Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 166/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích

Částka 42/1980
Platnost od 18.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

166

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 18. listopadu 1980,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

V sazebnících I a II se provádějí změny a doplňky uvedené v příloze, která je součástí této vyhlášky.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Ministr financí Československé socialistické republiky:

Ing. Lér CSc. v. r.

Ministr financí Slovenské socialistické republiky:

Ing. Mišeje v. r.

Ministr financí České socialistické republiky:

Ing. Tlapák v. r.


Příloha

Změny a doplňky Sazebníku I

Oddíl A

Všeobecná správa

1. V položce 1 písmeno c) se doplňuje odrážka, jejíž text zní:

- orgány celní správy pro organizace zahraničního obchodu Kčs 20,-“.

2. Osvobození bod 1 k položce 1 se doplňuje o písmeno c), které zní:

c) Československý Červený kříž.“.

3. Poznámky k položce 8 se doplňují o bod 3, který zní:

3. Poplatek podle této položky vybírají i orgány celní správy za celní řízení prováděné mimo celní prostor.“.

4. Položka 9 zní:

„Podání žádosti:

- o zrušení práva užívat byt nebo část bytu (ve smyslu § 37 zák. č. 41/1964 Sb.) ve prospěch vlastníka rodinného domku nebo uživatele bytu Kčs 60,-

(Ustanovení se použije obdobně u žádostí o uvolnění nebytových prostor ve prospěch vlastníka nebo uživatele rodinného domku)

- o souhlas k užívání bytu nebo jeho části k jiným účelům než bytovým Kčs 50,-

- u Úřadu pro vynálezy a objevy Kčs 50,-

- o vydání cestovního dokladu Kčs 10,- až 50,-

- o urychlené vydání cestovního dokladu (do 96 hodin) za účelem služební cesty Kčs 10,- až 400,-

- cizinky, která uzavřela manželství s československým státním občanem o vyslovení souhlasu s nabytím československého státního občanství Kčs 50,-

- o provedení registrace k výcviku řidičů silničních motorových vozidel Kčs 50,-

Osvobození:

Osvobození uvedené u položky 1 sazebníku I pod č. 3 platí zde obdobně.

Poznámka:

Úřad pro vynálezy a objevy nevybere poplatek podle této položky, je-li žádaný úkol zpoplatňován podle položek sazebníku II oddíl B nebo položky 1 a položky 3 sazebníku I.“

5. Položka 11 zní:

„Povolení k vycestování do ciziny Kčs 20,- až 400,-“.

6. V bodě 1 a v bodě 2 Osvobození k položce 11 se vypouští slovo „vydání“.

7. V bodě 2 Osvobození k položce 11 se vypouštějí slova:

„s výjimkou případů uvedených v položce 9 písmene b) sazebníku I.“.

8. Položka 12 zní:

„Prodloužení nebo rozšíření platnosti cestovního Kčs 5,- až 50,-“.

dokladu a provedení změn v cestovním dokladu

9. V Osvobození k položce 12 se vypouštějí slova nebo výjezdní doložky“.

10. Zmocnění k položce 12 zní:

„Správní orgán může od vybrání poplatku upustit zejména v případech, kdy cesta nemohla být nastoupena ve stanovené lhůtě bez zavinění poplatníka.“.

11. V položce 14 a v Osvobození k této položce se slovo „hraniční“ nahrazuje slovem „pohraniční“.

12. Poznámky k položce 14 včetně názvu „Poznámky“ se ruší.

13. Název „Poznámka“ k položce 17 se mění na „Poznámky“ a dosavadní znění poznámky se označuje jako bod 1 a vkládá se bod 2, který zní:

2. Byl-li již vybrán poplatek podle položky 11 za povolení k vycestování za účelem vystěhování, vyměří správní orgán poplatek podle této položky jen ve výši rozdílu mezi sazbami stanovenými podle položky 17 a položky 11.“.

14. Osvobození k položce 24 zní:

„Od poplatku vybíraného podle písmena a) této položky jsou osvobozeni příslušníci ozbrojených sborů v činné službě, Lidových milic, členové pomocné stráže VB a pomocníci Pohraniční stráže.“.

