Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 165/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb

Částka 41/1980
Platnost od 16.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.04.1986 (21/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

165

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů

ze dne 10. listopadu 1980

o fondu kulturních a sociálních potřeb

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. a Ústřední rada odborů podle článku 25 usnesení IV. všeodborového sjezdu, příloha zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, ve znění přílohy k zákoníku práce stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje tvorbu, používání a hospodaření s fondy kulturních a sociálních potřeb (dále jen "fond") ve výrobních hospodářských jednotkách a podnicích 1) a ostatních státních socialistických organizacích (dále jen "organizace").

(2) Fondy se nezřizují v útvarech ozbrojených složek v oboru působnosti ministerstev vnitra, ministerstev spravedlnosti a v útvarech železničního vojska v oboru působnosti ministerstva dopravy. Pro fondy zřizované v ostatních útvarech ministerstev vnitra platí tato vyhláška, pokud příslušné ministerstvo vnitra a ústřední výbor odborového svazu v dohodě s příslušným ministerstvem financí a Ústřední radou odborů nestanoví jinak.

(3) Pro rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti federálního ministerstva národní obrany platí tato vyhláška, pokud federální ministerstvo národní obrany a ústřední výbor odborového svazu v dohodě s federálním ministerstvem financí a Ústřední radou odborů nestanoví jinak.

(4) Odchylky pro tvorbu a používání prostředků fondu v oblasti školství stanoví ministerstvo školství České socialistické republiky a ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky a ústřední výbor odborového svazu v dohodě s příslušným ministerstvem financí a Ústřední radou odborů.

(5) Ústřední orgány, které řídí jiné socialistické organizace, než je uvedeno v odstavci 1, mohou po dohodě s příslušným ministerstvem financí a Ústřední radou odborů stanovit, že se v těchto organizacích zřizuje fond podle této vyhlášky.

§ 2

Účel fondu

(1) Fond je určen na zabezpečování touto vyhláškou uvedených potřeb sociálního rozvoje kolektivu pracujících, jakož i na podporu politickovýchovné a kulturně vzdělávací činnosti základních organizací Revolučního odborového hnutí.

(2) Fond slouží kolektivu pracovníků organizace (včetně učňů) a důchodcům - bývalým pracovníkům organizace, kteří do odchodu do důchodu pracovali v organizaci (dále jen "pracovníci organizace"); pokud to další ustanovení vyhlášky připouštějí, lze jej použít i ve prospěch rodinných příslušníků pracovníků organizace.

(3) Za rodinného příslušníka se pro účely fondu považují manželka (manžel, druh, družka), děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 26 let, jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, nebo jestliže se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné nebo mentální postižení trvale neschopny k práci.

ČÁST DRUHÁ

Tvorba fondu

§ 3

(1) Fond se vytváří ze základního a doplňkového přídělu.

(2) Do doplňkového přídělu se nezapočítávají výnosy z úplatného převodu (prodeje) základních prostředků a jiných předmětů pořízených z fondu, případný zisk ze závodního stravování, část odměny k Rudým praporům 6. a 7. pětiletky propůjčovaným vládou Československé socialistické republiky a Ústřední radou odborů, k Rudým praporům a standartám resortů a ústředních výborů odborových svazů (českých výborů odborových svazů a slovenských výborů odborových svazů), krajských národních výborů a krajských odborových rad (Pražské odborové rady a Bratislavské odborové rady), splátky půjček a případné úroky z těchto půjček.

(3) Malé příspěvkové a rozpočtové organizace se mohou za účelem tvorby a využívání fondu sdružovat.

§ 4

(1) Základní příděl s výjimkou rozpočtových a příspěvkových organizací činí 0,8 % z ročního objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce (dále jen "roční objem mzdových prostředků"), 2) nejméně však 300,- Kčs na jednoho pracovníka 3) ročně. Ze mzdových prostředků se přitom pro tyto účely odečítají odměny zúčtované podle předpisů o autorském právu 4) a částky odpovídající základním mzdám v případech, kdy osoby, které nejsou v právním vztahu k organizaci, konají pro ni práce, které organizace řídí nebo zabezpečuje pracovními prostředky. 5)

(2) Základní příděl je povinný a zaručený, a to i v případě, že organizace nevykazuje zisk nebo vykazuje ztrátu . V tomto případě je základní příděl zaručen přídělem z rezervního fondu výrobní hospodářské jednotky, popřípadě z resortního rezervního fondu.

