Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 172/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

Částka 43/1980
Platnost od 22.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

172

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé

ze dne 28. listopadu 1980,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. a § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, se mění takto:

1. § 11, 12 a 13 včetně nadpisů zní:

"§ 11

Jednorázový příspěvek socialistických organizací stavebním bytovým družstvům

(1) Socialistické organizace 1) poskytnou při výstavbě družstevních bytů určených státním plánem ke stabilizaci a náboru pracovních sil (dále jen "stabilizační výstavba") stavebnímu bytovému družstvu (dále jen "družstvo") k úhradě nákladů vznikajících mu v souvislosti s výstavbou těchto bytů a při hospodaření s nimi jednorázový příspěvek ve výši 3 000 Kčs za každý byt určený pro jejich pracovníky. Povinnost k úhradě tohoto příspěvku vzniká dnem uzavření smlouvy o spolupráci při přidělování družstevních bytů určených ke stabilizaci a náboru pracovních sil 2) mezi organizací a družstvem.

(2) Jednorázové příspěvky hradí státní hospodářské organizace a organizace zahraničního obchodu v rámci ostatního použití zisku, rozpočtové organizace v rámci schváleného rozpočtu, 3) příspěvkové organizace z příspěvku na provoz poskytnutého jim z příslušného rozpočtu. 4)

(3) Jednorázové příspěvky podle odstavce 1, jakož i stabilizační příspěvky podle § 12 odst. 1 se vztahují na stabilizační výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1981.

§ 12

Stabilizační příspěvky na složení členských podílů do družstev pracovníkům socialistických organizací

(1) Na složení členských podílů do družstev mohou poskytovat vybrané socialistické organizace (dále jen "vybrané organizace") svým pracovníkům na počet bytů stanovený v rámci stabilizační výstavby (dále jen "prioritní byt") stabilizační příspěvky (dále jen "příspěvek"). Příspěvky je možno poskytovat buď do výše plného (100 %) minimálního členského podílu (§ 7 odst. 1) nebo do výše 75 % nebo 50 % minimálního členského podílu podle stupně priority organizace nebo skupiny pracovníků této organizace v jejím rámci.

(2) Výběr organizací a plánovaný počet prioritních bytů pro tyto organizace stanoví v rámci rozpisu státního plánu jejich nadřízené ústřední orgány. Tyto ústřední orgány stanoví rovněž prioritní skupiny pracovníků, jimž je možno příspěvky poskytovat. Výběr organizací i prioritních skupin pracovníků provedou ústřední orgány v dohodě s příslušnými odborovými orgány.

(3) Do výše plného minimálního členského podílu mohou příspěvky prioritním skupinám pracovníků poskytovat vybrané organizace pro těžbu paliv, rud a nerudných surovin pod zemí (včetně výstavby, rekonstrukce a geologického průzkumu).

(4) Do výše 75 % minimálního členského podílu mohou příspěvky prioritním skupinám pracovníků poskytovat vybrané organizace pro povrchovou těžbu uhlí (včetně výstavby, rekonstrukce a geologického průzkumu), pro výstavbu a provoz jaderných elektráren, pro výstavbu a rekonstrukce dálkových sítí, 5) nebezpečné výroby, 6) základní provozní činnosti v železniční dopravě, 7) organizace zajišťující výstavbu vládou Československé socialistické republiky jmenovitě stanovených staveb (ze závazně stanovených), 8) jakož i ostatních staveb v Praze, Bratislavě a okresech Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a Česká Lípa (dále jen "severočeská průmyslová aglomerace").

(5) Do výše 50 % minimálního členského podílu mohou příspěvky prioritním skupinám pracovníků poskytovat

a) vybrané organizace pro těžbu živic a zemního plynu (včetně výstavby a geologického průzkumu), pro výstavbu podzemních zásobníků plynu, pro úpravu uhlí, pro výrobu cementu a vápna, vybrané organizace s horkými provozy v koksovnách, plynárnách, výrobě karbidu vápníku a v hutnictví, včetně strojírenské metalurgie a sklářského hutnictví (pece, válcovny za tepla, slévárny, kovárny těžkých výkovků s ohřevem), jakož i vybrané organizace zajišťující výroby stanovené státními cílovými programy, a to za podmínky, že je dosahována směnnost dělníků alespoň 1,5 nebo je prokázáno konkrétním závazným programem její dosažení nejpozději do konce roku 1985,

b) vybrané organizace s vysoce efektivní vývozní produkcí 9) strojírenského, dřevozpracujícího, lehkého, zdravotnického a farmaceutického průmyslu a organizace zajišťující výstavbu dalších důležitých, vládou Československé socialistické republiky jmenovitě určených staveb (ze závazně stanovených),

c) zemědělské organizace pouze ošetřovatelům skotu,

d) v Praze, Bratislavě, severočeské průmyslové aglomeraci a v místech s výrazně ztíženými pracovními a životními podmínkami stanovenými vládami republik

- organizace veřejné automobilové a městské hromadné dopravy a vodní přepravy uhlí,

- další vybrané organizace s dlouhodobě mimořádně obtížnými podmínkami pro zabezpečování pracovních sil. 10)

(6) Pokud bude přidělen prioritní byt pracovníkovi nezařazenému do prioritní skupiny pracovníků, může mu vybraná organizace poskytnout příspěvek pouze do výše 50 % horní hranice stanovené pro prioritní skupinu.

