Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 37/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách mezi a za jejich příslušnými územími

Částka 10/1980
Platnost od 11.04.1980
Účinnost od 27.09.1979
Zrušeno k 06.08.2004 (128/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. února 1980

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách mezi a za jejich příslušnými územími


Dne 30. listopadu 1977 byla v Kolombo podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách mezi a za jejich příslušnými územími. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 19 odstavce 1 dnem 27. září 1979.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách mezi a za jejich příslušnými územími

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Srí Lanka, jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, a vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem zavedení leteckých služeb mezi a za svými příslušnými územími, se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této dohody, pokud ze souvislostí nevyplývá jinak:

a) výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny Přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny změny příloh nebo Úmluvy podle článků 90 a 94;

b) výraz "letecký úřad" znamená v případě Československé socialistické republiky federální ministerstvo dopravy a jakoukoliv osobu nebo orgán pověřené vykonáváním funkcí, které v současné době provádí zmíněné federální ministerstvo dopravy, nebo podobných funkcí; a v případě Republiky Srí Lanka ministerstvo námořní dopravy, letectví a turistiky a jakoukoliv osobu nebo orgán pověřené vykonáváním funkcí, které v současné době provádí zmíněné ministerstvo námořní dopravy, letectví a turistiky, nebo podobných funkcí;

c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této dohody pro provoz leteckých služeb na tratích uvedených v takovém oznámení;

d) výraz "území" ve vztahu ke státu znamená územní oblasti a územní vody podléhající suverenitě, suzerenitě, ochraně nebo poručnictví tohoto státu;

e) výrazy "letecká služba", "mezinárodní letecká služba", "letecký podnik" a "přistání pro neobchodní účely" mají význam stanovený v článku 96 Úmluvy;

f) výraz "seznam linek" znamená seznam linek k této dohodě a dodatkům čas od času k ní vydávaným a všechna odvolání k této dohodě v sobě zahrnují odvolání k seznamu linek, přitom však platí, že pouze na úpravu seznamu linek se budou vztahovat ustanovení odstavce 2 článku 16; a

g) výraz "změna typu letadla" znamená provoz letecké služby určeným leteckým podnikem tím způsobem, že jedna část trati je provozována letadly odlišné kapacity od letadel používaných na dalším úseku.

Článek 2

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva, stanovená v této dohodě za účelem zřízení leteckých služeb na tratích stanovených v příslušné části seznamu linek (dále nazývaných "dohodnuté služby" a "stanovené tratě").

2. S výhradou ustanovení této dohody, určené letecké podniky každé smluvní strany budou při provozu dohodnuté služby na stanovené trati užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely; a

c) přistávat na uvedeném území v bodech stanovených pro tuto trať v seznamu linek k této dohodě za účelem vykládání a nakládání cestujících, zboží a pošty v mezinárodní přepravě.

3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku nezmocňuje určený letecký podnik jedné smluvní strany k nakládání cestujících, zboží nebo pošty na území druhé smluvní strany k dopravě do jiného místa na území této druhé smluvní strany za úplatu nebo nájemné.

Článek 3

1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Po obdržení oznámení druhá smluvní strana, s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, bez odkladu udělí určenému leteckému podniku příslušné provozní povolení.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje v souladu s ustanoveními Úmluvy při provozu mezinárodních obchodních leteckých služeb.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout jmenování leteckého podniku a odepřít nebo zrušit leteckému podniku poskytnutí práv stanovených v odstavci 2 článku 2 této dohody nebo uložit leteckému podniku při využívání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné v každém případě, kdy není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která jej určila, nebo státním příslušníkům smluvní strany určující letecký podnik.

5. Jakmile jsou splněna ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku, letecký podnik takto určený a oprávněný může začít provozovat dohodnuté služby, avšak za předpokladu, že služba nebude provozována dokud pro ni nebude stanoven tarif v souladu s ustanoveními článku 11 této dohody.

6. Každá smluvní strana bude mít právo leteckému podniku pozastavit výkon práv stanovených v odstavci 2 článku 2 této dohody nebo uložit leteckému podniku takové podmínky, které pro využívání těchto práv považuje za nezbytné v každém případě, kdy se letecký podnik neřídí zákony a předpisy smluvní strany poskytující tato práva nebo jinak nepostupuje při provozu podle podmínek předepsaných v této dohodě; pokud okamžité zastavení výkonu práv nebo uložení podmínek nebude nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů, toto právo bude uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek 4

1. Letadla používaná k provozu mezinárodních služeb určenými leteckými podniky smluvních stran, jakož i jejich obvyklé vybavení, náhradní díly, zásoby pohonných hmot a mazacích olejů i zásoby (včetně potravin, nápojů a tabáku) na palubě budou osvobozeny ode všech celních, inspekčních i jiných poplatků nebo daní při příletu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do doby, kdy budou znovu vyvezeny.