15. Osvobození k položce 25 zní:

„Od poplatku vybíraného za vydání povolení k nákupu krátké zbraně jsou osvobozeni příslušníci ozbrojených sborů v činné službě, Lidových milic, členové pomocné stráže VB a pomocníci Pohraniční stráže.“.

Oddíl C

Výstavba

16. Položka 27 zní:

„Vydání stavebního povolení:

a) u bytové výstavby včetně rodinných domků, nástaveb, přístaveb a stavebních úprav těchto objektů Kčs 100,-

b) u bytové jednotky plnící doplňkovou funkci nebytového objektu Kčs 200,-

c) u objektů individuální rekreace (rekreační domky, zahradní domky, chaty) včetně jejich přístaveb a nástaveb a stavebních úprav těchto objektů

1. jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 Kčs 200,-

2. jejichž zastavěná plocha přesahuje 16 m2 Kčs 400,-

3. jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a jsou umístěny (jsou součástí) v zahrádkářské osadě Kčs 100,-

d) u garáží (za každou garáž bez ohledu na počet stavebníků, a to i v případě, jedná-li se o souvislou stavbu garáží) Kčs 200,-

e) u drobných staveb (pokud je vydáváno stavební povolení), jsou-li stavebníky občané Kčs 200,-

f) u nebytové výstavby, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, drobných staveb majících doplňkovou funkci k hlavnímu objektu, jsou-li stavebníky organizace, při rozpočtovém nákladu:

do 1,5 mil. Kčs včetně .......... Kčs 500,-

nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs včetně .......... Kčs 1 000,-

nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včetně .......... Kčs 2 000,-

nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včetně .......... Kčs 3 000,-

nad 100 mil. Kčs .......... Kčs 5 000,-

g) u staveb dočasných objektů zařízení

staveniště, je-li vydáno samostatné

stavební povolení za každé vydané

stavební povolení Kčs 200,- až 400,-

Osvobození:

1. Od poplatku jsou osvobozena bytová družstva, pokud se jedná o stavby uvedené pod písmenem a) a drážní podniky, pokud jde o stavby uvedené pod písmenem f) a g), jejichž povolování je upraveno předpisy o drahách.

2. Od poplatků jsou osvobozeny:

- stavby, jejichž povolování je upraveno zvláštními předpisy vodního hospodářství, pozemních komunikací, elektrizačními, plynárenskými (a jiných produktovodech), dále předpisy o civilním letectví a předpisy o telekomunikacích,

- vydání povolení stavebních úřadů týkajících se sadových úprav,

- vydání stavebních povolení týkajících se výstavby hřišť a sportovišť.

Zmocnění:

1. Je-li vystaveno stavební povolení k menším stavebním úpravám (např. zřízení příček, dveřních otvorů apod.), může správní orgán snížit poplatek až na jednu čtvrtinu sazby.

2. Je-li stavební povolení vydáno na podkladě výjimky ze stavebního omezení z chráněného území a ze stavební uzávěry nebo výjimky z ochranného pásma, může správní orgán zvýšit poplatek až na čtyřnásobek sazby.

3. U drobných staveb (s výjimkou garáží), jsou-li stavebníky občané, může správní orgán s přihlédnutím k rozsahu nebo účelu stavby zvýšit poplatek až na dvojnásobek sazby.

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se vybere za vydání stavebního povolení podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (zák. č. 50/1976 Sb.) a předpisů jej provádějících a podle zákona č. 51/1964 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb., a předpisů jej provádějících.

2. Za místní šetření a kolaudační řízení ve věci výstavby budov se poplatek nevybírá s výjimkou:

- výstavby, u které je kolaudační rozhodnutí vydáno po lhůtě stanovené ve stavebním povolení,

- staveb, užívaných bez stavebního povolení, u kterých je kolaudační řízení provedeno dodatečně,

- opakovaného místního šetření, které bylo vinou stavebníka přerušeno,

- kolaudačních rozhodnutí, vydávaných postupně na dokončené objekty rozsáhlé stavby (sídliště, závody), na něž bylo vydáno jedno stavební povolení,

- objektů individuální rekreace,

- rodinných domků, postavených mimo soustředěnou výstavbu.

