového výrobku podle zvláštního předpisu. 6)

(2) Žádost o hodnocení technické úrovně jiných než nových výrobků podaná výrobní organizací musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až d).

(3) Žádost o hodnocení technické úrovně výrobku podaná odběratelskou organizací nebo jejím nadřízeným orgánem musí obsahovat:

a) údaje podle přílohy č. 1 uvedené přiměřeně k možnostem odběratelské organizace nebo orgánu,

b) výsledky zkoušek nebo provozu výrobku u odběratele,

c) informaci o výsledku projednání rozporu mezi ústředním orgánem odběratele a ústředním orgánem výrobce o technické zastaralosti výrobku, včetně specifikace rozporu, jde-li o výrobky uvedené v § 4 odst. 2 písm. b).

(4) Za správnost a doložitelnost údajů uvedených v žádosti o hodnocení technické úrovně výrobků odpovídá organizace, popřípadě orgán, který ji vypracoval.

§ 7

Posouzení žádostí o hodnocení technické úrovně výrobků

(1) Hodnotitelský orgán do 15 dnů ode dne, kdy žádost o hodnocení technické úrovně výrobku obdržel, pověří:

a) zda výrobek může být hodnocen podle této vyhlášky,

b) zda podklady žádosti o hodnocení technické úrovně výrobku jsou úplné.

(2) Zjistí-li hodnotitelský orgán, že nejde o výrobek, který může být hodnocen podle této vyhlášky, žádost zamítne.

(3) Nejsou-li podklady žádosti o hodnocení technické úrovně výrobku úplné nebo nelze-li na základě předepsaných podkladů technickou úroveň výrobku objektivně posoudit, vyžádá si hodnotitelský orgán do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti písemně od orgánu nebo organizace, která žádost vypracovala, potřebné doplňující podklady a pro jejich předložení stanoví přiměřenou lhůtu.

(4) Hodnotitelské orgány si mohou vyžádat mimo podklady uvedené v § 6 další zdůvodňující podklady nebo stanoviska k technické úrovni hodnoceného výrobku, zejména stanoviska státních zkušeben 7) nebo jiných pracovišť, 8) vedoucích pracovišť technického rozvoje nebo odběratelských organizací, včetně organizací zahraničního obchodu.

(5) Vyžádané doplňující podklady k žádosti se předkládají v požadovaném počtu vyhotovení přímo hodnotitelskému orgánu.

(6) Pokud hodnotitelský orgán ve stanovené popřípadě prodloužené lhůtě vyžádané doplňující podklady neobdrží, může žádost zamítnout.

§ 8

Hodnocení technické úrovně výrobků

(1) Pokud hodnotitelský orgán žádost o hodnocení technické úrovně výrobku nezamítne podle § 7 odst. 2 nebo odst. 6, provede hodnocení technické úrovně výrobku a na základě výsledku hodnocení vydá

a) osvědčení o technické pokrokovosti výrobku v případě, že výrobní organizace prokázala, že jde o nový výrobek, který svou technickou úrovní předčí dosud vyráběné tuzemské výrobky určené pro stejné nebo obdobné užití a vyrovná se alespoň současným progresívním výrobkům předních světových výrobců a splňuje požadavky národního hospodářství a vývozu,

b) osvědčení o dobré technické úrovni výrobku v případě, že výrobní organizace prokázala, že výrobek se svou technickou úrovní alespoň vyrovná současným standardním zahraničním výrobkům určeným pro stejné nebo obdobné užití a že splňuje požadavky národního hospodářství a vývozu,

c) rozhodnutí o technické zastaralosti výrobku v ostatních případech.

(2) V osvědčení o technické pokrokovosti výrobku stanoví hodnotitelský orgán též dobu jeho platnosti s přihlédnutím k charakteru výrobku, k předpokládané době, po kterou bude výrobek splňovat podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) a k době uplatňování cenového zvýhodnění. 9)

(3) V osvědčení o dobré technické úrovni výrobku stanoví hodnotitelský orgán dobu jeho platnosti s přihlédnutím k charakteru výrobku, k předpokládané době, po kterou bude výrobek splňovat podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b), a ke lhůtám technickoekonomické životnosti výrobků.

(4) V rozhodnutí o technické zastaralosti výrobku stanoví hodnotitelský orgán pouze počátek platnosti rozhodnutí s ohledem na časovou naléhavost zavedení výroby nového výrobku.

(5) Hodnotitelský orgán je povinen hodnocení technické úrovně výrobku ukončit a vydat příslušné osvědčení nebo rozhodnutí podle odstavce 1 nejdéle do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla úplná žádost včetně vyžádaných doplňujících podkladů nebo stanovisek řádně doručena.