2. Zásoby pohonných hmot, olejů, náhradní díly, obvyklé vybavení a zásoby letadla přijaté na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo z jeho pověření či přijaté na palubu letadla provozovaného tímto určeným leteckým podnikem a uvažované pouze pro využití v provozu mezinárodních služeb budou osvobozeny ode všech národních dávek a poplatků včetně celních a inspekčních poplatků uložených na území první smluvní strany, i když tyto zásoby mají být použity na části cesty vedené nad územím smluvní strany, v níž byly vzaty na palubu. Může být požádáno, aby výše uvedený materiál byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

3. Obvyklé zařízení letadla, náhradní díly, zásoby letadla a zásoby pohonných hmot a olejů ponechávané na palubě letadla jedné smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celnice této smluvní strany, která může požadovat, aby tyto materiály byly umístěny pod jejím dohledem až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

4. Zásoby pohonných hmot, olejů, náhradní díly, obvyklé vybavení letadel a zásoby přijaté na palubu letadla jedné smluvní strany a používané pouze při letech mezi dvěma body na území této smluvní strany budou poskytovány podle celních, inspekčních a jiných podobných národních nebo místních dávek a poplatků a přiznané sazby nebudou méně příznivé než ty, které jsou poskytovány národním dopravcům nebo dopravci, který má při takových letech nejvyšší výhody.

Článek 5

Cestující, zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území jedné smluvní strany a neopouštějící oblast letiště určenou pro takový účel, budou podrobeni velmi jednoduché kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných podobných poplatků.

Článek 6

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující vstup letadel provozujících mezinárodní létání na její území a výstup z něho, jakož i přelety těchto letadel přes její území jsou závazné pro letecký podnik určený druhou smluvní stranou.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující vstup na její území, pobyt v něm a výstup z něho cestujících, členů leteckých posádek, zboží nebo pošty, jako jsou předpisy týkající se vstupu, výstupu, vystěhovalectví a přistěhovalectví, jakož i celní a zdravotní předpisy jsou závazné pro cestující, členy leteckých posádek, zboží nebo poštu přepravovanou letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, když se nacházejí na zmíněném území.

3. Poplatky uložené jednou ze smluvních stran za použití letišť a jiných leteckých zařízení letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany nebudou vyšší než poplatky hrazené jejím národním letadlem srovnatelného typu provozujícím mezinárodní služby.

4. Při použití letišť a jiných zařízení nabízených jednou smluvní stranou určený letecký podnik druhé smluvní strany nebude muset platit vyšší poplatky než ty, které musí být placeny národním letadlem srovnatelného typu provozujícím pravidelné mezinárodní služby.

Článek 7

1. Osvědčení o letecké způsobilosti, osvědčení o kompetenci a povolení vydaná nebo prohlášená za platná jednou ze smluvních stran budou uznána druhou smluvní stranou během období jejich platnosti jako platná.

2. Každá smluvní strana si nicméně vyhrazuje právo, neuznat pro lety přes své vlastní území osvědčení o kompetenci a povolení udělovaná jejím vlastním příslušníkům nebo prohlášená pro ně za platná druhou smluvní stranou nebo kterýmkoliv jiným státem.

Článek 8

1. Pro letecké podniky obou smluvních stran budou řádné a stejné možnosti k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích mezi jejich příslušnými územími.

2. Při provozování dohodnutých služeb letecký podnik každé smluvní strany bude brát v úvahu zájmy leteckého podniku druhé smluvní strany tak, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tento podnik zajišťuje na zcela nebo částečně shodných linkách.

3. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k přepravním požadavkům veřejnosti na stanovených tratích a jejich přednostním cílem bude, při přiměřeném vytížení, poskytnout kapacitu odpovídající běžným a přiměřeně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících, zboží a pošty z území nebo pro území smluvní strany, která určila letecký podnik. Oprávnění pro dopravu cestujících, zboží a pošty nakládaných a vykládaných na stanovených tratích v místech, která jsou na území jiných států než státu, jež určil letecký podnik, bude uděleno v souladu s obecnými zásadami, podle nichž kapacita bude ve vztahu:

a) k dopravním požadavkům na území a z území smluvní strany, která určila letecký podnik;

b) k dopravním požadavkům oblasti, kterou letecký podnik prolétává po přihlédnutí k leteckým službám provozovaným leteckými podniky jiných států v této oblasti; a

c) k požadavkům průletového provozu leteckých podniků.

Článek 9

Určený letecký podnik každé smluvní strany bude mít povoleno udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál, který podléhá schválení příslušného úřadu pro toto území.