(3) Doplňkový příděl je závislý na splnění stanovených ukazatelů , kterými jsou:

a) zisk, stanovený při rozpisu státního plánu a státního rozpočtu (nepřekročení plánované ztráty), nebo podíl celkových nákladů na výkonech v souladu s platnou metodikou; o tom, který z těchto ukazatelů bude použit, rozhoduje nadřízený orgán. Zisk je možno použít, jen je-li stanoven jako závazný úkol. Od zisku se odečítají a ke skutečné ztrátě připočítávají částky vyjadřující ztráty způsobené nekvalitní výrobou 6) odpovídající procentnímu poměru těchto ztrát k výkonům v souladu s platnou metodikou,

b) produktivita práce, měřená k upraveným vlastním výkonům,

c) v průmyslových organizacích plnění struktury dodávek způsobem určeným federálním ministerstvem financí, popřípadě směr odbytu, stanovený příslušným nadřízeným orgánem v dohodě s příslušným výborem odborového svazu.

(4) Jestliže v organizacích není ukazatel podle odstavce 3 písm. b) a c) stanoven plánem, stanoví nadřízený orgán organizaci v dohodě s příslušným výborem odborového svazu jiné podmiňující ukazatele, a to ze seznamu ukazatelů stanovených nadřízeným ústředním orgánem a ústředním výborem odborového svazu v dohodě s příslušným ministerstvem financí a Ústřední radou odborů; v organizacích výzkumné a vývojové základny, projektových a inženýrských organizacích též v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj nebo s ministerstvem výstavby a techniky České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky.

(5) Za splnění každého z ukazatelů uvedených v odstavci 3 se s výjimkou výrobních hospodářských jednotek a podniků do nich začleněných (§ 5 stanoví doplňkový příděl do fondu ve výši 0,4 % z ročního objemu mzdových prostředků v případě, kdy základní příděl činí 0,8 % z ročního objemu mzdových prostředků. Jestliže základní příděl činí 300,- Kčs n a pracovníka ročně, přiděluje se do fondu za splnění každého ukazatele 1/3 rozdílu mezi takto vypočteným základním přídělem a 2 % ročního objemu mzdových prostředků. Do těchto 2 % se zahrnují též částky získané podle zvláštních předpisů. 7)

(6) Jestliže organizace nesplní ukazatel stanovený v odstavcích 3 a 4 v rozpětí 1 % a v případě, že nesplní ukazatel podílu celkových nákladů na výkonech podle platné metodiky v rozpětí 0,5 %, snižuje se doplňkový příděl do fondu připadající na tento ukazatel o 50 %; při vyšším nesplnění se příděl do fondu neposkytuje. Procento plnění doplňkového ukazatele se počítá na dvě desetinná místa.

(7) Doplňkový příděl může být zvýšen přídělem z dalších zdrojů, a to:

a) z fondu hmotné stimulace vývozu podle zvláštního opatření, 8)

b) až do výše 30 % z cenového zvýhodnění za technicky pokrokové výrobky, za výrobky zařazené při hodnocení do 1. stupně jakosti a za módní novinky. Organizaci, u níž nepřichází v úvahu zvýšení doplňkového přídělu z cenového zvýhodnění dodávek podle cenových předpisů, 9) může nadřízený orgán v dohodě s příslušným výborem odborového svazu pro zvýšení doplňkového přídělu stanovit jinou podmínku (ukazatel) charakterizující ekonomickou progresivitu (nikoliv plnění běžných úkolů), a to ze seznamu stanoveného nadřízeným ústředním orgánem a ústředním výborem odborového svazu v dohodě s příslušným ministerstvem financí a Ústřední radou odborů, pro organizace výzkumné a vývojové základny, projektové a inženýrské organizace též v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj nebo s ministerstvem výstavby a techniky České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky.

