Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 36/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci

Částka 9/1980
Platnost od 04.04.1980
Účinnost od 05.04.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. února 1980

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci


Dne 10. února 1976 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem 5. dubna 1977.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Řecké republiky,

vedeny snahou rozvíjet a upevňovat přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a

přejíce si podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, vědy, školství, sdělovacích prostředků a sportu,

rozhodly se uzavřít kulturní dohodu a dohodly se na následujícím:

I. Školství a věda

Článek 1

Za účelem posílení svazků mezi svými zeměmi smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy a školství.

K tomu, aby dosáhly tohoto cíle, smluvní strany budou:

1. podporovat a rozšiřovat spolupráci mezi vysokými školami a státními vědeckými institucemi;

2. usilovat o rozšíření spolupráce a výměny vědců a učitelů vysokých škol a budou jim napomáhat v jejich výzkumné práci;

3. zvát, pokud to bude možné, zástupce druhé strany k účasti na vědeckých kongresech, konferencích a jiných setkáních, pořádaných druhou stranou;

4. poskytovat stipendia a uskutečňovat výměny studentů a postgraduantů vysokých škol;

5. usnadňovat výměnu zkušeností na všech stupních školství a v různých vědeckých a technických oblastech;

6. uskutečňovat opatření k prozkoumání a poté provedení změn v učebnicích, zejména v těch částech, týkajících se dějin a zeměpisu druhé země;

7. vyměňovat si školní osnovy, vědeckou, pedagogickou a metodickou literaturu a jiné materiály, týkající se všech stupňů školství.

II. Kultura

Článek 2

Smluvní strany budou rozvíjet za účelem lepšího vzájemného poznání spolupráci v různých oblastech kultury, o něž obě strany projeví zájem, a zvláště budou podporovat:

1. iniciativu zaměřenou na šíření literatury druhé země prostřednictvím překladů literárních děl;

2. uvádění uměleckých děl druhé země v divadlech, koncertních síních, výstavních střediscích, kinech, televizi a rozhlase;

3. výměny knih a jiných publikací v oblasti kultury a umění;

4. přednášky a výstavy, jakož i umělecké akce a filmové týdny prostřednictvím příslušných orgánů obou stran;

5. účast svých zástupců na mezinárodních konferencích, soutěžích a setkáních jednajících o problémech v oblasti kultury, jakož i na mezinárodních festivalech konaných druhou stranou;

6. spolupráci uměleckých škol, muzeí, knihoven, divadel a jiných kulturních institucí;

7. kontakty svazů spisovatelů, skladatelů, malířů, sochařů, grafiků, architektů, herců a hudebníků, jakož i mezi představiteli divadelních, filmových a hudebních svazů;

8. výměnu zkušeností a výměnu návštěv specialistů v oboru muzejních sbírek a konzervace architektonického a kulturního majetku;

9. provádění výzkumu tím, že v rámci předpisů každé země umožní přístup do archivů, veřejných a univerzitních knihoven;

10. výměny umělců a uměleckých skupin.

III. Rozhlas, televize, kino

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat spolupráci svých masových sdělovacích prostředků a mezi jinými budou:

1. usnadňovat spolupráci tiskových agentur, novin, rozhlasových a televizních společností;

2. podporovat výměny představitelů svých tiskových, rozhlasových a televizních organizací;

3. vyměňovat si tiskové materiály, rozhlasové a televizní programy; 4. usnadňovat spolupráci mezi svými filmovými společnostmi.

IV. Sport

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat:

1. účast svých zástupců na mezinárodních sportovních akcích, soutěžích a setkáních pořádaných druhou stranou;

2. spolupráci mezi sportovními svazy ve svých zemích.

V. Všeobecné

Článek 5

1. Za účelem plnění této dohody bude vytvořen Společný československo-řecký výbor, který se bude scházet k plenárním zasedáním jedenkrát za dva roky, střídavě v Československé socialistické republice a Řecké republice, aby vypracoval podrobnosti v programech spolupráce, včetně finančních podmínek.

2. Zajišťování programů, které vypracoval Společný výbor, bude mezi smluvními stranami uskutečňováno diplomatickou cestou.

3. Všechny výměny předpokládané v této dohodě, obzvláště výměny umělců a skupin umělců, budou prováděny na základě vzájemnosti.

Článek 6

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 7

Tato dohoda zůstává v platnosti po neomezenou dobu. Může být vypovězena kteroukoliv stranou oznámením o výpovědi. V tomto případě platnost Dohody skončí uplynutím 3 měsíců od dne, kdy druhá strana obdržela toto oznámení.

Na důkaz čehož pověření představitelé obou stran tuto dohodu podepsali a opatřili ji příslušnými pečetěmi.

Dáno v Praze dne 10. února 1976 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. B. Chňoupek v. r.

Za vládu Řecké republiky:

D. Bitsios v. r.

Přesunout nahoru