Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 170/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad (úplné znění)

Částka 43/1980
Platnost od 22.12.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

170

Předseda vlády Československé socialistické republiky

vyhlašuje

úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. března 1971 č. 22 Sb.,kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad,jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. července 1972 č. 56 Sb., nařízením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. července 1977 č. 46 Sb. a nařízením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 159 Sb.

Nařízení vlády

Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad

Vláda Československé socialistické republiky podle § 48 písm. b) zákona č. 133/11970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, nařizuje:

§ 1

Federální cenový úřad určuje ceny surovin, výrobků, výkonů a služeb (dále jen "výrobků"), uvedených v připojeném seznamu. Dojde-li ke změně v zařazení výrobku do jiného oboru jednotné klasifikace, 1) platí pro působnost Federálního cenového úřadu zařazení dosavadní. Pro nový výrobek zařazený do nového oboru určuje ceny Federální cenový úřad, jde-li o obor příbuzný oborům, pro které má Federální cenový úřad tuto cenovou působnost.

§ 2

Působnost Federálního cenového úřadu podle § 1 se vztahuje na určování cen výrobků tuzemského původu i z dovozu, dodávaných

a) státními organizacemi s výjimkou organizací místního průmyslu, komunálních služeb, podniků bytového hospodářství a organizací, popřípadě zařízení veřejného stravování a přechodného ubytování,

b) podniky a hospodářskými zařízeními řízenými federálním a republikovými ústředími společenských organizací s výjimkou jejich zařízení veřejného stravování a přechodného ubytování,

c) jednotnými zemědělskými družstvy a ostatními výrobci, jde-li o zemědělské výrobky, pokud není v seznamu u jednotlivých položek výslovně uvedeno jinak.

§ 3

(1) Dosavadní pověření určovat ceny, udělená podle platných předpisů oprávněnými cenovými orgány pro jiné ústřední orgány a organizace, nejsou tímto nařízením dotčena.

(2) Působnost v tvorbě cen vojenské techniky, včetně oboru letadla, upravují zvláštní předpisy Státní plánovací komise podle § 31 odst. 2 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1971.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb., o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, nabylo účinnosti dnem 1. září 1972.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 46/1977 Sb., o doplnění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb., nabylo účinnosti dnem 1. října 1977.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 159/1980 Sb., o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb., nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.

Dr. Štrougal v. r.