(8) Zvýšený doplňkový příděl může dosáhnout za splnění každé podmínky nejvýše 0,4 % ročního objemu mzdových prostředků . Veškeré příděly do fondu nesmí převýšit 2,4 % ročního objemu mzdových prostředků a v organizacích, u nichž je uplatněna stimulace vývozu, 2,8 %.

(9) Doplňkový příděl do fondu se krátí o 30 % z cenového znevýhodnění technicky zastaralých výrobků a výrobků zařazených do 3. stupně jakosti, 10) a to nejvýše o 0,4 % ročního objemu mzdových prostředků.

(10) V organizacích, u nichž hmotná stimulace je vázána na ukazatele stanovené v pětiletém plánu, se doplňkový příděl tvoří přídělem ze zisku (odstavec 5) v závislosti na plnění stanovených ukazatelů pětiletého plánu. Plnění ukazatelů se posuzuje podle zvláštního opatření Federálního statistického úřadu, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí.

§ 5

Výrobní hospodářské jednotky a podniky do nich začleněné

(1) Fond se vytváří jednak na úrovni výrobní hospodářské jednotky, jednak na úrovni podniku.

(2) Základní příděl do fondu činí na úrovni podniku 0,8 % z ročního objemu mzdových prostředků podniku, nejméně však 300,- Kčs na pracovníka podniku ročně; výrobní hospodářská jednotka přiděluje do svého fondu základní příděl ve výši 0,8 % z ročního objemu mzdových prostředků pracovníků generálního ředitelství výrobní hospodářské jednotky, popřípadě 300,- Kčs na pracovníka ročně.

(3) Ukazatele pro doplňkový příděl do fondu jsou v zásadě jednotné pro celou výrobní hospodářskou jednotku. Pouze v případě, že to charakter činnosti podniku vyžaduje, 11)stanoví výrobní hospodářská jednotka v dohodě s oborovým výborem Revolučního odborového hnutí ukazatel odlišný od ukazatelů určených pro výrobní hospodářskou jednotku.

(4) Podnik přidělí do svého fondu za splnění každého ze tří ukazatelů stanovených mu výrobní hospodářskou jednotkou pro doplňkový příděl 0,3 % z ročního objemu mzdových prostředků v případě, že základní příděl činí 0,8 % z ročního objemu mzdových prostředků. Jestliže je základní příděl stanoven částkou 300,- Kčs na pracovníka ročně, přidělí podnik do svého fondu za splnění každého ukazatele jednu čtvrtinu rozdílu mezi základním přídělem a 2 % ročního objemu mzdových prostředků. Doplňkový příděl do fondu podniku podle věty první a druhé se provede i v případě, že výrobní hospodářská jednotka jako celek nesplní stanovené ukazatele.

(5) Výrobní hospodářská jednotka přidělí do svého fondu za každý ukazatel 0,1 % z ročního objemu svých mzdových prostředků za podmínky, že splní jako celek ukazatel stanovený jí pro tento doplňkový příděl. Do výše tohoto přídělu se zahrnují též částky získané podle zvláštních předpisů. 7)

(6) Výrobní hospodářská jednotka může v dohodě s odborovým orgánem ze svého přídělu poskytnout další částku do fondu podniku. Tato částka však nemůže být vyšší než 0,1 % ročního objemu mzdových prostředků podniku za každý splněný ukazatel. V případě, že podnik tvoří základní příděl ve výši 300,- Kčs na pracovníka ročně, může mu výrobní hospodářská jednotka v dohodě s odborovým orgánem poskytnout ze svého přídělu částku, která nemůže být vyšší, než činí rozdíl mezi přídělem podniku za splnění stanoveného ukazatele a jednou třetinou rozdílu mezi základním přídělem a 2 % ročního objemu mzdových prostředků podniku.

