Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky

Částka 6/1980
Platnost od 14.03.1980
Účinnost od 14.08.1979
Zrušeno k 03.03.1997 (55/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. listopadu 1979

o Protokolu o zřízení Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky


Dne 20. března 1979 byl v Bukurešti podepsán Protokol o zřízení Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky. Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 dnem 14. srpna 1979.


České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


PROTOKOL

o zřízení Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Rumunské socialistické republiky, vedeny přáním podněcovat a rozvíjet dvoustranné kulturní vztahy, zvyšovat jejich kvalitu a účinnost, provádět všestrannou výměnu zkušeností z oblasti kultury v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o kulturní spolupráci, podepsanou v Bukurešti dne 23. listopadu 1968, v zájmu neustálého zlepšování vzájemného poznávání národních kultur a prohlubování přátelství mezi národy obou zemí, dohodly toto:

Článek 1

Zřizuje se Smíšená vládní komise pro kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou (v dalším označovaná "Smíšená komise").

Článek 2

Smíšená komise bude:

a) průběžně se zabývat stavem dvoustranných vztahů v oblasti kultury, výchovy a školství, perspektivami rozvoje těchto vztahů, jakož i dalšími kulturně výchovnými aspekty společného zájmu a v souvislosti s tím analyzovat, jakým způsobem se plní ustanovení platného Prováděcího plánu k dohodě o kulturní spolupráci a předkládat závěry a návrhy příslušným orgánům obou zemí;

b) podporovat provádění důležitých akcí, uvedených v prováděcích plánech k dohodě o kulturní spolupráci a poskytovat pomoc v tomto směru příslušným institucím a organizacím;

c) sledovat a podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi kulturními institucemi, vysokými školami a dalšími školskými institucemi obou zemí;

d) podporovat činnost domů kultury obou zemí, zřízených na základě reciprocity;

e) každá část Smíšené komise bude ve své zemi napomáhat koordinační činnosti institucí a organizací, které se zúčastňují na provádění kulturních výměn mezi oběma zeměmi;

f) mezi zasedáními se obě části průběžně informují o aktuálních a perspektivních problémech politiky v oblasti kultury a školství obou zemí, jakož i o jiných otázkách zajímajících obě strany.

Článek 3

Činnost Smíšené komise se bude uskutečňovat na základě přiloženého Statutu, který tvoří nedělitelnou součást tohoto protokolu.

Článek 4

Tento protokol podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o jeho schválení.

Tento protokol se sjednává na dobu 10 let. Jeho platnost se bude prodlužovat vždy o dalších 5 let, pokud ho některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně 6 měsíců před koncem období platnosti.

Tento protokol byl podepsán v Bukurešti dne 20. března 1979 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Zdeněk Trhlík v. r.

Za vládu

Rumunské socialistické republiky:

Constantin Oancea v. r.

STATUT

Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou

Na základě Protokolu uzavřeného mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zřízení Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci byl přijat tento statut:

Článek 1

Působnost Smíšené komise stanoví článek 2 Protokolu.

Článek 2

Smíšená komise se skládá z československé části a z rumunské části, přičemž každá má předsedu, tajemníka a členy.

Strany si vzájemně diplomatickou cestou oznamují jména a hodnosti svých předsedů.

Předsedové se vzájemně informují o složení delegací.

Článek 3

Smíšená komise bude zasedat jednou ročně. Zasedání budou střídavě organizována v obou zemích a funkci předsedy zasedání bude vykonávat předseda té části, v jejíž zemi se zasedání bude konat.

Svolání případných mimořádných zasedání se uskuteční po předběžném souhlasu obou předsedů.

Článek 4

Program následujícího zasedání Smíšené komise se určuje na předcházejícím zasedání. Předsedové částí mohou nejpozději 1 měsíc před zasedáním dohodnout změnu programu.

Článek 5

V průběhu činnosti Smíšené komise mohou být přizváni poradci a experti. Jejich počet dohodnou oba předsedové.

Článek 6

V rámci Smíšené komise mohou pracovat subkomise, které připraví nezbytné materiály a dokumenty pro následující zasedání.

Článek 7

Organizační úkoly, spojené s přípravou a jednáním jednotlivých zasedání, budou plnit delegace obou částí Smíšené komise.

Předsedové obou částí se budou v dohodnutých termínech vzájemně informovat o tématice pracovních dokumentů, jež budou na zasedáních předkládat.

Článek 8

Na závěr každého zasedání podepíší předsedové částí Smíšené komise protokol, ve kterém budou uvedena doporučení pro instituce a organizace, které se podílejí na realizaci prováděcího plánu k dohodě o kulturní spolupráci.

Článek 9

Oficiálními jazyky na zasedáních jsou jazyk český, slovenský a jazyk rumunský.

Protokoly budou sepsány v jazyce českém nebo slovenském a v jazyce rumunském, přičemž oba texty budou mít stejnou platnost.

Článek 10

Strana, na jejímž území se koná zasedání Smíšené komise, zajišťuje organizační úkoly, spojené s přípravou a průběhem zasedání a hradí náklady organizace, včetně ubytování delegace druhé strany a zabezpečení dopravy na svém území. Vysílající strana hradí výdaje spojené s cestováním své delegace na místo konání zasedání a zpět a vyplácí svým představitelům diety.

Přesunout nahoru