Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění

Částka 14/1980
Platnost od 07.05.1980
Účinnost od 01.09.1980
Zrušeno k 01.01.1989 (186/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 3. března 1980

o lidových školách umění

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 45 odst. 2 a 3 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, a podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:


§ 1

Organizace studia

(1) Přípravné studium na lidových školách umění 1) (dále jen "škola") je určeno především pro žáky prvního stupně základní školy nebo základní devítileté školy; do hudebního oboru studia mohou být výjimečně přijaty i mimořádně hudebně nadané děti, které dovršily 4 let věku, do tanečního oboru mimořádně hudebně a pohybově nadané děti, které dovršily 4 let věku. Přípravné studium pro děti předškolního věku může být organizováno ve spojeném hudebním a tanečním oboru.

(2) Přípravné studium trvá nejvýše 2 roky; délku studia stanoví ředitel školy individuálně pro každého žáka podle míry schopností, popřípadě podle jeho věku.

(3) Základní studium je určeno především pro žáky základních škol, základních devítiletých škol a středních škol; člení se na I. stupeň, navazující na studium přípravné, a na II. stupeň, navazující na I. stupeň základního studia.

(4) Studium na I. stupni trvá nejvýše 7 let, studium na II. stupni nejvýše 4 roky.

(5) Žáci I. stupně základního studia, kteří prokáží mimořádné nadání, vynikající studijní schopnosti a pracovní výsledky, mohou být zařazeni do rozšířeného vyučování, v němž se připravují ke studiu na uměleckých školách. Žáci, kteří se v rozšířeném vyučování neosvědčí, se převedou do nerozšířené formy výuky.

(6) O zařazení žáků do rozšířeného vyučování rozhoduje ředitel školy na návrh komise, kterou k tomuto účelu ustaví národní výbor, který školu odborně vede, 2) z řad odborníků jednotlivých oborů, jimž se na školách v okrese vyučuje.

(7) Kursy pro dospělé jsou určeny především dospělým; do kursů může být výjimečně přijata též pracující mládež nebo studující mládež.

(8) Studium v kursech pro dospělé trvá nejvýše 4 roky. Délku studia stanoví ředitel školy individuálně pro každého žáka podle míry schopností, popřípadě podle jeho věku.

§ 2

Organizace výuky

(1) Na školách se vyučuje v hudebním, tanečním, literárně dramatickém a výtvarném oboru. Podle potřeby hudebního, tanečního nebo literárně dramatického oboru pověřuje ředitel školy některé učitele hudebního oboru klavírními doprovody (korepeticí), a to buď v části nebo v plném rozsahu jejich vyučovací povinnosti. Na učitele pověřené korepeticí se vztahují právní a mzdové předpisy jako na ostatní učitele školy.

(2) Jednotlivé obory se člení na oddělení. Výuka v odděleních se organizuje podle ročníků studia.

(3) Hudební obor se člení na oddělení

a) přípravné hudební výchovy a hudebně teoretických předmětů,

b) klávesových nástrojů (klavír, varhany),

c) smyčcových nástrojů (housle, viola, violoncello, kontrabas),

d) strunných nástrojů (kytara, harfa),

e) dechových nástrojů (flétna-pikola, hoboj, klarinet-basklarinet, saxofon, fagot, trubka B + Es, křídlovka, lesní roh, pozoun, baskřídlovka-baryton, bastrumpeta, tuba, helikon a zobcová flétna),

f) lidových nástrojů (cimbál, dudy, bicí nástroje),

g) akordeonové,

h) pěvecké.

(4) Taneční obor se člení na oddělení

a) přípravné taneční výchovy a taneční průpravy a teoretických předmětů,

b) klasického tance,

c) historického tance a lidového tance,

d) novodobého a moderního tance, výrazového tance a pantomimy.

(5) Literárně dramatický obor se člení na oddělení

a) přípravné dramatické výchovy a průpravy a teoretických předmětů,

b) dramatické a slovesné,

c) loutkářské.

(6) Výtvarný obor se člení na oddělení

a) přípravné výtvarné výchovy a teoretických předmětů,

b) kresby a malby, grafiky a grafických technik a dekorativní činnosti,

c) modelování a práce v materiálech,

d) fotografie a filmu.

(7) Národní výbor, který školu odborně vede, může jednotlivá oddělení v oboru spojit za podmínek stanovených ministerstvem školství.

(8) Učební předměty a jejich rozsah, délku studia, s výjimkou přípravného studia a studia v kursech, počet ročníků a věkovou hranici přijímaných žáků v jednotlivých oborech stanoví učební plány uvedené v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce. Obsah jednotlivých učebních předmětů stanoví učební osnovy.

(9) V jednotlivých odděleních se výuka organizuje individuální formou nebo ve skupinách žáků. Žáci jsou do skupin zařazováni podle ročníků, popřípadě podle stupně vyspělosti.

(10) Při výuce zajišťuje bezpečnost žáků zapsaných ve skupině a při individuální formě výuky pedagogický pracovník školy (učitel).

(11) Organizace výuky na škole se přizpůsobí organizaci školního roku na základních a středních školách. 3)

§ 3

Zřizování a zrušování škol, poboček, detašovaných skupin a kursů

(1) Školu je možno zřídit, 4) přihlásí-li se buď ke studiu v hudebním oboru k vyučování hře alespoň na tři hudební nástroje nejméně 100 žáků, anebo ke studiu ve dvou a více oborech nejméně 200 žáků; z toho v každém oboru musí být nejméně 40 žáků.

(2) Přihlásí-li se ke studiu ve výtvarném oboru školy více než 300 žáků, může se pro výtvarný obor zřídit samostatná škola; v takové škole lze postupně zřizovat další obory.

(3) Pobočku školy je možno zřídit v místech, kde nejsou podmínky stanovené v odstavci 1 pro zřízení školy, přihlásí-li se k výuce v některém oboru, a pokud jde o hudební obor k výuce alespoň na dva nástroje, popřípadě na jeden nástroj a zpěvu, nejméně 40 žáků.

(4) Detašovanou skupinu školy lze zřídit v místech, kde se ke studiu v některém oboru přihlásí nejméně 12 žáků.

(5) Výjimku z počtu žáků uvedených v odstavcích 1 až 4 povoluje v odůvodněných případech národní výbor, který školu odborně vede.

(6) Kursy pro dospělé zřizuje ředitel školy se souhlasem národního výboru, který školu odborně vede. Kurs je možno zřídit, přihlásí-li se alespoň 4 uchazeči.

(7) Škola, pobočka, detašovaná skupina nebo kurs se zruší, klesne-li počet žáků v nich pod počet stanovený v odstavcích 1 až 6.

Přijímání žáků a ukončení studia

§ 4

(1) Ke studiu se žáci přihlašují písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise, kterou za nezletilé podepisují jejich rodiče nebo jiní zákonní zástupci (dále jen "zákonní zástupci"); přihláška se podává řediteli školy. Přihlášení žáci se přijímají na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

(2) Přijímací zkouška se koná v červnu předcházejícího školního roku, v odůvodněných případech v prvním týdnu září v běžném školním roce. Termín a místo konání přijímací zkoušky zveřejní ředitel školy nejméně 14 dní předem. V odůvodněných případech je možno přijmout žáka i během roku.

