Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí

Částka 17/1980
Platnost od 12.06.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 01.06.1985 (41/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 29. května 1980

o neobchodních vývozech a dovozech věcí

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 54 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


ČÁST PRVNÍ

Neobchodní vývozy a dovozy věcí fyzickými a právnickými osobami

ODDÍL 1

Neobchodní vývozy a dovozy věcí fyzickými osobami

§ 1

(1) K neobchodnímu vývozu (dále jen "vývoz") věcí, vyvážených československými fyzickými osobami je třeba povolení, jde-li o

a) věci, jejichž povaha, množství nebo hodnota není přiměřená uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v zahraničí, nebo které nejsou potřebné pro výkon její dovolené činnosti v zahraničí;

b) věci vyvážené mimo rámec zahraničně obchodní činnosti k jiným účelům než přiměřenému uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v zahraničí nebo k výkonu jí dovolené činnosti v zahraničí, pokud jsou vyváženy:

1. v cestovním styku

- je-li jejich celková hodnota vyšší než 300 Kčs

- je-li jejich celková hodnota v nepoměru mezi částkou řádně dovezených či směněných platebních prostředků a přiměřenými pobytovými výlohami v Československé socialistické republice, nebo

- jsou-li uvedeny v příloze č. 1,

2. v mimocestovním styku a jejich celková hodnota je vyšší než 200 Kčs;

c) věci uvedené v příloze č. 1, jsou-li vyváženy mimo rámec zahraničně obchodní činnosti k jiným účelům než k přiměřenému uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v zahraničí nebo k výkonu jí dovolené činnosti v zahraničí.

(2) K vývozu věcí vyvážených zahraničními fyzickými osobami je třeba povolení, jde-li o

a) věci nabyté v Československé socialistické republice, pokud nebyly potřebné pro přiměřené uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v Československé socialistické republice nebo nejsou potřebné pro přiměřené uspokojování jejích osobních potřeb při její cestě z Československé socialistické republiky;

b) věci nabyté v Československé socialistické republice k jiným účelům než k přiměřenému uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v Československé socialistické republice nebo k přiměřenému uspokojování jejích osobních potřeb při cestě z Československé socialistické republiky, vyvážené mimo rámec zahraničně obchodní činnosti:

1. v cestovním styku a je-li jejich celková hodnota vyšší než 300 Kčs nebo jsou-li uvedeny v příloze č. 1,

2. v mimocestovním styku;

c) pohonné hmoty dopravované v rezervních nádobách motorových vozidel.

(3) Povolení k vývozu předmětů filatelistického zájmu mimo rámec sběratelské výměny je vždy třeba, jde-li o

a) vývoz předmětů filatelistického zájmu v hodnotě vyšší než 50 Kčs nebo v množství větším než 100 kusů;

b) čtvrtý a další vývoz předmětů filatelistického zájmu v jednom kalendářním roce.

(4) Bez povolení, kterého by jinak bylo třeba podle odstavců 1 a 2, lze vyvážet:

a) věci vyvážené zahraničními fyzickými osobami, pokud tyto věci byly zakoupeny u československých organizací, oprávněných k prodeji zboží za devizové prostředky, jsou-li tyto věci vyváženy do jednoho roku ode dne prodeje a je-li jejich nákup prokázán dokladem této organizace;

b) věci, jejichž vývoz je osvobozen od povolení podle mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána;

c) rakve a urny, v nichž se dopravují tělesné pozůstatky do zahraničí, jakož i rakve a urny zasílané do zahraničí k převozu tělesných pozůstatků ze zahraničí do Československé socialistické republiky a květinové ozdoby k pohřebním účelům.

