Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975)

Částka 4/1980
Platnost od 21.02.1980
Účinnost od 01.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 23. ledna 1980

o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975)


Na 54. zasedání Stálé komise RVHP pro zahraniční obchod v Moskvě byly dne 13. dubna 1979 přijaty změny a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975). Znění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci, které zahrnuje shora uvedené změny a doplnění, se označuje zkráceně "VDP RVHP 1968/1975 v redakci r. 1979".

Federální shromáždění Československé socialistické republiky vyslovilo se změnami a doplněním Všeobecných podmínek souhlas a prezident Československé socialistické republiky je ratifikoval.

Změny a doplnění Všeobecných podmínek vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1980.

Všeobecnými podmínkami a těmito změnami a doplněním jsou do 1. ledna 1980 kromě ČSSR vázány Bulharská lidová republika, Kubánská republika, Maďarská lidová republika, Mongolská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik.


Český překlad textu změn a doplnění Všeobecných podmínek se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975)

Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci ve znění z roku 1968 a 1975 (VDP RVHP 1968/1975) se mění a doplňují takto:

1. § 58 zní:

"§ 58

Jestliže byla kupujícímu na základě jeho neodůvodněné žádosti vrácena zaplacená částka, je kupující povinen vedle uvedené částky zaplatit prodávajícímu penále ve výši 0,1 % z této částky za každý den prodlení počítaje ode dne vrácení částky do dne konečného zaplacení, nejvýše však 5 % z neodůvodněně vrácené částky.".

2. V § 67 se vypouští odstavec 6.

3. V § 67a se odstavec 2 označuje jako odstavec 4.

4. V § 67a se za odstavec 1 vkládají odstavce 2 a 3, které zní:

"2. Formami hmotné odpovědnosti jsou:

a) zaplacení penále stranou, která nesplnila nebo nenáležitě splnila závazek (dlužníkem) druhé straně (věřiteli);

b) náhrada škody věřiteli dlužníkem.

3. Příslušná ustanovení těchto Všeobecných dodacích podmínek a dvoustranných dohod stanoví, ve kterých případech platí formy hmotné odpovědnosti, uvedené v odstavci 1 tohoto paragrafu.".

5. Do § 67c se vkládá odstavec 1, který zní:

"1. Strana nemá právo na náhradu škody v níže uvedených případech, kdy tyto Všeobecné dodací podmínky stanoví právo na penále

- za prodlení v dodávce (§ 83);

- za prodlení v dodání technické dokumentace (§ 84);

- za nedodání certifikátu o analýze (§ 84a);

- při zastavení zásilek pro opakující se vady (§ 80 odst. 3);

- za nemožnost použít zboží podle svého určení (§ 31 odst. 5 a § 75 odst. 4);

- za neodůvodněné vrácení platby (§ 58);

- za neotevření akreditivu ve stanovené lhůtě (§ 67 odst. 1 a 3).".

6. Dosavadní text § 67c se označuje jako odstavec 2.

7. V § 67d se vypouštějí odstavce 4, 5 a 6.

8. Za § 67d se vkládá § 67e, který zní:

"§ 67e

1. Škodou se rozumí výlohy vynaložené věřitelem, ztráta nebo poškození jeho majetku, jakož i ušlý zisk.

2. Jako škoda se podle těchto Všeobecných dodacích podmínek nahrazují výlohy, vynaložené věřitelem a ztráta nebo poškození jeho majetku. Ušlý zisk se nahrazuje pouze tehdy, je-li to stanoveno ve dvoustranné dohodě nebo ve smlouvě.

3. Dlužník není povinen nahrazovat škodu, kterou mohl věřitel odvrátit, kdyby projevil péči obvyklou ve vztazích daného druhu.

4. Smluvní strany nemohou uplatňovat jako náhradu škody částky penále, zaplacené jejich kontrahentům uvnitř státu podle národního zákonodárství nebo podle hospodářských smluv.