(3) Do přípravného studia přijímá žáky ředitel školy na základě průzkumu nadání, provedeného učiteli školy ve spolupráci s učiteli mateřských škol, základních škol nebo základních devítiletých škol v průběhu předcházejícího školního roku, a podle výsledku přijímací zkoušky. Průzkum provádějí učitelé pověření ředitelem školy v rámci normální míry vyučovací povinnosti; rozsah průzkumu stanoví ředitel školy.

(4) Přijetí žáka do přípravného studia nezakládá nárok na přijetí do základního studia po ukončení studia přípravného.

(5) Do základního studia a do kursů pro dospělé přijímá žáky ředitel školy po úspěšně vykonané přijímací zkoušce na návrh tříčlenné přijímací komise. Komise se ustavuje pro každý obor, její členy určí ředitel školy. Do základního studia a do kursů pro dospělé mohou být přijati i žáci, kteří neabsolvovali přípravné studium.

(6) V I. stupni základního studia do literárně dramatického oboru, do pěveckého oddělení, do oddělení dechových nástrojů a do oddělení smyčcových nástrojů k výuce hry na kontrabas se mohou přijmout i začátečníci starší 14 let.

(7) Ke studiu na I. a II. stupni základního studia se ve všech oborech mohou výjimečně přijmout i mimořádně nadaní žáci, kteří nedosáhli věku stanoveného učebním plánem oboru pro jednotlivé předměty nebo kteří tento věk překročili. Žáky, kteří stanovený věk překročili, může ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu zařadit do zkráceného studia, v němž se jim podle schopností a nadání umožní absolvovat za jeden rok učební látku dvou ročníků školy, popřípadě se po přijetí zařadí do vyššího ročníku.

(8) Při přijímací zkoušce se zjišťuje

a) v hudebním oboru hudební schopnosti, tj. hudební sluch, rytmické cítění, pohotovost, hudební paměť a zdravotní i fyzické dispozice,

b) ve výtvarném oboru schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání, stupeň vyjadřovacích schopností výtvarným projevem podle skutečnosti a podle představy,

c) v tanečním oboru hudební a pohybové schopnosti a tělesná způsobilost,

d) v literárně dramatickém oboru tvořivé a vyjadřovací schopnosti, ústní projev, pohybový, popřípadě i písemný projev.

(9) Uchazeči o přijetí do pěveckého oddělení, do oddělení dechových nástrojů a do tanečního oboru předloží při přijímací zkoušce lékařské doporučení nebo doporučení školního lékaře. V případech stanovených školou předloží lékařské doporučení i uchazeči o přijetí do jiných oddělení hudebního oboru. Tito žáci se v průběhu studia podrobují lékařským prohlídkám.

§ 5

(1) Žáci jsou povinni zúčastňovat se ve všech předmětech příslušného oboru vyučování pravidelně a v určeném čase.

(2) Při přesídlení žák pokračuje ve studiu na škole v místě trvalého pobytu, pokud se na této škole vyučuje hlavnímu předmětu oboru, v němž studuje. Ředitel školy, na které žák dosud studoval, zašle dokumentaci žáka škole, na kterou žák přestupuje.

(3) Studium se ukončí,

a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád, popřípadě ustanovení § 5 a 6 této vyhlášky nebo jestliže zletilý žák svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost nebo zdraví ostatních žáků,

b) ze zdravotních důvodů,

c) požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci,

d) k 31. lednu nebo 30. červnu pro neprospěch,

e) neplatí-li žák školné (§ 9).

(4) O ukončení studia vyrozumí ředitel písemně žáka, a je-li žák nezletilý, jeho zákonného zástupce.

Hodnocení prospěchu žáků a postup do vyšších ročníků

§ 6

(1) Při hodnocení žáků učitelé přihlížejí k jejich úsilí, aktivitě, samostatnosti, tvořivosti a zájmu o studovaný předmět, jakož i k výsledkům práce. Hlediskem pro hodnocení pracovních výsledků jsou i výsledky postupových a závěrečných zkoušek (odstavec 2), koncertních, tanečních a dramatických vystoupení žáků a výsledky dosažené na přehlídkách, soutěžích a výstavách.

(2) Žáci školy, s výjimkou žáků zařazených do přípravného studia a žáků zařazených do rozšířeného vyučování, se na konci vyučovacího období ve II. pololetí podrobují komisionální postupové zkoušce z učební látky absolvovaného ročníku. Postupová zkouška může být vykonána formou ročníkové předehrávky, účasti na výstavě výtvarných prací, tanečního nebo literárně dramatického vystoupení. Žáci I. a II. stupně základního studia se v posledním ročníku studia podrobují komisionální závěrečné zkoušce z hlavního předmětu studia.

(3) Členy komise pro postupové zkoušky i pro závěrečné zkoušky jmenuje ředitel školy.

(4) Postupových zkoušek (povinných ročníkových předehrávek, výstav výtvarných prací, tanečních nebo literárně dramatických vystoupení) se zúčastňují všichni žáci školy. Veřejných vystoupení, veřejných výstav a podobných akcí školy se zúčastňují žáci určení školou.

(5) V posledním ročníku I. a II. stupně základního studia a v závěru kursu pro dospělé jsou žáci hodnoceni na základě

a) veřejného nebo interního vystoupení, popřípadě účasti na výstavách,

b) komisionální závěrečné zkoušky z hlavního předmětu studia,

c) písemné a ústní teoretické zkoušky specializované podle oborů.

(6) Žáci navržení k zařazení do rozšířeného vyučování a žáci do rozšířeného vyučování již zařazení se podrobují postupové zkoušce před komisí, kterou k tomuto účelu ustavuje národní výbor, který školu odborně vede.

(7) V průběhu vyučovacího období se prospěch žáků v jednotlivých předmětech hodnotí průběžně podle klasifikační stupnice pěti stupni známek: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný. Výsledky hodnocení žáka znamenají učitelé v prospěchovém listu, do kterého se značí i výsledky postupových zkoušek a účast žáků na veřejných akcích. Nezletilým žákům se hodnocení zapisuje do žákovských sešitů, do kterých se zároveň zapisují i studijní pokyny a látka předepsaná pro domácí přípravu.

(8) Souhrnně se žáci hodnotí dvakrát za vyučovací období, a to k 31. lednu a 30. červnu; k těmto datům jim škola vydá osvědčení. Při souhrnné klasifikaci se používá pětistupňové klasifikační stupnice uvedené v odstavci 7. Žáci přípravného studia obdrží na konci vyučovacího období potvrzení o ukončení každého ročníku.

(9) Při souhrnné klasifikaci k 30. červnu se zhodnotí, zda je žák způsobilý postoupit do vyššího ročníku; přitom se přihlédne též k výsledku postupové zkoušky.

§ 7

(1) Celkový prospěch žáků se na osvědčení vyjadřuje těmito stupni:

1. prospěl s vyznamenáním,

2. prospěl,

3. neprospěl.

(2) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže byl z hlavního předmětu hodnocen stupněm "výborný" a z ostatních předmětů dosáhl alespoň průměrného prospěchu 1,5, přičemž z žádného předmětu nebyl hodnocen nižší známkou než "chvalitebný".

(3) Žák prospěl, jestliže nebyl ani z jednoho předmětu hodnocen stupněm "nedostatečný". Žák neprospěl, jestliže byl z některého předmětu hodnocen stupněm "nedostatečný".

(4) Žák, který neprospěl, není, s výjimkou uvedenou v odstavci 5, způsobilý postoupit do vyššího ročníku.

(5) Žák, který neprospěl z některého předmětu, popřípadě při postupové zkoušce, avšak má předpoklady k dalšímu studiu, může na návrh učitele hlavního předmětu, popřípadě komise pro postupové zkoušky postoupit do vyššího ročníku s podmínkou, že úspěšně vykoná opravnou zkoušku do 31. ledna následujícího roku.

(6) Žák, který neprospěl, může opakovat ročník jen tehdy, byl-li jeho neprospěch způsoben vážnými osobními důvody (např. nezaviněná a dlouhodobá absence, zdravotní nebo vážné rodinné důvody).

(7) O povolení opravné zkoušky nebo opakování ročníku rozhoduje ředitel školy na návrh pedagogické rady školy. Termín opravné zkoušky stanoví ředitel školy.

(8) Na doporučení učitele hlavního předmětu se může mimořádně schopný žák přeřadit po vykonání mimořádné postupové zkoušky do vyššího ročníku i v průběhu vyučovacího období. O přeřazení rozhoduje ředitel školy.

§ 8

(1) Komise pro postupové zkoušky se skládá z předsedy a nejméně tří členů - odborníků pro příslušný obor. Členy komise a jejího předsedu určí ředitel školy z učitelů příslušného oddělení nebo oboru. Výsledek zkoušky z každého předmětu hodnotí komise známkou podle klasifikační stupnice uvedené v § 6 odst. 7. O známkách rozhoduje komise většinou hlasů, při rovnosti rozhoduje hlas předsedy.

(2) Komise pro závěrečné zkoušky se skládá z předsedy a nejméně pěti členů. Členy komise i jejího předsedu určí ředitel školy. Při hodnocení výsledků zkoušky a při hlasování o známce postupuje komise pro závěrečné zkoušky obdobně jako komise pro zkoušky postupové.

(3) O postupových nebo závěrečných zkouškách sepisuje komise protokol, který potvrdí svými podpisy všichni členové komise.

§ 9

Zápisné a školné

(1) Na počátku každého roku výuky zaplatí žáci nebo jejich zákonní zástupci zápisné; žáci přípravného studia a žáci I. a II. stupně základního studia zaplatí zápisné ve výši 10 Kčs, žáci kursů pro dospělé 20 Kčs.

(2) V přípravném studiu oboru hudebního, tanečního a výtvarného platí žáci školné ve výši 15 Kčs měsíčně, oboru literárně dramatického školné ve výši 10 Kčs měsíčně.

(3) V I. a II. stupni základního studia platí žáci školné ve výši

v hudebním oboruve hře na nástroj a ve zpěvu 40 Kčs měsíčně
v hudebním oboru v hlasové výchově 15 Kčs měsíčně
v oboru tanečním 20 Kčs měsíčně
v oboru výtvarném 25 Kčs měsíčně
v oboru literárně dramatickém 15 Kčs měsíčně.

(4) V kursech pro dospělé platí žáci v hudebním oboru školné ve výši 30 Kčs měsíčně za individuální vyučování v hlavním předmětu a 5 Kčs měsíčně za každou vyučovací týdenní hodinu v ostatních předmětech. V oborech tanečním, výtvarném a literárně dramatickém platí tito žáci školné ve výši 10 Kčs měsíčně za každou týdenní vyučovací hodinu.

(5) Školné se platí složenkami čtvrtletně předem, a to nejpozději do každého 10. dne posledního měsíce předcházejícího čtvrtletí. Přestane-li se žák bez závažných důvodů zúčastňovat vyučování, zaplacené školné se nevrací. Při řádně omluvené nepřítomnosti žáka ve všech předmětech trvající déle než čtyři týdny může žák, za nezletilého žáka jeho zákonný zástupce, písemně požádat okresní národní výbor prostřednictvím ředitele školy o vrácení školného za dobu omluvené nepřítomnosti. Školné se žákovi, za nezletilého žáka zákonným zástupcům na písemnou žádost též za příslušnou dobu vrátí, jestliže se ve škole déle než čtyři týdny nevyučovalo nebo jestliže bylo studium žáka ukončeno na vlastní žádost [§ 5 odst. 3 písm. c)].

(6) S přihlédnutím k nadání a prospěchu žáka, k sociálním poměrům rodiny žáka a v případech hodných zvláštního zřetele může okresní národní výbor osvobodit žáka na návrh ředitele školy od placení školného zčásti nebo zcela. Žádost o osvobození od placení školného doloženou potvrzením o příjmu žáka, za nezletilého žáka potvrzením o příjmu osob, které mají k žákovi vyživovací povinnost, je nutno podat řediteli školy nejpozději do 10. září.


§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 29. ledna 1969 čj. 8462/69-I/1, o organizaci lidových škol umění a studiu na nich, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, ročník 1969, str. 37 a oznámené v částce 5/1969 Sbírky zákonů,

2. směrnice ministerstva školství o školném a kursovném na lidových školách umění ze dne 30. srpna 1968 čj. 26 455/68-I/1, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, ročník 1968, str. 365.


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1980.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 11 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízení.

2) § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.

3) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 94/1978 Sb., o organizaci školního roku na základních a středních školách.

4) § 7 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 77/1978 Sb.


Příloha č. 1

Učební plán č. 1

Učební plány hudebního oboru

1. Přípravné studium

A. Pro žáky 6leté

Poř.
čís.
Předmět: 1. rok popřípadě 2. rok
I. pololetí II. pololetí
1. Přípravná hudební výchova 2)2 1)1
2. Příprava ke hře na nástroj - 1
Celkový počet vyučovacích hodin týdně 2 2

Poznámka: Jestliže žák absolvuje i druhý rok přípravného studia, vyučuje se v obou pololetích podle učebního plánu stanoveného pro II. pololetí 1. roku.

B. Pro děti předškolního věku, 4 až 5leté

Poř.
čís.
Předmět: 1. rok 2. rok
I. pol. II. pol. I. pol. II. pol.
1. Společná přípravná výchova 2) pro hudební a taneční obor 2 1)2 1)- -
2. Přípravná hudební výchova 2)- - 2 1)1
3. Příprava ke hře na nástroj - - - 1
Celkový počet vyučovacích hodin týdně 2 2 2 2

Učební plán č. 2

2. Základní studium

I. Stupeň

Oddělení klávesových nástrojů (hlavní předmět hra na klavír) - pro žáky od 7 let

Délka studia: 7 let

Poř.
čís.
Předmět: Ročník:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Hra na klavír, čtyřruční hra, elementární improvizace, hra z listu, nácvik komorních partů 1)1,5 2)1,5 2)1,5 2)1,5 1,5 1,5 1,5
2. Doprovod nebo komorní hra nebo hra v souboru 1) nebo úvod do skladebných nauk 3)- - - - - 1 1
3. Hudební nauka 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1
Celkový počet vyučovacích hodin týdně 3 3 3 2,5 2,5 3,5 3,5
Nepovinný předmět sborový zpěv 3) nebo hra na bicí nástroje1 1 1 1 1 1 1

Učební plán č. 3

Oddělení smyčcových nástrojů (hlavní předmět hra na housle nebo violu 1) nebo violoncello) - pro žáky od 7 let

Délka studia: 7 let

Poř.
čís.
Předmět: Ročník:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Hra na housle nebo violoncello, průprava k souhře, hra z listu 2)3)1,5 4)1,5 4)1,5 4)1,5 1,5 1,5 1,5
2. Hra v souboru nebo komorní hra 2)3)6)- - 1,5 1,5 - - -
3. Komorní nebo souborová nebo orchestrální hra 5) 6)- - - - 2 2 2
4. Hudební nauka 1,5 1,5 1 1 1 1 1
Celkový počet vyučovacích hodin týdně 3 3 4 4 4,5 4,5 4,5
Nepovinný předmět sborový zpěv nebo hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1