3. Za vydání stavebního povolení ke stavbě garáže vybere se vždy poplatek podle písmena d), bez ohledu na to, jsou-li stavebníky občané nebo organizace.

4. Zahrnuje-li stavební povolení stavbu více samostatných objektů, vybere se pouze jeden poplatek a to v nejvyšší sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených ve stavebním povolení.

5. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a objekty kolektivní rekreace posuzují se jako nebytová výstavba.

6. Dojde-li po vydání stavebního povolení ke zjištění, že základ poplatku neodpovídá rozpočtovému nákladu, upraví dodatečně stavební úřad sazbu poplatku při podání žádostí o kolaudaci stavby.

7. Drobnou stavbou ve smyslu ustanovení položky 27 písmeno e) se rozumí každý stavební objekt neuvedený pod ostatními ustanoveními této položky, pokud je vydáváno stavební povolení.“.

17. Položka 28 se doplňuje poznámkou, která zní:

„Při vydání povolení na změnu užívání stavby spojeného s vydáním stavebního povolení na přestavbu nebo stavební úpravu této stavby se vybere poplatek podle položky 27 i podle položky 28.“.

18. V položce 30 písmeno d) se v první odrážce slova „stavební bytová družstva“ nahrazují slovy „socialistická organizace“.

19. V položce 30 písmeno d) ve druhé odrážce a v Osvobození k této položce se vypouští slova „Akce Z“.

20. Osvobození k položce 30 se označuje jako bod 1 a připojuje se bod 2, který zní:

2. Poplatek za vydání povolení občanům k provádění prací na projektové dokumentaci jejich stavby, popř. stavby jejich příbuzných v řadě přímé (manžel, rodiče, děti a vnuci), se vybere ve výši 50 % stanovené sazby. Ve stejné výši se vybere poplatek v případě použití opakovaného projektu.“.

21. Poznámka k položce 30 se označuje jako bod 1 a připojuje se bod 2, který zní:

2. Zahrnuje-li povolení občanům k provádění prací na projektové dokumentaci stavby, projekci více samostatných objektů, vybere se pouze jeden poplatek, a to v nejvyšší sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených v povolení.“.

Oddíl D

Provoz a doprava

22. Položka 37 zní:

„Za vydání povolení k provozování:

a) silniční dopravy osob nebo nákladů 1) pro československého nebo zahraničního provozovatele silniční dopravy:

1. k provedení jedné přepravy Kčs 50,- až 2 000,-

2. k provedení více přeprav nebo na určité časové období Kčs 200,- až 10 000,-

3. na hraničních přechodech k provedení jedné přepravy Kčs 100,- až 4 000,-

b) vnitrostátního zasílatelství 2) Kčs 200,- až 2 000,-“

23. Osvobození k položce 37 zní:

1. Od poplatku vybíraného podle písmena a) této položky jsou osvobozeny přepravy osob na pracoviště při lesních a zemědělských pracích, a to včetně přeprav více než 6 osob v ložném prostoru motorového vozidla určeného pro nákladní dopravu, nepravidelná přeprava osob při zajišťování brigádnických prací a nepravidelná přeprava osob a tělovýchovného inventáře, je-li tím zajišťováno plnění plánu rozvoje tělovýchovy a sportu.

2. Od poplatku podle písmena a) této položky jsou osvobozena povolení k provozování městské hromadné dopravy a povolení k provozování taxislužby organizacemi řízenými národními výbory.“.

24. Ve Zmocnění pod bodem 1 k položce 37 se text „§ 95 vyhlášky č. 55/1967 Sb.“, nahrazuje textem „§ 136 až 151 vyhlášky č. 123/1976 Sb.“.