§ 2

(1) K neobchodnímu dovozu (dále jen "dovoz") věcí dovážených československými fyzickými osobami je třeba povolení, jde-li o

a) věci nabyté v zahraničí, pokud nejsou dovážené za účelem přiměřeného uspokojování osobních potřeb dovážející osoby nebo přiměřeného uspokojování potřeb příslušníků její rodiny;

b) věci v hodnotě nad 3 000 Kčs nabyté v zahraničí k jiným účelům než k přiměřenému uspokojování osobních potřeb dovážející osoby nebo k přiměřenému uspokojování potřeb příslušníků její rodiny, dovážené mimo rámec zahraničně obchodní činnosti;

c) věci nabyté v zahraničí, pokud jejich hodnota přesahuje hodnotu přidělených nebo v zahraničí dovoleným způsobem získaných devizových prostředků.

(2) K dovozu věcí zahraničními fyzickými osobami je třeba povolení, jde-li o

a) věci, jejichž povaha, množství nebo hodnota není přiměřená uspokojování osobních potřeb dovážející osoby při jejím pobytu v Československé socialistické republice, nebo které nejsou potřebné pro výkon její dovolené činnosti v Československé socialistické republice;

b) věci v hodnotě nad 3 000 Kčs nabyté v zahraničí, dovážené mimo rámec zahraničně obchodní činnosti k jiným účelům než k přiměřenému uspokojování osobních potřeb dovážející osoby při jejím pobytu v Československé socialistické republice nebo k výkonu jí dovolené činnosti v Československé socialistické republice.

(3) Povolení k dovozu předmětů filatelistického zájmu mimo rámec sběratelské výměny je vždy třeba, jde-li o

a) dovoz předmětů filatelistického zájmu v mimocestovním styku v hodnotě vyšší než 50 Kčs nebo v množství větším než 100 kusů;

b) čtvrtou a další zásilku předmětů filatelistického zájmu v jednom kalendářním roce.

(4) Bez povolení, kterého by jinak bylo třeba podle odstavců 1 a 2, lze dovážet:

a) věci, jejichž dovoz je osvobozen od povolení podle mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána;

b) rakve a urny, v nichž se dopravují tělesné pozůstatky do Československé socialistické republiky, jakož i rakve a urny, zasílané do Československé socialistické republiky k převozu tělesných pozůstatků z Československé socialistické republiky do zahraničí a květinové ozdoby k pohřebním účelům.

§ 3

(1) Ve smyslu této vyhlášky se přiměřenou pro uspokojování osobních potřeb v cestovním styku rozumí taková povaha, množství nebo hodnota věcí, která odpovídá délce a účelu cesty a dalším okolnostem hodným zřetele.

(2) Nestanoví-li mezinárodní smlouvy, jimiž je Československá socialistická republika vázána, něco jiného, považuje se u následujících druhů věcí za přiměřené pro uspokojování osobních potřeb při cestě u každé cestující osoby nejvýše:

a) 1 litr lihovin (vyvážených nebo dovážených osobami staršími 18 let);

b) 2 litry vína (vyváženého nebo dováženého osobami staršími 18 let);

c) 250 ks cigaret nebo tomu odpovídající množství jiných tabákových výrobků.

ODDÍL 2

Sběratelská výměna předmětů filatelistického zájmu se zahraničím

§ 4

(1) Sběratelskou výměnu předmětů filatelistického zájmu se zahraničím (dále jen "sběratelská výměna") mohou provádět pouze členové Svazu československých filatelistů, kteří jsou ke sběratelské výměně ve Svazu československých filatelistů zapsáni (dále jen "sběratelé").

(2) Sběratelskou výměnu lze provádět jen prostřednictvím střediska sběratelské výměny, které tuto výměnu kontroluje a eviduje.

§ 5

(1) Sběratelé mohou v rámci sběratelské výměny v jednom kalendářním roce dovézt předměty filatelistického zájmu v ceně nepřevyšující částku 1 000 Kčs a odeslat 24 zásilek v ceně nepřevyšující částku 1 000 Kčs; z toho neupotřebených československých novinek smí být vyměněno ročně za 750 Kčs; neupotřebené československé známky mohou být vyměňovány až po uplynutí 60 dnů ode dne jejich vydání.

