Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Panamské republiky

Částka 19/1980
Platnost od 01.07.1980
Účinnost od 02.01.1980
Zrušeno k 01.05.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. února 1980

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Panamské republiky


Dne 17. dubna 1979 byla v Panamě podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Panamské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 2. ledna 1980.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Panamské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Panamské republiky, přejíce si přispívat k rozvoji a upevňování obchodních vztahů mezi oběma zeměmi na základě rovnoprávnosti a vzájemných výhod, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany si budou poskytovat zacházení podle doložky nejvyšších výhod ve všech otázkách týkajících se obchodu.

Ustanovení tohoto článku se nebudou vztahovat na:

a) výhody a výsady, které kterákoliv ze smluvních stran poskytla nebo v budoucnu poskytne sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního obchodu;

b) výhody, které vyplývají z celních smluv a dohod nebo mnohostranných integračních seskupení obchodního nebo ekonomického charakteru, jejichž členem smluvní strany jsou nebo se mohou stát;

c) pokud jde o Panamu, výhody a výsady, které poskytla nebo by mohla v budoucnu poskytnout zemím středněamerické oblasti nebo jiným rozvojovým zemím.

Článek 2

Smluvní strany budou umožňovat dovoz a vývoz zboží z jedné země do druhé v rámci zákonů, ustanovení a předpisů platných v obou zemích.

Smluvní strany přijmou opatření nutná k ochraně před jakoukoliv formou nekalé soutěže na svých územích.

Článek 3

Obchodní operace v rámci této dohody se budou uskutečňovat mezi čs. organizacemi zahraničního obchodu jakožto nezávislými právnickými osobami na jedné straně a panamskými fyzickými a právnickými osobami veřejněprávní i soukroměprávní povahy na straně druhé při zachovávání předpisů o dovozu, vývozu a kontrole deviz platných v obou zemích.

Článek 4

Ceny zboží dodávaného podle této dohody se dohodnou mezi smluvními stranami, s ohledem na ceny dosahované na hlavních mezinárodních trzích.

Článek 5

Všechny platby mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou se budou uskutečňovat ve volně směnitelných měnách dohodnutých mezi oběma stranami a v souladu s předpisy platnými v každé z obou zemí.

Článek 6

Smluvní strany se mohou dohodnout bez újmy na ustanovení této dohody o záležitostech, vztahujících se k financování, dopravě zboží a technologické kooperaci.

Článek 7

Smluvní strany budou spolupracovat v otázkách účasti na obchodních veletrzích v obou zemích, při organizaci výstav jedné země na území druhé země za podmínek, které dohodnout příslušné organizace obou zemí.

Zboží určené na veletrhy a výstavy, jakož i vzorky zboží bez obchodní hodnoty nebudou podléhat celním a jiným poplatkům stejné povahy v souladu s právními předpisy obou zemí.

Článek 8

K sledování této dohody a vypracovávání doporučení, která by sloužila ke zvyšování a rozšiřování obchodních a hospodářských styků mezi oběma zeměmi, smluvní strany se zavázaly ustavit smíšenou komisi, která se bude střídavě scházet v Československu nebo v Panamě na žádost jedné ze stran. Komise se bude skládat ze zástupců pověřených každou ze stran.

Článek 9

Ustanovení této dohody se bude používat i na smlouvy uzavřené během její platnosti, které však v době skončení platnosti této dohody nebyly zcela splněny.

Článek 10

Tato dohoda bude prozatímně používána od jejího podpisu a vstoupí v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany po splnění vnitřních zákonných ustanovení sdělí, že byla schválena.

Dohoda bude platit po dobu dvou (2) let a bude automaticky prodlužována vždy o jeden (1) rok, pokud jedna ze smluvních stran, nejpozději šest (6) měsíců přede dnem skončení její platnosti, neoznámí druhé smluvní straně své rozhodnutí neprodlužovat její platnost.

Vyhotoveno ve městě Panama v Panamské republice dne 17. dubna 1979 ve dvou vyhotoveních v jazyce španělském, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. J. Jakubec v. r.

Za vládu Panamské republiky:

Ing. Juan José Amádeo III. v. r.

Přesunout nahoru