Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.

Částka 6/1980
Platnost od 14.03.1980
Účinnost od 01.04.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 12. února 1980,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.

Federální ministerstvo paliv a energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 3 se jednotka množství "Gcal" mění na "GJ".

2. § 23 včetně nadpisu zní:

§ 23

Rozdělení odběratelů

Odběratelé tepla se dělí na tyto skupiny:

I. Odběratelé tepla s ročním odběrem nad 12 500 GJ včetně, mimo odběry určené pro obyvatelstvo,

II. odběratelé tepla s ročním odběrem pod 12 500 GJ mimo odběry určené pro obyvatelstvo,

III. odběratelé tepla určeného pro obyvatelstvo včetně společných odběrů s převážným podílem určeným pro obyvatelstvo.".

3. § 25 odst. 4 zní:

"(4) K uzavření hospodářské smlouvy na odběr tepla v předpokládané výši do 1000 GJ za rok nebo na odběr tepla ze soustavy o dosažitelném výkonu do 6 MW stačí potvrzení přihlášky k odběru tepla.".

4. § 33 odst. 1 zní:

"(1) Za nedodání, neodebrání nebo překročení smluveného množství tepla stanoví se penále takto:

a) nedodá-li dodavatel smluvené množství tepla, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 5 Kčs za každý nedodaný GJ,

b) neodebere-li odběratel smluvené množství tepla, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 5 Kčs za každý neodebraný GJ,

c) překročí-li odběratel smluvené množství tepla, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 25 Kčs za každý překročený GJ.".

5. § 33 odst. 2 zní:

"(2) Za nedodržení nebo překročení smluveného výkonu se stanoví pro jednotlivá odběrná místa penále takto:

a) nedodrží-li dodavatel výkon v MW souvisle po dobu delší než 30 minut nebo přeruší-li dodávku na tuto dobu v době, kdy měl odběratel právo teplo odebírat, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 100 Kčs za každý nedodržený MW,

b) překročí-li odběratel výkon v MW, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 100 Kčs za každý po dobu delší než 30 minut překročený MW,

c) překročí-li odběratel výkon v MW v době, kdy bylo vyhlášeno regulační opatření, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 1 000 Kčs za každý MW, a to za každý případ čtvrthodinového překročení sjednané hodnoty výkonu; toto penále se nevztahuje na dodávky tepla z teplovodní sítě pro otopné účely.".

6. § 33 odst. 3 zní:

"(3) Za nedodržení smluveného tlaku a teploty páry, popřípadě horké vody, mimo případy uvedené v § 29, stanoví se penále takto:

nedodrží-li dodavatel tepla souvisle po dobu delší než 30 minut tlak, teplotu, nebo obojí současně, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 5 Kčs za každý GJ dodaný při jiných než ve smlouvě sjednaných parametrech.".

7. § 33 odst. 6 zní:

"(6) Za neoprávněný odběr tepla podle § 32 odst. 1 písm. a) a b) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 25 Kčs za každý neoprávněně odebraný GJ.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1980.


Ministr:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Přesunout nahoru