Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob

Částka 17/1980
Platnost od 12.06.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 01.07.1990 (265/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 29. května 1980

o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem dopravy a Státní bankou československou stanoví podle § 39 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (dále jen "zákon"):


ODDÍL 1

Žádost o udělení povolení ke zřízení a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob

§ 1

(1) V žádosti o povolení ke zřízení a provozování obchodního zastupitelství (dále jen "žádost") uvede zahraniční osoba zejména:

a) svůj název (jméno), sídlo (bydliště);

b) předmět podnikání a výši kapitálu;

c) osoby jednající jako statutární orgány zahraniční právnické osoby;

d) předmět a rozsah navrhované činnosti obchodního zastupitelství a jeho právní postavení v rámci zahraniční právnické osoby.

(2) Zahraniční osoba doloží uvedené údaje úředně ověřenými listinami.

(3) Z žádosti musí vyplývat, s kterými československými organizacemi byla zahraniční osoba před podáním žádosti v hospodářském styku a v jakém rozsahu.

(4) V žádosti označí zahraniční osoba československou osobu oprávněnou k poskytování právní pomoci, kterou zmocnila k tomu, aby za ni přijímala sdělení týkající se vyřizování žádosti.

(5) Žádost se podává v českém nebo slovenském jazyku a musí být podepsána statutárním orgánem zahraniční osoby.

§ 2

Zahraniční osoba předkládá žádost podle § 1 v pěti vyhotoveních ústřednímu orgánu, který je podle § 38 zákona příslušný k vydání povolení ke zřízení a provozování obchodního zastupitelství zahraniční osoby (dále jen "příslušný ústřední orgán").

§ 3

Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo není doložena předepsanými doklady, vyzve příslušný ústřední orgán žadatele, aby ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky odstranil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě ve stanovené lhůtě, příslušný ústřední orgán žádost odmítne.

§ 4

Při posuzování žádosti přihlíží příslušný ústřední orgán zejména k tomu, zda jsou předpoklady, že činnost obchodního zastupitelství přispěje k rozvoji hospodářských styků mezi Československou socialistickou republikou a státem, na jehož území má zahraniční osoba sídlo (bydliště).

§ 5

V povolení ke zřízení a provozování obchodního zastupitelství zahraniční osoby stanoví příslušný ústřední orgán podmínky, za jakých může být obchodní zastupitelství zahraniční osoby zřízeno a jakým způsobem může vykonávat činnost na území Československé socialistické republiky.

§ 6

Ústřední orgán, který podle § 38 zákona udělil zahraniční osobě povolení ke zřízení a provozování obchodního zastupitelství, může udělené povolení zrušit nebo změnit, jestliže

a) při činnosti obchodního zastupitelství nebo v souvislosti s tím se poruší československé právní předpisy nebo podmínky stanovené v povolení;

b) změnily se nebo zanikly skutečnosti, na jejichž základě bylo povolení uděleno;

c) zrušení obchodního zastupitelství vyžadují důležité zájmy československého národního hospodářství.

ODDÍL 2

Zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob bez povolení

§ 7

(1) Povolení ke zřízení obchodního zastupitelství na území Československé socialistické republiky není zapotřebí, jestliže zřízení obchodního zastupitelství určité zahraniční osoby stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Československá socialistická republika vázána.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 stanoví ústřední orgán, který je jinak příslušný k udělení povolení ke zřízení obchodního zastupitelství zahraniční osoby, v mezích příslušné mezinárodní smlouvy, rozsah a způsob provozování činnosti obchodního zastupitelství.


ODDÍL 3

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 8

(1) Povolení udělená podle této vyhlášky nenahrazují povolení podle devizových předpisů. 1)

(2) Povolení ke zřízení a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob vydaná podle vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č . 125/1975 Sb., o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky, se považují za povolení vydaná podle zákona.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.
Vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství.

Přesunout nahoru