(2) Cena předmětů filatelistického zájmu odesílaných v jedné zásilce nesmí překročit částku 500 Kčs, přičemž v jedné zásilce může být jen jedna série neupotřebených československých známek téže emise.

(3) Rozdíl cen zásilek předmětů filatelistického zájmu vyvážených a dovážených jedním sběratelem v jednom kalendářním roce nesmí být vyšší než 250 Kčs.

(4) Za novinky se považují neupotřebené československé známky, od jejichž data vydání neuplynul jeden rok.

ODDÍL 3

Vývozy a dovozy věcí právnickými osobami

§ 6

(1) K vývozu a dovozu věcí právnickými osobami je třeba povolení.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí

a) při vývozu a dovozu uskutečňovaném ústředními orgány Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky při výkonu jejich působnosti;

b) při vývozu a dovozu, jenž je osvobozen od povolení podle mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána;

c) při vývozu a dovozu uskutečňovaném právnickými osobami, požívajícími v Československé socialistické republice diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit, k uspokojování potřeb, které jsou obdobné osobním potřebám fyzických osob;

d) při vývozu a dovozu věcí, které jsou nutné pro právní řízení;

e) v oblasti kulturní nebo sportovní při vývozu věcí, které československé právnické osoby potřebují k výkonu jejich dovolené činnosti v zahraničí, a při dovozu věcí, které zahraniční osoby potřebují k výkonu jejich dovolené činnosti v Československé socialistické republice;

f) při vývozu a dovozu odborných publikací a informativních podkladů uskutečňovaném při bezplatné výměně mezi československými a zahraničními knihovnami, vědeckými ústavy, vysokými školami, muzei a galeriemi v množství výtisků přiměřeném vlastním potřebám, pokud jsou tyto právnické osoby k takové výměně určeny nadřízenými ústředními orgány v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu;

g) při vývozu a dovozu dokumentů, informativních podkladů nebo přiměřeného množství vzorků a preparátů, které nelze dokumentací nahradit, jestliže jsou nutné k uzavření nebo plnění smluv o vědeckotechnické spolupráci;

h) při vývozu a dovozu zvukových a obrazových záznamů v rámci výměny programů mezi československými a zahraničními rozhlasovými a televizními organizacemi;

i) při vývozu a dovozu biologických orgánů a tkání zdravotnickými organizacemi za účelem transplantace;

j) k vývozu pohonných hmot nutných pro pohyb vozidel československých právnických osob v zahraničí;

k) k vývozu věcí zakoupených zahraničními právnickými osobami u československých organizací oprávněných k prodeji zboží za devizové prostředky, jsou-li tyto věci vyváženy do jednoho roku ode dne prodeje a je-li jejich nákup prokázán dokladem této organizace;

l) při vývozu a dovozu věcí nutných k záchranným akcím konaným podle mezinárodních smluv;

m) při vývozu věcí zahraničními právnickými osobami, které tyto osoby dovoleně dovezly do Československé socialistické republiky, a při dovozu věcí československými právnickými osobami, které tyto osoby dovoleně vyvezly z Československé socialistické republiky.

ČÁST DRUHÁ

Zákazy vývozů a dovozů věcí

§ 7

(1) Vývoz věcí uvedených v příloze č. 2, pokud byly nabyty v Československé socialistické republice, je zakázán s výjimkou věcí, které jsou vyváženy:

a) československou fyzickou osobou k přiměřenému uspokojování jejích osobních potřeb při cestě z Československé socialistické republiky nebo při dočasném pobytu v zahraničí;

b) zahraniční fyzickou osobou, pokud byly potřebné k přiměřenému uspokojování naléhavých osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v Československé socialistické republice nebo jsou potřebné k přiměřenému uspokojování jejích osobních potřeb při cestě z Československé socialistické republiky;

c) československou nebo zahraniční osobou v souvislosti s jejím stěhováním;

d) zahraniční fyzickou osobou, pokud je tato zakoupila u československých organizací oprávněných k prodeji zboží za devizové prostředky, jsou-li tyto věci vyváženy do jednoho roku ode dne prodeje a je-li jejich nákup prokázán dokladem této organizace;

e) osobami, požívajícími v Československé socialistické republice diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit.