(7) Při použití prostředků fondu pro pracovníky generálního ředitelství výrobní hospodářské jednotky se vychází z částky odpovídající základnímu přídělu podle odstavce 2 a doplňkovému přídělu za ukazatele splněné výrobní hospodářskou jednotkou jako celkem, vypočítané z ročního objemu mzdových prostředků pracovníků generálního ředitelství výrobní hospodářské jednotky.

(8) Zvýšení doplňkového přídělu výrobní hospodářské jednotky do výše 0,4 % ročního objemu jejich mzdových prostředků z fondu hmotné stimulace vývozu a podmínky pro poskytnutí přídělu z těchto zdrojů do fondu podniků se řídí zvláštním opatřením. 8)

(9) Doplňkový příděl fondu výrobní hospodářské jednotky může být dále zvýšen přídělem až do výše 30 % z cenového zvýhodnění za technicky pokrokové výrobky, za výrobky zařazené při hodnocení do 1. stupně jakosti a za módní novinky, a to až do výše 0,4 % ročního objemu mzdových prostředků výrobní hospodářské jednotky. Výrobní hospodářské jednotce, u níž nepřichází v úvahu zvýšení doplňkového přídělu z cenového zvýhodnění dodávek podle cenových předpisů, 9) může nadřízený orgán v dohodě s ústředním výborem odborového svazu pro zvýšení doplňkového přídělu stanovit jinou podmínku (ukazatel) charakterizující ekonomickou progresivitu (nikoliv plnění běžných úkolů), a to ze seznamu stanoveného nadřízeným ústředním orgánem a ústředním výborem odborového svazu v dohodě s příslušným ministerstvem financí a Ústřední radou odborů, a to až do výše 0,4 % ročního objemu mzdových prostředků výrobní hospodářské jednotky. O výši přídělu z těchto zdrojů do fondů podniků rozhodne výrobní hospodářská jednotka v dohodě s oborovým výborem Revolučního odborového hnutí s přihlédnutím k tomu, jak jednotlivé podniky přispěly k získání cenového zvýhodnění, popřípadě ke splnění jiné stanovené podmínky.

(10) Doplňkový příděl do fondu na úrovni výrobní hospodářské jednotky se krátí o 30 % z cenového znevýhodnění technicky zastaralých výrobků a výrobků zařazených do 3. stupně jakosti, 10) a to nejvýše o 0,4 % ročního objemu mzdových prostředků výrobní hospodářské jednotky.

§ 6

Rozpočtové a příspěvkové organizace

(1) Ústřední orgány státní správy, ústředně řízené rozpočtové a ústředně řízené příspěvkové organizace přidělují do fondu základní příděl ve výši 1 % z ročního objemu mzdových prostředků 12) a po uplynutí roku na základě vyhodnocení plnění hlavních úkolů organizace podle náročných kritérií může jí být přiznán doplňkový příděl do maximální výše 0,7 % z ročního objemu mzdových prostředků. U ústředních orgánů státní správy rozhoduje o přiznání doplňkového přídělu příslušný ministr nebo vedoucí ústředního orgánu v dohodě s příslušným výborem odborového svazu. U ústředně řízených rozpočtových a příspěvkových organizací rozhoduje o přiznání doplňkového přídělu nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným výborem odborového svazu.

(2) Národní výbory, rozpočtové a příspěvkové organizace jimi řízené přidělují do fondu základní příděl ve výši 1 % z ročního objemu mzdových prostředků 12) a po uplynutí roku na základě vyhodnocení plnění hlavních úkolů organizace podle náročných kritérií může jí být přiznán doplňkový příděl do výše 0,5 % z ročního objemu mzdových prostředků. O přiznání doplňkového přídělu rozhoduje rada příslušného národního výboru v dohodě s příslušnou odborovou radou, a to pro vlastní národní výbor i pro organizace jím řízené a spravované. Tento doplňkový příděl může být zvýšen až do výše 0,7 % z ročního objemu mzdových prostředků z fondu rezerv a rozvoje.

(3) Základní a doplňkový příděl zahrne rozpočtová a příspěvková organizace do svého rozpočtu.

