Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/1980 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny

Částka 11/1980
Platnost od 18.04.1980
Účinnost od 18.04.1980
Zrušeno k 01.01.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 27. března 1980

o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny

Státní arbitráž Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a na základě usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 20. března 1980 č. 64 o usměrňování spotřeby elektrické energie u maloodběratelů - socialistických organizací v roce 1980:


§ 1

(1) Překročí-li maloodběratel 1) stanovený limit spotřeby elektřiny za odečtové období, 2) je povinen do 30 dnů od doručení faktury za dodávku elektřiny sám vypočítat a zaplatit penále ve výši 4 Kčs za každou překročenou kWh. Limit spotřeby elektřiny za odečtové období 2) se zjišťuje ze spotřeby vykázané v nejbližším předchozím srovnatelném odečtovém období před 1. březnem 1980.

(2) Nezaplatí-li maloodběratel 1) včas penále podle odstavce 1 zvyšuje se toto penále o 0,1 % za každý den prodlení s jeho zaplacením.

(3) Lhůta pro uplatnění práva na zaplacení penále podle odstavců 1 a 2 činí 2 roky.

§ 2

Ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb., se nepoužije na limit spotřeby elektřiny, 2) pokud jde o přípustnost odchylky v množství ve výši “ 1 %.

§ 3

(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na případy, kdy jde o odběr elektřiny v těch prostorách a zařízeních obytných domů, které slouží společnému užívání jejich obyvatel a v dalších objektech a zařízeních, pokud jsou v nich náklady na odběr elektřiny následně rozpočítávány na obyvatelstvo.

(2) Podrobné pokyny k usměrňování spotřeby elektrické energie u maloodběratelů - socialistických organizací a další jednotlivé případy, na něž se nepoužijí ustanovení této vyhlášky, jsou stanoveny směrnicemi federálního ministerstva paliv a energetiky. 3)


§ 4

Vyhláška č. 33/1979 Sb., o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny není touto úpravou dotčena.


§ 5

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31. prosince 1981.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 4 vyhlášky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla ve znění bodu 5 vyhlášky č. 107/1977 Sb.

2) Limit spotřeby elektřiny u maloodběratelů počínajíc 1. březnem 1980 je podle usnesení předsednictva vlády ČSSR ze dne 20. března 1980 č. 64 stanoven pro dvě po sobě jdoucí odečtová období bezprostředně navazující na ukončená odečtová období hodnocená podle usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 56 ze dne 22. února 1979 ve výši spotřeby předchozího srovnatelného období s tím, že do limitu spotřeby se nezapočítává překročení limitu spotřeby platného pro toto srovnatelné období.

3) Směrnice federálního ministerstva paliv a energetiky č. 6/1980.

Přesunout nahoru