25. Zmocnění pod bodem 2 k položce 37 zní:

2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit nebo poplatek snížit. V odůvodněných případech, zejména z hlediska zabezpečení zásad přepravní politiky, dodržení zásad vzájemnosti apod., lze horní hranici poplatků, uvedených v této položce pod písmenem a) bod 1 a bod 3, zvýšit až do výše dvojnásobku.“.

26. V položce 37 se za „Zmocnění“ vkládají „Poznámky“, které zní:

1. Podle písmena a) této položky se vybere poplatek i za vydání povolení k provozování přepravy více než 6 osob v ložném prostoru motorového vozidla určeného pro nákladní dopravu.

2. Za přezkoumání technické způsobilosti nákladního automobilu k přepravě více než 6 osob v ložném prostoru s provedením záznamu do dokladů se vybere poplatek podle položky 35 písmeno b).“.

27. Položka 38 se ruší.

28. Zmocnění bod 1 k položce 39 zní:

1. Správní orgán může poplatek vybíraný podle písmena c) této položky snížit nebo od jeho vybírání upustit na základě vzájemnosti.“.

29. Položka 45 se doplňuje o „Osvobození“, které zní:

„Od poplatku podle položky 45-50 je osvobozena Československá plavba labsko-oderská, n. p., Děčín a Československá plavba dunajská, n. p., Bratislava.“.

30. Za položku 50 se vkládá Položka 50 A, která zní:

„Za vydání nebo prodloužení mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačních plavidel Kčs 20,-“.

Oddíl E

Civilní letectví

31. V úvodní větě položky 51 se doplňují slova „Za vydání nebo prodloužení“.

32. Zmocnění k položce 51 zní:

„Správní orgán může poplatek vybíraný podle této položky snížit nebo od jeho vybírání upustit na základě vzájemnosti.“.

33. Položka 52 se doplňuje o „Osvobození“, které zní:

„Od poplatku podle položek 52-57 jsou osvobozeny Československé aerolinie a Slovair.“.

34. Položka 57 zní

„Za vydání, uznání nebo za žádost o prodloužení

platnosti osvědčení letové způsobilosti

(nostrifikace) vydané zahraničním leteckým úřadem: Kčs 400,-

- u sériových letadel se vzletovou hmotností

a) nad 1 000 kg sazba Kčs 400,- se zvyšuje za každých

dalších 1 000 kg o Kčs 150,-

b) nad 5 700 kg za každých dalších 1 000 kg o Kčs 80,-“.

Oddíl F

Zemědělství

35. Položka 58 zní:

„Za vydání nebo prodloužení platnosti loveckého lístku:

a) ročníhoKčs 50,-
b) tříročníhoKčs 120,-
c) ročního pro cizinceKčs 400,-
d) měsíčního pro cizinceKčs 200,-“.

36. Osvobození pod písmenem b) k položce 58 zní:

b) pro lesníky a myslivce z povolání, kteří jsou v době vydání loveckého lístku v pracovním poměru k organizaci, jejímž úkolem je řízení, výzkum, provoz nebo dozor nad prováděním myslivosti anebo výchova myslivců za podmínky, že mají v náplni své pracovní činnosti aktivní provádění myslivosti, kontrolu provozu myslivosti anebo výuku myslivosti. Žadatel musí předložit potvrzení organizace o úkolech organizace a o právech a povinnostech, jimiž je pověřen na úseku myslivosti. Toto osvobození se nevztahuje na vydání loveckého lístku žadatelům - důchodcům;“.

Oddíl H

Finanční správa, obchodní činnost

37. V názvu oddílu H se doplňují za slovo „Finanční“ slova „a celní“.

38. Položka 63 písmeno a) zní:

„Vydání povolení k neobchodnímu vývozu věcí 3 % až 500 % nejméně však Kčs 20,-“.

39. V položce 63 se za písmeno c) vkládají písmena d) a e), která znějí:

d) Prodloužení platnosti celního dokladu Kčs 10,- až 100,-

e) Ověření obchodních dokladů pro zahraniční orgány Kčs 10,- až 100,-“.

