Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

Částka 14/1980
Platnost od 07.05.1980
Účinnost od 02.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. února 1980

o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou


Dne 17. dubna 1979 byla v Panamě podepsána Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem 2. ledna 1980.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


Základní dohoda

o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Panamské republiky, vedeny přáním rozvíjet vědeckou a technickou spolupráci mezi oběma zeměmi, uzavřely tuto základní dohodu o vědeckotechnické spolupráci.

Článek 1

Smluvní strany se zavazují posilovat a usnadňovat rozvoj spolupráce v oblastech vědy a techniky.

Oblasti, formy a podmínky spolupráce budou stanoveny v souladu s ustanoveními této základní dohody ve smlouvách mezi podniky nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek 2

Vědecká a technická spolupráce podle této základní dohody bude zahrnovat zejména:

1. výměnu odborníků a vědeckých pracovníků, výměnu studií a jejich uskutečňování, konzultace a výměnu názorů na studie a projekty stanovené v dodatkových smlouvách;

2. zřizování technicko-pedagogických dokumentačních středisek a středisek specializovaných na výuku a zdokonalování;

3. jakoukoliv jinou činnost vědecké a technické spolupráce dohodnuté podniky nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek 3

Za účelem zabezpečení systematické a pravidelné činnosti při řízení vědecké a technické spolupráce, uskutečňované na základě této základní dohody, se obě strany zavazují:

1. společně zpracovávat, přímo nebo prostřednictvím podniků nebo organizací pověřených smluvními stranami, všeobecný program vědecké a technické spolupráce mezi oběma zeměmi a stanovit opatření potřebná pro uskutečnění příslušných vybraných projektů;

2. zpracovávat, přímo nebo prostřednictvím podniků nebo organizací pověřených smluvními stranami, programy a technické projekty, brát přednostně v úvahu prioritu, která se přikládá národním cílům, zeměpisným oblastem a úsekům činnosti tak, aby se konkrétní projekty staly součástí příslušných rozvojových plánů.

Článek 4

Obě smluvní strany se v rámci programu spolupráce podle této základní dohody zavazují:

1. poskytovat odborníkům, instruktorům a technikům vyslaným na základě této základní dohody a zvláštních dodatkových smluv výhody a výsady poskytované odborníkům mezinárodních organizací v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými v každé z obou zemí;

2. poskytovat nezbytné úlevy při dovozu a zpětném vývozu zařízení a pracovních materiálů potřebných k uskutečňování jednotlivých projektů.

Článek 5

Za účelem provedení této základní dohody se obě strany dohodly vytvořit Smíšenou komisi, složenou ze zástupců nebo ze svých zmocněnců podniků nebo organizací jimi pověřených. Smíšená komise se pověřuje vypracováním programů spolupráce podle této základní dohody. Smíšená komise bude předkládat ke schválení oběma smluvním stranám všechny zásadní otázky, týkající se vědecké a technické spolupráce mezi oběma zeměmi.

Článek 6

K provedení této základní dohody budou sjednávat podniky nebo organizace pověřené smluvními stranami jednotlivé smlouvy, v nichž dojednají podrobné podmínky.

Článek 7

Tato základní dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany sdělí, že byla splněna ustanovení zákonů jejich příslušných zemí pro vstup této dohody v platnost.

Článek 8

Tato základní dohoda bude platit pět (5) let a bude mlčky prodlužována vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze stran písemně nevypoví nejpozději šest (6) měsíců přede dnem uplynutí příslušného ročního období.

Vypovězení této základní dohody neovlivní plnění smluv uzavřených v průběhu platnosti této dohody, pokud nebude oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.

Vyhotoveno a podepsáno ve městě Panama v Panamské republice dne 17. dubna 1979 ve dvou vyhotoveních v jazyce španělském, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Jakubec v. r.

Za vládu Panamské republiky:

Ing. Gonzáles v. r.

Přesunout nahoru