Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království

Částka 12/1980
Platnost od 24.04.1980
Účinnost od 07.12.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. února 1980

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království


Dne 19. ledna 1979 byla v Rabatu podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dnem 7. prosince 1979.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Marockého království

- vedeny přáním rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi oběma zeměmi

- přesvědčeny, že taková spolupráce přispěje k posílení vzájemných vztahů

se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat zejména výměnu:

a) vědců, profesorů, studentů a stážistů;

b) umělců, uměleckých souborů, osobností kulturního světa, výstav uměleckých řemesel, výstav umění, jakož i dalších výstav vědecké a informační povahy;

c) knih a dalších publikací z těch oblastí, jež jsou předmětem této dohody;

d) sportovců a sportovních družstev.

Článek 2

Smluvní strany uzavřou zvláštní dohodu týkající se vzájemného uznávání diplomů, titulů a hodností vydaných školskými zařízeními obou stran.

Článek 3

Každá ze smluvních stran bude uvádět ve svých učebních osnovách a učebnicích objektivní informace o straně druhé.

Článek 4

Každá ze smluvních stran udělí státním příslušníkům druhé strany stipendia na studia nebo stáže za účelem jejich studia na národních školských a výzkumných zařízeních při dodržování vnitřního řádu těchto zařízení.

Článek 5

Obě strany budou podporovat spolupráci mezi svými rozhlasovými, televizními, filmovými a tiskovými organizacemi. Za tímto účelem si budou vyměňovat filmové a informační programy, jakož i další dokumentaci s cílem přispívat k lepšímu vzájemnému poznávání obou zemí.

Článek 6

Každá ze smluvních stran bude podporovat překlad a vydávání nejdůležitějších národních děl druhé strany z oblasti vědy, literatury a umění.

Článek 7

Za účelem provádění této dohody dohodnou smluvní strany prováděcí programy.

Článek 8

Tato dohoda bude podléhat schválení v souladu s ústavními procedurami platnými v každé z obou zemí.

Nabude platnosti, jakmile si obě strany budou vzájemně notifikovat splnění příslušných ústavních formalit.

Tato dohoda se uzavírá na pětileté období a bude automaticky obnovena na další pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví ve lhůtě 6 měsíců před vypršením její platnosti.

V případě vypovězení této dohody budou osoby spadající do rámce dohody požívat jejích výhod až do konce příslušného kalendářního roku a stipendisté až do ukončení jejich studia.

Dáno v Rabatu, dne 19. ledna 1979 ve dvou exemplářích v jazyce francouzském.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Zdeněk Trhlík v. r.

Za vládu Marockého království:

Abderrahman Baddou v. r.

Přesunout nahoru