ČÁST TŘETÍ

Používání fondu

§ 7

Politickovýchovná a kulturně vzdělávací činnost

(1) Z fondu se poskytuje příspěvek závodním výborům Revolučního odborového hnutí na politickovýchovnou a kulturně vzdělávací činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí až do výše 0,5 % z ročního objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce.

(2) V rozpočtu fondu lze plánovat dále příspěvek na:

a) úhradu případného schodku z činnosti závodního nebo sdruženého kulturního zařízení,

b) politicko-organizační činnost podnikových nebo oborových výborů Revolučního odborového hnutí nebo jim na roveň postavených orgánů Revolučního odborového hnutí.

(3) Příspěvky podle odstavce 1 se převádějí z fondu na účet závodního výboru Revolučního odborového hnutí a odborová organizace s nimi hospodaří podle zásad o hospodaření základních organizací Revolučního odborového hnutí jako s odborovými prostředky. Příspěvky podle odstavce 2 písm. a) se převádějí na účet kulturního zařízení a podle odstavce 2 písm. b) na účet podnikového (oborového) výboru Revolučního odborového hnutí.

§ 8

Investiční výstavba, údržba a provoz zařízení

(1) Z fondu se hradí pořízení, rekonstrukce, modernizace a vybavení investiční a neinvestiční povahy podnikových rekreačních, tělovýchovných a sportovních zařízení a sportovní inventář a přispívá se na udržování těchto zařízení, na provoz podnikových rekreačních zařízení a technický provoz 13) tělovýchovných a sportovních zařízení. Výdaje, které hradí organizace, stanoví zvláštní předpisy. 14)

(2) Z fondu lze přispívat na pořízení, rekonstrukci, modernizaci a vybavení investiční a neinvestiční povahy závodních kulturních zařízení, závodních zdravotnických zařízení, zařízení závodního stravování a závodních mateřských škol a jeslí (též na mateřské školy a jesle budované v akci Z). Hlavním zdrojem jsou prostředky organizace. 15)

(3) V rámci pořizování investic lze z fondu zakoupit pro rekreační a kulturní účely autobus a přispívat na jeho opravy; na opravy autobusu lze přispívat z fondu, i když je ve vlastnictví Revolučního odborového hnutí, ve správě závodního (podnikového) výboru Revolučního odborového hnutí vybaveného právní subjektivitou.

(4) Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci pionýrských táborů Revolučního odborového hnutí, k nimž dala souhlas příslušná krajská odborová rada (Pražská odborová rada, Bratislavská odborová rada), lze se souhlasem příslušného ústředního orgánu (popřípadě krajského národního výboru) a příslušného ministerstva financí financovat i z prostředků hospodářské organizace (z fondu výstavby, popřípadě z fondu rozvoje) za předpokladu, že tím nebudou ohroženy její plánované úkoly a ostatní povinnosti. Výjimka musí být v těchto případech udělena před zahájením výstavby a je podmínkou pro započetí jejího financování z fondu výstavby, popřípadě z fondu rozvoje.

§ 9

Bytové účely

(1) K řešení vlastní bytové situace lze pracovníkům organizace poskytnout z fondu na základě písemné smlouvy návratnou půjčku do výše 45 000,- Kčs na výstavbu nebo koupi bytu nebo rodinného domku do osobního vlastnictví nebo spoluvlastnictví, na složení členského podílu na družstevní byt a na větší stavební úpravy bytů a rodinných domků v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví [přístavba, nástavba, přestavba, modernizace 16) a větší stavební opravy].

(2) Návratnou půjčku do výše 15 000,- Kčs je možné poskytnout z fondu pracovníkovi organizace na modernizaci jím užívaného bytu v domech v osobním nebo socialistickém vlastnictví a na vybavení bytu nábytkem.

