Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 38/1980 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu

Částka 10/1980
Platnost od 11.04.1980
Účinnost od 01.06.1980
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 21. března 1980,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 a § 394 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon"), stanoví:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách výrobků organizací státního a družstevního obchodu organizacím zabezpečujícím prodej v obchodě a spotřebitelským organizacím.

§ 2 – § 4zrušeno

Smlouva o dodávce výrobkůzrušeno

§ 5 – § 10zrušeno

§ 11

Záruční doba

Záruční doba činí, není-li v technické normě stanoveno jinak

a) u ovoce mírného pásma, ovoce tropického a subtropického pásma a u zeleniny jeden den následující po dni splnění dodávky,

b) u raných brambor 2 dny, u pozdních brambor 8 dnů, u brambor na zimní uskladnění 30 dnů ode dne splnění dodávky,

c) u jiných výrobků podléhajících rychlé zkáze 3 dny následující po dni splnění dodávky,

§ 12zrušeno

Zvláštní ustanovení o hospodaření s obalyzrušeno

§ 13 – § 18zrušeno

Dodávky národního podniku Balírny obchoduzrušeno

§ 19, § 20zrušeno

Zvláštní ustanovenízrušeno

§ 21 – § 23zrušeno


Společná a závěrečná ustanovení

§ 24

Zrušuje se vyhláška č. 138/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu.

§ 25

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1980.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 (včetně poznámky 1) a § 3 nařízení vlády ČSSR č. 127/1982 Sb., o závodním stravování.

2) Termíny jsou stanoveny zpravidla usneseními vlády ČSSR a republik ke směrnicím pro vypracování prováděcích plánů.

2) § 13 vyhlášky Státní arbitráže ČSSR č. 4/1986 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.

Přesunout nahoru