Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 174/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění

Částka 43/1980
Platnost od 22.12.1980
Účinnost od 01.03.1981
Zrušeno k 01.01.2001 (470/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

174

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 31. října 1980,

o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


ČÁST I

Orgány provádějící zkoušky z odborné způsobilosti

§ 1

(1) Zkoušky z odborné způsobilosti 1) k řízení motorových vozidel provádějí zpravidla zkušební komisaři dopravních inspektorátů okresních (městských) správ Sboru národní bezpečnosti (dále jen "dopravní inspektoráty VB").

(2) V odůvodněných případech si mohou provádění zkoušek vyhradit dopravní inspektoráty vyššího stupně. 2)

§ 2

(1) Pracovníci autoškol Svazu pro spolupráci s armádou (dále jen "autoškoly Svazarmu") mohou být pověřeni krajskou správou Sboru národní bezpečnosti prováděním zkoušek

a) z nauky o motorových vozidlech a jejich údržbě a z řízení motocyklu u žadatelů o řidičské oprávnění skupiny A,

b) z nauky o motorových vozidlech a jejich údržbě u žadatelů o řidičské oprávnění skupiny B,

c) z řízení malého motocyklu u žadatelů o řidičské oprávnění skupiny M.

(2) Pracovníci krajských a okresních zemědělských správ, podnikových ředitelství státních lesů, středních odborných lesnických a zemědělských učilišť mohou být krajskou správou Sboru národní bezpečnosti pověřeni prováděním zkoušek z řízení traktoru u žadatelů o řidičské oprávnění skupiny T.

(3) Zkušební komisař dopravního inspektorátu VB může dohlížet na průběh zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění, které provádějí pověření pracovníci (odstavec 1 a 2), popřípadě sám tyto žadatele zkoušet.

§ 3

Ve výcvikových zařízeních, v nichž neprovádějí zkoušky z odborné způsobilosti pověření pracovníci (§ 2 odst. 1 a 2), zkoušejí žadatelé o řidičské oprávnění zkušební komisaři dopravních inspektorátů VB s výjimkou případů, kdy byl na základě dohody prováděn výcvik žadatelů autoškolou Svazarmu.

ČÁST II

Zkoušky z odborné způsobilosti

ODDÍL 1

Základní ustanovení

§ 4

(1) Pokud žadatel o řidičské oprávnění získal požadované znalosti a dovednosti, 3) přihlašuje ho ke zkouškám z odborné způsobilosti výcvikové zařízení, v němž se podrobil stanovené výuce a výcviku, a to u dopravního inspektorátu VB příslušného podle místa sídla výcvikového zařízení.

(2) Jestliže se žadatel o řidičské oprávnění podrobil individuálnímu výcviku, přihlašuje ho ke zkouškám z odborné způsobilosti řidič cvičitel, a to u dopravního inspektorátu VB, který tento výcvik povolil.

(3) Termín konání zkoušek z odborné způsobilosti stanoví dopravní inspektorát VB v dohodě s příslušným výcvikovým zařízením, popřípadě s řidičem cvičitelem, podrobil-li se žadatel individuálnímu výcviku . Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti je pro jednotlivé skupiny řidičských oprávnění stanoven v § 12.

(4) Zkoušky z odborné způsobilosti (zkouška z předpisů o silničním provozu , zkouška z nauky o motorových vozidlech a jejich údržbě a zkouška z řízení motorových vozidel) mohou být prováděny v jakémkoliv pořadí a žadatel se musí podrobit všem zkouškám.

(5) Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". O výsledku všech zkoušek z odborné způsobilosti se vyhotovuje záznam, který musí být potvrzen podpisem zkoušejícího a razítkem dopravního inspektorátu VB, popřípadě výcvikového zařízení, pokud byla některá ze zkoušek prováděna pověřeným pracovníkem (§ 2 odst. 1 a 2).

§ 5

(1) Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce z odborné způsobilosti, může zkoušku nejvýše dvakrát opakovat.