(3) Půjčky z fondu se poskytují za těchto podmínek:

a) půjčka je splatná nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy o půjčce,

b) pracovníkovi organizace je možno poskytnout současně nebo postupně dvě i více půjček; součet všech půjček poskytnutých pracovníkovi, popřípadě i jeho manželce (manželovi) nesmí přesáhnout maximální částku 45 000,- Kčs,

c) půjčené částky se převádějí na bezúročné účty pracovníků u státní spořitelny, které se zřizují i bez příkazu občana (popřípadě na účet stavebního bytového družstva u Státní banky československé); lze jich použít pouze na účely, na něž byly poskytnuty. Při jejich uvolňování postupuje státní spořitelna obdobně jako při výplatách z půjček, které sama poskytuje,

d) při rozvázání pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení pracovního poměru; výjimku z této lhůty povoluje závodní výbor Revolučního odborového hnutí v dohodě s vedením organizace,

e) půjčku nelze poskytnout na úhradu nákladů, které byly kryty z půjčky od spořitelny nebo z jiných zdrojů.

(4) Pracovníkovi organizace lze namísto půjčky poskytnout z fondu na základě písemné dohody příspěvek na úhradu úroků z půjček poskytnutých státní spořitelnou na účely uvedené v odstavcích 1 a 2 s výjimkou půjček na nábytek. Příspěvek na úhradu úroků se poskytuje jednorázově, a to maximálně ve výši odpovídající úrokům připadajícím na půjčku ve výši 45 000,- Kčs (odstavec 1) nebo 15 000,- Kčs (odstavec 2) při pravidelném splácení po dobu 10 let, nejvýše však do výše nesplaceného zůstatku půjčky.

§ 10

Závodní stravování a zdravotní péče

Z fondu lze přispívat na

a) závodní stravování podle zvláštních předpisů, 17)

b) ambulantní lázeňskou péči poskytovanou podle příslušných směrnic o lázeňské péči 18) a na dopravu hromadnými dopravními prostředky na tuto péči,

c) dopravu do nočních sanatorií.

§ 11

Rekreace

(1) Z fondu lze přispívat pracovníkům organizace a jejich rodinným příslušníkům na

a) výběrovou tuzemskou a zahraniční rekreaci Revolučního odborového hnutí, za níž se považuje i rekreace organizovaná ústředními výbory odborových svazů z pověření Ústřední rady odborů, 19)

b) tuzemskou rekreaci v podnikových rekreačních zařízeních a vzájemnou výměnnou zahraniční rekreaci organizovanou závodním (podnikovým) výborem Revolučního odborového hnutí v rámci schválených družebních dohod, a to na úhradu dopravy hromadnými dopravními prostředky a na ubytování,

c) rekreaci v tuzemsku i v socialistických zemích organizovanou závodním (podnikovým) výborem Revolučního odborového hnutí prostřednictvím cestovní kanceláře, popřípadě jiné socialistické organizace provozující rekreační služby, a to maximálně do výše ceny dopravy hromadným dopravním prostředkem a do výše 50 % ceny ubytování; ve stejném rozsahu lze přispět na zahraniční zájezdy organizované závodním (podnikovým) výborem Revolučního odborového hnutí do socialistických zemí trvající nejméně 48 hodin v zahraničí,

d) dětskou rekreaci organizovanou v pionýrských táborech a na výměnnou odborářskou rekreaci dětí v pionýrských táborech v socialistických zemích. Na pionýrské tábory Revolučního odborového hnutí se přispívá podle směrnic Ústřední rady odborů; 20) na pionýrské tábory organizované jinými socialistickými organizacemi lze přispět nejvýše částkou 24,- Kčs na jedno dítě a jeden pobytový den za podmínky, že na ně není poskytován příspěvek od jiných organizací.

(2) Příspěvky na rekreaci mohou činit maximálně 30 % z plánovaného základního přídělu běžného roku a z doplňkového přídělu za minulý rok. Do uvedeného limitu se nezahrnují výdaje z fondu na pořízení, rekonstrukci, modernizaci, vybavení a údržbu podnikových rekreačních zařízení, příspěvky na výběrovou rekreaci Revolučního odborového hnutí a příspěvky na dětskou rekreaci v pionýrských táborech.

