Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o létání se závěsnými kluzáky

Částka 13/1980
Platnost od 30.04.1980
Účinnost od 01.04.1981
Zrušeno k 01.04.1997 (49/1997 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 24. března 1980

o létání se závěsnými kluzáky

Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 67 odst. 2 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb.:


§ 1

(1) Ve vzdušném prostoru Československé socialistické republiky mohou létat se závěsnými kluzáky jen českoslovenští státní občané, s výjimkou uvedenou v § 6, kteří jsou členy Svazu pro spolupráci s armádou (dále jen "Svazarm") a získali průkaz způsobilosti pilota závěsného kluzáku, nebo se k získání tohoto průkazu připravují.

(2) Létání se závěsným kluzákem je povoleno pouze v prostorech, které určí Svazarm v dohodě s federálním ministerstvem dopravy, federálním ministerstvem národní obrany a federálním ministerstvem vnitra.

(3) K létání se závěsným kluzákem nesmí být použito pomocného motoru; výjimku může povolit federální ministerstvo dopravy po dohodě s federálním ministerstvem vnitra.

§ 2

(1) Pilotem závěsného kluzáku může být jen osoba k této činnosti dostatečně tělesně i duševně schopná, která dosáhla věku 18 let a na základě úspěšné zkoušky získala průkaz způsobilosti pilota závěsného kluzáku. Výjimečně se souhlasem zákonného zástupce se může stát pilotem závěsného kluzáku i osoba, která dosáhla věku alespoň 15 let.

(2) Bez průkazu způsobilosti pilota závěsného kluzáku může létat pod dohledem oprávněného instruktora Svazarmu pouze ten, kdo se závěsný kluzák učí řídit, nebo kdo skládá zkoušku k získání tohoto průkazu.

(3) Závěsný kluzák je způsobilý k létání, má-li průkaz letové způsobilosti a je-li označen evidenčním znakem.

§ 3

Průkaz způsobilosti pilota závěsného kluzáku a průkaz letové způsobilosti závěsného kluzáku vydává Svazarm, který též přiděluje závěsným kluzákům evidenční znaky.

§ 4

(1) Pilot závěsného kluzáku je povinen zejména

a) nenarušit nebo neohrozit bezpečnost leteckého provozu,

b) nenarušit nebo neohrozit veřejný pořádek, bezpečnost života a zdraví osob, jakož i majetku,

c) létat se závěsným kluzákem jen odpovídá-li jeho technický stav podmínkám, na jejichž základě byl vydán průkaz jeho letové způsobilosti,

d) předložit na požádání orgánům uvedeným v § 5 svůj občanský průkaz, průkaz způsobilosti pilota závěsného kluzáku a průkaz letové způsobilosti závěsného kluzáku,

e) dodržovat předpisy a pokyny orgánů Svazarmu.

(2) Při letu se závěsným kluzákem není dovoleno přepravovat věci ohrožující bezpečnost, zejména zbraně, výbušniny, střelivo, žíraviny a snadno zápalné předměty.

§ 5

(1) Orgány Sboru národní bezpečnosti odeberou průkaz způsobilosti pilota závěsného kluzáku a průkaz letové způsobilosti závěsného kluzáku, neplní-li pilot závěsného kluzáku povinnosti stanovené v § 4 odst. 1 písm. b) a odst. 2. Totéž učiní orgány Státní letecké inspekce a Svazarmu, neplní-li pilot závěsného kluzáku povinnosti stanovené touto vyhláškou.

(2) Odebraný průkaz předají orgány uvedené v odstavci 1 výboru Svazarmu, který jej vydal.

§ 6

Ve vzdušném prostoru Československé socialistické republiky mohou létat se závěsným kluzákem za podmínek stanovených v § 4 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 i cizí státní příslušníci, avšak pouze na pozvání Svazarmu, jako účastníci soutěží pořádaných touto organizací.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1981.


Ministr:

Ing. Blažek v. r.

Přesunout nahoru