Učební plán č. 4

Oddělení smyčcových nástrojů

Hra na kontrabas (hlavní předmět) - pro žáky od 10 let (doporučuje se přijímat žáky s předchozí průpravou ve hře na jiný hudební nástroj)

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět Ročník:
1. 2. 3. 4.
1. Hra na kontrabas, průprava k souhře, hra z listu 1)3)1,5 1,5 1,5 1,5
2. Orchestrální nebo souborová hra nebo komorní hra 2)3)- 2 2 2
3. Hudební nauka 1 1 1 1
Celkový počet vyučovacích hodin týdně 2,5 4,5 4,5 4,5
Nepovinný předmět sborový zpěv nebo hra na bicí nástroje 1 1 1 1

Učební plán č. 5

Oddělení dechových nástrojů

Hra na zobcovou flétnu nebo pikolu nebo fanfárovou trubku nebo lehkoovladatelné nástroje (hlavním předmětem je hra na některý z uvedených nástrojů) - pro žáky od 7 let

Délka studia: 7 let

Poř.
čís.
Předmět: Ročník:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Hra na zobcovou flétnu, hra z listu, průprava k souhře 1)4)1 1 1 1 1 1 1
2. Hra na pikolu nebo fanfárovou trubku nebo na lehkoovladatelné nástroje nebo sborový zpěv 1 2)1 2)1 2)- - - -
3. Komorní hra, hra v souboru 3)4)- - 1 1 2 2 2
4. Hudební nauka 1,5 1,5 1 1 1 1 1
Celkový počet vyučovacích hodin týdně 2,5 2,5 3 3 4 4 4
Nepovinný předmět sborový zpěv - - 1 1 1 1 1

Učební plán č. 6

Oddělení dechových nástrojů

Hra na flétnu nebo hoboj nebo klarinet nebo fagot nebo lesní roh nebo trubku (křídlovku, Es-trubku) nebo pozoun (tenor, baryton) nebo F-tubu 1) nebo bicí nástroje - (hlavní předmět hra na některý z uvedených nástrojů) - pro žáky od 10 let

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět: Ročník:
1. 2. 3. 4.
1.Hra na nástroj, průprava k souhře, hra z listu 2)6)1,5 3)1,5 3)1,51,5
2.Komorní hra nebo hra v souboru nebo hra v orchestru 4)6)-222
3.Hudební nauka 5)1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně2,54,54,54,5
Nepovinný předmět hra na bicí nástroje--11

Učební plán č. 7

Oddělení strunných nástrojů a oddělení lidových nástrojů

Hra na kytaru nebo cimbál nebo dudy a další lidové nástroje (hlavní předmět hra na některý z uvedených nástrojů 1) - pro žáky od 9 let

Délka studia: 5 let

Poř.
čís.
Předmět: Ročník:
1. 2. 3. 4. 5.
1.Hra na nástroj, průprava k souhře, hra z listu, nácvik komorních partů 3)1,5 2)1,5 2)1,51,51,5
2.Doprovod, komorní nebo souborová hra 4)--111
3.Hudební nauka11111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně2,52,53,53,53,5
Nepovinný předmět sborový zpěv nebo hra na bicí nástroje11111

Učební plán č. 8

Oddělení akordeonové (hlavní předmět hra na akordeon) - pro žáky od 7 let

Délka studia: 7 let

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.5.6.7.
1.Hra na akordeon, průprava k souhře, hra z listu, hra klavírních partů 1)1,5 2)1,5 2)1,5 2)1,51,51,51,5
2.Doprovod----0,50,50,5
3.Komorní nebo souborová hra 3)--111,51,51,5
4.Hudební nauka1,51,511111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně333,53,54,54,54,5
Nepovinný předmět sborový zpěv nebo hra na bicí nástroje--11111

Učební plán č. 9

Oddělení pěvecké (hlavní předmět pěvecký hlasový výcvik) - pro žáky od 7 let

Délka studia: 7 let

Poř. čís. Předmět:Ročník:
1.2.3.4.5.6.7.
1.Pěvecký hlasový výcvik1111111
2.Klavír nebo jiný nástroj0,50,50,50,50,50,50,5
3.Komorní nebo sborový zpěv 1)2)---1111
4.Hudební nauka 1,51,511111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně332,53,53,53,53,5

Učební plán č. 10

3. Základní studium - II. stupeň a kursy pro dospělé

Oddělení klávesových nástrojů, oddělení dechových nástrojů, oddělení lidových nástrojů, oddělení akordeonové a oddělení smyčcových nástrojů

Studijní zaměření žáků: komorní nebo souborová hra nebo hra v orchestru - pro žáky od 14 let a dospělé [klavír, varhany, 1) harfa, 1) housle, viola, violoncello, kontrabas, akordeon, cimbál, dechové nástroje, bicí nástroje 2) ]. Hlavním předmětem je hra na některý z uvedených nástrojů.

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.
1.Hra na nástroj s možností hry na příbuzné nástroje a nástroje
elektrofonické podle studijního zaměření, průprava k souhře,
improvizace a hra z listu 3)5)
1111
2.Čtyřruční hra (klavír), doprovod vokální a instrumentální
(všechny nástroje), komorní hra nebo souborová hra nebo
hra v orchestru 4)
2222
3.Nauka o hudbě nebo úvod do skladebných nauk1,51,51,51,5
Celkový počet vyučovacích hodin týdně4,54,54,54,5

Učební plán č. 11

Oddělení pěvecké

Studijní zaměření žáků: pěvecká výchova a zpěv (hlavní předmět) - pro žáky od 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.
1.Pěvecká výchova a zpěv1111
2.Komorní nebo sborový zpěv1111
3.Zpěv s korepeticí 0,50,50,50,5
4.Hra na nástroj (klavír, kytara, akordeon)0,50,50,50,5
5.Nauka o hudbě1,51,51,51,5
6.Hudební nauka 1)1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně4,54,54,54,5
Pro začátečníky4444

Učební plán č. 12

Oddělení pěvecké nebo oddělení hudebních nástrojů

Studijní zaměření žáků: vedení dětských zájmových kolektivů (hlavní předmět) - pro žáky starší 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.
1.Vedení dětského sboru nebo instrumentálního souboru1111
2.Taktovací technika a základy dirigování0,50,50,50,5
3.Hra na nástroj1111
4.Nauka o hudbě1,51,51,51,5
5.Hudební nauka 1)1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně4444
Pro začátečníky3,53,53,53,5

Učební plán č. 13

Oddělení klávesových nástrojů, smyčcových nástrojů, strunných nástrojů a oddělení akordeonové

Studijní zaměření žáků: příprava ke studiu na konzervatořích a středních pedagogických školách, pedagogických fakultách a filozofických fakultách 1) (hlavní předmět hudební nauka) - pro žáky bez předchozí hudební průpravy

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět: Ročník:
1.2.3.4.
1.Hudební nauka1,51,51,51,5
2.Hra na hudební nástroj (klavír, akordeon, kytara, housle)2222
3.Elementární improvizace (doprovody k písním) hra na
lehkoovladatelné nástroje, základy taktovací techniky
--0,50,5
Celkový počet vyučovacích hodin týdně3,53,544
Nepovinný předmět sborový zpěv1111