(3) Podnikovou rekreaci organizuje odborový orgán, provozuje ji organizace. Rozpočet finančního a materiálového zabezpečení provozu podnikového rekreačního zařízení sestavuje vedení organizace v dohodě s odborovou organizací.

§ 12

Tělovýchova a sport

Z fondu lze přispívat:

a) na nájem tělovýchovných a sportovních zařízení pro účely rekreační tělovýchovy a sportu pracovníků organizace a jejich rodinných příslušníků, a to i na vstupenky (popřípadě poplatky) do plaveckých bazénů, sauny apod.,

b) tělovýchovným jednotám Československého svazu tělesné výchovy a základním organizacím Svazarmu ve stejném rozsahu jako na podniková tělovýchovná a sportovní zařízení pořízená z fondu podle § 8 odst. 1, jakož i na opravy tělovýchovných a sportovních zařízení za předpokladu, že bude smluvně písemně zajištěna možnost jejich užívání pracovníky organizace a jejich rodinnými příslušníky, a to v míře odpovídající výši prostředků, které organizace k tomu poskytla. Příspěvky lze poskytovat po dobu, kterou trvá uvedené užívání; příspěvky nelze poskytovat na úhradu mzdových výdajů ani jiných odměn, 21)

c) aktivním účastníkům sportovních a tělovýchovných soutěží organizovaných odborovými orgány, popřípadě na jimi organizované sportovní akce konané v rámci schválených družebních dohod, a to na dopravné, ubytování, stravování a na věcnou cenu. 22)

§ 13

Sociální výpomoc

(1) Fondu lze používat na jednorázové výpomoci nejbližším pozůstalým po pracovníkovi, který utrpěl smrtelný pracovní úraz. Dále jej může být použito k poskytnutí jednorázové sociální výpomoci pracovníkovi (nejbližším pozůstalým) v mimořádně závažných případech (například při havarijních katastrofách, živelních pohromách).

(2) V jednotlivých případech může činit sociální výpomoc až 5 000,- Kčs.

§ 14

Nepeněžní odměny a dary

(1) Z fondu lze poskytovat pracovníkům organizace nepeněžní odměny a věcné dary:

a) vítězům socialistického soutěžení organizovaného podle zásad schválených odborovým orgánem,

b) za příkladné soustavné plnění pracovních úkolů nebo mimořádnou společenskou angažovanost,

c) při pracovních výročích (20, 25, 30 a každých dalších pět let práce v organizaci); do pracovního výročí se může započítat i doba odpracovaná v jiné organizaci,

d) při životních jubileích (50, 55, 60 a každých dalších pět let věku) nebo při prvním odchodu do důchodu.

(2) Celková výše nepeněžních odměn a darů je omezena 10 % základního přídělu běžného roku a doplňkového přídělu za minulý rok a částkou 1000,- Kčs u jednoho pracovníka v běžném roce. Nákup nepeněžních odměn a věcných darů se řídí zvláštními předpisy. 23)

ČÁST ČTVRTÁ

Hospodaření s fondem

§ 15

Sestavování rozpočtu fondu, jeho schvalování a příděly do fondu během roku

(1) O tvorbě a používání fondu sestavuje příslušný odborový orgán spolu s vedením organizace návrh rozpočtu, který schvaluje členská schůze základní organizace Revolučního odborového hnutí (konference Revolučního odborového hnutí) jako součást kolektivní smlouvy. V příjmové části rozpočtu se vychází ze zůstatku fondu na počátku roku včetně doplňkového přídělu za minulý rok, z plánovaného základního přídělu běžného roku, jakož i dalších příjmů fondu. Výdajová část rozpočtu se plánuje podle jednotlivých účelů, uvedených v části třetí.

(2) Členská schůze základní organizace Revolučního odborového hnutí (konference Revolučního odborového hnutí) schvaluje zásady pro poskytování půjček a příspěvků na bytové účely, příspěvků na rekreaci, nepeněžních odměn a darů a jednotlivé případy poskytování sociálních výpomocí. V rámci schváleného rozpočtu fondu a schválených zásad rozhoduje v konkrétních případech závodní výbor Revolučního odborového hnutí.