40. Osvobození k položce 63 se označuje jako bod 1 a připojuje se bod 2, který zní:

2. Od poplatku vybíraného podle písmena a) a písmena b) této položky je osvobozen Československý Červený kříž, jedná-li se o neobchodní vývoz věcí v rámci jeho činnosti.“.

41. Zmocnění k položce 63 zní:

„Správní orgán může poplatek vybíraný podle této položky snížit nebo od jeho vybírání upustit na základě vzájemnosti. Z důvodu obecného zájmu může správní orgán poplatek stanovit až ve výši dvojnásobku horní hranice sazby, popř. poplatek snížit nebo od jeho vybrání upustit.“.

42. Bod 1 poznámek k položce 63 zní:

1. V kterých případech je třeba povolení k neobchodnímu vývozu, stanoví vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí.“.

43. Za položku 63 se vkládá Položka 63 A, která zní:

„Vydání oprávnění k dovozu, vývozu a průvozu radiových stanic Kčs 120,-

Poznámka:

Za vydání oprávnění čs. zastupitelským úřadem se poplatek vybere ve výši 40 % stanovené sazby.“.

44. Položka 67 zní:

„Za podání žádosti o vydání nebo prodloužení povolení

- ke zřízení obchodního zastupitelství zahraničním osobám 3) Kčs 1 000,- až 10 000,-

- k zahraničně obchodní činnosti Kčs 1 000,- až 10 000,-

- k poskytování zahraničně hospodářských služeb Kčs 1 000,- až 10 000,-“.

Změny a doplňky Sazebníku II

Oddíl A

Konzulární poplatky

45. Zmocnění pro celý oddíl zní:

„Federální ministerstvo zahraničních věcí a československé zastupitelské úřady mohou poplatky jimi vybírané snížit nebo od vybrání upustit z důvodu vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu.“.

46. V položce 3 se slova „bez ohledu na počet zbraní“ nahrazují slovy „za každou dováženou či prováženou zbraň“.

47. V Osvobození k položce 3 se na konci připojuje tato věta:

„Od poplatku jsou dále osvobozeni cizí státní příslušníci, kteří se zúčastní mezinárodních akcí plánovaných ÚV ČSTV ve sportovní střelbě.“.

48. V položce 9 písmeno a) se sazba „Kčs 20,-“ nahrazuje sazbou „Kčs 30,-“.

49. Za položku 10 se vkládá Položka 10 A, která zní:

„Za vystavení a doručení matričního dokladu Kčs 20,- až 500,-“.

50. Za položku 11 se vkládá Položka 11 A, která zní:

„Za vystavení a doručení archivní rešerše Kčs 20,- až 2 000,-“.

51. Oddíl C zní:

„ODDÍL C

Státní měrová služba

Zmocnění k celému oddílu

1. Orgán státní měrové služby (státní metrologie) může zvýšit poplatek až na dvojnásobek základní sazby v případech, kdy o úřední ověření bylo žádáno opožděně, nebo doba platnosti úředního ověření předkládaného měřidla uplynula a měřidlo bylo používáno v provozu, nebo měřidlo nebylo způsobilé úředního ověření z důvodu zanedbání povinné péče uživatelem měřidla.

2. Orgán státní měrové služby může poplatek zvýšit podle obtížnosti zkoušky až na dvojnásobek základní sazby, pokud požadovaný rozsah zkoušky přesahuje rozsah stanovený příslušným metrologickým předpisem.

OVĚŘOVÁNÍ VYBRANÝCH PROVOZNÍCH MĚŘIDEL

Délka

Položka 23:

Ověření:

a) délkových měřidel na střižní zboží Kčs 5,-

b) měřičských pásem určených pro přesná měření

- pro měřící délku do 30 m Kčs 200,-

- nad 30 m sazba Kčs 200,- se zvyšuje o Kčs 50,- za každých i započatých 10 m

c) měřících zařízení odvalovacích a skládacích pro metrové a plošné textilie Kčs 250,-

- přídavných zařízení Kčs 100,-

d) taxametrů u osobních a nákladních vozidel taxislužby Kčs 100,-

e) počítadel kilometrů u nájemných vozidel půjčoven automobilů Kčs 100,-

Zmocnění:

Ověřuje-li orgán státní měrové služby na jednom vozidle taxametr i počitadlo kilometrů, zvýší sazbu poplatku stanovenou podle písmena e) této položky o 50 %.

