Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 167/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu

Částka 42/1980
Platnost od 18.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.07.1988 (102/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

167

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 27. listopadu 1980

o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s federálním ministerstvem financí a Státní bankou československou podle § 14 odst. 5 a § 15 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


§ 1

Zahájení likvidace

(1) Podnik zahraničního obchodu zrušovaný likvidací (dále jen "podnik") ohlásí svou likvidaci a likvidátora, kterého jmenuje federální ministerstvo zahraničního obchodu (dále jen "ministerstvo"), k zápisu do podnikového rejstříku. Po dobu likvidace užívá podnik svého názvu s dodatkem "v likvidaci".

(2) Ke dni zahájení likvidace provede podnik účetní uzávěrku, sestaví účetní závěrku a účetní výkazy a předá je likvidátorovi a příslušným orgánům. 1)

(3) Dnem, k němuž byl likvidátor zapsán do podnikového rejstříku, zanikají orgány podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem podniku ve věcech spojených s likvidací, vést spory a uzavírat smíry. Je-li likvidátorem právnická osoba, vykonává právní úkony likvidátora její statutární orgán.

§ 2

Povinnosti likvidátora

(1) Likvidátor sestaví do 30 dnů po svém zápisu do podnikového rejstříku zahajovací rozvahu 1) a předá ji ministerstvu spolu s likvidačním plánem, rozpočtem likvidace a s inventarizačním zápisem z mimořádné inventarizace hospodářských prostředků, provedené ke dni zahájení likvidace. 2)

(2) Likvidátor je v průběhu likvidace povinen zejména:

a) soustředit peněžní prostředky podniku na jednom běžném účtě u jednoho peněžního ústavu;

b) dokončit běžná jednání a podle likvidačního plánu likvidovat pohledávky, nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem zpeněžit majetek podniku nebo jinak s ním naložit a vypořádat závazky podniku na daních, dávkách, poplatcích a ostatní jeho závazky;

c) vést účetnictví podniku; 1)

d) podávat ministerstvu čtvrtletní a roční hlášení o průběhu likvidace doložené čtvrtletní a roční účetní závěrkou;

e) účinně pomáhat uvolněným pracovníkům podniku při získání nového vhodného zaměstnání. 3)

(3) Pohledávky a závazky podniku ve vztahu k zahraničním fyzickým nebo právnickým osobám eviduje likvidátor odděleně a v likvidačním plánu uvede podrobně způsob jejich likvidace . Likvidátor přitom dbá, aby nedošlo k ohrožení devizových zájmů Československé socialistické republiky a k vynakládání dalších devizových prostředků. Pokud je to účelné, navrhne likvidátor druhé smluvní straně zrušení těch smluv, které již nemohou být v rámci likvidace splněny, popřípadě vstup do smlouvy jiné právnické osoby, pokud s tím tato právnická osoba souhlasí.

§ 3

Likvidační plán a rozpočet likvidace

(1) V likvidačním plánu uvede likvidátor časový postup a způsob zpeněžení nebo jiného naložení s jednotlivými druhy majetku , postupné snižování počtu pracovníků a uvede lhůtu, do níž má být likvidace skončena.

(2) Rozpočet likvidace obsahuje předpokládané příjmy z pohledávek a ze zpeněžení jiného majetku, předpokládané výdaje na vypořádání závazků a ostatní předpokládané příjmy a výdaje za celou dobu likvidace, jakož i plánovaný konečný zůstatek likvidace.

§ 4

Prodloužení lhůty ke skončení likvidace

Brání-li skončení likvidace okolnost, pro kterou nelze očekávat v dohledné době uspokojení pohledávek podniku nebo vypořádání jeho závazků, oznámí to likvidátor ministerstvu, které může rozhodnout o prodloužení lhůty ke skončení likvidace, stanovené v likvidačním plánu, popřípadě o změně rozpočtu likvidace.

§ 5

Skončení likvidace

Likvidátor po splnění povinností uvedených v § 2:

a) provede účetní uzávěrku a sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace 1) a předloží ji ministerstvu ke schválení spolu s konečnou zprávou o celém průběhu likvidace, v níž uvede, jak bylo naloženo s jednotlivými druhy majetku, dosažený výsledek za prodaný majetek, došlé úhrady na pohledávky, hodnotu pohledávek odepsaných a převedených, výdaje na vypořádání závazků a jiné náklady likvidace, konečný zůstatek likvidace a jak byli umístěni pracovníci podniku;

b) po prověření a schválení účetní závěrky ministerstvem 5)

1. odvede konečný zůstatek likvidace podle pokynů ministerstva;

2. postará s e o bezpečné uložení spisového materiálu a účetních písemností;

3. oznámí skončení likvidace soudu s návrhem na výmaz podniku z podnikového rejstříku.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Náměstek ministra:

Bursa v . r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1971 Sb., o účetnictví.

2) § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva financí č. 155/1971 Sb., o inventarizaci hospodářských prostředků.

3) § 47 zákoníku práce č. 55/1975 Sb.

5) § 17 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 88/1972 Sb., o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

Přesunout nahoru