Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska

Částka 1/1980
Platnost od 18.01.1980
Účinnost od 08.10.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 8. listopadu 1979

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska


Dne 7. března 1979 byla v Madridu podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem 8. října 1979.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Španělska,

vedeny přáním dále rozvíjet a upevňovat přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a jejich národy v duchu přátelství a vzájemné spolupráce,

uznávajíce, že rozvoj vztahů v oblasti kultury, umění, školství, vědy a zdravotnictví přispívá k lepšímu porozumění mezi národy, a tím i k dobrým vztahům mezi státy,

se v souladu se zásadami obsaženými v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, umění, školství, vědy, zdravotnictví, filmu, hromadných sdělovacích prostředků, sociálního společenského rozvoje, jakož i spolupráci mezi mládeží a v oblasti sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat rozvoj kulturních vztahů formou:

a) vystupování uměleckých souborů a umělců na divadelních představeních, koncertech a dalších uměleckých setkáních,

b) spolupráce mezi muzei, uměleckými galeriemi a dalšími organizacemi v oblasti kultury,

c) uvádění divadelních a hudebních děl druhé strany v divadlech a koncertních sálech,

d) pořádání výstav,

e) překladů literárních, vědeckých a odborných děl druhé strany,

f) vzájemného poznávání publikací a fonografických nahrávek svých zemí, a tím budou podporovat spolupráci v oblasti autorských práv,

g) spolupráce mezi knihovnami, bibliografickými institucemi a archívy,

h) výměn publikací, knih, mikrofilmů a informací odborné povahy,

i) spolupráce mezi organizacemi mládeže.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat výměnu knihovníků a archivářů s cílem přispět k lepšímu poznání knihovních a archivních systémů obou zemí, jakož i bibliografickou výměnu.

Článek 4

Smluvní strany budou rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a budou zejména:

a) podporovat výuku a šíření češtiny, slovenštiny a španělštiny ve svých zemích,

b) podporovat styky mezi vysokými školami a pedagogickými ústavy,

c) poskytovat stipendia ke studijním pobytům na vysokých školách,

d) podporovat výměnu vědecké a pedagogické literatury, vyučovacích a názorných pomůcek a vzájemně si poskytovat podporu při pořádání příslušných výstav.

Článek 5

Smluvní strany budou usilovat o zabezpečení objektivních informací o druhé zemi v učebnicích a učebních osnovách, a tím budou napomáhat lepšímu vzájemnému porozumění mezi národy obou zemí.

Článek 6

Za účelem dalšího rozvoje spolupráce v oblasti výuky a výzkumu smluvní strany přezkoumají otázku vzájemného uznávání univerzitních diplomů, diplomů dalších vysokých škol a ostatních vědeckých hodností.

V případě potřeby o tom uzavřou zvláštní dohodu.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti vědy a výměny vědeckých pracovníků, a to zejména na základě přímých ujednání mezi Československou akademií věd a Nejvyšší radou pro vědecké výzkumy.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci na poli zdravotnictví.

Budou napomáhat zejména:

a) výměně informací společného zájmu v této oblasti,

b) výměně odborníků za účelem studia a konzultací,

c) přímým stykům mezi institucemi a organizacemi obou zemí.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti filmu. Za tím účelem budou:

a) napomáhat organizaci "filmových týdnů" druhé země,

b) podporovat výměnu hraných a dokumentárních filmů a týdeníků,

c) realizovat tam, kde to bude vhodné, společnou výrobu hraných a dokumentárních filmů,

d) podporovat vzájemnou přímou spolupráci mezi filmovými organizacemi obou stran.

Článek 10

Za účelem lepšího vzájemného porozumění a upevnění přátelských vztahů budou smluvní strany podporovat přímou spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, zejména:

a) usnadňováním spolupráce tiskových agentur, rozhlasových a televizních organizací,

b) vzájemnou výměnou představitelů tiskových agentur a rozhlasových a televizních organizací,

c) usnadňováním výměny tiskových materiálů, rozhlasových a televizních programů.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat účast představitelů druhé smluvní strany na vědeckých konferencích, uměleckých festivalech a jiných mezinárodních akcích uměleckého charakteru, konaných ve své zemi. Smluvní strany budou rovněž podporovat výměnu dokumentace a materiálů o těchto mezinárodních akcích.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat rozvoj vzájemných styků v oblasti tělovýchovy a sportu. Tyto styky budou konkretizovány dvoustrannými dohodami mezi řídícími orgány tělovýchovy i sportu obou zemí a budou zaměřeny zejména na výměnu odborníků z oblasti tělovýchovy a sportu a na sportovní akce v těch disciplínách, v nichž je sportovní výkonnost na přibližně stejné úrovni.

Článek 13

Smluvní strany budou spolupracovat v tom směru, aby zabránily nedovolenému dovozu, vývozu a nezákonnému prodeji kulturních statků.

Článek 14

Smluvní strany budou jmenovat své zástupce do smíšené komise, která se bude scházet na pravidelných zasedáních. Doba zasedání komise bude dohodnuta diplomatickou cestou.

Smíšená komise bude přijímat rozhodnutí, týkající se realizace ustanovení této dohody a stanovení podmínek financování a organizování výměn, které jsou předmětem této dohody, a bude vypracovávat prováděcí programy k této dohodě.

Článek 15

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny druhé nóty o tomto schválení.

Článek 16

Tato dohoda zůstane v platnosti pět let od svého vstupu v platnost a poté bude mlčky prodlužována vždy o dalších pět let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Madridu dne 7. března 1979 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. B. Chňoupek v. r.

Za vládu

Španělska:

M. Oreja v. r.

Přesunout nahoru