Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění pozdějších předpisů

Částka 1/1980
Platnost od 18.01.1980
Účinnost od 01.02.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

3

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 30. listopadu 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění pozdějších předpisů

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., vyhlášky č. 166/1971 Sb., kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, a vyhlášky č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, se mění a doplňuje takto:

1. § 15a odst. 1 zní:

"(1) Jestliže dodavatel je s postupem plnění prací a dodávek na objektu nebo provozním souboru v prodlení delším než jedno kalendářní čtvrtletí, a to pro okolnosti, které jsou výhradně na jeho straně, může odběratel pozastavit splátky a neproplatit splátkové listy týkající se tohoto objektu nebo provozního souboru, a to počínaje prvým měsícem následujícího kalendářního čtvrtletí. Organizace jsou v tom případě povinny provádět i nadále měsíční zjišťování provedených objemů (§ 10a) a dodavatel vystavuje i nadále splátkové listy.".

2. Za § 15a se vkládá § 15b tohoto znění:

"§ 15b

(1) Při odsunu termínu předání kapacit do zkušebního provozu nebo dokončení staveb stanovených vládou ČSSR jako závazné úkoly státního plánu nebo centrálně posuzovaných staveb, u nichž byl vládou ČSSR stanoven termín předání kapacit do zkušebního provozu nebo dokončení stavby jako závazný úkol státního plánu, je investor povinen zastavit splátky a neproplácet splátkové listy po dobu od plánovaného termínu předání kapacit do zkušebního provozu nebo dokončení stavby, a to

a) do dne rozhodnutí vlády ČSSR o novém termínu,

b) do skutečného předání kapacit do zkušebního provozu nebo dokončení stavby, jde-li o náhradní termín. 1)

(2) Organizace jsou povinny provádět i nadále měsíční zjišťování provedených objemů (§ 10a) a dodavatel vystavovat splátkové listy i po dobu, kdy jsou podle ustanovení odstavce 1 splátky zastaveny a splátkové listy nepropláceny.

(3) Jestliže investor uhradí splátku v rozporu s ustanovením odstavce 1, je povinen platit penále, popřípadě pokutu, podle zvláštních předpisů . 2)".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1980.


Ministr:

Ing. Lér v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice FMTIR č. 8 ze dne 20. 7. 1979, registrované v částce 21 Sbírky zákonů.

2) § 83 odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, případně závazné směrnice svazů družstev a Ústřední rady družstev, upravující finanční hospodaření v družstevních organizacích, § 16 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

Přesunout nahoru