(2) Dovoz věcí uvedených v příloze č. 3 je zakázán.

§ 8

Orgány celní správy kontrolují, zda věci, jejichž vývoz nebo dovoz je upraven zvláštními předpisy, jsou vyváženy a dováženy v souladu s těmito předpisy.

ČÁST TŘETÍ

Rozhodování o přípustnosti vývozů a dovozů věcí

ODDÍL 1

Působnost orgánů celní správy

§ 9

Federální ministerstvo zahraničního obchodu - Ústřední celní správa:

a) řídí Celní ředitelství pro Českou socialistickou republiku a Celní ředitelství pro Slovenskou socialistickou republiku při výkonu působnosti stanovené touto vyhláškou;

b) rozhoduje o udělení povolení právnickým osobám k opakovaným vývozům nebo dovozům věcí, mají-li se tyto vývozy nebo dovozy uskutečňovat jak z míst na území České socialistické republiky, tak z míst na území Slovenské socialistické republiky nebo jak do míst na území České socialistické republiky, tak do míst na území Slovenské socialistické republiky;

c) rozhoduje o udělení výjimek ze zákazu vývozu nebo dovozu věcí;

d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Celního ředitelství pro Českou socialistickou republiku a Celního ředitelství pro Slovenskou socialistickou republiku o udělení povolení k vývozu nebo dovozu věcí.

§ 10

Celní ředitelství pro Českou socialistickou republiku a Celní ředitelství pro Slovenskou socialistickou republiku:

a) řídí celnice při výkonu působnosti stanovené touto vyhláškou;

b) rozhodují o udělení povolení právnickým osobám k opakovaným vývozům nebo dovozům věcí, mají-li se tyto vývozy nebo dovozy uskutečňovat z míst na území České socialistické republiky nebo z míst na území Slovenské socialistické republiky nebo do míst na území České socialistické republiky nebo do míst na území Slovenské socialistické republiky;

c) rozhodují o odvolání proti rozhodnutí celnic o udělení povolení k vývozu nebo dovozu věcí.

§ 11

(1) Celnice:

a) rozhodují o udělení povolení k jednorázovému vývozu nebo dovozu věcí;

b) kontrolují, zda vývoz nebo dovoz věcí se uskutečňuje v souladu s touto vyhláškou.

(2) Příslušnou k rozhodnutí o udělení povolení k jednorázovému vývozu nebo dovozu věcí je celnice, v jejímž územním obvodu má dovážející nebo vyvážející fyzická osoba své bydliště nebo pobyt a právnická osoba své sídlo nebo kde vykonává činnost, pro kterou byla zřízena.

(3) Ve výjimečných případech, zejména umožňují-li to provozní poměry, může povolení k jednorázovému vývozu věcí zahraničními osobami v cestovním styku udělit pohraniční celnice.

(4) Umožňují-li to provozní poměry, uděluje jednorázové povolení k dovozu věcí v cestovním styku pohraniční celnice.

§ 12

V odůvodněných případech mohou i jiné orgány celní správy než uvedené v § 11 vykonávat působnost stanovenou v § 11 odst. 1.

ODDÍL 2

Povolování vývozů a dovozů věcí

§ 13

(1) Povolení k vývozu nebo dovozu věcí vydá příslušný povolující orgán na žádost vyvážející nebo dovážející osoby.

(2) Podává-li se žádost o povolení k vývozu nebo dovozu věcí písemně, může orgán celní správy požadovat, aby tato žádost byla podána na předepsaném tiskopise.

§ 14

Federální ministerstvo zahraničního obchodu - Ústřední celní správa může výjimečně v odůvodněných případech povolit vývoz nebo dovoz věcí, který je jinak zakázán.

