Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 178/1980 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981

Částka 45/1980
Platnost od 29.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

178

ZÁKON

ze dne 16. prosince 1980

o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Základním cílem státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981 (dále jen "státní plán") je zabezpečit další plynulý a proporcionální rozvoj národního hospodářství, především cestou zvyšování efektivnosti a kvality veškeré práce, a na tomto základě dosáhnout zkvalitnění uspokojování hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva a upevnění jeho sociálních jistot.

§ 2

(1) Hlavní úkoly státního plánu jsou:

a) dosáhnout růstu národního důchodu o 2,8 % a převážnou část jeho přírůstku (zhruba 93 %) krýt růstem společenské produktivity práce;

b) plánovaný růst národního důchodu zabezpečit odpovídajícím rozvojem jednotlivých odvětví; přitom zvýšit průmyslovou výrobu o 2,7 %, stavební práce prováděné stavebními organizacemi o 2,8 % a zemědělskou výrobu o 2,6 %;

c) zabezpečit další posilování úlohy vědy a výzkumu a koncentraci výzkumné a vývojové základny na řešení rozhodujících úkolů rozvoje národního hospodářství a na zvýšení technickoekonomické úrovně výroby a kvality výrobků;

d) zabezpečit dodávky do tržních fondů tak, aby se postupně zlepšovala jejich sortimentní skladba ve vztahu k požadavkům obyvatelstva;

e) dosáhnout předstihu růstu vývozu před dovozem; pokračovat v prohlubování socialistické ekonomické integrace s členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci;

f) zabezpečit maximální hospodárnost ve spotřebě surovin a materiálů, paliv, energie a pohonných hmot, jejich co nejvyšší zhodnocování ve výrobě a všestranné podmínky pro snížení energetické a materiálové náročnosti výroby;

g) vytvářet podmínky pro zvyšování kvality, technické úrovně a provozní spolehlivosti vyráběné produkce, pro důslednější zavádění inovací výrobků a zavádění nových žádaných výrobků;

h) zdroje investic v rozsahu zhruba 150 mld Kčs zaměřit na dokončování staveb a uvádění kapacit do provozu, soustředit je na modernizaci a rekonstrukci vybraných základních prostředků a na zabezpečování společenských priorit;

i) důsledněji pokračovat v odměňování podle výsledků práce.

(2) Pro realizaci všech úkolů státního plánu je nezbytné využívat opatření přijatých ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství po roce 1980.

§ 3

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění místopředseda vlády Československé socialistické republiky a předseda Státní plánovací komise

a) může v souvislosti s přípravou státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981 až 1985 provést úpravy státního plánu, i když se tím odchýlí od ukazatelů uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a b),

b) zajistí vyjádření hodnotových údajů státního plánu ve velkoobchodních cenách platných od 1. ledna 1981.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru