Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1980 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků

Částka 6/1980
Platnost od 14.03.1980
Účinnost od 01.04.1980
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 31. ledna 1980,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Předmět a rozsah úpravy

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje

a) dodávky neperiodických publikací 1)

1. uskutečňované organizací polygrafické výroby nakladatelské organizaci (dále jen "nakladatelství"),

2. uskutečňované nakladatelstvím organizaci knižního velkoobchodu (dále jen "knižní velkoobchod") a organizaci knižního obchodu (dále jen "knižní obchod"),

3. uskutečňované knižním velkoobchodem knižnímu obchodu,

b) dodávky periodického tisku 2)

1. uskutečňované organizací polygrafické výroby vydavatelské organizaci (dále jen "vydavatelství"),

2. uskutečňované vydavatelstvím organizaci spojů, která periodický tisk rozšiřuje,

c) dodávky hospodářských tiskovin, adjustačních tiskovin, potištěných obalů a speciálních polygrafických výrobků; 3) nevztahuje se však na dodávky cenin a papírových peněz, dokumentních průkazů a legitimací. 4)

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu.

ČÁST DRUHÁ

Dodávky neperiodických publikací

ODDÍL PRVNÍ

Společná ustanovení

§ 2 – § 4zrušeno

§ 5

Záruční doba

(k § 135 zákona)

Záruční doba trvá po dobu, po kterou odpovídá knižní obchod spotřebiteli, nejdéle však po dobu 3 let od splnění dodávky.

§ 6zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

Smlouva o přípravě dodávekzrušeno

§ 7 – § 9zrušeno

Smlouva o dodávce neperiodických publikacízrušeno

§ 10 – § 13zrušeno

Autorské korekturyzrušeno

§ 14 – § 22zrušeno

Ostatní dodací podmínkyzrušeno

§ 23 – § 25zrušeno

Důsledky porušení právních povinností

§ 26

(1) Sazby a reprodukce použité v neperiodické publikaci musí být v souladu s podklady pro korekturu schválenými k tisku (imprimovanými). Dodavatel odpovídá i za ty vady dodávky, které jsou způsobeny vadnými tiskovými podklady zajišťovanými odběratelem, pokud jde o takové vady tiskových podkladů, které při řádném zpracování neperiodické publikace musel nebo mohl zjistit a odběratele na ně bez zbytečného odkladu neupozornil; neodpovídá však, jestliže jde o takové vady tiskových podkladů, které nemohl zjistit.

(2) Dodavatel neodpovídá za odchylky tisku v sazbě a reprodukci od předlohy, které odběratel přehlédl při schválení podkladů pro korekturu k tisku (imprimatur). To však neplatí, jde-li o odchylky tisku, které dodavatel při řádném zpracování neperiodické publikace musel nebo mohl zjistit.

§ 27, § 28zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 29zrušeno

Smlouva o přípravě dodávekzrušeno

§ 30, § 31zrušeno

Smlouva o dodávce výrobkůzrušeno

§ 32 – § 38zrušeno

Dodací lhůta a expedicezrušeno

§ 39 – § 44zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 45 – § 48zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

Smlouva o dodávce periodického tiskuzrušeno

§ 49 – § 57zrušeno

§ 58

Odpovědnost za polygrafické zpracování

Pro odpovědnost dodavatele za polygrafické zpracování platí obdobně ustanovení § 26 odst. 1.

ODDÍL TŘETÍzrušeno

Smlouva o dodávce periodického tiskuzrušeno

§ 59 – § 62zrušeno

Povinnosti organizacízrušeno

§ 63, § 64zrušeno

Dodací podmínkyzrušeno

§ 65 – § 71zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 72zrušeno

Smlouva o dodávce výrobkůzrušeno

§ 73 – § 76zrušeno


ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 77

Zrušuje se vyhláška č. 147/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků.

§ 78

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1980.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací. Výrobky pod kódem 735 2 jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků zavedené vyhláškou č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví.

2) § 3 zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. Výrobky pod kódem 735 1 jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků zavedené vyhláškou č. 71/1965 Sb.

3) Výrobky pod kódy 735 3, 735 4 a 735 5 jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků zavedené vyhláškou č. 71/1965 Sb.

4) Výrobky pod kódy 735 325, 735 582 1 a 735 582 2 jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků zavedené vyhláškou č. 71/1965 Sb.

5) § 5 odst. 3 vyhlášky č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

6) Za změny se považují zejména nové formulace textu, vsuvky, popřípadě změny celých pasáží textu.

7) Podrobnosti o provádění průzkumu, zejména o období, v němž je prováděn, a o předávání a využití jeho výsledků, stanoví v České socialistické republice ministerstvo kultury ČSR a ve Slovenské socialistické republice ministerstvo kultury SSR.

8) § 11 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).

9) § 152 odst. 3 zákona.

10) § 153 odst. 2 písm. b) zákona.

11) Nákupní porady se provádějí podle pokynů ministerstva kultury ČSR nebo ministerstva kultury SSR.

13) Ve výrobním lístku registrující orgány usměrňuje materiálně technické podmínky vydávání periodického tisku tak, aby odpovídaly platným podmínkám pro vydávání periodického tisku, zejména registraci, popřípadě schváleným změnám v registraci, a to zejména podle § 4 až 9 zákona č. 81/1966 Sb. ve znění zákona č. 84/1968 Sb., kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb. a zákona č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků a podle 1 zákona č. 127/1968 Sb. Výrobní lístek má platnost až do vydání nového.

14) § 6 a 7 zákona č. 81/1966 Sb.

15) § 5 zákona č. 81/1966 Sb. ve znění zákona č. 127/1968 Sb.

16) § 7 odst. 3 zákona č. 81/1966 Sb. ve znění zákona č. 127/1968 Sb., zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona SNR č. 207/1968 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky.

18) Např. Sbírka zákonů, věstníky ústředních orgánů, jízdní řády, technické normy a ceníky.

Přesunout nahoru