(6) Osvědčení nebo rozhodnutí podle odstavce 1, popřípadě zamítnutí žádosti o hodnocení technické úrovně výrobku podle § 7 odst. 2 nebo odst. 6 zasílá hodnotitelský orgán výrobní organizaci, jejímu nadřízenému ústřednímu orgánu a orgánu středního článku řízení, příslušnému cenovému úřadu a v jednom vyhotovení též ústřednímu orgánu nadřízenému odběratelské organizaci, bylo-li hodnocení provedeno na jeho žádost.

§ 9

Revize rozhodnutí hodnotitelského orgánu

Prokáže-li se dodatečně, např. na základě zjištění státních nebo resortních zkušeben, poznatků odběratelů nebo opravárenských organizací, že vlastnosti výrobku prokazatelně neodpovídají podmínkám rozhodným pro vydání osvědčení nebo rozhodnutí podle § 8 odst. 1, hodnotitelský orgán svoje původní rozhodnutí zruší a vydá osvědčení nebo rozhodnutí odpovídající zjištěnému stavu.

ČÁST TŘETÍ

Technickoekonomická životnost a technická zastaralost výrobků

§ 10

Lhůty technickoekonomické životnosti výrobků

(1) Lhůta technickoekonomické životnosti výrobku vyjadřuje dobu, po kterou lze předpokládat, že výrobek se svou technickou úrovní alespoň vyrovná standardním zahraničním výrobkům určeným pro stejné nebo obdobné užití a bude splňovat požadavky národního hospodářství a vývozu.

(2) Počátkem lhůty technickoekonomické životnosti výrobku, který nebyl hodnocen, je den první fakturace výrobku, nelze-li tento den z účetní evidence již zjistit, považuje se za počátek lhůty první den měsíce, popřípadě čtvrtletí, v němž došlo k zahájení výroby výrobku, včetně výroby ověřovací série.

(3) Počátkem lhůty technickoekonomické životnosti u výrobku technicky pokrokového je den následující po dni, v němž skončila platnost osvědčení o technické pokrokovosti výrobku.

§ 11

Okruh výrobků, na který se vztahují lhůty technickoekonomické životnosti

(1) Lhůty technickoekonomické životnosti výrobků uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky se vztahují na opakovaně dodávané tuzemské výrobky, s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 2.

(2) Lhůty technickoekonomické životnosti se nevztahují na

a) díly zařazené v 9. nebo 0. skupině průmyslových oborů podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků,

b) výrobky, které jsou podle podkladů dodávek určeny pro potřebu udržování a oprav jiných výrobků, jejichž jsou částí,

c) výrobky, jejichž podstatné kvalitativní podmínky jsou zcela vymezeny československými státními nebo oborovými normami,

d) výrobky vyráběné na základě platných dvoustranných nebo vícestranných mezinárodních specializačních nebo kooperačních dohod, pokud jsou v těchto dohodách jmenovitě uvedeny,

e) výrobky uvedené v seznamech výrobků centrálně regulovaných, 10)

f) výrobky, u nichž je vydáno osvědčení o dobré technické úrovni výrobku podle § 8 odst. 1 písm. b),

g) výrobky, u nichž je vydáno rozhodnutí o technické zastaralosti výrobku podle § 8 odst. 1 písm. c).

§ 12

Technická zastaralost výrobků

(1) Bez dalšího řízení se za výrobky technicky zastaralé považují

a) výrobky, u nichž bylo vydáno rozhodnutí o technické zastaralosti výrobku, ode dne platnosti tohoto rozhodnutí,

b) výrobky, u nichž je vydáno osvědčení o dobré technické úrovni výrobku, uplynutím doby platnosti tohoto osvědčení,

c) výrobky uvedené v § 4 odst. 1, u nichž výrobní organizace nepředložila hodnotitelskému orgánu žádost o hodnocení technické úrovně, dnem zahájení běžné výroby výrobku,

d) výrobky stanovené k hodnocení technické úrovně hodnotitelským orgánem podle § 4 odst. 2, u nichž výrobní organizace nepředložila žádost o hodnocení technické úrovně ve lhůtě podle § 5 odst. 4, ode dne uplynutí této lhůty,

e) výrobky, u nichž byl v závěrech ze závěrečného oponentního řízení u úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky navržen a orgánem oprávněným zahajovat oponentní řízení stanoven termín, 11) od kterého se budou považovat za technicky zastaralé,

f) výrobky, na něž se vztahují lhůty technickoekonomické životnosti, uplynutím této lhůty.

