Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou

Částka 4/1980
Platnost od 21.02.1980
Účinnost od 03.07.1979
Zrušeno k 03.10.1990 (123/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. listopadu 1979

o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou

Dne 3. července 1979 byla v Berlíně podepsána Dohoda o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou

S cílem urychlit a usnadnit vzájemnou výměnu zboží mezi ČSSR a NDR a zvýšit její efektivnost se

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj ČSSR a

Úřad pro normalizaci, měření a zkušebnictví Rady ministrů NDR

dohodly na tomto:

Článek 1

(1) Vzájemné uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti se provádí u výrobků (druhů výrobků), které vybírá a odsouhlasuje Úřad pro normalizaci a měření ČSSR (dále ÚNM) a Úřad pro normalizaci, měření a zkušebnictví Rady ministrů NDR (dále ASMW). Tyto vybrané výrobky (druhy výrobků) je třeba zahrnout do ročních plánů přímé vědeckotechnické spolupráce prováděných ÚNM a ASMW. Výběr výrobků se provádí ročně 6 měsíců před následujícím ročním plánovacím obdobím.

(2) Pro výrobky (druhy výrobků) vybrané podle odst. (1) uznávají příslušné orgány a organizace státu dovozce zkušební výsledky státního zkušebního orgánu státu vývozce.

Článek 2

(1) Podkladem pro vzájemné uznávání výsledků zkoušek státního zkušebního orgánu u výrobků (druhů výrobků), vybraných mezi ÚNM a ASMW a zařazených do plánu jejich přímé vědeckotechnické spolupráce, jsou normy RVHP platné v obou státech nebo dvoustranně odsouhlasené národní normy nebo zkušební předpisy.

(2) U výrobků (druhů výrobků), pro které neexistují normy RVHP platné v obou státech, příp. nebyly dvoustranně odsouhlaseny národní normy a zkušební předpisy, je třeba na základě národních norem, zkušebních předpisů nebo jiných technických podmínek odsouhlasit mezi ÚNM a ASMW zkušební postupy a požadavky, jež mají být použity.

Odsouhlasení proběhne současně s uzavřením příslušné dodavatelské smlouvy, ovšem alespoň natolik včas, aby státní zkušební orgán státu dovozce měl schvalovací dokument k dispozici na začátku předpokládaného dodání.

(3) Zkušební postupy a požadavky podle odstavce (1) a (2) jsou závazné pro obě strany při vzájemném uznávání výsledků zkoušek státního zkušebního orgánu.

Článek 3

(1) Zkoušku (typovou zkoušku) vybraných výrobků (druhů výrobků) provádí státní zkušební orgán státu vývozce. Výsledky zkoušek se zaznamenávají do protokolu.

(2) Při shodě výsledků zkoušek s požadavky podle článku 2 uděluje státní zkušební orgán státu vývozce schvalovací dokument.

(3) Za správnost obsahu protokolu o výsledcích zkoušek a schvalovacího dokumentu odpovídá vedoucí státního zkušebního orgánu státu vývozce.

(4) Schvalovací dokument a protokol o výsledcích zkoušek předá státní zkušební orgán státu vývozce neprodleně státnímu zkušebnímu orgánu státu dovozce. Státní zkušební orgány obou států informují o tom podle platných předpisů příslušné orgány a organizace svých států. Státní zkušební orgán státu dovozce vydává v souladu s právními předpisy platnými ve státě dovozce schvalovací dokument, udělený ve státě vývozce.

(5) Zkušební postupy a požadavky zůstávají závazné, pokud je státní zkušební orgány obou stran společně nezmění nebo nezruší.

(6) V případě změny zkušebních postupů nebo požadavků je třeba vybraný výrobek (druh výrobku) nově přezkoušet podle nových ustanovení. Je třeba vyhotovit nový protokol o výsledcích zkoušek a nový schvalovací dokument.

Článek 4

(1) Na základě schvalovacího dokumentu má zkušební orgán státu vývozce povinnost provádět kontrolu vybraných výrobků (druhů výrobků) ve výrobě (výrobě odpovídající vzorku).

(2) Odejme-li státní zkušební orgán státu vývozce vývozci schvalovací dokument, je třeba o tom neprodleně uvědomit státní zkušební orgán státu dovozce s udáním důvodů.

(3) Příslušné orgány a organizace státu dovozce kontrolují dovážené výrobky. Zjistí-li se v dovážejícím státě podstatné závady na těchto výrobcích, na jejichž podkladě může být odňat schvalovací dokument, může státní zkušební orgán státu dovozce zrušit schvalovací dokument, vystavený podle článku 3, odst. 4. O tom neprodleně uvědomí státní zkušební orgán státu vývozce.

(4) Po odstranění příčin vzniklých závad lze po opětném přezkoušení ze strany státního zkušebního orgánu státu vývozce obnovit platnost jím odejmutého schvalovacího dokumentu. O tom je třeba neprodleně písemně uvědomit státní zkušební orgán státu dovozce.

Článek 5

ÚNM a ASMW mohou pověřit nebo dát souhlas příslušným organizacím svých států, aby uzavřely dohody o spolupráci při vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti. Zmíněné dohody nesmějí být v rozporu s touto dohodou.

Článek 6

Touto dohodou nejsou dotčeny platné právní předpisy obou států.

Článek 7

(1) Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a uzavírá se na dobu 5 let. Prodlužuje se vždy o 5 let, jestliže ji žádná ze smluvních stran nevypoví písemně 6 měsíců před ukončením právě probíhajícího období platnosti.

(2) Sjednáno v Berlíně dne 3. července 1979 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyku českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Ing. Timotej Hill, CSc. v. r.

předseda ÚNM

Prof. Dr. habil. Helmuth Lilie v. r.

předseda ASMW

Přesunout nahoru