Článek 10

Určený letecký podnik jedné smluvní strany může provést změnu typu letadla v bodě na území druhé smluvní strany pouze za následujících podmínek:

a) že je oprávněna z hlediska ekonomie provozu;

b) že letadla použitá na úseku vzdálenějším od výchozího bodu na území první smluvní strany mají nižší kapacitu než letadla používaná na bližším úseku;

c) že letadla menší kapacity budou provozována pouze ve spojitosti s letadly větší kapacity a budou takto zařazena do letového řádu; malé letadlo přiletí do výměnného bodu za účelem provádění přepravy vykládané nebo nakládané do letadla větší kapacity a bude určeno hlavně pro tento účel;

d) že existuje přiměřený objem průletové přepravy;

e) že ustanovení článku 8 této dohody budou rozhodující pro všechna opatření učiněná v souvislosti se změnou typu letadla.

Článek 11

1. Tarify pro kteroukoli dohodnutou službu budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem potřebným činitelům včetně nákladů na provoz, přiměřený zisk, povahu služeb (jako je průměrná rychlost a cestovní uspořádání) a sazby jiných leteckých podniků na kterékoli části stanovené tratě. Tyto tarify budou stanoveny v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku.

2. Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku spolu se sazbami provizí pro agentury používané ve spojení s tarify budou dohodnuty pokud možno pro každou ze stanovených tratí mezi určenými leteckými podniky po konzultaci s jinými leteckými podniky provozujícími dopravu na celé lince nebo její části a dohoda o tom bude dosažena, kde je to možné, prostřednictvím k tomu účelu vytvořené procedury Mezinárodního sdružení leteckých dopravců. Tarify takto dohodnuté budou podléhat schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

3. Jestliže určený letecký podnik nemůže souhlasit s některými z těchto tarifů, nebo jestliže z nějakého důvodu tarif může být dohodnut podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku, letecké úřady smluvních stran se pokusí stanovit tarify vzájemnou dohodou.

4. Jestliže letecké úřady nemohou souhlasit se schválením některého tarifu předloženého jim podle odstavce 2 tohoto článku, nebo se stanovením některého tarifu podle odstavce 3, spor bude vyřízen v souladu s ustanoveními článku 15 této dohody.

5. Žádný tarif nevstoupí v platnost, jestliže s ním nebude souhlasit letecký úřad kterékoli ze smluvních stran, s výjimkou případu podle ustanovení odstavce 3 článku 15 této dohody.

6. Jakmile tarify budou stanoveny v souladu s ustanoveními tohoto článku, zůstanou v platnosti do té doby, než budou stanoveny nové tarify v souladu s ustanoveními tohoto článku.

Článek 12

Každá smluvní strana poskytuje určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo převádět do svého ústředí přebytek příjmů nad výdaji, dosažený na jejím území. Tyto převody nicméně budou v souladu s devizovými předpisy smluvní strany, na jejímž území bylo výnosů dosaženo.

Článek 13

Letecký úřad jedné ze smluvních stran dodá leteckému úřadu druhé smluvní strany na její žádost takové periodické nebo jiné statistické údaje, které mohou být přiměřeně požadovány za účelem přezkoumání kapacity poskytované na dohodnutých linkách. Takové údaje budou zahrnovat všechny nezbytné informace pro určení objemu přepravy, který je odbavován těmito leteckými podniky na dohodnutých linkách a místa původu a určení těchto přeprav.

Článek 14

K zajištění úzké spolupráce budou letecké úřady smluvních stran provádět podle potřeby konzultace ke všem otázkám týkajícím se provádění této dohody.

Článek 15

1. Každý spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody bude nejprve řešen jednáním mezi smluvními stranami.

2. Každý spor, který nebyl vyřešen podle odstavce 1 tohoto článku bude na žádost kterékoli smluvní strany předložen k rozhodnutí arbitrážnímu tribunálu složenému ze tří rozhodců. Každá smluvní strana jmenuje rozhodce ve lhůtě šedesáti dnů ode dne kdy obdržela žádost o provedení arbitráže od druhé smluvní strany. Jestliže smluvní strana opomene jmenovat rozhodce ve stanovené lhůtě, druhá smluvní strana může požádat předsedu Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby jmenoval další dva rozhodce za účelem zřízení tribunálu. Došlo-li ke jmenování dvou rozhodců smluvními stranami, tito rozhodčí určí do šedesáti dnů třetího rozhodce. Jestliže rozhodčí jmenovaní smluvními stranami se nedohodnou na třetím rozhodčím ve stanovené lhůtě, požádají smluvní strany společně předsedu Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby jmenoval třetího rozhodce. Pokud jedna smluvní strana se nepřipojí k takové žádosti ve lhůtě šedesáti dnů ode dne kdy byla vyzvána tak učinit druhou smluvní stranou, tato druhá smluvní strana může sama předložit takovou žádost předsedovi Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, který poté bude mít pravomoc jmenovat třetího rozhodce. Třetí rozhodce v žádném případě nebude občanem některé z obou smluvních stran.

