Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o kontrole zahraničně obchodní činnosti

Částka 17/1980
Platnost od 12.06.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 29. května 1980

o kontrole zahraničně obchodní činnosti

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 10 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


§ 1

(1) Kontrolu zahraničně obchodní činnosti podle § 12 zákona vykonává federální ministerstvo zahraničního obchodu svými orgány (dále jen "kontrolní orgán").

(2) Předmětem kontroly je zahraničně obchodní činnost (§ 6 zákona) vykonávaná na základě právního předpisu nebo uděleného povolení (§ 7 zákona):

a) organizacemi zahraničního obchodu [§ 3 písm. c) zákona];

b) československými právnickými osobami, jež jsou socialistickými organizacemi, avšak nejsou organizacemi zahraničního obchodu;

c) jinými československými právnickými osobami a zahraničními osobami.

§ 2

(1) Kontrolu v organizacích zahraničního obchodu vykonává federální ministerstvo zahraničního obchodu jako jejich nadřízený ústřední orgán státní správy v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy a předpisy federálního ministerstva zahraničního obchodu.

(2) Kontrolu zahraničně obchodní činnosti vykonávané československými právnickými osobami, jež jsou socialistickými organizacemi majícími povolení k zahraničně obchodní činnosti, vykonává kontrolní orgán z hlediska efektivnosti zapojení československého národního hospodářství do mezinárodní dělby práce se zaměřením na dodržování právních předpisů upravujících zahraničně obchodní činnost a podmínek stanovených v uděleném povolení.

(3) Kontrolu ostatních československých právnických osob a zahraničních osob majících povolení k zahraničně obchodní činnosti vykonává kontrolní orgán se zaměřením na dodržování právních předpisů upravujících zahraničně obchodní činnost a podmínek stanovených v uděleném povolení.

§ 3

Kontrolní orgán je oprávněn ke všem úkonům, potřebným k provedení kontroly zahraničně obchodní činnosti; zejména je oprávněn

a) požadovat, aby mu byly předloženy v určených lhůtách doklady a písemnosti, podávány úplné písemné nebo ústní informace o skutečnostech souvisejících se zahraničně obchodní činností kontrolovaných osob a o příčinách zjištěných závad, i když jsou předmětem hospodářského nebo služebního tajemství. Prokáže-li se kontrolní orgán zvláštním pověřením federálního ministerstva zahraničního obchodu, musí mu být československými právnickými osobami uvedenými v § 1 odst. 2 písm. a), b) předloženy i ty požadované písemnosti, které obsahují skutečnosti tvořící státní tajemství;

b) požadovat, aby mu byly vydány na písemné potvrzení originální písemné doklady;

c) při výkonu kontrolní činnosti vyžadovat součinnost kontrolních a jiných organizačních složek kontrolovaných československých právnických osob, uvedených v § 1 odst. 2 písm. a), b).

§ 4

Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit kontrolnímu orgánu podmínky k nerušenému a rychlému výkonu kontroly. Zejména jsou povinny

a) předložit mu požadované písemnosti a poskytnout informace a vysvětlení k okolnostem, které mají přímý nebo nepřímý význam pro posouzení kontrolované činnosti;

b) umožnit mu nahlížení do účetních a jiných zápisů a dokladů vztahujících se ke kontrolované činnosti a pořizovat z nich výpisy;

c) bez průtahů odstranit zjištěné závady a jejich příčiny a podat v určené lhůtě kontrolnímu orgánu písemnou zprávu o opatřeních k odstranění zjištěných závad a o jejich plnění.

§ 5

Kontrolní orgán oznamuje výsledky kontrol u československých právnických osob uvedených v § 1 odst. 2 písm. b) ústředním orgánům nadřízeným těmto osobám.

§ 6

Závažné skutečnosti zjištěné při kontrole zahraničně obchodní činnosti oznámí kontrolní orgán také těm orgánům, jímž přísluší činit v takových případech opatření podle zvláštních předpisů.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Přesunout nahoru