Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami

Částka 17/1980
Platnost od 12.06.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 01.01.1991 (533/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 29. května 1980

o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 9 a 12 odst. 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (dále jen "zákon"):


ODDÍL 1

Žádost o povolení k zahraničně obchodní činnosti

§ 1

(1) V žádosti o udělení povolení k zahraničně obchodní činnosti uvede žadatel zejména:

a) svůj název (jméno), sídlo (bydliště) a předmět podnikání;

b) navrhovaný rozsah zahraničně obchodní činnosti a žádá-li o povolení k vývozu a dovozu věcí též vyznačení nomenklatury podle celního sazebníku;

c) koncepci provádění zahraničně obchodní činnosti, jakož i předpokládané výsledky; pokud navrhuje provádění této činnosti na dobu delší jednoho roku, uvede též předpokládané výsledky prvního roku činnosti;

d) způsob zabezpečení provádění zahraničně obchodní činnosti v oblasti organizační, věcné, personální a finanční.

(2) Československé právnické osoby, které jsou socialistickými organizacemi, podávají žádost prostřednictvím svého nadřízeného ústředního orgánu. Tento orgán žádost postoupí federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu (dále jen "ministerstvo"), jestliže s ní souhlasí.

(3) Zahraniční osoba doloží údaje uvedené v žádosti úředně ověřenými listinami. V žádosti označí zahraniční osoba československou osobu oprávněnou k poskytování právní pomoci, kterou zmocnila k tomu, aby za ni přijímala sdělení týkající se vyřizování žádosti.

§ 2

Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo není-li doložena předepsanými doklady, vyzve ministerstvo žadatele, aby zjištěné nedostatky odstranil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě ve stanovené lhůtě, ministerstvo žádost odmítne.

ODDÍL 2

Změna a odnětí povolení k zahraničně obchodní činnosti

§ 3

(1) Nastanou-li skutečnosti odůvodňující odnětí nebo změnu povolení k zahraničně obchodní činnosti, zašle ministerstvo rozhodnutí o odnětí nebo změně tohoto povolení osobě, které bylo uděleno.

(2) U československých právnických osob, které jsou socialistickými organizacemi, oznámí ministerstvo záměr povolení zahraničně obchodní činnosti změnit nebo zrušit ústřednímu orgánu, prostřednictvím kterého byla žádost podána, a vyžádá si jeho stanovisko. O změně nebo zrušení povolení rozhodne ministerstvo po vyjádření tohoto ústředního orgánu nebo po uplynutí lhůty stanovené pro vyjádření. Tomuto orgánu zašle opis rozhodnutí.

ODDÍL 3

Zahraničně obchodní činnost bez povolení

§ 4

(1) Povolení k zahraničně obchodní činnosti se nevyžaduje:

a) k vývozu a dovozu dokumentů, informativních podkladů nebo přiměřeného množství vzorků a preparátů, které nelze dokumentací nahradit, jestliže jsou nutné k uzavření nebo plnění smluv o vědeckotechnické spolupráci;

b) k vývozu a dovozu dokumentů, informativních podkladů nebo přiměřeného množství vzorků a preparátů, které nelze dokumentací nahradit, popř. jiných věcí, pokud jsou nutné k uzavření nebo plnění smluv o poskytování zahraničně hospodářských služeb, jestliže vyvážené nebo dovážené věci nemají sloužit při výrobě;

c) k vývozu a dovozu dokumentů, informativních podkladů včetně propagačního a náborového materiálu nebo přiměřeného množství vzorků a preparátů, které nelze dokumentací nahradit, uskutečňovanému v souvislosti s jinými formami zahraničně hospodářské činnosti prostřednictvím organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti nebo s jejím souhlasem;

d) k vývozu a dovozu informativních podkladů uskutečňovanému při jejich bezplatné výměně mezi československými a zahraničními výzkumnými a vývojovými ústavy výrobních organizací, jež určí nadřízený ústřední orgán v dohodě s ministerstvem;

e) k vývozu, dovozu nebo nákupu v zahraničí přiměřeného množství potravin nebo jiných věcí, sloužících k uspokojování osobních potřeb cestujících a posádek v průběhu dopravy provozované osobami oprávněnými k zahraničně hospodářské činnosti v oblasti dopravy;

f) pro pohyb dopravních prostředků přes hranice Československé socialistické republiky s příslušným technickým vybavením a příslušnými doklady při oprávněném provozování mezinárodní dopravy;