Příloha

Seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad

pol. č. číselný kód1) název
1 2 3
1.00 Suroviny a základní materiály z dovozu spadající do oborů nezahrnutých do tohoto seznamu
1.01 Výrobky z dovozu prodávané dále za maloobchodní ceny, spadající do oborů nezahrnutých do tohoto seznamu (vztahuje se na všechny organizace)
2.00 Výrobky v zemědělství a lesnictví
2.01 001 Výrobky z produkce obilnin
2.02 003 Okopaniny kromě 003 111, 003 112 a 003 4, ale včetně 003 421, a dále kromě 003 71, 003 75-6, 003 78
2.03 011 Výrobky z produkce olejnatých rostlin, chmel, tabák
2.07 031 Skot a výrobky z jeho chovu
2.08 032 Prasata a výrobky z jejich chovu
2.09 041 Drůbež, včely, drobná hospodářská a kožišinová zvířata a výrobky z jejich chovu kromě 041 4-6, 041 72-3, 041 9, ale včetně 041 911
2.10 052 Výrobky těžby dřeva (s výjimkou surového dříví palivového jehličnatého a listnatého, obor č. 052 3 a 052 4)
3.0.0 Výrobky průmyslu paliv a výrobky z uhlí
3.01 101 Černé uhlí
3.02 102 Hnědé uhlí a lignit
3.03 103 Rašeliny a humusová hnojiva
3.04 104 Hořlavé břidlice a ostatní surová tuhá paliva
3.05 105 Ropa
3 06 106 Brikety
3.07 107 Koks
3.03 108 Plynná paliva
3.09 109 Vedlejší produkty při tepelném zpracování tuhých paliv a montánní vosk
3.00 4.00 111 Pohonné látky, mazadla a ostatní základní výrobky z ropy Výrobky tepla a elektřiny
4.01 116 Tepelná energie
4.02 5.00 117 Elektrická energie Hutnictví železa
5.01 121 a 125 Suroviny (rudy a odpady)
5.02 123-126 Základní hutní polotovary
5.03 131-159 Základní hutní výrobky a druhovýrobky
5.04 161-163 Výrobky sléváren, kováren a lisoven
6.00 Hutnictví neželezných kovů
6.01 171 a 175 Suroviny
6.02 181-189 Kovy a jejich slitiny
6.03 191-201 Základní hutní výrobky a druhovýrobky
6.0-1 202-2U4 Výrobky sléváren, kováren a lisoven
6.05 205 Výrobky práškové metalurgie (kromě výrobků ze slinutých karbidů opracovaných)
6.06 206 Výrobky ze slinutých karbidů opracované
7.00 Chemický a gumárensko-osinkový průmysl
7.01 211-217 Základní anorganická chemie
7.02 221-228 Základní organická chemie
7.03 231 Plastické hmoty - polykondensáty a polyadukty
7.04 232 Plastické hmoty - polymery
7.05 233 Plastické hmoty - ostatní suroviny
7.06 234 Odpadní plastické hmoty
7.07 235 Plastické hmoty - syntetické pryskyřice
7.08 241 Chemické výrobky všeobecného charakteru
7.09 242 Textilní, kožedělné a pomocné přípravky
7.10 243 Gumárenské pomocné přípravky
7.11 244 Frity, glazury, barvítka
7.12 245 Chemické pomocné materiály pro povrchovou úpravu a pomocné materiály pro různé užiti
7.13 246 Nátěrové hmoty a tiskové barvy
7.14 247 Klihy, želatiny a syntetická lepidla
7.15 251 Průmyslová hnojiva
7.16 252 Přípravky pro ochranu rostlin a proti škůdcům (pesticidy)
7.17 253 Čisté chemikálie
7.175 254 Fotochemické výrobky
7.18 255 Výbušniny
7.19 271 Kaučuk a regenerát
7.20 272 Těžké výrobky z technické pryže
7.21 273 Lehké výrobky z technické pryže
7.22 274 Pneumatiky
7.23 275 Zdravotnické výrobky z pryže
7.24 277 Pryžové odpady
7.25 278 Osínkové výrobky
7.26 281 Celulozová vlákna
7.27 282 Syntetická vlákna
7.28 283 Polotovary a jednoduché výrobky z plastických hmot
7.29 284 Podlahoviny, dopravní pásy a řemeny z plastických, hmot
7.30 285 Výrobky pro zdravotnictví z plastu a z kombinovaných materiálů
8.00 Strojírenský a kovodělný průmysl
8.01 309-339 Kovodělné výrobky obecného užití: strojírenské prvky a strojní součásti; mechanismy obecného užiti
8.02 341-366 Výrobky elektrotechnického průmyslu (s výjimkou oboru 348 svítidla, pokud jsou vyráběny ve sklářském průmyslu)
8.03 371-384 Výrobky elektrotechnického průmyslu
8.04 388-397 Přístroje měřici, optické, vědecké a laboratorní a výrobky zdravotnické techniky
8.05 401-405 Výrobky Jemné mechaniky; elektronická zařízení
8.051 407 Systémy automatického řízení výrobních (technologických) procesů
8.06 409-421 Měřidla a nástroje
8.07 422-437 Stroje a zařízení obecného užiti
8.08 440-454 Výrobky automobilového průmyslu
8.09 455-459 Kolejové dopravní prostředky
8.10 463 a 464 Výrobky loďařského průmyslu
8.11 468-479 Zdvihací, transportní a manipulační zařízení
8.12 482-488 Stroje a zařízení pro energetiku
8.13 492-503 Stroje a zařízení pro těžební a metalurgický průmysl
8.14 506-509 Stroje a zařízení pro chemický a papírenský průmysl
8.15 512-516 Stroje a zařízení pro strojírenský a kovodělný průmysl
8.16 519-527 Stroje a zařízení pro spotřební a potravinářský průmysl
8.17 531-536 Stroje a zařízení pro zemědělství, stavebnictví a zpracování nerostných hmot
8.18 537-546 Ostatní strojírenské výrobky pro společenskou spotřebu a pře domácnost
8.19 547 Montáže (s výjimkou malého stavebnictví)
8.20 548-566 Kovodělné výrobky účelového užiti a analogické výrobky z plastů
9.00 Výrobky průmyslu stavebních hmot
9.01 581 Silikátové suroviny
9.02 585 Maltovinová pojiva
9.03 591 Výrobky osinkocementové
9.31 592 Prefabrikáty betonové a železobetonové
9.04 593 Stavební dílce
9.05 594 Dílce stavební prostorové z betonových a železobetonových prvků
9.06 596 Cihlářské pálené výrobky
