Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí

Částka 17/1980
Platnost od 12.06.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 2. června 1980

o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí

Federální ministerstvo zahraničního obchodu a federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě s federálním ministerstvem financí a Státní bankou československou stanoví podle § 36 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


§ 1

Nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí

(1) Nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí zahrnuje:

a) poskytnutí práva k využití vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek na dobu určitou nebo neurčitou;

b) nabytí práva k využití vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek na dobu určitou nebo neurčitou;

c) převod práv k vynálezům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám a výrobně technických poznatků;

d) nabytí práv k vynálezům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám a výrobně technických poznatků;

e) poskytnutí výrobně technických poznatků k využití na dobu určitou nebo neurčitou;

f) přijetí výrobně technických poznatků k využití na dobu určitou nebo neurčitou.

(2) Nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí se uskutečňuje licenčními smlouvami. Smlouvy, jejichž předmět je uveden pod písmeny a), c), a e) jsou aktivními licenčními smlouvami. Smlouvy, jejichž předmět je uveden pod písmeny b), d) a f) jsou pasivními licenčními smlouvami.

§ 2

Zprostředkování licenčních smluv

(1) Licenční smlouvy projednávají a uzavírají československé osoby prostřednictvím organizace zahraničního obchodu, do jejíhož předmětu podnikání náleží zprostředkování licenčních smluv (dále jen "zprostředkující organizace").1)

(2) Uzavírá-li se v těsné návaznosti na dovoz nebo vývoz věcí licenční smlouva, jejíž smluvní stranou má být československá právnická osoba, která je socialistickou organizací, může v účelných případech se souhlasem zprostředkující organizace zprostředkovat nebo uzavřít licenční smlouvu československá právnická osoba, která je socialistickou organizací a jež je oprávněna k uskutečnění dovozu nebo vývozu těchto věcí.

(3) Poskytnutím souhlasu podle odstavce 2 nevznikají zprostředkující organizaci žádné nároky.

(4) Bez souhlasu uvedeného v odstavci 2 může československá právnická osoba, která je socialistickou organizací, provádějící vývoz nebo dovoz věcí, uzavřít licenční smlouvu jen se souhlasem federálního ministerstva zahraničního obchodu.

Postup při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky

§ 3

(1) Žádost o udělení souhlasu k zahájení jednání o obsahu licenční smlouvy podává československá právnická osoba, která je socialistickou organizací, svému řídícímu ústřednímu orgánu.

(2) Československé osoby, které nejsou socialistickými organizacemi, podávají žádost prostřednictvím zprostředkující organizace federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj.

(3) Žádost musí obsahovat:

a) předmět navrhované licenční smlouvy;

b) údaj, s kým se má licenční smlouva uzavřít;

c) předběžný technicko-ekonomický rozbor účelnosti licenční smlouvy, včetně vyjádření zbožově příslušné organizace zahraničního obchodu.

(4) Neobsahuje-li žádost předepsané náležitosti, řídící ústřední orgán žádost vrátí.

§ 4

Považuje-li řídící ústřední orgán zahájení jednání o obsahu licenční smlouvy se zahraniční osobou za účelné, vydá souhlas se zahájením jednání. O svém souhlasu informuje orgány, uvedené v § 35 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím; zároveň jim v příloze zašle podklady, uvedené v § 3 odst. 3.

§ 5

Československé osoby jednající o obsahu licenční smlouvy nesmějí přijímat během jednání žádné závazky; ze závažných důvodů mohou uzavřít licenční smlouvu s výhradou dodatečného schválení příslušnými orgány.

§ 6

(1) Po skončení jednání o obsahu licenční smlouvy podává československá právnická osoba, která je socialistickou organizací, řídícímu ústřednímu orgánu žádost o udělení povolení k uzavření licenční smlouvy.

(2) Československé osoby, které nejsou socialistickými organizacemi, podávají žádost prostřednictvím zprostředkující organizace federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj.

(3) Žádost musí obsahovat:

a) návrh konečného znění licenční smlouvy s českým nebo slovenským překladem;

b) konečný technicko-ekonomický rozbor účelnosti a výhodnosti uzavírané licenční smlouvy;

c) závazný doklad o zajištění devizového a korunového krytí platů souvisejících s prováděním licenční smlouvy a vyjádření financující pobočky Státní banky československé k finančnímu zajištění nákladů;

d) vyjádření jednotlivých orgánů státní správy, je-li toho třeba podle platných československých předpisů.

(4) Neobsahuje-li žádost předepsané náležitosti, řídící ústřední orgán žádost vrátí.

§ 7

(1) Před vydáním povolení k uzavření licenční smlouvy si vyžádá řídící ústřední orgán souhlas ústředních orgánů uvedených v § 35 zákona č . 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím; v příloze zašle zároveň podklady uvedené v § 6 odst. 3.

(2) Řídící ústřední orgán může vydat povolení k uzavření licenční smlouvy, jestliže mu některý z orgánů uvedených v odstavci 1 nesdělí do 21 dnů své zamítavé stanovisko. Toto povolení nenahrazuje devizové povolení podle devizových předpisů.

(3) Souhlasu federálního ministerstva zahraničního obchodu není zapotřebí u pasivních licenčních smluv, pokud neobsahují omezení vývozu výrobků, kterých se licenční smlouva dotýká. Ostatní licenční smlouvy posuzuje federální ministerstvo zahraničního obchodu z hlediska důsledků, které by mělo uzavření licenční smlouvy v oblasti zahraničně obchodní činnosti.

§ 8

Registrace licenčních smluv

Licenční smlouvy podléhají registraci u federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj. Československá právnická osoba, která je socialistickou organizací , zasílá před uzavřením licenční smlouvu k registraci. Obdobně postupuje zprostředkující organizace u licenčních smluv uzavíraných československými osobami, které nejsou socialistickými organizacemi.

§ 9

Veškeré podklady, doklady (včetně inkasních a platebních) a dokumentace, týkající se uzavírání nebo plnění licenční smlouvy, mohou být odeslány do zahraničí pouze prostřednictvím československé osoby, která je oprávněna licenční smlouvu zprostředkovat nebo uzavřít. 2)

§ 10

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj upraví ve spolupráci s jednotlivými ústředními orgány náležitosti podkladů, uvedených v § 3 odst. 3, § 6 odst. 3 a náležitosti podkladů potřebných k provedení registrace licenční smlouvy podle § 8, jakož i způsob jejich postoupení federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj.

§ 11

Ustanovení § 2 až 9 se vztahují i n a zrušení licenčních smluv před uplynutím doby jejich platnosti, na změny licenčních smluv a na uzavírání dodatků k licenčním smlouvám.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 12

Zrušují se směrnice federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva financí, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní banky československé ze dne 24. dubna 1973 o řízení při uzavírání licenčních a jim podobných smluv a smluv na projektové, inženýrské, průzkumné a konzultační práce s devizovými cizozemci, ve znění směrnic federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva financí, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a předsedy Státní banky československé ze dne 29. srpna 1978, kterými se mění směrnice ze dne 24. dubna 1973 o řízení při uzavírání licenčních a jim podobných smluv a smluv na projektové, inženýrské, průzkumné a konzultační práce s devizovými cizozemci.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.


Ministr ČSSR

pro technický a investiční rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Ministr

zahraničního obchodu ČSSR:

Ing . Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 3/1959 Ú.l. (Ú. v.). o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb. a vyhlášky č. 47/1974 Sb.

2) § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami.

Přesunout nahoru