(2) Výrobní organizace jsou povinny vést evidenci o svých výrobcích alespoň v tomto rozsahu:

a) název a typové označení výrobku,

b) číslo jednotné klasifikace,

c) datum počátku lhůty technickoekonomické životnosti,

d) doba platnosti osvědčení o technické pokrokovosti výrobku,

e) doba platnosti osvědčení o dobré technické úrovni výrobku,

f) datum, od kterého se výrobek považuje za technicky zastaralý z důvodů uvedených v odstavci 1,

g) název a typové označení výrobku, kterým bude dosavadní výrobek ve výrobě nahrazen.


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 13

Ustanovení přechodná

(1) Povinnost stanovená v § 4 odst. 1 se vztahuje na nové výrobky, jejichž běžná výroba bude zavedena po 31. prosinci 1980.

(2) Lhůty technickoekonomické životnosti výrobků stanovené touto vyhláškou vstupují v platnost:

a) dnem 1. července 1981 u výrobků, u kterých lhůta technickoekonomické životnosti stanovená touto vyhláškou uplyne tímto dnem nebo dnem dřívějším, jestliže předchozími předpisy stanovená lhůta by uplynula po tomto dnu nebo lhůta nebyla vůbec stanovena,

b) dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v ostatních případech.

Ustanovení závěrečná

§ 14

(1) Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky nebo ministerstvo výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky může pověřit hodnocením technické úrovně některých vybraných výrobků a vydáváním osvědčení a rozhodnutí podle § 8 odst. 1 též jiný orgán nebo organizaci, jestliže splňují předpoklady pro objektivní výkon hodnocení a pokud s tímto pověřením souhlasí nebo s ním souhlasí jejich nadřízený ústřední orgán.

(2) Výjimky ze lhůt technickoekonomické životnosti výrobků udělené podle dosavadních předpisů se považují po dobu své platnosti za osvědčení o dobré technické úrovni výrobků podle § 8 odst. 1 písm. b), pokud jsou pro tyto výrobky lhůty technickoekonomické životnosti touto vyhláškou stanoveny.

(3) Výjimky z ustanovení § 2 odst. 2, § 5 odst. 1 a § 11 odst. 1 této vyhlášky stanoví federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě s ministerstvy výstavby a techniky republik.

§ 15

Zrušuje se

výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky a ministerstva výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky č. 4 ze dne 19. prosince 1974 o hodnocení technické úrovně výrobků, registrovaný ve Sbírce zákonů, částka 1, ze dne 20. ledna 1975.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1980.


Ministr ČSSR

pro technický a investiční rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.

2) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

3) § 8 vyhlášky č. 137/1973 Sb., ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.

4) § 126 odst. 4 vyhlášky č. 137/1973 Sb., ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.

5) § 94 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky č. 137/1973 Sb., ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.

6) Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 4 ze dne 19. května 1972 pro výpočty ekonomické efektivnosti úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky, zveřejněná ve Zpravodaji FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR, částka 2-3 ze dne 31. května 1972.

7) § 2 odst. 2 zákona č. 30/1968 Sb.

8) Oddíl III. zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, část autorizovaná pracoviště.

9) § 30 odst. 11 a § 31 odst. 2 vyhlášky č. 137/1973 Sb., ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.

10) Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 77/1977 Sb., o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě.

11) § 38 písm. f) a § 42 odst. 2 směrnice FMTIR č. 8 ze dne 14. července 1978 o oponentním řízení, zveřejněné ve Zpravodaji FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR č. 5-6 z 15. září 1978.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/1980 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/1980 Sb.