5. Nenahrazuje se nepřímá škoda.".

9. V § 84 se vypouští odstavec 2.

10. Za § 84 se vkládá § 84a, který zní:

"§ 84a

1. Strany mohou dohodnout, že prodávající předloží kupujícímu na zboží určené k přepracování (například suroviny, odlitky a válcovaný materiál) certifikát o analýze, bez kterého zboží nemůže být použito podle svého určení. Ve smlouvě se uvedou údaje, které musí certifikát o analýze obsahovat.

2. Jestliže se prodávající, který převzal podle odstavce 1 tohoto paragrafu závazek předložit kupujícímu certifikát o analýze, bez kterého nemůže být zboží použito podle svého určení, opozdí s předložením takového certifikátu, zaplatí penále vypočtené z ceny zboží, jehož se certifikát týká, způsobem a ve výši stanovené v § 83.".

11. V § 85 se odstavce 4 a 5 označují jako odstavce 5 a 6.

12. V § 85 se za odstavec 3 vkládá odstavec 4, který zní:

"4. Při odstoupení od smlouvy podle tohoto paragrafu může kupující podle svého výběru v okamžiku oznámení o odstoupení od smlouvy žádat od prodávajícího místo penále za prodlení stanoveného v § 83

- buď penále za nedodání ve výši 8 % z ceny zboží, ohledně něhož kupující odstupuje od smlouvy;

- nebo náhradu škody; neprokáže-li kupující vznik škody nebo vyšší škodu, činí náhrada škody 4 % z ceny zboží, ohledně něhož kupující odstoupil od smlouvy.".

13. Za § 86 se vkládá § 86a, který zní:

"§ 86a

Poruší-li kupující ustanovení § 78 odstavec 1 vrácením zboží ohledně něhož byla ohlášena reklamace, má prodávající právo žádat od kupujícího buď zaplacení penále ve výši 2 % z ceny vráceného zboží, nebo náhradu škody.".

14. V § 88 se vypouštějí odstavce 2 a 3.

15. V § 88 se za odstavec 1 vkládají odstavce 2 a 3, které zní:

"2. Projev o uplatnění nároku na zaplacení penále musí obsahovat údaje, které umožňují straně, u níž je nárok uplatněn, projednat jej a dát věcnou odpověď ve lhůtě stanovené v § 89.

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, musí být v projevu o uplatnění nároku uvedeno:

a) číslo smlouvy a v odpovídajících případech i položky smlouvy (podle přílohy ke smlouvě), jichž se nárok týká;

b) název zboží podle smlouvy;

c) odkaz na příslušná ustanovení těchto Všeobecných dodacích podmínek nebo dvoustranné dohody nebo na smluvní podmínky, podle nichž se uplatňuje nárok;

d) porušení smlouvy, pro které se uplatňuje nárok (prodlení v dodávce, vrácení zaplacené částky na neodůvodněnou žádost, prodlení v otevření akreditivu atd.);

e) částka nároku;

f) výpočet penále.

Týká-li se nárok dvou nebo více položek smlouvy (přílohy ke smlouvě), výpočet penále se musí provést pro každou položku zvlášť.

3. Jestliže v projevu o uplatnění nároku chybí kterékoli údaje uvedené pod písmeny a) až f) odstavce 2 tohoto paragrafu, použije se ustanovení § 74 odst. 2 až 4.".

16. Za § 89 se vkládá § 89a, který zní:

"§ 89a

Ustanovení § 88 a 89 se vztahují na všechny nároky na placení penále, stanoveného těmito Všeobecnými dodacími podmínkami, dvoustrannou dohodou nebo smlouvou.".

17. § 94 odstavec 2 písm. b) zní:

"b) u žalob založených na nárocích na zaplacení penále - dnem následujícím po dni, kdy strana uplatnivší nárok obdržela odpověď ve věci nároku, a jestliže věcná odpověď nebyla dána ve lhůtě stanovené v § 89 - dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula lhůta pro odpověď na uplatněný nárok.".

Přesunout nahoru