Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Rozhodnutí č. 52/1980 Sb.Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii

Částka 15/1980
Platnost od 08.05.1980
Účinnost od 08.05.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky

o amnestii

Ve dnech 35. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou hodnotí naše národy výsledky dosažené při výstavbě vyspělé socialistické společnosti. Je to hrdá bilance úspěchů našich pracujících, kteří iniciativně a obětavě uskutečňují politiku Komunistické strany Československa.

Skutečnost, že v naší vlasti se dále rozvinula socialistická demokracie, prohloubila se socialistická zákonnost a upevnila se politicko-morální jednota lidu, tvoří záruku, že u některých osob, i když porušily zákon, může být dosaženo převýchovy i bez uložení trestu a výkonu trestu.

Proto na návrh předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a vlády Československé socialistické republiky používám svého ústavního práva a udílím tuto

amnestii:

Článek I

Promíjím

a) tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly uloženy za přečin nebo úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující 1 rok,

b) tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly uloženy za nedbalostní trestný čin ve výměře nepřevyšující 3 roky,

c) tresty nápravného opatření nebo jeho zbytky, které byly pravomocně uloženy přede dnem tohoto rozhodnutí.

Článek II

Nepodmíněné tresty odnětí svobody [článek I písm. a), b)] promíjím odsouzeným, kteří trest odpykávají nebo mají odpykat v prvé nápravně výchovné skupině, ve vojenském nápravném útvaru nebo v nápravně výchovném ústavu pro mladistvé.

Článek III

Tresty odnětí svobody podmíněně odložené a tresty nápravného opatření, prominuté podle článku I, promíjím s účinkem, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

Článek IV

Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a bylo-li již zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání

a) pro přečiny a pro úmyslné trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, pokud je na ně stanoven trest odnětí svobody nepřevyšující 1 rok,

b) pro nedbalostní trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, pokud je na ně stanoven trest odnětí svobody nepřevyšující 3 roky.

Článek V

Toto rozhodnutí se nevztahuje

a) na osoby, které byly v posledních deseti letech přede dnem tohoto rozhodnutí pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo které byly v posledních deseti letech propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody, který jim byl uložen pro úmyslný trestný čin, ledaže se na ně hledí, jako by nebyly odsouzeny,

b) na trestný čin opuštění republiky podle § 109 tr. zák., jakož i na obdobný trestný čin podle zákonů dříve platných,

c) na tresty úhrnné a souhrnné, jestliže jedním ze sbíhajících se trestných činů je trestný čin uvedený v písm. b).

Článek VI

Ukládám ministrům spravedlnosti České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a ministru národní obrany Československé socialistické republiky, aby mi na základě přezkoumání předložili k rozhodnutí návrhy na prominutí nebo zmírnění trestu, jde-li o

a) těhotné ženy,

b) matky, které pečují o dvě nebo více dětí,

c) muže starší než 65 a ženy starší než 60 let,

d) osoby, které trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou.

V Praze dne 8. května 1980

Husák v. r.

Přesunout nahoru