Přehled lhůt technickoekonomické životnosti výrobku

Kód oboru, skupiny, podskupiny Název oboru, skupiny, podskupiny Lhůta technickoekonomické životnosti v letech
1 2 3
206 Výrobky ze slinutých karbidů opracované - lhůta stanovena jen pro
206 1 - destičky břitové vyměnitelné ze slinutých karbidů 9
206 2 - destičky břitové vyměnitelné s předlisovaným utvářečem třísky ze slinutých karbidů 9
206 6 - průvlaky a čelisti ze slinutých karbidů 9
242 Přípravky pomocné textilní a kožedělné (včetně průmyslových tensidů) - lhůta stanovena jen pro
242 21 - přípravky pomocné konzervační pro kůže 9
242 24 - přípravky pomocné kožedělné - mořidla a fixační přípravky pro třísliva 9
242 2tí - přípravky pomocné kožedělné úpravářské a přísady do nich 9
242 29 - přípravky pomocné kožedělné obuvnické (vosky, apretury, barvy atd.) 9
242 3 - třísloviny 9
243 Přípravky pomocné gumárenské (včetně stabilizátorů pro plasty) - lhůta stanovena jen pro
243 1 - urychlovače gumárenské 9
243 2 - prostředky proti stárnutí kaučuku 9
245 Materiály pomocné chemické pro povrchovou úpravu a pro různé užití - lhůta stanovena jen pro
245 4 - materiály pro polygrafický průmysl 9
245 5 - materiály pomocné chemické pro stavebnictví a ostatní průmyslové obory 9
247 Klihy, želatiny a lepidla (kromě lepidel škrobových, dextrinových a epoxidových) - lhůta stanovena jen pro
247 4 lepidla syntetická 7
252 Přípravky na ochranu rostlin a přípravky proti škůdcům 7
254 Výrobky fotochemické - z toho 7
254 5 - fotolučebniny nestanovena
272 Výrobky těžké z pryže technické -lhůta stanovena jen pro
- pásy pryžové 9
272 5 - podlahoviny pryžové 9
272 7 - řemeny pryžové klínové hnací 9
273 Výrobky lehké z pryže technické - lhůta stanovena jen pro
273 1 - výrobky lehké lisované z pryže technické 9
273 5 -gemokov 9
274 Pneumatiky 7
275 Výrobky zdravotnické z pryže (bez máčených výrobků) 7
278 Výrobky osinkové - z toho 9
278 1 - desky osinkové nestanovena
278 5 - textil osinkový nestanovena
283 Polotovary a některé jednoduché výrobky z plastů - lhůta stanovena jen pro
283 6 - usně plastové a poromerní 7
284 Podlahoviny, dopravní pásy a řemeny z plastů - z toho: 7
284 6 - pásy dopravní a řemeny z plastů 9
314 Lana ocelová, praménce, hřebíky a jiné výrobky z drátu - lhůta stanovena jen pro
314 5 - lana ocelová 9
314 6 - kordy ocelové 9
314 72 - hřídele ohebné 9
314 86 - lana ocelohliníková 9
336 Agregáty a prvky hydraulické - z toho 9
336 6 - prvky hydraulické ostatní nestanovena
336 83 - zkušebny hydraulických prvků nestanovena
337 Prvky a zařízení pneumatické - z toho 9
337 3 - části rozvodů tlakovzdušných ostatní nestanovena
338 Zařízení převodová pro změnu otáček 9
339 Zařízení převodová pro stálé otáčky - z toho 9
339 6 - hřídele drážkové a kloubové nestanovena
339 7 - mechanismy kloubové spojek nestanovena
346 Zdroje proudu elektrochemické 9
347 Zdroje světla elektrické - lhůta stanovena jen pro
347 5 - zdroje výbojkové 7
347 6 - panely elektro-radioluminiscenční 7
348 Svítidla - z toho 7
348 6 - svítidla speciální nestanovena
355 Prvky měničové (usměrňovačové) výkonové - lhůta stanovena jen pro
355 1 - prvky polovodičové neřízené 7
355 2 - prvky polovodičové řízené 7
356 Měniče (usměrňovače) výkonové nad 0,1 kW - z toho 7
356 8 - příslušenství měničů, usměrňovačů, spínačů a regulátorů nestanovena
359 Elektromotory 9
361 Zdroje proudu rotační 8
362 Transformátory výkonové a tlumivky 8
363 Zařízení elektrotepelná průmyslová 7
364 Jednotky měnírenské - z toho 8
364 7 - jednotky měnírenské stabilní pro speciální účely nestanovena
364 8 - příslušenství jednotek měnírenských nestanovena
365 Transformovny blokové a stožárové 8
366 Soustrojí zdrojová a soustavy pohonné elektrické 9
371 Součásti pro elektroniku - lhůta stanovena jen pro
371 7 - součástky sdružené pro elektroniku 7
372 Prvky polovodičové - z toho 7
372 7 - prvky polovodičové využívající termoefekt, Hallův efekt a jiné nestanovena
372 8 - prvky polovodičové ostatní nestanovena