(2) Každá opakovací zkouška může být provedena nejdříve za 7 dní ode dne konání neúspěšné zkoušky.

(3) Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakovací zkoušce, musí se podrobit nové výuce nebo výcviku v těch předmětech, z e kterých neprospěl.

§ 6

Předepsaným zkouškám včetně opakovacích (§ 5) je žadatel o řidičské oprávnění povinen se podrobit nejpozději do jednoho roku od skončení výcviku; jinak se musí podrobit novému výcviku v plném rozsahu. Lhůta počíná dnem, který následuje po dni skončení výcviku.

ODDÍL 2

Zkouška z předpisů o silničním provozu

§ 7

(1) Zkouška z předpisů o silničním provozu se provádí zkušebními testy (dále jen "testy").

(2) Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neovládá dostatečně nebo vůbec jazyk, v němž jsou testy vydány, lze provést zkoušku ústně za přítomnosti tlumočníka, 4) kterého si zajistí žadatel.

§ 8

(1) Na vykonání zkoušky je stanovena doba 20 minut.

(2) Ke složení zkoušky musí žadatel dosáhnout u řidičského oprávnění

- skupiny A nejméně 50 bodů,

- skupiny B nejméně 50 bodů,

- skupiny C nejméně 52 bodů,

- skupiny D nejméně 53 bodů,

- skupiny M nejméně 50 bodů,

- skupiny T nejméně 50 bodů,

- k řízení tramvají a trolejbusů nejméně 53 bodů.

ODDÍL 3

Zkouška z nauky o motorových vozidlech a jejich údržbě

§ 9

(1) Zkoušky z nauky o motorových vozidlech a jejich údržbě se provádí ústně . V případě, že zkoušku provádějí pracovníci autoškol Svazarmu (§ 2 odst. 1), lze ústní zkoušku nahradit závěrečným postupovým testem stanoveným pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění.

(2) Při zkoušce musí žadatel o řidičské oprávnění

a) skupiny A a B prokázat základní znalosti hlavních skupin a ústrojí motorového vozidla, které mají vliv na bezpečnost jeho provozu, jejich běžné údržby a odstraňování běžných poruch a závad,

b) skupiny C, D a T prokázat základní znalosti konstrukce motorových vozidel a jejich hlavních skupin a ústrojí, provádění jejich údržby a ošetřování, jakož i rozpoznávání a odstraňování vyskytujících se poruch s ohledem na požadavky bezpečnosti a hospodárnosti provozu motorových vozidel.

(3) Žadatel o řidičské oprávnění, který při zkoušce neprokáže základní znalosti u každé položené otázky nebo při zkoušce závěrečným postupovým testem nedosáhne stanoveného počtu bodů, je hodnocen stupněm "neprospěl".

ODDÍL 4

Zkouška z řízení motorových vozidel

§ 10

(1) Zkouška z řízení motorových vozidel je rozdělena na dvě části:

a) v první části zkoušky je prověřována znalost základních úkonů, zejména seřízení zpětných zrcátek, připoutání bezpečnostním pásem, rozjíždění, rozjíždění ve stoupání s použitím parkovací brzdy, brzdění a zastavení, couvání a zatáčení při couvání, zajíždění do omezeného prostoru na podélné, šikmé a kolmé stání, stání ve stoupání, u žadatelů o řidičské oprávnění skupiny A a M též řízení motorových vozidel při malé rychlosti;

b) ve druhé části zkoušky se u žadatele o řidičské oprávnění prověřuje řízení motorového vozidla v podmínkách silničního provozu, zejména zachování správného směru jízdy, správné přejíždění v jízdních pruzích, správné odbočování vpravo a vlevo, zachování odpovídající vzdálenosti mezi vozidly v jednotlivých jízdních pruzích, dodržování pravidla přednosti v jízdě, správné předjíždění, dodržování stanovené rychlosti, používání zpětných zrcátek, včasné dávání znamení o změně směru jízdy, správná reakce na znamení (například o změně směru jízdy), dávaná jinými účastníky silničního provozu, zachování náležité opatrnosti vůči chodcům a jiným účastníkům silničního provozu, správné používání světel a jiných zařízení v motorovém vozidle.