Učební plán č. 14

Oddělení klávesových nástrojů, smyčcových nástrojů, strunných nástrojů a oddělení akordeonové

Studijní zaměření žáků: příprava ke studiu na středních pedagogických školách, pedagogických fakultách a filozofických fakultách 1) (hlavní předmět nauka o hudbě) - pro žáky s předběžnou hudební průpravou

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět: Ročník:
1.2.3.4.
1.Nauka o hudbě1,51,51,51,5
2.Hra na nástroj 2) (klavír, akordeon, kytara, housle)2222
3.Elementární improvizace (doprovody k písním), hra na
lehkoovladatelné nástroje, základy taktovací techniky
0,50,50,50,5
Celkový počet vyučovacích hodin týdně4444
Nepovinný předmět sborový zpěv1111

Učební plán č. 15

Oddělení přípravné hudební výchovy a teoretických předmětů Studijní zaměření žáků: technika zvukového záznamu a vedení diskoték (hlavní předmět nauka o hudbě) - pro žáky starší 14 let

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.
1.Nauka o hudbě 1)1,51,51,51,5
2.Základy zvukové techniky11--
3.Základy programové skladby--11
Celkový počet vyučovacích hodin týdně2,52,52,52,5

Příloha č. 2

Učební plán č. 16

Učební plány tanečního oboru

1. Přípravné studium

A. Pro žáky 6leté

Předmět: 1. rok popřípadě 2. rok
Přípravná taneční výchova 2)2 1)2 1)
Celkový počet vyučovacích hodin týdně22

B. Pro děti předškolního věku

Poř.
čís.
Předmět:1. rok2. rok
1.Společná přípravná výchova pro taneční a hudební obor 2)2 1)-
2.Přípravná taneční výchova 2)-2 1)
Celkový počet vyučovacích hodin týdně2 2

Učební plán č. 17

2. Základní studium - I. stupeň

Oddělení přípravné taneční výchovy a taneční průpravy a teoretických předmětů, oddělení historického tance a lidového tance a oddělení novodobého a moderního tance, výrazového tance a pantomimy (hlavní předmět základy příslušného druhu tance) - pro žáky od 7 let

Délka studia: 7 let

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.5.6.7.
1.Taneční průprava221----
2.Základy lidového tance---1111
3.Základy novodobého a moderního tance---1111
4.Základy klasického tance--11111
5.Taneční praxe1111,51,51,51,5
Celkový počet vyučovacích hodin týdně3 1)3 1)3 1)4,5 1)4,5 1)4,5 1)4,5 1)

Poznámka: Při výuce všech předmětů učebního plánu se užívá korepetice.

Učební plán č. 18

3. Základní studium - II. stupeň a kursy pro dospělé

Oddělení historického tance a lidového tance, oddělení novodobého a moderního tance, výrazového tance a pantomimy

Studijní zaměření žáků: zájmová umělecká činnost (hlavním předmětem je příslušný druh tance) - pro žáky od 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět: Ročník:
1.2.3.4.
1.Taneční praxe 1)1,51,51,51,5
2.Klasický tanec1111
3.Moderní tanec2)
Lidový tanec 2)
Historický tanec 2)
Taneční pantomima 2)
2222
4.Základy dějin tance 3)0,50,50,50,5
Celkový počet vyučovacích hodin týdně5555

Poznámka: Při výuce všech předmětů učebního plánu se užívá korepetice s výjimkou předmětu základy dějin tance.

Učební plán č. 19

Oddělení klasického tance

Studijní zaměření žáků: průprava ke studiu učitelství pro lidové školy umění - taneční disciplíny (hlavní předmět klasický tanec) - pro žáky od 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.
1.Klasický tanec6644
2. Lidový tanec1111
3.Novodobý tanec1111
4.Taneční praxe 1)1111
5.Základy dějin tance 2)0,50,50,50,5
Celkový počet vyučovacích hodin týdně9,5 3)9,5 3)7,5 3)7,5 3)

Poznámka: Při výuce všech předmětů učebního plánu s výjimkou předmětu základy dějin tance se užívá korepetice.

Příloha č. 3

Učební plán č. 20

Učební plán literárně dramatického oboru

1. Přípravné studium

Pro žáky 7leté

Délka studia: 1 rok

Předmět:I. pololetíII. pololetí
Přípravná dramatická výchova11
Celkový počet vyučovacích hodin týdně11

Učební plán č. 21

2. Základní studium - I. stupeň

Oddělení dramatické a slovesné (hlavní předmět dramatika a slovesnost) - pro žáky od 8 let

Délka studia: 6 let

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.5.6.
1.Dramatická průprava22----
2.Dramatika a slovesnost--1,51,51,52
3.Pohyb 1)--1111
4.Přednes--1111
5.Práce v souboru--1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně 224,54,54,55

Učební plán č. 22

Oddělení loutkářské (hlavní předmět dramatika s loutkou a slovesnost) - pro žáky od 8 let

Délka studia: 6 let

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.5.6.
1.Dramatická průprava22----
2.Dramatika s loutkou a slovesnost--1,51,51,52
3.Pohyb 1)--1111
4.Technika vodění jednoduchých loutek a přednes--1111
5.Práce v souboru--1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně224,54,54,55

Učební plán č. 23

3. Základní studium - II. stupeň a kursy pro dospělé

Oddělení dramatické a slovesné

Studijní zaměření žáků: zájmová umělecká činnost (hlavní předmět základy dramatické tvorby) - pro žáky od 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Průpravná
výuka 1)
Ročník:
1.2.3.4.
1.Dramatika a slovesnost2,5----
2.Základy dramatické tvorby-1,51,51,51,5
3.Pohybová výchova 2)11111
4.Dějiny dramatické tvorby-0,50,50,50,5
5.Přednes1----
6.Studium rolí a umělecký přednes-0,50,50,50,5
7.Práce v souboru-1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně4,54,54,54,54,5

Učební plán č. 24

Oddělení dramatické a slovesné

Studijní zaměření žáků: příprava na středních a vysokých školách uměleckého směru (hlavní předmět základy dramatické tvorby) - pro žáky od 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.
1.Základy dramatické tvorby1,51,51,51,5
2.Pohybová výchova1)1111
3.Dějiny dramatické tvorby0,50,50,50,5
4.Studium rolí a umělecký přednes0,50,50,50,5
5.Práce v souboru1111
6.Hudební a hlasová průprava1111
7.Individuální příprava ke studiu1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně6,56,56,56,5

Poznámka: Výuky předmětu hudební a hlasová průprava se mohou zúčastnit i další zájemci z příslušného ročníku. Pro individuální přípravu ke studiu má každý žák studijní plán.

Učební plán č. 25

Oddělení dramatické a slovesné

Studijní zaměření žáků: zájmová umělecká činnost (hlavní předmět základy slovesné tvorby) - pro žáky od 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Průpravná
výuka 1)
Ročník:
1.2.3.4.
1.Dramatika a slovesnost2,5----
2.Základy slovesné tvorby-1,51,51,51,5
3.Poetika -1111
4.Dějiny slovesné tvorby-0,5 2)0,5 2)0,5 2)0,5 2)
5.Přednes1----
6.Umělecký přednes-0,50,50,50,5
7.Pohybová výchova 3)1----
8.Práce v souboru-1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně4,54,54,54,54,5

Učební plán č. 26

Oddělení dramatické a slovesné

Studijní zaměření žáků: příprava ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru (hlavní předmět základy slovesné tvorby) - pro žáky od 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.
1.Základy slovesné tvorby1,51,51,51,5
2.Poetika 1111
3.Dějiny slovesné tvorby0,50,50,50,5
4.Umělecký přednes0,50,50,50,5
5.Pohyb nebo hudební a hlasová průprava 1)1111
6.Individuální příprava ke studiu1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně5,55,55,55,5

Poznámka: Výuky předmětu hudební a hlasová průprava se mohou zúčastnit i další zájemci z příslušného ročníku.

Pro individuální přípravu ke studiu má každý žák studijní plán.

Učební plán č. 27

Oddělení loutkářské

Studijní zaměření žáků: zájmová umělecká činnost (hlavní předmět základy dramatické tvorby s loutkou) - pro žáky od 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Průpravná
výuka 1)
Ročník:
1.2.3.4.
1.Dramatika s loutkou a slovesnost2,5----
2.Základy dramatické tvorby s loutkou-1,51,51,51,5
3.Pohyb nebo loutkářská technologie 2)11111
4.Dějiny dramatické tvorby s loutkou-0,5 3)0,5 3)0,5 3)0,5 3)
5.Přednes1----
6.Studium loutkových rolí a umělecký přednes-0,50,50,50,5
7.Práce v souboru-1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně4,54,54,54,54,5

Učební plán č. 28

Oddělení loutkářské

Studijní zaměření žáků: příprava ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru (hlavní předmět základy dramatické tvorby s loutkou) - pro žáky od 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.
1.Základy dramatické tvorby s loutkou1,51,51,51,5
2.Pohyb nebo loutkářská technologie 1)1111
3.Dějiny dramatické tvorby s loutkou0,50,50,50,5
4.Studium loutkových rolí a umělecký přednes0,50,50,50,5
5.Práce v souboru1111
6.Hudební a hlasová průprava nebo loutkářská technologie1111
7.Individuální příprava ke studiu1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně6,56,56,56,5

Poznámka: Výuky předmětu hudební a hlasová průprava nebo loutkářská technologie se mohou zúčastnit i další zájemci z příslušného ročníku. Pro individuální přípravu ke studiu má každý žák studijní plán.

Příloha č. 4

Učební plán č. 29

UČEBNÍ PLÁNY VÝTVARNÉHO OBORU

1. PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Oddělení kresby a malby, grafiky a grafických technik a dekorativní činnosti, oddělení modelování a práce v materiálech (hlavní předmět kresba a malba) - pro žáky 6leté

Délka studia: 1 až 2 roky

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.
1.Přípravná kresba a malba6666
2.Přípravná grafika1212
3.Přípravné modelování2121
Celkem99 1)99 1)

Učební plán č. 30

2. ZÁKLADNÍ STUDIUM - I. STUPEŇ

Oddělení kresby a malby, grafiky a grafických technik a dekorativní činnosti, oddělení modelování a práce v materiálech a oddělení fotografie a filmu (hlavní předmět kresba a malba) - pro žáky od 8 let

Délka studia: 6 let

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.5.6.
1.Kresba a malba515139393333
2.Grafika151515151818
3.Dekorativní činnost121221212424
4.Modelování212124242424
5.Fotografování---121212
Celkem99 1)99 1)99 1)111 1)111 1)111 1)

Učební plán č. 31

3. Základní studium - II. stupeň a kursy pro dospělé

Oddělení kresby a malby, grafiky a grafických technik a dekorativní činnosti, oddělení modelování a práce v materiálech, oddělení fotografie a filmu a oddělení přípravné výtvarné výchovy a teoretických předmětů

Studijní zaměření žáků: zájmová umělecká činnost (hlavní předmět kresba, malba a grafika) - pro žáky od 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.
1.Kresba, malba, grafika33303030
2.Dekorativní činnost v materiálu27303030
3.Modelování30303030
4.Fotografování14141414
5.Vybrané stati z výtvarné teorie9999
Celkem113 1)113 1)113 1)113 1)

Učební plán č. 32

Oddělení přípravné výtvarné výchovy a teoretických předmětů, oddělení kresby a malby, grafiky a grafických technik a dekorativní činnosti, oddělení modelování a práce v materiálech a oddělení fotografie a filmu

Studijní zaměření žáků: příprava ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru (hlavní předmět kresba, malba, grafika) - pro žáky od 14 let a pro dospělé

Délka studia: 4 roky

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.
1.Kresba, malba, grafika66666666
2.Dekorativní činnost v materiálu54546060
3.Modelování60605454
4.Fotografování16161616
5.Vybrané stati z výtvarné teorie18181818
Celkem214 1)214 1)214 1)214 1)

Příloha č. 5

Učební plán č. 33

Učební plány hudebního oboru

Rozšířené vyučování

Oddělení klávesových nástrojů a oddělení strunných nástrojů

Hra na klavír nebo varhany nebo harfu 1) (hlavním předmětem je hra na některý z uvedených nástrojů)

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.5.6.7.
1.Hra na klavír, čtyřruční hra, elementární
improvizace, hra z listu, nácvik komorních
partů 2)
1,5 3)1,5 3)2,5 3)2,5 3)2,5 3)2,5 3)2,5 3)
2.Hra na varhany, hra na harfu----1,51,51,5
3.Hra na klavír (jen pro žáky hry na varhany
nebo hry na harfu)
----111
4.Doprovod nebo komorní hra nebo hra
v souboru 2) nebo úvod do skladebných nauk 4)
-----11
5.Hudební nauka1,51,511111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně333,53,53,54,54,5

Poznámka: Označení ročníků rozšířeného vyučování odpovídá označení ročníků I. stupně základního studia.

Učební plán č. 34

Oddělení smyčcových nástrojů

Hra na housle nebo na violu 1) nebo na violoncello (hlavním předmětem je hra na některý z uvedených nástrojů)

Poř.
čís.
Předmět: Ročník:
1.2.3.4.5.6.7.
1.Hra na housle nebo na violoncello, průprava
k souhře, hra z listu 2)4)
1,5 3)1,5 3)2,5 3)2,5 3)2,5 3)2,5 3)2,5 3)
2.Hra na violu, průprava k souhře, hra
z listu 2)4)
----2,5 3)2,5 3)2,5 3)
3.Hra v souboru--1,51,5---
4.Komorní hra nebo orchestrální hra 5)----222
5.Hudební nauka1,51,511111
6.Hra na klavír----0,50,50,5
Celkový počet vyučovacích hodin týdně3355666

Poznámka: Označení ročníků rozšířeného vyučování odpovídá označení ročníků I. stupně základního studia.

Učební plán č. 35

Oddělení smyčcových nástrojů (hlavní předmět hra na kontrabas)

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
3.4.
1.Hra na kontrabas, průprava k souhře, hra z listu 1)4)2,5 2)2,5 2)
2.Orchestrální nebo souborová nebo komorní hra 3)22
3.Hudební nauka11
4.Hra na klavír0,50,5
Celkový počet vyučovacích hodin týdně66

Poznámka: Označení ročníků rozšířeného vyučování odpovídá označení ročníků I. stupně základního studia.

Učební plán č. 36

Oddělení dechových nástrojů, oddělení lidových nástrojů

Hra na dechové nástroje nebo na bicí nástroje (hlavním předmětem je hra na některý z dechových nástrojů nebo na bicí nástroje)

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
3.4.
1.Hra na nástroj, hra z listu, průprava k souhře 1)4)2,5 2)2,5 2)
2.Komorní hra nebo hra v souboru nebo hra v orchestru 3)22
3.Hudební nauka11
4.Hra na klavír0,50,5
Celkový počet vyučovacích hodin týdně66

Poznámka: Označení ročníků rozšířeného vyučování odpovídá označení ročníků I. stupně základního studia.