373 Prvky mikroelektronické sdružené 7
375 Prvky vakuové 7
382 Zařízení pro drátovou telekomunikaci - z toho 7
382 4 - zařízení pro přenosovou telefonní techniku nestanovena
382 5 - zařízení pro dálkovou signalizaci a ovládání pro drátovou telekomunikaci nestanovena
382 8 - výrobky ostatní drátové telekomunikace nestanovena
383 Výrobky pro radiokomunikace a televizi - z toho 7
383 x8 - podskupiny oboru označené na 5 místě číselného kódu číslicí 8 nestanovena
383 8 - výrobky pro radiokomunikace a televizi ostatní nestanovena
384 Přijímače rozhlasové a televizní a přístroje reprodukční - z toho 3
384 41 - zesilovače jednokanálové pro další výrobu 7
384 42 - zesilovače vícekanálové pro další výrobu 7
384 5 - příslušenství magnetofonů a diktafonů, antény, jejich části a příslušenství nestanovena
388 Přístroje měřicí mechanické (kromě vah a přístrojů časoměrných) - z toho 7
388 24 - vodoměry 9
388 25 - plynoměry 9
388 89 - zařízení zvláštní doplňující pro přístroje mechanické měřicí nestanovena
389 Přístroje měřicí elektrické (kromě vah a přístrojů časoměrných) -z toho 7
389 x9 - podskupiny oboru označené na 5 místě číselného kódu číslem 9 nestanovena
389 48 - odpory posuvné pro měřicí účely nestanovena
389 6 - čidla (snímače) s elektrickým výstupem nebo číslicovým výstupem nestanovena
391 Přístroje měřicí elektronické a mikroskopy elektronové - v toho 5
391 x9 - podskupiny oboru označené na 5 místě číselného kódu číslicí 9 nestanovena
392 Přístroje opticko mechanické (včetně zařízení pro zpracování filmového a fotografického materiálu) - z toho 7
392 8 - příslušenství k opticko-mechanickým přístrojům zvláštní nestanovena
393 Váhy (bez vah laboratorních a vah pro domácnost) - z toho 7
393 8 - váhy zvláštní účelové a příslušenství vah nestanovena
394 Přístroje časoměrné - 7
z toho
394 1 - hodinky 3
394 2 - budíky 5
394 41 - hodiny tranzistorové a bateriové a autohodiny elektrické 5
394 7 - doplňky k hodinám kovové nestanovena
395 Stroje a přístroje pro zjišťování vlastností a vad materiálů 7
396 Přístroje vědecké a laboratorní a zařízení vakuová - z toho 7
396 28 - příslušenství k vakuovým přístrojům a zařízením nestanovena
396 3 - přístroje laboratorní pro zahřívání, chlazení, destilaci, extrakci a k jeldahlizaci (mimo celoskleněné) nestanovena
396 5 - přístroje laboratorní pomocné, zařízení a pomůcky nestanovena
396 6 - přístroje, zařízení a pomůcky pro práce s radioaktivními látkami nestanovena
397 Výrobky zdravotnické techniky - lhůta stanovena jen pro
397 7 - přístroje vyšetřovací a léčebné elektrické 7
401 Zařízení reprografická - z toho 7
401 4 - zařízení pro přípravu předloh, meziproduktů a pro dokončovací práce nestanovena
401 8 - zařízení přídavná k reprografickým přístrojům a strojům nestanovena
402 Stroje, přístroje a zařízení kancelářské 7
403 Stroje na zpracování dat - z toho 7
403 19 - zařízení pomocná na zpracování děrných štítků nestanovena
403 6 - zařízení přídavná a části matematických strojů, zařízení samostatná nestanovena
405 Přístroje pro automatickou regulaci a řízení - z toho 7
405 8 - vybavení technické řídicích pracovišť nestanovena
409 Měřidla a zařízení pro měření geometrických veličin - lhůta stanovena jen pro
409 2 - přístroje pro měření délek a šířek a pro měření drsnosti povrchu 7
409 6 - měřidla mechanická a automatická pro měření geometrických veličin 7
412 Nářadí upínací běžné - lhůta stanovena jen pro
412 6 - nářadí mechanizované pro upínání a polohování výrobků 7
414 Nářadí ruční mechanizované 7
415 Nářadí upínací, řezné a ruční, měřidla a nástroje tvářecí, nenormalizované v ČSN a ON a nástroje diamantové - lhůta stanovena jen pro
415 2 - nástroje řezné nenormalizované 9
415 76 - nářadí mechanizované nenormalizované pro upínání a polohování 9
415 8 - nástroje diamantové 9
424 Konstrukce kovové nosné pro stavby a technologická zařízení - z toho 9
424 4 - konstrukce kovové doplňkové pomocné a ochranné nestanovena
425 Zařízení mazací průmyslová - lhůta stanovena jen pro