§ 15

Na věci vyvážené v souvislosti se stěhováním osob, udělí povolující orgán další povolení pouze tehdy, budou-li mu v žádosti o vývoz první části písemně oznámeny všechny další věci, na které bude dále žádáno povolení k vývozu. Žádost o povolení musí být podána nejpozději do dvou let od vystěhování osoby.

§ 16

Povolení platí tři měsíce ode dne vydání, není-li v něm stanoveno něco jiného. Platnost povolení může být v odůvodněných případech prodloužena.


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 17

(1) Je-li přípustnost nebo přiměřenost vývozů nebo dovozů závislá na ceně věcí, rozumí se cenou ve smyslu této vyhlášky cena, za kterou československé právnické osoby prodávají tyto nebo srovnatelné věci fyzickým osobám za československou měnu, a to cena platná v době vydání povolení k vývozu nebo platná v době dovozu.

(2) Známky a celiny se oceňují takto:

a) československé známky a celiny podle katalogu Pofis;

b) známky a celiny ostatních zemí podle katalogů mezinárodně uznávaných.

(3) Předměty filatelistického zájmu se rozumí:

a) poštovní známky;

b) poštovní celiny;

c) celistvosti;

d) otisky razítek;

e) obálky prvního dne;

f) nálepní listy;

g) tzv. ministerské aršíky;

h) černotisky.

(4) Jestliže vyvážející nebo dovážející osoba neprokáže cenu věcí, nebo jestliže jsou pochybnosti o její skutečné výši, může orgán celní správy určit cenu podle odstavců 1 a 2. Považuje-li to orgán celní správy za účelné nebo požádá-li o to vyvážející nebo dovážející osoba, určí celní orgán hodnotu věcí na základě znaleckého posudku na náklad vyvážející nebo dovážející osoby.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.


Příloha č. 1

Věci, k jejichž vývozu je třeba povolení (§ 1 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) vyhlášky):

1. gumotextilní lehátka a nafukovací gumové čluny;

2. stany;

3. spací pytle;

4. sportovní potřeby všeho druhu;

5. koberce;

6. užitkový porcelán;

7. smaltované a hliníkové nádobí;

8. lustry s výjimkou ověskových;

9. instalační a elektroinstalační materiál;

10. stavební materiály.

Příloha č. 2

Věci , jejichž vývoz je zakázán (§ 7 odst. 1 vyhlášky):

1. potraviny všeho druhu včetně nápojů, pochutin a jižního ovoce s výjimkou ovoce mírného pásma a čerstvé zeleniny;

2. cigarety a ostatní tabákové výrobky;

3. bavlněné tkaniny všeho druhu;

4. plyše a manšestry všeho druhu;

5. pletené vrchní ošacení;

6. prádlo pletené a šité z tkanin;

7. kojenecké a dětské ošacení všeho druhu;

8. ložní prádlo;

9. punčochové výrobky všeho druhu s výjimkou punčochových kalhot jemných pro ženy;

10. oděvy z usní a kožešinové výrobky všeho druhu včetně umělých;

11. přikrývky, ručníky, utěrky;

12. obuv všeho druhu;

13. kožené rukavice a kožená galanterie;

14. nářadí a nástroje řemeslnické a hospodářské;

15. nerez příbory a nerez nádobí;

16. výrobky z e zlata a stříbra;

17. pneumatiky a duše;

18. náhradní díly k motorovým vozidlům;

19. mýdla, prací a čisticí prostředky;

20. peří a péřové výrobky;

21. starožitnosti.

22. mopedy a motocykly zahraniční výroby.

Příloha č. 3

Věci, jejichž dovoz je zakázán (§ 7 odst. 2 vyhlášky):

1. čistý líh (etylalkohol);

2. věci, které propagují myšlenky, jež nejsou slučitelné se zájmy socialistické společnosti.

Přesunout nahoru