9.07 597 Stavební keramika
9.08 598 Výrobky silikátové žárovzdorné
9.09 599 Výrobky nesilikátové žárovzdorné
13.00 Výrobky průmyslu potravin
13.01 751 Mlýnské výrobky
13.02 752 Sladařské výrobky
13.03 753 Cukrovarské výrobky
13.06 761 Produkty moře
13.07 763 Umělá střeva
13.08 764 Jateční a masné výrobky
13.09 767 Mlékárenské výrobky
13.10 772 Těstárenské výrobky
13.11 773 Pekárenské výrobky (vztahuje se i na národní podniky řízené KNV)
13.12 782 Pivovarské výrobky
13.13 788 Tabákové výrobky
13.14 765 Výrobky z drobných hospodářských zvířat a ze zvěřiny
13.15 766 Vejce a vaječné výrobky
14.00 Ostatní průmyslové výrobky
14.01 791 Průmyslová krmiva
14.02 795 Výrobky a výkony vodního hospodářství
14.03 799 Průmyslové práce výrobní povahy (v oborech zařazených do seznamu)
15.00 Stavební práce (s výjimkou malého stavebnictví)
16.00 901 Provoz a správa komunikací
17.01 902 11 Výkup odpadu kovového výrobního
17.02 902 21 Úprava odpadu kovového výrobního
17.03 902 22 Úprava odpadu kovového od obyvatelstva
18.00 845 a 857 Projektové, geologické a průzkumné práce
18.01 904 Geologické výkony (vztahuje se na všechny organizace)
18.02 906 Projektování (vztahuje se na všechny organizace)
20.00 Výkony obnovující užitné vlastnosti hmotných statků (opravy a údržba výrobků zařazených do seznamu)
20.01 911 Opravy a údržba strojů a zařízení pro energetiku a těžbu
20.02 912 Opravy a údržba strojů a zařízení pro metalurgický, strojírenský a kovodělný průmysl
20.03 913 Opravy a údržba strojů a zařízení pro chemický průmysl
20.04 914 Opravy a údržba strojů a zařízení pro spotřební a potravinářský průmysl
20.05 915 Opravy a údržba traktorů, zemědělských strojů a zařízení
20.06 916 Opravy a údržba strojů a zařízení pro stavební výrobu a výrobu stavebních hmot
20.07 917 Opravy a údržba dopravních prostředků
20.08 918 Opravy a údržba výrobků elektrotechnického a elektronického průmyslu
20.09 919 Opravy a údržba výrobků jemné mechaniky a opravy nářadí
20.10 921 Opravy a údržba ostatních výrobků strojírenského průmyslu
20.11 922 Opravy pryžových výrobků (kromě obuvi)
21.00 927 Montáže opravárenského charakteru (s výjimkou malého stavebnictví)
22.00 928 Opravy a údržba stavební povahy (s výjimkou malého stavebnictví)
23.00 931 Rozvod energie
24.00 932 Nákladní doprava
Přepravní výkony a služby ČSD, ČSAD. ČSA, SLOV-AIR pokud jde o přepravu nákladů, vnitrostátní vodní dopravy a podnikové dopravy, s výjimkou městské kolejové dopravy, místní vodní dopravy, potrubní dopravy v rámci kraje, Jiné mechanizované dopravy a s výjimkou lanovek, které nejsou provozovány ČSD
25.00 933 Výkony spojů
26.00 936 Demontáže s výjimkou mdlého stavebnictví)
27.00 937 Demolice (včetně ostatních způsobů likvidace stavebních ohjektů. (s výjimkou malého stavebnictví)
28.00 942 Výkony odbytu a zásobování (včetně výkonů skladového hospodářství) z toho: odbytové přirážky a srážky (vztahuje se na všechny organizace)
29.00 943 Výkony zahraničního obchodu z toho: obchodní přirážky a srážky v zahraničním obchodě vztahuje se na všechny organizace)
30.00 945 Výkony vnitřního obchodu z toho: obchodní přirážky a srážky (vztahuje se na všechny organizace)
31.00 951 Osobní doprava Přepravní výkony a služby ČSD. ČSAD. ČSA. SLOV-AIR pokud jde o přepravu osob. vnitrostátní vodní dopravy a podnikové dopravy, s výjimkou místní vodní dopravy, dopravních výkonů skupiny 951 7, ale včetně výtahů a lanovek, které Jsou provozovány ČSD
32.00 952 Výkony bytového hospodářství z toho: užívání bytů a služby spojené s užíváním bytů (podle vyhlášky č. 60/ 1964 Sb.)
33.00 971 Výkony při strojnim zpracování dat z toho: výkony související se zaváděním a realizací automatizovaných systémů řízení (vztahuje se na všechny organizace)
34.01 972 1 Služby poradenské vědecko-technické (vztahuje se na všechny organizace)
34.02 972 2 Služby inženýrství systémového (vztahuje se na všechny organizace)
34.03 972 3 Služby Inženýrství dopravního (vztahuje se na všechny organizace)
35.01 973 1 Služby architektonické organizacím (vztahuje se na všechny organizace)
35.02 973 2 Služby investorské (vztahuje se na všechny organizace)
35.03 973 4 Projekce technická (vztahuje se na všechny organizace)
35.04 973 5 Činnosti projektové povahy neinvestiční (vztahuje se na všechny organizace)
35.05 973 61-2 Činnosti inženýrské přímé a dodavatelské (vztahuje se na všechny organizace)
35.06 973 9 Služby technické ostatní (vztahuje se na všechny organizace)
36.00 974 77 Pronájmy místností a prostranství pro různé účely, tržištní služby z toho: pronájmy místností přidělovaných rozhodnutím příslušného národního výboru pokud se oceňují podle vyhlášky č. 981967 Sb.
37.00 984 Geodetické a kartografické výkony (vztahuje se na všechny organizace)
38.00 986 Výkony vědy a technického rozvoje
39.00 987 3 Normalizace technická
40.00 988 1 Výkony hydrologické

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů, ve znění pozdějších doplňků.

1) Podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví.

Přesunout nahoru