(7) Příspěvky mohou vybrané organizace poskytovat po předchozím souhlasu závodního výboru ROH 11) pouze pracovníkům, kteří dosud neobdrželi nenávratnou finanční pomoc na složení členského podílu na byt v družstevní výstavbě nebo na pořízení, popřípadě modernizaci rodinného domku (bytu v osobním vlastnictví), nebo tuto pomoc vrátili.

(8) Příspěvky poskytují vybrané organizace s podmínkou, že pracovník se zaváže u nich nepřetržitě setrvat v pracovním poměru a bude jako člen družstva užívat družstevní byt

a) po dobu 15 let, jestliže příspěvek byl poskytnut podle odstavce 3,

b) po dobu 12 let, jestliže příspěvek byl poskytnut podle odstavce 4,

c) po dobu 10 let, jestliže příspěvek byl poskytnut podle odstavce 5 nebo odstavce 6, jakož i podle odstavce 3 nebo odstavce 4, avšak jen pracovníkovi, který ze zdravotních důvodů nemůže ve stanovené profesi pracovat déle než 10 let.

Doba stabilizačního závazku se počítá ode dne, kdy byla uzavřena smlouva o poskytnutí stabilizačního příspěvku.

(9) Uvolní-li pracovník vybrané organizace, jemuž byl poskytnut příspěvek, prioritní byt ze stabilizační výstavby a jeho právo užívat tento byt zanikne, může tato organizace dalšímu pracovníkovi prioritní skupiny, jemuž družstvo na její návrh tento byt přidělí, poskytnout příspěvek do plné výše, popřípadě do výše 75 % nebo 50 % zůstatkové hodnoty minimálního členského podílu. Obdobně mohou vybrané organizace postupovat i v případě, kdy jejich pracovník (popř. bývalý pracovník) uvolní družstevní byt, jehož výstavba byla zahájena před 1. lednem 1981, pokud podle předpisů platných v době zahájení výstavby 12) bylo možno na složení členského podílu poskytnout stabilizační půjčku. V tomto případě je možno poskytnout pracovníkovi prioritní skupiny příspěvek do částky odpovídající zůstatkové hodnotě (popř. její procentem stanovené části) minimálního členského podílu vypočteného podle předpisů platných v době zahájení výstavby družstevních bytů.

(10) Příspěvek poskytuje vybraná organizace za podmínky, že se pracovník ve smlouvě zaváže jej vrátit v případě, že nedodrží některou z podmínek, za nichž byl příspěvek poskytnut. Organizace je povinna sledovat plnění podmínek smlouvy a v případě jejich porušení požadovat vrácení příspěvku. Vrácený příspěvek odvede organizace na zvláštní účet ministerstva financí [odst. 13 písm. a)].

(11) Před uplynutím smluvené doby stabilizačního závazku se vrácení příspěvku nevyžaduje v případě, že pracovník v důsledku jím nezaviněného pracovního úrazu nebo v důsledku nemoci z povolání zemřel nebo se stal plně invalidním. V jiných zřetelehodných sociálních případech může organizace od vrácení příspěvku upustit v dohodě se závodním výborem ROH a jen se souhlasem bezprostředně nadřízeného orgánu.

(12) V případě, že pracovník přejde v důsledku organizačních změn do jiné organizace, nepožaduje se vrácení příspěvku, jestliže se pracovník u organizace, do které přešel, dodatkem ke smlouvě zaváže nesplněnou dobu stabilizačního závazku u ní splnit a tento závazek splní; přejde-li pracovník do jiné organizace z důvodů veřejného zájmu, lze se souhlasem příslušného ústředního orgánu nadřízeného organizaci, která příspěvek poskytla, postupovat obdobně.

(13) Při úhradě příspěvků postupují vybrané organizace takto:

a) hospodářské a příspěvkové organizace poukáží příkazem k úhradě ze svého obratového účtu stabilizační příspěvek na složení členského podílu za své pracovníky ve stanovené výši ve prospěch účtu družstva. Současně s poukazem si odčerpají příkazem k inkasu stejnou částku ze zvláštního účtu příslušného ministerstva financí; 13)

b) rozpočtové organizace si stabilizační příspěvek na složení členského podílu za své pracovníky ve stanovené výši odčerpají příkazem k inkasu ze zvláštního účtu příslušného ministerstva financí uvedeného v písmenu a) ve prospěch svého účtu cizích prostředků (depozitního) a současně stejnou částku příkazem k úhradě poukáží z účtu cizích prostředků ve prospěch účtu družstva.

