Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Třístranné dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky

Částka 4/1980
Platnost od 21.02.1980
Účinnost od 02.08.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. listopadu 1979

o Třístranné dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek, tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky


Dne 31. srpna 1977 byla ve Varšavě podepsána Třístranná dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek, tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem 2. srpna 1979.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


TŘÍSTRANNÁ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek, tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky

Vláda Československé socialistické republiky, Rakouská spolková vláda a vláda Polské lidové republiky

majíce na zřeteli dosavadní úspěšný rozvoj hospodářských vztahů mezi třemi smluvními státy,

rozhodnuty plně realizovat ustanovení Závěrečného dokumentu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaného v Helsinkách dne 1. 8.1975,

řídíce se vůlí zabezpečit další rozšíření hospodářských vztahů mezi třemi smluvními státy na základě rovnoprávnosti a vzájemných výhod,

berouce v úvahu úlohu, kterou by měla sehrát v dalším dynamickém rozvoji vzájemných vztahů těsná spolupráce třech smluvních států v oblasti elektrické energie,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany berou s uspokojením na vědomí

- kontrakt ze dne 23. května 1975 na dodávku elektrické energie uzavřený mezi podnikem Centrala Handlu Zagranicznego Weglokoks, Katovice a Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbundgesellschaft), Vídeň,

- kontrakt ze dne 18. dubna 1977, týkající se tranzitu elektrické energie z Polské lidové republiky do Rakouské republiky, uzavřený mezi podnikem Centrala Handlu Zagranicznego Weglokoks, Katovice a PZO Metalimex, Praha,

- dohodu z 31. srpna 1977, týkající se společného financování a využívání měnírny vysokého napětí stejnosměrného proudu, uzavřenou mezi Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbundgesellschaft), Vídeň a podnikem Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego Elektrim, Varšava.

Článek 2

Smluvní strany si poskytnou vzájemné garancie, jež budou v souladu s jejich právním řádem zahrnovat příslušná opatření, zabezpečující řádné plnění dodávek, tranzitu a odběru elektrické energie dodávané z Polské lidové republiky do Rakouské republiky přes území Československé socialistické republiky v letech 1983 -1999, a potvrzují následující:

- vláda Polské lidové republiky zajistí vydání příslušných vývozních licencí na elektrickou energii v množstvích předpokládaných jak pro stranu dovážející, tak i tranzitující po dobu platnosti této dohody,

- vláda Československé socialistické republiky zajistí tranzit elektrické energie z Polské lidové republiky do Rakouské republiky po dobu platnosti této dohody,

- Rakouská spolková vláda zajistí po období platnosti této dohody nerušený odběr elektrické energie dodávané z Polské lidové republiky, jakož i volný převod příslušných plateb za tuto energii v souladu s platebními ujednáními platnými mezi těmito dvěma státy.

Smluvní strany budou v této oblasti vytvářet co nejvýhodnější podmínky pro plnění této dohody.

Článek 3

Smluvní strany se dohodly, že pro dohled nad plněním této dohody příslušné orgány každého státu určí zplnomocněné zástupce, kteří se budou setkávat na základě písemné žádosti jedné ze smluvních stran nejpozději 30 dnů od předání takové žádosti střídavě v Československé socialistické republice, Rakouské republice a Polské lidové republice.

Článek 4

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy budou splněny podmínky pro vstup v platnost stanovené právními předpisy každé ze tří smluvních stran a zůstane v platnosti do 31. srpna 1999.

2. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději 3 roky před uplynutím platnosti této dohody projednají případnou možnost jejího prodloužení.

Sepsáno ve Varšavě, dne 31. srpna 1977, ve třech originálech, každý v jazyce českém, německém a polském, přičemž každý ze tří textů má stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Barčák v. r.

Za Rakouskou spolkovou vládu:

Staribacher v . r.

Za vládu Polské lidové republiky:

Olszewski v. r.

Přesunout nahoru