425 2 - zdroje tlakového maziva 8
426 Čerpadla - z toho 9
426 4 - čerpadla ostatní nestanovena
426 5 - čerpadla s ručním pohonem nestanovena
426 8 - zařízení závlahová a kejdovací nestanovena
427 Kompresory a vývěvy objemové 9
428 Turbokompresory 9
429 Výrobky vzduchotechnické - lhůta stanovena jen pro
429 1 - ventilátory 7
429 4 - výrobky pro větraní a odsávaní znečištěného vzduchu 7
429 5 - zařízení pro úpravu vzduchu
431 Sušárny 7
432 Zařízeni chladicí a mrazicí
433 Stroje plnící a balící a stroje na úpravu obalů - z toho 7
433 3 - příslušenství strojů a zařízení pro mytí plnění a uzavírání skleněných a plechových obalů nestanovena
433 6 - příslušenství ke strojům pro tváření plnění a uzavíraní obalu nestanovena
434 Pece palivové průmyslové (bez keramických) - z toho 7
434 8 - zařízeni doplňkové k pecím palivovým průmyslovým nestanovena
435 Zařízení pro čerpaní a měřeni kapalných paliv - lhůta stanovena jen pro
435 2 - zařízeni výdejní pro drobný prodej kapalných paliv 7
435 3 - zařízení přečerpávací kapalných paliv 7
436 Zařízení pro úpravu vody - z toho 7
436 31 - zařízeni chemické úpravy vod nestanovena
436 6 - zařízeni a příslušenství doplňující a pomocné úpravy vod nestanovena
443 Příslušenství silničních motorových vozidel - z toho 7
443 3 - zařízeni bezpečnostní světelná a zvuková nestanovena
443 45 - desky přístrojové úplné s příslušenstvím nestanovena
443 65 - hadice armované pro příslušenství motorových vozidel nestanovena
443 76 - zařízení palivových systémů a filtrů provozních látek spalovacích motorů ostatní nestanovena
443 8 - příslušenství motorových vozidel ostatní nestanovena
444 Automobily osobní a dodávkové 5
445 Automobily nákladní a jejich účelové modifikace 7
446 Přívěsy a návěsy 7
447 Autobusy 7
448 Trolejbusy a elektrobusy 7
449 Automobily protipožární a zařízení hasicí (prostředky požární ochrany) 9
451 Motorová vozidla jednostopá a jejich užitkové modifikace a návěsy 5
454 Zařízení pro technickou obsluhu dopravních prostředků - z toho 7
454 7 - zařízení a pomůcky pro technickou obsluhu a údržbu vstřikovacích zařízení naftových motorů nestanovena
456 Lokomotivy elektrické 8
457 Lokomotivy motorové 8
458 Vozidla kolejová pro osobní dopravu 8
459 Vozidla kolejová pro nákladní dopravu - z toho 8
459 4 - vozidla kolejová nákladní pro zvláštní účely dráhy nestanovena
459 5 - vozidla kolejová nákladní pro podnikovou dopravu (bez přechodu na tratě ČSD) nestanovena
459 6 - vozíky kolejové důlní a malodrážní nestanovena
459 7 - vozidla kolejová nákladní ostatní nestanovena
463 Lodě vnitrozemské plavby a plovoucí zařízení (bez lodí sportovních) - z toho 9
463 8 - zařízení a příslušenství lodní vnitrozemské nestanovena
468 Jeřáby - z toho 7
468 8 - prostředky k jeřábům doplňující nestanovena
469 Mechanismy zvedací - lhůta stanovena jen pro
469 12 - kladkostroje elektrické 7
469 38 - zvedáky hydraulické 9
471 Výtahy - z toho 9
471 8 - příslušenství a zařízení výtahů nestanovena
471 x9 - podskupiny oboru označené na 5. místě číselného kódu číslicí 9 nestanovena
472 Zařízení transportní pro přepravu sypkých materiálů - lhůta stanovena jen pro
- transportéry typové 7
473 Zařízení pro dopravu po laně - lhůta stanovena jen pro
- dráhy a vleky typové 7
474 Zařízení pro ložné operace - lhůta stanovena jen pro
- zařízení typová 7
475 Vozíky dopravní - lhůta stanovena jen pro
475 3 - vozíky dopravní motorové tažné 7
475 4 - vozíky dopravní motorové bez zdvihu 7
475 5 - vozíky dopravní motorové zdvižné 7
476 Zařízení transportní pro přepravu kusových materiálů - lhůta stanovena jen pro
- zařízení typová 7
477 Prostředky přepravní kovové a z kombinovaných materiálů pro paletizaci a kontejnerizaci - lhůta stanovena jen pro
477 5 - kontejnery 7
478 Zařízení pro sklady kusového zboží - lhůta stanovena jen pro
478 5 - zařízení stohovací a nakládací pro sklady kusového zboží 7
478 6 - stroje pro tvorbu a rozebírání paletizačních jednotek 7
478 7 - stroje a zařízení pro plnění a vyprazdňování kontejnerů 7