§ 13

Zálohování členských podílů

(1) Při stabilizační výstavbě určené pro pracovníky z náboru, kteří nejsou před zahájením výstavby bytového domu ještě známi, složí za tyto pracovníky zálohově do družstva členské podíly

a) organizace, které vytvářejí fond výstavby, z prostředků tohoto fondu,

b) organizace, které fond výstavby nevytvářejí, z neinvestičních prostředků, a to

nejpozději do 30 dnů před plánovaným zahájením výstavby.

(2) V případě nedostatku prostředků určených na financování investic může banka organizaci, která vytváří fond výstavby, poskytnout překlenovací investiční úvěr.

(3) Družstvo je povinno zálohově složené prostředky na členské podíly vrátit organizaci nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy touto organizací určení pracovníci splatili členské podíly.".

2. § 26 odst. 2 zní:

"(2) Výjimky, popřípadě odchylky z § 12 odst. 3 až 5 může pro organizace řízené orgány federace, na návrh jejich nadřízeného ústředního orgánu, povolit federální ministerstvo financí. Pro organizace řízené orgány republik, může na návrh jejich nadřízeného ústředního orgánu (krajského národního výboru, Národního výboru hl. města Prahy, Národního výboru hl. města Slovenské socialistické republiky Bratislavy), povolit výjimku z těchto ustanovení ministerstvo financí příslušné republiky; pokud nejde o organizace řízené národními výbory, postupuje přitom v dohodě s federálním ministerstvem financí.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Ministr financí ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Ministr financí SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Ministr financí ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Předseda Státní banky československé:

Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čarou

1) Organizace uvedené v § 14 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.

2) Směrnice Českého svazu bytových družstev č. 17/1977 Zpravodaje ČSBD.
Směrnice Slovenského svazu bytových družstev č. 1/1976 Věstníku SSBD.

3) Příspěvek se poskytne z neinvestičních prostředků zahrnutých do odd. 45 § 09 - Ostatní výdaje na bytovou výstavbu, položka 5909 rozpočtové skladby.

4) Pro družstevní, společenské a jiné organizace stanoví zdroj úhrady jednorázových příspěvků příslušné ústřední orgány zmocněné k úpravě jejich finančního hospodaření.

5) Přenosové soustavy elektřiny, dálkových napáječů vody a tepla, magistrálních plynovodů a produktovodů a dálkových kabelových sítí spojů.

6) Výroba a hromadné zpracování výbušnin, radioaktivních surovin, prokázaných chemických karcinogenů a zvlášť nebezpečných jedů.

7) Sestavení a pohyb vlaku, včetně postavení vlakové cesty, údržba a obnova tratí.

8) Stavby budou stanoveny v rámci 7. pětiletého plánu.

9) Rozumí se tím organizace splňující tyto podmínky: - podstatná část její produkce je určena pro vývoz za volné měny, event. za ekvivalentní dovozy surovin, přičemž vývoz do nesocialistických zemí činí nejméně 20 % (nebo nejméně 15 %, jestliže celkový vývoz dosahuje nejméně 30 %) z celkového odbytu, - relace fco/VC u vývozu do nesocialistických zemí v podmínkách roku 1980 je vyšší než 150 % ve strojírenství a v průmyslu zpracování dřeva a vyšší než 130 % v lehkém průmyslu, zdravotnictví a farmaceutické výrobě, - směnnost dělníků dosahuje alespoň 1,5 nebo je prokázáno konkrétním závazným programem její dosažení nejpozději do roku 1985.

10) Vybrané zejména z organizací stanovených na základě usnesení vlády ČSSR č. 241/1976 pro opatření na podporu migrace pracovníků do Prahy, resp. č. 273/1978 o souboru opatření ke zlepšení realizace výstavby v Severočeském kraji a usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 184/1979 o souboru opatření na podporu migrace do hlavního města SSR Bratislavy.

11) Příloha zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí.

12) Zejména vyhláška č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, a pozdější předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 17 vyhlášky č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, a vyhláška č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě (ve znění dosavadního § 12).

13) Prostředky k úhradě poukázaných stabilizačních příspěvků čerpají: a) organizace řízené ústředními orgány čs. federace z účtu federálního ministerstva financí číslo 1935-35 020-001 "Příspěvky na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě", vedeného v ústředí Státní banky čs. v Praze, b) organizace řízené ústředními orgány ČSR a národními výbory na území ČSR z účtu ministerstva financí ČSR číslo 1935-31 820-001 "Příspěvky na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě", vedeného v ústředí Státní banky čs. v Praze, c) organizace řízené ústředními orgány SSR a národními výbory na území SSR z účtu ministerstva financí SSR číslo 1935-5327-002 "Příspěvky na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě", vedeného u Hlavního ústavu Státní banky čs. v Bratislavě.

Přesunout nahoru