Plošný obsah

Položka 24:

Ověření stroje na měření plochy usní Kčs 240,-

Hmotnost

Položka 25:

Ověření:

a) obchodních závaží a závaží speciálních Kčs 2,- až 10,-

b) mostových vah pro silniční vozidla Kčs 200,- až 1 000,-

c) mostových vah pro kolejová vozidla Kčs 400,- až 1 000,-

d) vah pro zjišťování hmotnosti na nápravu u kolejových vozidel Kčs 600,-

e) vah běžných (3. třídy) používaných v obchodním styku, vah kojeneckých a zdravotnických Kčs 10,- až 300,-

f) vah přesných (2. třídy) Kčs 30,-

g) vah jemných (1. třídy) Kčs 300,-

h) vah určených ke kontrole dávkovacích balicích a třídicích zařízení Kčs 10,- až 300,-

ch) obilních zkoušečů Kčs 50,- až 80,-

i) vah na počítání kusů a zjišťování vlastností látek Kčs 40,-

j) vah s automatickou činností pro vážení obilovinv obchodním styku Kčs 100,- až 300,-

Mechanický pohyb

Položka 26:

Ověření silničního radarového rychloměru Kčs 400,-

Síla, mechanické zkoušky materiálu

Položka 27:

Ověření:

a) zkušebních trhacích strojů a lisů Kčs 250,- až 600,-

b) zkušebních kyvadlových kladiv pro zkoušky vrubové a rázové houževnatosti materiálů Kčs 500,-

c) zkušebních strojů na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu Kčs 300,-

Zmocnění:

Ověřuje-li orgán státní měrové služby univerzální stroj v tahu i v tlaku, může zvýšit poplatek podle písmena a) této položky až o 50 % horní hranice sazby.

Objem, průtok

Položka 28:

Ověření:
a) odměrných nádob na kapalinyKčs 5,-
b) skleněných nádob určených k výčepu hotových nápojů
- jednotlivěKčs 5,-
- hromadněKčs 0,50
c) odměrného laboratorního sklaKčs 20,- až 50,-
d) přepravních sudů používaných jako měřidel objemu
- do 220 lKčs 5,- až 8,-
- nad 220 lsazba se zvyšuje za každých i započatých 100 l o Kčs 5,-
e) přepravních tanků pro kapaliny používaných jako měřidla objemu
- do 3 000 lKčs 300,-
- nad 3 000 lsazba Kčs 300,- se zvyšuje o Kčs 30,- za každých i započatých 1 000 l
f) nádrží na ropu používaných jako měřidlo objemu pro mezinárodní stykKčs 3 000,-
g) objemových dávkovacích měřidel na kapalinyKčs 30,- až 60,-
h) butyrometrůKčs 20,-
ch) kontrolních objemových lihových měřidelKčs 500,-
i) průtokových měřidel na kapaliny, pohonné hmoty a poživatiny používaných v obchodním stykuKčs 40,- až 100,-
j) vodoměrů
- pro studenou voduKčs,- 5,- až 50,-
- pro teplou voduKčs 10,- až 60,-
- bubnovýchKčs 40,-
k) plynoměrůKčs 20,- až 300,-
l) plynoměrů s otáčivými písty a rychlostníchKčs 100,- až 300,-
m) plynoměrů laboratorníchKčs 80,-
n) přístrojů určených k přepočtu stavových veličin plynu pro měření v obchodním stykuKčs 300,-

Teplota, teplo

Položka 29:

Ověření:
a) lékařských a zvěrolékařských teploměrů
- jednotlivěKčs 3,- až
- hromadněKčs 0,50
b) mechanických měřičů teplaKčs 10,- až 500,-

