Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví

Částka 20/1980
Platnost od 01.07.1980
Účinnost od 01.08.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva národní obrany

ze dne 16. června 1980,

kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví

Ministr národní obrany Československé socialistické republiky stanoví podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1, s poukazem na § 12 odst. 14 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v úplném znění vyhlášeném pod č. 148/1973 Sb.:


§ 1

Paušální částka nákladů trestního řízení, jež nese stát, uvedených v § 152 odst. 1 písm. c) a § 153 odst. 1 trestního řádu, činí

1. v trestním řízení vedeném proti vojákům v základní (náhradní) službě, pokud jim nebyl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, jehož výkon byl nařízen do nápravně výchovného ústavu,

a) došlo-li k vydání trestního příkazu, který zůstal v právní moci, 300 Kčs,

b) v ostatních trestních řízeních,

- nebyl-li přibrán znalec, 500 Kčs,

- byl-li přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, 800 Kčs, 1)

- byli-li přibráni znalci psychiatři, 1 100 Kčs, 1)

2. v trestním řízení vedeném proti vojákům v základní (náhradní) službě, pokud byli odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, jehož výkon byl nařízen do nápravně výchovného ústavu, jakož i v řízení vedeném proti ostatním vojákům v činné službě, proti příslušníkům Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy a proti ostatním osobám, odsouzeným vojenskými soudy,

a) došlo-li k vydání trestního příkazu, který zůstal v právní moci, 500 Kčs,

b) v ostatních trestních řízeních,

- nebyl-li přibrán znalec, 800 Kčs,

- byl-li přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, 1 200 Kčs, 1)

- byli-li přibráni znalci psychiatři, 1 800 Kčs, 1)


§ 2

1. Zrušuje se vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky č. 71/1971 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví.

2. Ustanovení § 1 se nevztahuje na náklady řízení ve věcech pravomocně skončených do 31. července 1980.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1980.


Ministr národní obrany ČSSR:

armádní generál Dzúr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Přibráním znalce se rozumí i vyžádání znaleckého posudku od státního orgánu nebo státního ústavu podle § 110 trestního řádu, nikoliv však jeho odborné vyjádření podle § 105 odst. 1 druhé věty trestního řádu.

Přesunout nahoru