g) k vývozu a dovozu náhradních součástek nutných pro zajištění nezbytného provozu dopravních prostředků československými právnickými osobami v zahraničí nebo zahraničními osobami v Československé socialistické republice a k dovozu zahraničních tiskopisů používaných při uskutečňování dopravy podle mezinárodních smluv, jestliže jej uskutečňují československé právnické osoby oprávněné k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy;

h) k dovozu a vývozu věcí souvisejících s účastí zahraničních osob na výstavách a veletrzích pořádaných československými právnickými osobami, které jsou k tomu oprávněny, jakož i k provádění propagační činnosti zahraničními osobami na těchto akcích;

i) k vývozu a dovozu zemědělských strojů za účelem výpomoci při zemědělských pracích, jestliže s tím vysloví souhlas ministerstvo zemědělství a výživy republiky a tyto zemědělské stroje budou po ukončení výpomoci vyvezeny nebo dovezeny zpět.

(2) Vývoz a dovoz pohonných hmot nezbytných k jízdě dopravního prostředku se řídí předpisy o neobchodních vývozech a dovozech. 1)

§ 5

(1) Podniky zahraničního obchodu nebo jiné československé právnické osoby, které mají povolení k vývozu nebo dovozu věcí, mohou bez povolení poskytovat služby související s touto činností.

(2) Československé právnické osoby, které mají povolení k zahraničně obchodní činnosti nebo k poskytování zahraničně hospodářských služeb, nebo které mohou vykonávat tyto činnosti bez povolení, mohou přijímat bez povolení služby, které jsou nezbytné pro výkon těchto činností. Československé právnické osoby, které poskytují zahraničně hospodářské služby v oblasti dopravy, mohou přijímat služby v souvislosti s provozem dopravních prostředků v zahraničí.

(3) Organizace zahraničního obchodu1) může bez povolení vyvážet a dovážet zboží a poskytovat služby nutné pro plnění závazků ze smluv uzavíraných v přímých vztazích mezi československými právnickými osobami, které nemají povolení k zahraničně obchodní činnosti, a organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci, jestliže je podle svého předmětu činnosti k vývozu nebo dovozu alespoň jednoho druhu takového zboží nebo takových služeb oprávněná.

§ 6

Zahraniční osoby nepotřebují povolení k zahraničně obchodní činnosti k poskytování jednorázových služeb zahraničním osobám na území Československé socialistické republiky, jestliže tyto služby souvisejí s uspokojováním jejich osobních potřeb nebo s uzavíráním nebo plněním smluv v mezinárodním obchodě.

ODDÍL 4

Provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami na území Československé socialistické republiky

§ 7

(1) Zahraniční osoby mohou na území Československé socialistické republiky provádět zahraničně obchodní činnost, k níž jsou oprávněny na základě § 7 odst. 2 písm. a) zákona v tomto rozsahu:

a) jednat o uzavření smluv prostřednictvím zahraničních fyzických osob zdržujících se na území Československé socialistické republiky v jednom kalendářním roce po dobu nepřesahující 6 měsíců;

b) jednat o uzavření smluv prostřednictvím československých právnických osob, které mají povolení k zahraničně obchodní činnosti týkající se poskytování služeb při zprostředkování obchodních operací nebo jež mohou podle zákona vykonávat tuto činnost bez povolení;

c) jednat o uzavření smluv prostřednictvím obchodního zastupitelství, jež bylo zřízeno na základě a v rámci povolení uděleného podle § 38 zákona;

d) poskytovat plnění smluv prostřednictvím zahraničních osob nebo československých právnických osob, které mají povolení k zahraničně obchodní činnosti nebo mohou tuto činnost vykonávat bez povolení.

(2) Ministerstvo může v odůvodněných případech na návrh příslušného podniku zahraničního obchodu nebo jiné československé právnické osoby, která má povolení k zahraničně obchodní činnosti, prodloužit dobu uvedenou v odstavci 1 písm. a).

(3) Věci, jež zahraniční osoby používají k plnění smluv při provádění zahraničně obchodní činnosti, mohou na území Československé socialistické republiky nakupovat pouze od příslušných československých právnických osob, oprávněných k zahraničně obchodní činnosti.


ODDÍL 5

Ustanovení závěrečné

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

Přesunout nahoru