3. Smluvní strany se zavazují podrobit se rozhodnutí učiněnému podle odstavce 2 tohoto článku.

4. Pokud se jedna ze smluvních stran nebo určený letecký podnik jedné ze smluvních stran nepodrobí rozhodnutí učiněnému podle odstavce 2 tohoto článku, druhá smluvní strana může omezit, pozastavit nebo odvolat jakákoli práva nebo oprávnění, která poskytla touto dohodou smluvní straně, jež se nepodrobila rozhodnutí, nebo určenému leteckému podniku této smluvní strany.

Článek 16

1. Jestliže jedna ze smluvních stran považuje za žádoucí upravit podmínky této dohody, může žádat o konzultaci mezi leteckými úřady obou smluvních stran k navrhované úpravě. Konzultace započne do šedesáti dnů od data této žádosti. Když se úřady dohodnou na změnách této dohody, úpravy vstoupí v platnost, až budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

2. Změny v seznamu linek k této dohodě mohou být předběžně prováděny od data sjednaného leteckými úřady a vstoupí v platnost po jejich potvrzení výměnou diplomatických nót.

3. Jestliže obecná mnohostranná dohoda týkající se letecké dopravy vstoupí v platnost pro obě smluvní strany, tato dohoda bude považována za upravenou tak, že odpovídá ustanovením oné dohody.

Článek 17

Každá ze smluvních stran může kdykoli oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Toto oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Je-li takové oznámení podáno, skončí platnost této dohody dvanáct měsíců ode dne přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, pokud výpověď nebude mezi smluvními stranami odvolána po vzájemné dohodě před uplynutím tohoto období. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct dnů po jejím obdržení Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek 18

Tato dohoda a jakákoli výměna diplomatických nót v souladu s článkem 16 bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 19

1. Každá smluvní strana oznámí písemně druhé smluvní straně svůj souhlas s touto dohodou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy bude odevzdáno pozdější z těchto písemných oznámení.

2. Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne jejího podpisu.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, jsouce řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno dne 30. listopadu 1977 v Kolombu ve dvou vyhotoveních v jazyce českém, sinhálském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně platné. V případě jakéhokoli sporu ve výkladu anebo provádění této dohody bude rozhodující anglický text.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Dr. Jaromír Sedlák v. r.

Za vládu

Republiky Srí Lanka:

Wimala Kannangara v. r.

Seznam linek

ODDÍL 1

Tratě určeného leteckého podniku Československé socialistické republiky

Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4
Výchozí body: Mezilehlé body:Bod ve Srí Lance:Body za:
Praha nebo BratislavaBod v Jugoslávii nebo Rumunsku nebo Bulharsku Kolombo + Kuala Lumpur
Athény + Singapur
Bod na Kypru + Jakarta
Bod v Turecku Saigon nebo Hanoi
Beirút Perth
Baghdad
+ Teherán
+ Kuwait
New Delhi
+ Bombay

+ Určený letecký podnik Československé socialistické republiky nebude užívat žádná přepravní práva uvedená v článku 2 /2/ /c/ mezi těmito body a Kolombem a zpět.

Určený letecký podnik Československé socialistické republiky může při některých nebo všech letech vypustit přistání ve kterémkoliv ze shora uvedených bodů za předpokladu, že dohodnuté služby na této trati započnou v bodě na československém území.

Určenému leteckému podniku Československé socialistické republiky bude povoleno provozovat jednu frekvenci týdně v každém směru s použitím IL 62 nebo srovnatelného typu letadla anebo jakéhokoliv tryskového letadla se širokým trupem.

ODDÍL 2

Tratě určeného leteckého podniku Republiky Srí Lanka

Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 3Sloupec 4
Výchozí bod: Mezilehlé body:Body v ČSSR:Body za:
KolomboBod v Indii Praha nebo Bratislava Frankfurt nebo Zurich
Bod v Pakistanu
Bod v Gulfské oblasti Paříž
Teherán+ 3 jiné body
Řím
Bělehrad
Athény
+ 3 jiné body

+ Určený letecký podnik Republiky Srí Lanka nebude užívat žádná přepravní práva uvedená v článku 2 /2/ /c/ mezi těmito body a Prahou nebo Bratislavou a zpět.

Určený letecký podnik Republiky Srí Lanka může při některých nebo všech letech vynechat přistání ve kterémkoliv ze shora uvedených bodů za předpokladu, že dohodnuté služby na této trati započnou v bodě na území Srí Lanky.

Určenému leteckému podniku Republiky Srí Lanka bude povoleno provozovat jednu frekvenci týdně v každém směru s použitím DC 8 nebo srovnatelného typu letadla anebo jakéhokoliv tryskového letadla se širokým trupem.

Přesunout nahoru