Učební plán č. 37

Oddělení strunných nástrojů a oddělení lidových nástrojů

Hra na kytaru nebo cimbál (hlavním předmětem je hra na některý z uvedených nástrojů)

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
3.4.5.
1.Hra na nástroj, hra z listu, nácvik komorních partů 1)2,5 2)2,5 2)2,5 2)
2.Doprovod nebo souborová hra 3)111
3.Hudební nauka111
4.Hra na klavír0,50,50,5
Celkový počet vyučovacích hodin týdně555

Poznámka: Označení ročníků rozšířeného vyučování odpovídá označení ročníků I. stupně základního studia.

Učební plán č. 38

Oddělení akordeonové (hlavní předmět hra na akordeon)

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
4.5.6.7.
1.Hra na akordeon, hra z listu, elementární
improvizace, hra z klavírních partů 1)
2,5 2)2,5 2)2,5 2)2,5 2)
2.Doprovod nebo souborová hra1,51,51,51,5
3.Hudební nauka1111
4.Hra na klavír-0,50,50,5
Celkový počet vyučovacích hodin týdně55,55,55,5

Učební plán č. 39

Oddělení pěvecké (hlavní předmět pěvecká výchova a zpěv)

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
4.5.6.7.
1.Pěvecká výchova a zpěv1111
2.Zpěv s korepeticí0,50,50,50,5
3.Komorní nebo sborový zpěv1111
4.Hra na klavír0,50,50,50,5
5.Hudební nauka1111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně4444

Poznámka: Označení ročníků rozšířeného vyučování odpovídá označení ročníků I. stupně základního studia.

Příloha č. 6

Učební plán č. 40

Učební plány tanečního oboru

Rozšířené vyučování

Oddělení klasického tance (hlavní předmět klasický tanec)

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
1.2.3.4.5.6.7.
1.Taneční průprava 1)221----
2.Základy klasického tance-3445 1)6 1)6 1)
3.Základy lidového tance---1111
4.Základy novodobého a moderního tance---1111
5.Taneční praxe1111111
Celkový počet vyučovacích hodin týdně36 2)6 2)7 2)8 2)9 2)9 2)

Poznámka: Při výuce všech předmětů učebního plánu se užívá korepetice. Označení ročníků rozšířeného vyučování odpovídá označení ročníků I. stupně základního studia.

Příloha č. 7

Učební plán č. 41

Učební plány literárně dramatického oboru

Rozšířené vyučování

Oddělení dramatické a slovesné (hlavní předmět dramatika a slovesnost)

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
5.6.
1.Dramatika a slovesnost1,52
2.Pohyb 1)11
3.Přednes11
4.Práce v souboru11
5.Individuální příprava ke studiu11
Celkový počet vyučovacích hodin týdně5,56

Poznámka: Označení ročníků rozšířeného vyučování odpovídá označení ročníků I. stupně základního studia. Předměty 1. až 4. se vyučují též v příslušném ročníku základního studia. Pro individuální přípravu ke studiu má každý žák studijní plán.

Učební plán č. 42

Oddělení loutkářské (hlavní předmět dramatika s loutkou a slovesnost)

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
5.6.
1.Dramatika s loutkou a slovesnost1,52
2.Pohyb 1)11
3.Technika vodění jednoduchých loutek a přednes11
4.Práce v souboru11
5.Individuální příprava ke studiu11
Celkový počet vyučovacích hodin týdně5,56

Poznámka: Označení ročníků rozšířeného vyučování odpovídá označení ročníků I. stupně základního studia. Předměty 1. až 4. se vyučují též v příslušném ročníku základního studia. Pro individuální přípravu ke studiu má každý žák studijní plán.

Příloha č. 8

Učební plán č. 43

Učební plány výtvarného oboru

Rozšířené vyučování

Oddělení kresby a malby, grafiky a grafických technik a dekorativní činnosti, oddělení modelování a práce v materiálech, oddělení fotografie a filmu a oddělení teoretických předmětů (hlavní předmět kresba, malba a grafika)

Poř.
čís.
Předmět:Ročník:
4.5.6.
1.Kresba, malba, grafika666666
2.Dekorativní činnost546060
3.Modelování545454
4.Fotografování161616
5.Vybrané stati z výtvarné teorie181818
Celkový počet vyučovacích hodin208 1)214 1)214 1)

Poznámka: Označení ročníků rozšířeného vyučování odpovídá označení ročníků I. stupně základního studia.

1) Stanovený počet hodin se vyučuje v dělených vyučovacích hodinách 2krát týdně.

2) Podle potřeby předmětu povolí ředitel korepetici v rozsahu nejvýše jedné vyučovací hodiny týdně na jednu třídu.

1) Označené složky předmětu musejí být vyznačeny v individuálním studijním plánu žáka.

2) Stanovený počet hodin se vyučuje v dělených vyučovacích hodinách 2krát týdně. Výjimky povoluje ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu ve zvláště odůvodněných případech.

3) Výuku předmětu úvod do skladebných nauk mohou navštěvovat též žáci, kteří se učí hře na jiné nástroje, pokud se připravují k přijímací zkoušce na konzervatoř obor skladba.

1) Ke hře na violu mohou být přijati žáci po ukončení 4. ročníku hry na housle.

2) Označené předměty musejí být vyznačeny v individuálním studijním plánu žáka.

3) Pro nácvik skladeb s náročným klavírním doprovodem, který nelze svěřit žákům, přidělí ředitel školy korepetici v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně na jednu třídu.

4) Stanovený počet hodin se vyučuje v dělených vyučovacích hodinách 2krát týdně. Výjimky povoluje ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu ve zvláště odůvodněných případech.

5) Má-li škola orchestr většího obsazení, vyučuje učitel jednu hodinu vyučovací navíc ve skupinách podle druhů nástrojů.

6) Orchestrální nebo souborová hra může být vyučována společně pro žáky I. a II. stupně studia.

1) Označené předměty musejí být vyznačeny v individuálním studijním plánu žáka.

2) Má-li škola orchestr většího obsazení, vyučuje učitel jednu hodinu vyučovací navíc ve skupinách podle druhů nástrojů.

2) Jen pro žáky, kteří se chtějí věnovat hře na dechové nebo lidové nástroje, popřípadě hře na kytaru, a kteří proto nejsou vyučováni hře na zobcovou flétnu.

3) Má-li škola orchestr většího obsazení, vyučuje učitel jednu vyučovací hodinu týdně navíc ve skupinách podle druhů nástrojů.

4) Pro nácvik skladeb s náročným klavírním doprovodem, který nelze svěřit žákům, přidělí ředitel školy korepetici v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně na jednu třídu.

1) Hře na saxofon nebo B-tubu nebo helikon se vyučuje až na II. stupni základního studia.

2) Označené složky předmětu musejí být vyznačeny v individuálním studijním plánu žáka.

3) Stanovený počet hodin se vyučuje v dělených vyučovacích hodinách 2krát týdně. Výjimku povoluje ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu ve zvláště odůvodněných případech.

4) Má-li škola orchestr většího obsazení, vyučuje učitel jednu vyučovací hodinu týdně navíc ve skupinách podle druhů nástrojů.

5) Pokud žáci nenavštěvovali 1. - 3. ročník hudební nauky, jsou zařazeni do zvláštní skupiny hudební nauky pro starší žáky.