Elektrické a magnetické veličiny

Položka 30:

Ověření:

a) elektroměrů na střídavý proud pro přímé měření spotřeby elektrické energie v maloodběru Kčs 40,- až 150,-

b) elektroměrů na střídavý proud pro přímé a nepřímé měření spotřeby elektrické energie ve velkoodběru a elektroměrů s grafickým záznamem nebo měřičem maxima Kčs 300,-

c) měřících transformátorů proudu a napětí ve spojení s elektroměry

- s primárním rozsahem do 500 A nebo do 25 000 V, třídy přesnosti 0,5 a 1 Kčs 100,-

- nad 500 A sazba Kčs 100,- se zvyšuje o Kčs 15,- za každých i započatých 100 A

- nad 25 000 V sazba Kčs 100,- se zvyšuje o Kčs 10,- za každých i započatých 1 000 V

d) Epsteinových přístrojů pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku určených k průkazním zkouškám Kčs 800,-

e) měřících sestav pro měření magnetů určených k průkazním zkouškám Kčs 1 000,-

Hustota

Položka 31:

Ověření laboratorních hustoměrů, lihoměrů, cukroměrů a moštoměrů Kčs 150,-

OVĚŘOVÁNÍ HLAVNÍCH PODNIKOVÝCH ETALONŮ

Délka

Položka 32:

Ověření:
a) etalonových čárkových měřítekKčs 50,- až 2 000,-
b) etalonových metrů pro kontrolu délkových měřidel na střižní zbožíKčs 200,-
c) délkových měřidel pro kontrolu délky ložení u skládacích měřících přístrojů pro textilieKčs 150,-
d) etalonových metrů pro geodéziiKčs 200,-
e) etalonových měřičských pásem
- do 30 mKčs 300,-
- nad 30 msazba Kčs 300,- se zvyšuje za každých i započatých 10 m o 70,- Kčs
f) etalonových koncových měrekKčs 20,- až 1 200,-
g) trnů pro kontrolu obilních sítKčs 25,-

Plošný obsah

Položka 33:

Ověření etalonových archů plošného obsahu Kčs 150,-

Rovinný úhel

Položka 34:

Ověření optických polygonů, goniometrů, autokolimátorů používaných s optickými polygony, přístrojů na zkoušení úhlových dělení, optických dělících hlav a zkoušečů libel Kčs 100,- až 2 000,-

Hmotnost

Položka 35:

Ověření:

a) etalonových závaží a etalonových vah všech tříd Kčs 20,- až 200,-

přesnosti

b) zatěžovacích závaží Kčs 20,- až 150,-

c) závažových vozů železničních Kčs 500,-

d) rohových vozíků Kčs 100,-

Čas, frekvence

Položka 36:

Ověření:

a) etalonových zařízení pro kontrolu stopek Kčs 100,- až 1 000,-

b) etalonů otáček Kčs 100,-

c) etalonážního zařízení ke kontrole otáčkoměrů Kčs 400,-

Mechanický pohyb

Položka 37:

Ověření etalonových

- snímačů mechanického kmitání Kčs 250,-

- vibrometrů Kčs 350,-

- vibrátorů Kčs 400,-

Síla, mechanické zkoušky materiálu

Položka 38:

a) Ověření etalonových

- siloměrů Kčs 120,- až 1 000,-

- tvrdoměrných destiček Rockwell A, B, C, N, T,

Vickers a Brinell Kčs 50,-

- vnikacích těles Rockwell C, N a Vickers Kčs 170,-

b) Ověření měrek Vickers a Brinell Kčs 100,- až 400,-

Objem, průtok

Položka 39:

a) Ověření etalonových odměrných nádob kovových a

etalonových odměrných skleněných baněk Kčs 150,-

- byret a pipet Kčs 100,-

- plynoměrů Kčs 300,- až 600,-

- průtokoměrů Kčs 50,- až 500,-

b) Ověření krychloměrů nebo stanic pro ověřování vodoměrů a objemových průtočných měřidel Kčs 500,-

c) Vyměřování stupnice Kčs 50,- až 500,-

Zmocnění:

Orgán státní měrové služby zvýší sazbu stanovenou pod písmenem b) této položky o 10,- Kčs za ověření každých i započatých 100 l.

