Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí

Částka 17/1980
Platnost od 12.06.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 29. května 1980

o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem dopravy a Státní bankou československou podle § 42 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (dále jen "zákon"):


ODDÍL 1

Předmět a rozsah úpravy

§ 1

Ustanovení této vyhlášky se týkají zřizování organizačních složek československých právnických osob v zahraničí k provádění hospodářské činnosti nebo k její podpoře, a to bez ohledu na uvažované právní postavení takové organizační složky v zahraničí i v rámci organizace československé právnické osoby.

ODDÍL 2

Žádost o udělení povolení ke zřízení a provozování organizační složky československé právnické osoby v zahraničí

§ 2

(1) V žádosti o povolení ke zřízení a provozování organizační složky v zahraničí československá právnická osoba uvede zejména:

a) účel sledovaný zřízením organizační složky v zahraničí;

b) uvažovaný předmět a rozsah činnosti organizační složky v zahraničí;

c) předpokládaný hospodářský přínos pro československé národní hospodářství;

d) tuzemské i zahraniční náklady spojené se zřízením a činností organizační složky v zahraničí;

e) navrhované personální obsazení organizační složky;

f) rozbor právního postavení navrhované složky v rámci organizace československé právnické osoby;

g) podrobný rozbor právního postavení organizační složky v zahraničí včetně podmínek, které stanoví právní předpisy příslušného státu pro zřízení a navrhovanou činnost organizační složky;

h) rozbor z hlediska daňových předpisů příslušného státu.

(2) K žádosti připojí československá právnická osoba vyjádření obchodního oddělení příslušného československého zastupitelského úřadu.

§ 3

(1) Žádost podle § 2 předkládá československá právnická osoba v pěti vyhotoveních ústřednímu orgánu, který je podle § 41 zákona příslušný k vydání povolení ke zřízení a provozování organizační složky československé právnické osoby v zahraničí.

(2) Není-li ústřední orgán, který je podle § 41 zákona příslušný k vydání povolení současně nadřízeným ústředním orgánem československé právnické osoby, která žádá o vydání povolení ke zřízení a provozování své organizační složky v zahraničí, podává československá právnická osoba žádost prostřednictvím svého nadřízeného ústředního orgánu. Československé devizové banky předkládají žádosti Státní bance československé.

§ 4

Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo není-li doložena předepsanými doklady, vyzve příslušný ústřední orgán žadatele, aby ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky odstranil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě ve stanovené lhůtě, příslušný orgán žádost odmítne.

§ 5

V povolení ke zřízení a provozování organizační složky československé právnické osoby v zahraničí stanoví ústřední orgán, který je podle § 41 zákona příslušný k jeho udělení, rozsah a způsob její činnosti.

§ 6

Ústřední orgán, který podle § 41 zákona udělil československé právnické osobě povolení ke zřízení a provozování její organizační složky v zahraničí, může udělené povolení zrušit nebo změnit, jestliže

a) při činnosti organizační složky v zahraničí nebo v souvislosti s tím se poruší československé právní předpisy nebo podmínky stanovené v povolení;

b) změnily se nebo zanikly skutečnosti, na jejichž základě bylo povolení uděleno.

ODDÍL 3

§ 7

Zřizování a provozování organizačních složek československých právnických osob v zahraničí bez povolení

(1) Povolení ke zřízení organizační složky československé právnické osoby v zahraničí není zapotřebí, jestliže toto zřízení stanoví mezinárodní smlouva, která je závazná pro Československou socialistickou republiku a stát, na jehož území má být organizační složka československé právnické osoby zřízena.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 stanoví ústřední orgán, který je jinak příslušný k udělení povolení ke zřízení organizační složky československé právnické osoby v zahraničí, v mezích mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1, rozsah a způsob provozování činnosti takové organizační složky.

§ 8

Povolení podle § 41 zákona není zapotřebí ke zřízení organizační složky československé právnické osoby v zahraničí, pokud tato organizační složka zabezpečuje v zahraničí výlučně technický provoz dopravních prostředků používaných touto československou právnickou osobou.


ODDÍL 4

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 9

Povolení ke zřízení a provozování organizační složky československé právnické osoby v zahraničí udělené podle § 41 zákona nenahrazuje povolení k zahraničně obchodní činnosti podle § 8 zákona, povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb podle § 21 zákona a ani povolení podle právních předpisů o devizovém hospodářství. 1)

§ 10

Zrušuje se § 1 odst. 1 písm. b), § 1 odst. 2, § 5 a § 12 odst. 4 věta první výnosu federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí č. 17/1973 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu, o majetkových účastech na podnikání v zahraničí.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.
Vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství.

Přesunout nahoru