482 Motory pístové 7
483 Kotle průmyslové a lodní - z toho 9
483 8 - příslušenství ke kotlům průmyslovým a lodním nestanovena
484 Zařízení pro ústřední vytápění - lhůta stanovena jen pro
484 1 - kotle pro ústřední vytápění 9
484 2 - hořáky monoblokové pro spalování kapalných a plynných paliv 9
484 3 - výměníky tepla, ohříváky vody a výměníkové předávací stanice soustav ústředního vytápění a přípravy teplé užitkové vody 9
485 Turbíny parní 9
486 Turbiny plynové 9
487 Turbiny vodní 9
488 Reaktory a zařízení pro elektrárny jaderné 9
492 Stroje a zařízení pro hlubinné dobývání - z toho 7
492 5 - výztuž důlní porubová, chodbová a zařízení kotvicí nestanovena
493 Zařízení těžná pro hlubinné doly - z toho 7
493 19 - příslušenství strojů důlních dopravníků nestanovena
493 69 - příslušenství věží těžních hlubinných dolů nestanovena
494 Stroje a zařízení pro úpravu uhlí a rud - z toho 7
494 5 - zařízení doplňující k strojům a zařízením pro úpravu uhlí a rud nestanovena
494 7 - zařízení pro odběr a zpracování vzorků pro kaly, uhlí a briketárny nestanovena
495 Rýpadla kolesová a zakladače - z toho 9
495 8 - díly k rýpadlům kolesovým a zakladačům nestanovena
496 Stroje a zařízení pro geologický průzkum - z toho 7
496 8 - jednotky (uzly) montážní ke strojům a zařízením pro geologický průzkum nestanovena
497 Zařízení pro těžbu a zpracování rašeliny 7
498 Stroje a zařízení pro přípravu vysokopecní vsázky a pro výrobu surového železa - z toho 7
498 31 - žlaby odlévací pro odlévání surového železa nestanovena
498 33 - pánve na železo a strusku pro odlévání surového železa nestanovena
499 Stroje a zařízení koksoven - z toho 7
499 8 - příslušenství baterií koksárenských nestanovena
501 Stroje a zařízení oceláren 7
502 Zařízení válcovací - z toho 7
502 8 - výstroj válcoven a úpraven nestanovena
503 Stroje a zařízení sléváren - z toho 7
503 8 - zařízení slévárenská doplňková všeobecná nestanovena
506 Zařízení společná převážně pro chemickou a potravinářskou výrobu - z toho 7
506 2 - nádoby a nádrže pro chemickou a potravinářskou výrobu vyjma speciální nádrže a aparáty určené pro zpracování mléka nestanovena
507 Stroje a zařízení pro chemickou výrobu 7
508 Stroje a zařízení pro výrobu a zpracování celulózy, papíru a lepenky 7
509 Stroje a zařízení na zpracování pryže a plastů - z toho 7
509 11 - zásobníky pro gumárenské chemikálie a měkčidla a pro plasty nestanovena
512 Stroje obráběcí (kromě strojů dřevoobráběcích) - z toho 7
512 86 - jednotky (uzly) montážní ke strojům obráběcím (kromě strojů dřevoobráběcích) nestanovena
512 87 - příslušenství zvláštní ke strojům obráběcím (kromě strojů dřevoobráběcích) nestanovena
512 88 - doplňky mechanizační ke strojům obráběcím (kromě strojů dřevoobráběcích) nestanovena
512 x9 - podskupiny oboru označené na 5. místě číselného kódu číslicí 9 nestanovena
513 Stroje tvářecí na kovy a na plasty - z toho 7
513 8 - stroje tvářecí ruční, zvláštní příslušenství a mechanizační a automatizační zařízení tvářecích strojů na kovy a plasty nestanovena
513 x8 - podskupiny oboru označené na 5. místě číselného kódu číslicí 8 nestanovena
514 Stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů - z toho 7
514 6 - příslušenství strojů a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů nestanovena
515 Zařízení pro povrchovou úpravu - z toho 7
515 x7 - podskupiny oboru označené na 5. místě číselného kódu číslicí 7 nebo 8 nestanovena
516 Stroje a zařízení zvláštní pro strojírenskou výrobu a hutní druhovýrobu 7
519 Stroje a zařízení na zpracování dřeva - z toho 7
519 7 - zařízení pomocná a doplňující ke strojům pro zpracování dřeva nestanovena
519 8 - příslušenství zvláštní ke strojům a zařízením pro zpracování dřeva nestanovena
521 Stroje a zařízení pro sklářskou výrobu - z toho 7
521 6 - zařízení sklářských pecí doplňkové a pomocné nestanovena
521 7 - nářadí a formy sklářské pro ruční a strojní výrobu sklářských výrobků nestanovena
521 8 - příslušenství strojů a zařízení pro sklářskou výrobu nestanovena
522 Stroje a zařízení pro výrobu vláken a pro výrobu textilní a konfekční 7
524 Stroje a zařízení pro kožedělnou výrobu - z toho 7
524 18 - sudy koželužské nestanovena
524 x9 - podskupiny oboru označené na 5. místěn číselného kódu číslicí 9 nestanovena
525 Stroje a zařízení pro polygrafickou a knihařskou výrobu - z toho 7
525 x8 - podskupiny oboru označené na 5. místě
525 x9 číselného kódu číslicí 8 nebo 9 nestanovena
526 Stroje a zařízení pro cukrovary, pivovary, sladovny, lihovary, pálenice, likérny, zpracování vín, výrobu kvasnic, plísní, octa, enzymů, tuků škrobárny a sušárny brambor - z toho 7
526 8 - zařízení společná pro potravinářskou výrobu nestanovena
527 Stroje na zpracování mléka, vajec, obilí, krmiv, mouky, masa, ryb, tabáku, na výrobu čokolády, cukrovinek a na konzervování potravin - z toho 7
527 8 - příslušenství ke strojům a zařízením na zpracování mléka, vajec, obilí, krmiv, mouky, masa, ryb, tabáku, na výrobu čokolády, cukrovinek a na konzervování potravin - nestanovena
531 Traktory kolové a pásové - z toho 7
531 5 - podsestavy pro kolové a pásové traktory nestanovena
531 6 - komponenty ke kolovým a pásovým traktorům nestanovena
531 7 - výstroj zvláštní montovaná k traktorům nestanovena
531 8 - výstroj zvláštní volná k traktorům nestanovena
533 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce - z toho 7
533 4 - stroje a zařízení pro výrobu směsí užívaných ve stavebnictví nestanovena
534 Rýpadla lopatová a korečková 7
535 Stroje a zařízení pro zpracování nerostných hmot - z toho 7
535 8 - stroje a zařízení pro zpracování nerostných hmot ostatní nestanovena
536 Stroje a zařízení pro zemědělství - z toho 7
536 8 - prostředky technické obsluhy a dopravy v zemědělství nestanovena
538 Stroje a zařízení pro veřejné stravování a prodej - z toho 7
538 5 - zařízení zvláštní doplňkové a manipulační pro veřejné stravování a prodej nestanovena
539 Zařízení a přístroje čisticí, prací, žehlicí, úklidové, holičské a kadeřnické 7
541 Zařízení topná a varná - z toho 7
541 7 - příslušenství zařízení topných a varných nestanovena
542 Spotřebiče elektrické a chladničky pro domácnost (bez topných zařízení, zdrojů světla a svítidel) - z toho 5
542 18 - příslušenství k chladničkám a mrazničkám pro domácnost nestanovena
542 8 - příslušenství ke spotřebičům elektrickým a chladničkám pro domácnost nestanovena
543 Prostředky dopravní drobné 3
544 Stroje šicí a pletací pro domácnost - z toho 5
544 8 - příslušenství ke strojům šicím a k pletacím pro domácnost nestanovena
545 Zbraně lovecké a sportovní a účelová střelná zařízení 7
559 -Výrobky nožířské, náčiní stolní, strojky a pomůcky kuchyňské - lhůta stanovena jen pro
559 6 - strojky a pomůcky kuchyňské ruční 5
566 Bloky stavebnicové, komplexů stavebně technologických 9
612 Prvky pro montované stavby ze dřeva a ostatních lehkých hmot - lhůta stanovena jen pro
612 4 - chaty rekreační ze dřeva a ostatních lehkých hmot - stavebnice 7
612 5 - stavby montované ze dřeva a ostatních lehkých hmot - stavebnice 7
612 6 - domky rodinné ze dřeva a ostatních lehkých hmot - stavebnice 7
742 Nástroje hudební - lhůta stanovena jen pro
742 6 - nástroje hudební elektrické 5
743 Výrobky gramofonové produkce - lhůta stanovena jen pro
743 51 - pásky magnetofonové neozvučené 7
743 52 - kazety magnetofonové s neozvučeným magnetofonovým páskem 7
743 7 - nosiče obrazového a zvukového záznamu s průmyslově rozmnožovaným programem 7
743 8 - nosiče magnetického záznamu pro počítače 7
744 Potřeby sportovní - lhůta stanovena jen pro
744 41 - lodě dřevěné turistické a rekreační 5
744 42 - lodě dřevěné sportovní 5
744 43 - lodě sklolaminátové a kovové turistické a rekreační 5
744 44 - lodě sklolaminátové a kovové sportovní 5
744 45 - lodě gumotextilní nafukovací 5
744 46 - motorky přívěsné pro sportovní lodě 7
744 61 - zařízení táborová, včetně kempinkových stanů s příslušenstvím 5
744 67 - přívěsy kempinkové 5
Přesunout nahoru