Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o mimořádném hlášení pobytu občanů v souvislosti s převedením ústřední evidence obyvatel na automatizované zpracování

Částka 1/1980
Platnost od 18.01.1980
Účinnost od 01.02.1980
Zrušeno k 01.01.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 13. prosince 1979

o mimořádném hlášení pobytu občanů v souvislosti s převedením ústřední evidence obyvatel na automatizované zpracování

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 22 zákona č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva, ve znění zákona č. 76/1957 Sb. a zákona č. 68/1965 Sb.:


§ 1

Účel vyhlášky

(1) Současně se sčítáním lidu, domů a bytů ke dni 1. listopadu 1980 bude provedeno mimořádné hlášení pobytu (dále jen "hlášení") československých státních občanů (dále jen "občané") podle této vyhlášky; rozhodným okamžikem pro toto hlášení je půlnoc z 31. října 1980 na 1. listopad 1980.

(2) Údajů zjištěných hlášením bude použito při převedení ústřední evidence obyvatel na automatizované zpracování a při vytvoření centrálního registru občanů.

§ 2

Rozsah hlášení

Hlášení podléhají všichni občané, kteří se v době uvedené v § 1 odst. 1 zdržují

a) na území Československé socialistické republiky,

b) z jakýchkoliv důvodů mimo území Československé socialistické republiky se souhlasem československých úřadů a jsou hlášeni k trvalému pobytu v Československé socialistické republice.

§ 3

Způsob provedení hlášení

(1) Hlášení se provede vyplněním registračního lístku.

(2) Registrační lístek vyplňuje - pokud není v této vyhlášce stanoveno jinak - každý občan v místě trvalého pobytu; pokud nebude v rozhodný okamžik hlášení přítomen, provede hlášení také v místě, kde se v tuto dobu zdržuje. Za děti ve věku do 15 let a za občany, kteří nemohou vlastnoručně vyplnit registrační lístek, jakož i za občany v místě trvalého pobytu v rozhodný okamžik nepřítomné, vyplní registrační lístek osoba starší 15 let žijící s nimi ve společné domácnosti, popřípadě sčítací komisař.

(3) Občané zdržující se v rozhodnou dobu v ubytovacích, rekreačních nebo ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a ve zvláštních dětských zařízeních vyplňují samostatně registrační lístek. Pokud občané pro svůj zdravotní stav nebo věk nemohou vlastnoručně vyplnit registrační lístek, učiní tak za ně sčítací komisař nebo pracovník zdravotnického zařízení.

§ 4

Údaje zjišťované při hlášení

Občan uvede na registračním lístku tyto údaje:

a) příjmení, rodné příjmení a jméno,

b) den, měsíc a rok narození,

c) rodné číslo,

d) národnost,

e) rodinný stav,

f) místo a okres narození,

g) rodné příjmení, jméno a rodné číslo manžela(ky),

h) den, měsíc a rok narození manžela(ky),

ch) rodné příjmení, jméno žijících rodičů,

i) den, měsíc a rok narození žijících rodičů,

j) přesnou adresu místa, kde je hlášen k trvalému pobytu.

§ 5

Orgány provádějící hlášení

(1) Hlášení organizuje federální ministerstvo vnitra v součinnosti s Federálním statistickým úřadem, s Českým statistickým úřadem, Slovenským statistickým úřadem, s ministerstvem vnitra České socialistické republiky a s ministerstvem vnitra Slovenské socialistické republiky.

(2) Hlášení občanů zdržujících se na území Československé socialistické republiky zajišťují národní výbory 1) v součinnosti se statistickými orgány republik prostřednictvím sčítacích komisařů a revizorů pověřených provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 1980.

(3) Hlášení občanů zdržujících se mimo území Československé socialistické republiky [§ 2 písm. b)], kteří mají podle zvláštních předpisů 2) povinnost ohlásit osobně nebo písemně počátek a místo svého pobytu nejbližší příslušné československé diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu, provedou československé zastupitelské úřady podle pokynů federálního ministerstva zahraničních věcí vypracovaných v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, federálním ministerstvem národní obrany a s federálním ministerstvem vnitra.

(4) Hlášení občanů zdržujících se mimo území Československé socialistické republiky, kteří nemají povinnost uvedenou v předchozím odstavci, provedou orgány uvedené v odstavci 2, a to prostřednictvím osob žijících s nimi ve společné domácnosti na území Československé socialistické republiky. Pokud se mimo území Československé socialistické republiky zdržují všechny osoby žijící ve společné domácnosti, vyplní registrační lístek (§ 3) sčítací komisař podle údajů v příslušné ohlašovně. 3)

(5) Hlášení hromadně ubytovaných vojáků Československé lidové armády (včetně vojenských újezdů), hromadně ubytovaných příslušníků Sboru národní bezpečnosti, příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra provedou orgány určené federálním ministerstvem národní obrany, federálním ministerstvem vnitra, ministerstvem vnitra České socialistické republiky a ministerstvem vnitra Slovenské socialistické republiky.

(6) Hlášení občanů, kteří jsou ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody provedou orgány určené ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstvem spravedlnosti Slovenské socialistické republiky.

§ 6

Povinnosti orgánů provádějících hlášení

(1) Orgány provádějící hlášení jsou povinny poskytnout občanům vyplňujícím registrační lístky požadovaná vysvětlení, poučení a pomoc.

(2) Orgány provádějící hlášení jsou oprávněny a povinny vyžádat si k ověření správnosti údajů, které je třeba uvést na registrační lístky, předložení potřebných dokladů (občanský průkaz, osobní průkaz vojáka z povolání Československé lidové armády, rodný list apod.).

(3) S vyplněnými registračními lístky mohou manipulovat pouze státní orgány zajišťující provádění hlášení a údaje v nich obsažené mohou zpracovávat pouze orgány federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České socialistické republiky a ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1980 a její platnost končí dnem 31. prosince 1981.


Ministr:

Doc. PhDr. Obzina CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Ve vojenských újezdech újezdní úřady (zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech).

2) § 12 vyhlášky č. 44/1970 Sb., kterou se provádí zákon o cestovních dokladech.

3) § 3 zákona č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva.

Přesunout nahoru