Tlak

Položka 40:

a) Ověření etalonových tlakoměrů

- pístových Kčs 500,-

- deformačních Kčs 50,- až 150,-

- kapalinových Kčs 200,-

b) Ověření etalonových

- mikromanometrů kapalinových a zvonových Kčs 200,-

- barometrů Kčs 300,-

- kompresních vakuometrů Kčs 200,-

Teplota, teplo

Položka 41:

Ověření:

a) etalonových skleněných teploměrů Kčs 200,- až 300,-

b) etalonových platinových odporových teploměrů Kčs 1 000,-

c) etalonových termočlánků Kčs 700,-

d) etalonových jasových pyrometrů Kčs 300,-

e) teplotních žárovek Kčs 1 000,-

Elektrické a magnetické veličiny

Položka 42:

a) Ověření

- etalonových elektroměrů Kčs 400,-

- měřícího zařízení pro ověřování elektroměrů Kčs 350,-

b) Ověření měřícího zařízení pro ověřování měřících transformátorů Kčs 200,- až 1 500,-

c) Ověření měřících transformátorů Kčs 200,- až 5 000,-

d) Ověření etalonových výchylkových a číslicových voltmetrů, ampérmetrů a wattmetrů Kčs 100,- až 1 500,-

e) Ověření Westonových článků Kčs 300,-

Položka 43:

Ověření:

a) etalonových laboratorních kompenzátorů Kčs 1 000,-

b) etalonových laboratorních odporových můstků Kčs 800,- až 1 200,-

c) etalonového odporu Kčs 150,- až 400,-

d) etalonu

- kapacity Kčs 70,- až 1 000,-

- indukčnosti Kčs 75,- až 170,-

- magnetického indukčního toku pro stejnoměrná magnetická měření Kčs 550,-

- magnetických indukcí pro stejnoměrná magnetická měření Kčs 600,-

e) etalonových vzorků

- pro kontrolu Epsteinových přístrojů Kčs 550,-

- magneticky tvrdých materiálů Kčs 800,-

f) etalonových napěťových a proudových zdrojů Kčs 2 000,-

g) etalonových komparátorů elektrického napětí, proudu a výkonu Kčs 2 000,-

Hustota

Položka 44:

Ověření etalonových hustoměrů a hustoměrů všech technických principů s hodnotou dílku menší než 0,2 kg.m-3 Kčs 450,-

Viskozita

Položka 45:

Ověření:

- etalonových kapilárních viskozimetrů Ubbelohde Kčs 1 500,-

- referenčního materiálu pro viskozitu Kčs 100,- až 500,-

Světelné veličiny

Položka 46:

Ověření etalonové žárovky

- na světelný tok Kčs 600,-

- svítivost Kčs 600,-

- na barevnou teplotu Kčs 600,-

Veličiny ionizujícího záření

Položka 47:

Ověření sekundárních

- etalonových zářičů radionukleidů Kčs 100,- až 5 000,-

- etalonů záření X s přesností větší než ± 0,7 % Kčs 100,- až 5 000,-

OSTATNÍ SPRÁVNÍ ÚKONY STÁTNÍ MĚROVÉ SLUŽBY

Položka 48:

Úřední zkoušky a ověření typu (popř. schválení vzorku) měřidla nebo povolení dovozu měřidla Kčs 200,- až 5 000,-

Položka 49:

Povolení úředního ověření měřidla v cizině Kčs 200,-

Položka 50:

Úřední zkoušky a ověření měřidla nepodléhajícího povinnému úřednímu ověřování Kčs 50,- až 5 000,-

Položka 51:

Úřední ověřování čs. analytického normálu Kčs 50,- až 200,-

Položka 52:

Vydání metrologických posudků a expertíz Kčs 400,- až 10 000,-“

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství.

2) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství.

3) § 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

Přesunout nahoru