(2) Zkouška musí trvat nejméně 20 minut.

(3) Řízení motorového vozidla musí žadatel o řidičské oprávnění ovládat natolik, aby byl schopen sledovat situaci v silničním provozu, zejména pokyny příslušníků Sboru národní bezpečnosti a jiných osob oprávněných k řízení silničního provozu, světelné signály, dopravní značky a zařízení a aby byl schopen včas, správně a bez zásahu učitele reagovat na dopravní situace a spolehlivě je řešit.

(4) K řízení motorových vozidel nemůže být uznán způsobilým žadatel o řidičské oprávnění, který při zkoušce není zejména schopen spolehlivě ovládat motorové vozidlo a současně dodržovat pravidla silničního provozu, správně reagovat a řešit dopravní situace anebo se dopouští při prověřovaných úkonech (odstavec 1) hrubých chyb. Dojde-li při zkoušce k takovému porušení pravidel silničního provozu, které ohrozilo nebo může ohrozit vážným způsobem bezpečnost silničního provozu, anebo k situaci, kdy musel do řízení motorového vozidla zasáhnout učitel, zkouška se okamžitě ukončí a žadatel je hodnocen stupněm "neprospěl".

§ 11

(1) Zkoušky prováděné zkušebním komisařem dopravního inspektorátu VB se účastní učitel výcvikového zařízení, popřípadě řidič cvičitel, který sedí ve výcvikovém vozidle na sedadle pro učitele (kromě motorových vozidel skupiny M). Jestliže je výcvikové vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, musí být zkoušený žadatel o řidičské oprávnění připoután i při jízdě v obci.

(2) Zkoušku vykonává žadatel o řidičské oprávnění

a) skupiny A na motocyklu o zdvihovém objemu válců nejméně 250 cm3,

b) skupiny B v osobním nebo dodávkovém automobilu zpravidla toho typu, na kterém byl prováděn výcvik,

c) skupiny C ve vozidle, jehož užitečná hmotnost je nejméně 4 500 kg,

d) skupiny D v autobusu, který má nejméně 28 míst k sezení a jehož délka je nejméně 7 m,

e) skupiny T v kolovém traktoru s přívěsem, který musí mít nejméně 2 osy o rozchodu nejméně 1 m,

f) skupiny M na malém motocyklu o zdvihovém objemu válců do 50 cm3.

ODDÍL 5

Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

§ 12

Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se stanoví takto:

a) řidičské oprávnění skupiny A:

- předpisy o silničním provozu - 1 test,

- nauka o motorových vozidlech a jejich údržbě - 1 otázka,

- zkouška z řízení motorového vozidla;

b) řidičské oprávnění skupiny B:

- předpisy o silničním provozu - 1 test,

- nauka o motorových vozidlech a jejich údržbě - 2 otázky,

- řízení motorového vozidla;

c) řidičské oprávnění skupiny C:

- předpisy o silničním provozu - 1 test,

- nauka o motorových vozidlech a jejich údržbě - 3 otázky,

- provedení údržby určené skupiny nebo ústrojí motorového vozidla v praxi nebo na modelu - 2 otázky,

- řízení motorového vozidla;

d) řidičské oprávnění skupiny D:

- předpisy o silničním provozu - 1 test,

- nauka o motorových vozidlech a jejich údržbě - 3 otázky,

- provedení údržby určené skupiny nebo ústrojí motorového vozidla v praxi nebo na modelu - 2 otázky,

- řízení motorového vozidla;

e) řidičské oprávnění skupiny M:

- předpisy o silničním provozu - 1 test,

- řízení malého motocyklu;

f) řidičské oprávnění skupiny T:

- předpisy o silničním provozu - 1 test,

- nauka o motorových vozidlech a jejich údržbě - 2 otázky,

- provedení údržby určené skupiny nebo ústrojí motorového vozidla v praxi nebo na modelu - 1 otázka,

- řízení motorového vozidla;

g) řidičské oprávnění skupiny A + B:

- předpisy o silničním provozu - 1 test,

- nauka o motorových vozidlech a jejich údržbě - 2 otázky,

- řízení motorových vozidel skupiny A a B;

h) řidičské oprávnění skupiny A + C:

- předpisy o silničním provozu - 1 test,

- nauka o motorových vozidlech a jejich údržbě - 3 otázky,

- provedení údržby určené skupiny nebo ústrojí motorového vozidla v praxi nebo na modelu - 2 otázky,

- řízení motorových vozidel skupiny A a C;

ch) řidičské oprávnění skupiny A + T:

- předpisy o silničním provozu - 1 test,

- nauka o motorových vozidlech a jejich údržbě - 2 otázky,

- provedení údržby určené skupiny nebo ústrojí motorového vozidla v praxi nebo na modelu - 1 otázku,

- řízení motorových vozidel skupiny A a T;

i) řidičské oprávnění skupiny B + T:

- předpisy o silničním provozu - 1 test,

- nauka o motorových vozidlech a jejich údržbě - 2 otázky,

- provedení údržby určené skupiny nebo ústrojí motorového vozidla v praxi nebo na modelu - 1 otázka,

- řízení motorových vozidel skupiny B a T;

j) řidičské oprávnění skupiny A + B + T:

- předpisy o silničním provozu - 1 test,

- nauka o motorových vozidlech a jejich údržbě - 2 otázky,

- provedení údržby určené skupiny nebo ústrojí motorového vozidla v praxi nebo na modelu - 1 otázka,

- řízení motorových vozidel skupiny A, B a T.

ČÁST III

Přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

§ 13

(1) Rozhodne-li dopravní inspektorát VB o přezkoušení odborné způsobilosti řidiče k řízení motorových vozidel, provede se přezkoušení podle této vyhlášky, a to v rozsahu stanoveném pro získání řidičského oprávnění příslušné skupiny.

(2) Pokud bylo v rozhodnutí dopravního inspektorátu VB stanoveno, že řidič musí před přezkoušením absolvovat v autoškole Svazarmu cvičné jízdy, prokazuje řidič splnění této podmínky potvrzením autoškoly Svazarmu; tato autoškola jej též přihlašuje k přezkoušení odborné způsobilosti.

(3) Jestliže řidič při přezkoušení odborné způsobilosti v některé zkoušce neprospěl, může opakovat zkoušku pouze jednou. Opakovací zkouška smí být provedena nejdříve za 7 dní. Neuspěje-li řidič při opakovací zkoušce, musí se podrobit novému výcviku z toho předmětu, ve kterém neprospěl.

(4) Opakovací zkoušku i zkoušky po skončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtě 6 měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení odborné způsobilosti; jinak se musí podrobit novému výcviku v plném rozsahu.


ČÁST IV

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 14

Pověření k provádění zkoušek z odborné způsobilosti vydaná před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti do konce roku 1981.

§ 15

Tato vyhláška se nevztahuje na provádění zkoušek z odborné způsobilosti branců v rámci jejich přípravy 5) v autoškolách Svazarmu a žadatelů o řidičská oprávnění k řízení služebních motorových vozidel ozbrojených sil a Sboru národní bezpečnosti, jakož i na přezkoušení odborné způsobilosti řidičů ozbrojených sil a Sboru národní bezpečnosti.

§ 16

Zrušuje se § 8 odst. 4 a § 9 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1981.


Ministr:

Doc. PhDr. Obzina CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 odst. 1 vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech.

2) § 2 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích.

3) § 6 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel.

4) § 2 odst. 1 zákona č. 36/1976 Sb., o znalcích a tlumočnících.

5) § 13 zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově.

Přesunout nahoru