Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky

Částka 20/1980
Platnost od 01.07.1980
Účinnost od 02.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. února 1980

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky


Dne 10. září 1979 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 2. ledna 1980.


České znění dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maltské republiky,

přejíce si posílit přátelské vztahy a porozumění mezi oběma zeměmi a rozvíjet a podporovat v duchu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a turistiky,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti vědy, školství, kultury, umění, osvěty, hromadných sdělovacích prostředků, filmu, sportu, turistiky a mezi vědeckými ústavy, jakož i společenskými a mládežnickými organizacemi.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi kulturními a vědeckými ústavy, vzdělávacími a uměleckými organizacemi svých zemí, a to zejména:

a) umožňováním vzájemných návštěv univerzitních profesorů a učitelů odborných a vědeckých zařízení,

b) pořádáním různých uměleckých výstav na území smluvních stran, např. výstav obrazů, grafiky a fotografií,

c) pořádáním hudebních koncertů a koncertů zpěváků, tanečních a jiných uměleckých vystoupení,

d) překládáním a vydáváním literárních a vědeckých děl,

e) výměnou knih a jiných publikací z oblasti kultury, např. o malířství, grafice, sochařství, jakož i z oblasti společenských věd a umění,

f) výměnou informací o životě, přírodních podmínkách a historických památkách svých zemí s cílem šířit objektivní informace v učebnicích, obrazových publikacích a vědeckých pracích publikovaných v jazyce anglickém,

g) výměnou informačních a statistických materiálů z oblasti školství, kulturní činnosti mládeže, zejména dělníků, a materiálů o jejich příspěvku ke kulturnímu životu a národnímu dědictví,

h) umožňováním výměn odborníků z oblasti kultury, archeologie a polygrafie,

i) umožňováním výměn a uváděním uměleckých, dokumentárních a naučných filmů na obchodním i neobchodním základě a účastí na mezinárodních filmových festivalech, pořádaných na území druhé strany.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat studium jazyků, kultury, literatury, historie, zeměpisu a umění druhé strany.

Článek 4

Smluvní strany budou v souladu se svými možnostmi poskytovat reciproční stipendia studentům a postgraduantům ke studiu na vysokých školách a jiných vzdělávacích zařízeních.

Článek 5

Smluvní strany prozkoumají možnosti, jak zajistit vykonaným studiím, složeným zkouškám a diplomům získaným na území jedné smluvní strany částečnou nebo úplnou platnost také na území druhé smluvní strany. Budou-li to považovat za nutné, uzavřou o tom zvláštní dohodu.

Článek 6

Smluvní strany budou v souladu s platnými předpisy svých zemí umožňovat přístup do archivů a knihoven.

Článek 7

Smluvní strany budou umožňovat účast představitelů druhé smluvní strany na vědeckých kongresech, konferencích archeologů a historiků, folkloristických festivalech a jiných akcích s mezinárodní účastí pořádaných na jejich území.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměny mezi tiskovými agenturami, rozhlasovými a televizními organizacemi svých zemí na obchodním i neobchodním základě, zejména v oblasti pořadů a televizních filmů pro děti, dokumentárních pořadů, literárních a hudebních pořadů.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu, turistiky a mezi organizacemi mládeže.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat součinnost mezi svými národními komisemi pro spolupráci s UNESCO, jakož i výměnu materiálů.

Článek 11

Smluvní strany budou k provádění této dohody sjednávat na určitá období programy spolupráce, které budou zahrnovat konkrétně dohodnuté akce, jakož i finanční a organizační podmínky.

Článek 12

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let. Poté bude její platnost prodlužována vždy o dalších pět let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Tuto dohodu je možno měnit na základě souhlasu obou smluvních stran.

Dáno v Praze dne 10. září 1979 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Milan Klusák v. r.

Za vládu Maltské republiky:

Agatha Barbara v. r.

Přesunout nahoru