6) Pro nácvik skladeb s náročným klavírním doprovodem, který nelze svěřit žákům, přidělí ředitel školy korepetici v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně na jednu třídu.

1) Výuce hry na tyto nástroje může předcházet hra na jiné nástroje - viz učební plán č. 5.

2) Stanovený počet hodin se vyučuje v dělených vyučovacích hodinách 2krát týdně. Výjimku povoluje ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu ve zvláště odůvodněných případech.

3) Označené složky předmětu musejí být vyznačeny v individuálním studijním plánu žáka.

4) Má-li škola orchestr většího obsazení, vyučuje učitel jednu vyučovací hodinu týdně navíc ve skupinách podle druhů nástrojů.

2) Stanovený počet hodin se vyučuje v dělených vyučovacích hodinách 2krát týdně.

3) Komorní nebo souborová hra může být vyučována společně pro žáky 5. ročníku I. stupně až 4. ročníku II. stupně základního studia.

1) Do pěveckého sboru mohou docházet žáci i z ostatních oborů.

2) Pro nácvik skladeb s náročným klavírním doprovodem, který nelze svěřit žákům, přidělí ředitel školy korepetici v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně na jednu třídu.

1) K výuce hry na varhany a na harfu na II. stupni základního studia se přijímají jen žáci, kteří ukončili I. stupeň základního studia hry na klavír.

2) K výuce hry na bicí nástroje jako hlavního předmětu se mohou výjimečně přijmout též žáci, kteří v I. stupni základního studia absolvovali hru na bicí nástroje jako nepovinný předmět.

3) Označené předměty musejí být vyznačeny v individuálním studijním plánu žáka.

4) Při výuce hry na varhany a harfu se předmětu vyučuje až od 2. ročníku.

5) Pro nácvik skladeb s náročným klavírním doprovodem, který nelze svěřit žákům, přidělí ředitel školy korepetici v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně na jednu třídu.

1) Předmětu se vyučuje jen ve skupině pro začátečníky starší 14 let; tito žáci se nevyučují předmětu nauka o hudbě.

1) Předmětu se vyučuje jen ve skupině začátečníků starších 14 let; tito žáci se nevyučují předmětu nauka o hudbě.

1) Do této zkrácené formy studia se přijímají žáci zpravidla starší 10 let, kteří se budou ucházet o přijetí ke studiu na konzervatořích a středních pedagogických školách nebo žáci zpravidla starší 16 let, kteří se budou ucházet o přijetí ke studiu na pedagogických fakultách nebo filozofických fakultách a kteří neprošli předchozí hudební průpravou. Délku studia pro jednotlivé žáky stanoví ředitel školy s využitím ustanovení § 4 odst. 7 této vyhlášky.

2) Pokud se žáci připravují ke studiu učitelství pro lidové školy umění na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, zvyšuje se počet vyučovacích hodin ve hře na nástroj celkem na 2,5 hodiny týdně ve všech ročnících.

1) Zvláštní důraz se klade na dějiny hudby (včetně dějin a literatury populární hudby).

1) Stanovený počet hodin se vyučuje v dělených vyučovacích hodinách 2krát týdně.

2) Podle potřeby předmětu se užívá korepetice.

1) Stanovený počet hodin je možno vyučovat v dělených vyučovacích hodinách 2krát týdně.

1) Není-li na škole zřízen taneční soubor, lze vyučovací hodiny tohoto předmětu využít pro výuku některého dalšího předmětu uvedeného v učebním plánu.

2) Vyučuje se jednomu předmětu nebo vhodné kombinaci dvou z těchto předmětů.

3) Stanovený počet hodin se vyučuje buď v jedné vyučovací hodině 2krát za měsíc nebo ve dvou vyučovacích hodinách 1krát za měsíc.

1) Není-li na škole zřízen soubor, lze vyučovací hodiny tohoto předmětu využít pro výuku některého dalšího předmětu uvedeného v učebním plánu.

2) Stanovený počet hodin se vyučuje buď v jedné vyučovací hodině 2krát za měsíc, nebo ve dvou vyučovacích hodinách 1krát za měsíc.

3) Stanovený počet hodin se vyučuje v dělených vyučovacích hodinách 3krát týdně.

1) Podle potřeby předmětu povolí ředitel školy korepetici v rozsahu nejvýše jedné vyučovací hodiny týdně na jednu třídu.

1) Pro začátečníky starší 14 let se zřídí jednoletá průpravná výuka společná pro dramatické i slovesné zaměření.

2) Podle potřeby předmětu povolí ředitel školy korepetici v rozsahu nejvýše jedné vyučovací hodiny týdně na jednu třídu.

1) Pro začátečníky starší 14 let se zřídí jednoletá průpravná výuka společná pro slovesné i dramatické zaměření.

2) Stanovený počet hodin je možno vyučovat ve dvou vyučovacích hodinách 1krát za měsíc.

3) Podle potřeby předmětu povolí ředitel školy korepetici v rozsahu nejvýše jedné vyučovací hodiny týdně na jednu třídu.

1) Pro začátečníky starší 14 let se zřídí jednoletá průpravná výuka.

3) Stanovený počet hodin je možno vyučovat ve dvou vyučovacích hodinách 1krát za měsíc.

1) Vyučuje se 2krát týdně, celkem tři vyučovací hodiny.

1) Vyučuje se 2krát týdně, celkem tři vyučovací hodiny. Podle individuálních zájmů a zaměření jednotlivých žáků, popřípadě podle kádrových podmínek na škole je možné rozšířit žákovi počet hodin v předmětech modelování nebo fotografování nebo dekorativní činnost na úkor počtu hodin jiného předmětu, přičemž však musí být zachován počet hodin stanovený pro předmět kresba a malba. Tato změna v počtu hodin se vyznačí v individuálním studijním plánu žáka.

1) Hře na varhany nebo harfu se mohou žáci věnovat počínaje 5. ročníkem studia.

2) Označené složky předmětu musejí být vyznačeny v individuálním studijním plánu žáka.

3) Stanovený počet hodin se vyučuje v dělených vyučovacích hodinách 2krát týdně.

4) Výuku předmětu úvod do skladebných nauk mohou navštěvovat též žáci, kteří se učí hře na jiné nástroje, pokud se připravují k přijetí ke studiu na konzervatoř obor skladba.

1) Do rozšířeného vyučování hry na violu se přijímají žáci po 4leté předchozí průpravě ve hře na housle.

4) Pro nácvik skladeb s náročným klavírním doprovodem, který nelze svěřit žákům, povolí ředitel školy korepetici v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně na jednu třídu.

5) Má-li škola orchestr většího obsazení, vyučuje učitel jednu hodinu vyučovací navíc ve skupinách podle druhů nástrojů.

2) Stanovený počet hodin se vyučuje v dělených vyučovacích hodinách 2krát týdně.

3) Má-li škola orchestr většího obsazení, vyučuje učitel jednu vyučovací hodinu týdně navíc ve skupinách podle druhů nástrojů.

1) Stanovený počet hodin se vyučuje v dělených vyučovacích hodinách minimálně 3krát týdně.

2) Výuka je rozložena na celý týden. V jednom dnu se vyučuje 2 až 3,5 hodinám podle věku žáků a podle náročnosti předmětu.

1) Podle potřeby předmětu povolí ředitel školy korepetici v rozsahu nejvýše jedné vyučovací hodiny týdně na jednu třídu.

Přesunout nahoru