(3) Prostředky fondu jsou uloženy na zvláštním účtě u Státní banky československé. Převody základního přídělu do fondu se uskutečňují ve lhůtách stanovených zvláštním předpisem, 24) a to měsíčně, popřípadě čtvrtletně; v průběhu roku lze je provádět zálohově. Doplňkový příděl se převede do fondu po skončení roku, za který se poskytuje, a schvaluje se při hodnocení a uzavírání ročních výsledků hospodářské činnosti. Výdaje na vrub fondu lze uskutečňovat jen do výše prostředků tohoto fondu uložených na zvláštním účtě u Státní banky československé. Na požádání odborového orgánu lze poskytnout do fondu předem zálohu, a to až do výše plánovaného čtvrtletního základního přídělu.

(4) Příspěvky na politickovýchovnou a kulturně vzdělávací činnost základní organizace Revolučního odborového hnutí a na činnost podnikových výborů Revolučního odborového hnutí nebo jim na roveň postavených orgánů se převádějí na začátku každého čtvrtletí v plánované výši. Příspěvek na úhradu případného schodku z činnosti závodního nebo sdruženého kulturního zařízení se převádí podle dohody organizace s příslušným odborovým orgánem. Poskytnuté zálohy na úhradu tohoto schodku musí být po uplynutí roku zúčtovány; zúčtování ověřené revizní komisí základní organizace Revolučního odborového hnutí se považuje za doklad pro hospodářské vedení organizace.

(5) Hospodaření fondu v rozpočtových a příspěvkových organizacích se vede odděleně od běžného rozpočtového hospodaření organizace. Při převádění podílů do fondu postupují tyto organizace podle zvláštních předpisů. 25)

(6) Při financování investiční výstavby z fondu převede organizace před zahájením financování (před první platbou na tuto investici) potřebné zdroje do fondu výstavby, popřípadě fondu rozvoje, a to v rozsahu plánované potřeby této investiční výstavby v příslušném roce.

(7) Fond je fondem organizace. Za řádnou účetní agendu, za správu majetku pořízeného z fondu a za dodržování předpisů souvisejících s hospodařením s prostředky fondu odpovídá vedoucí organizace. Příkaz pro úhradu nákladů a jiné čerpání fondu podepisuje oprávněný pracovník organizace a pověřený funkcionář odborového orgánu.

(8) Prostředky fondu lze sdružovat, 26) popřípadě poskytovat z něho příspěvky k účelům, k nimž fond slouží, se souhlasem členské schůze základní organizace Revolučního odborového hnutí (konference Revolučního odborového hnutí).

(9) Z fondu lze přispět na výdaje na akce (k nimž fond slouží), organizované spolu nebo v dohodě se základní organizací Revolučního odborového hnutí též jinými závodními složkami společenských organizací. Z fondu nelze poskytovat peněžní příspěvky ani věcné dary společenským organizacím.

(10) Podmínky užívání (propůjčování) předmětů pořízených z fondu schvaluje členská schůze základní organizace Revolučního odborového hnutí (konference Revolučního odborového hnutí). Případné poplatky za jejich užívání jsou příjmem základní organizace Revolučního odborového hnutí.

(11) Na příspěvek a jiné plnění z fondu není právní nárok. Při jeho poskytování se přihlíží k výsledkům pracovní a společenské angažovanosti pracovníků organizace.

(12) Nevyčerpané prostředky fondu koncem roku nepropadají a převádějí se do příštího roku. Nevyčerpané prostředky na nepeněžní odměny a na rekreaci až do výše limitů lze v následujícím roce použít opět na týž účel, a to nad stanovený limit.

(13) Případné spory mezi vedením organizace a příslušným odborovým orgánem o tvorbě nebo používání prostředků fondu řeší vyšší orgán odborového svazu v dohodě s orgánem nadřízeným organizaci.

(14) Kontrolu hospodaření s fondem provádějí státní a odborové orgány. Hospodářské orgány jsou povinny předložit jim příslušné doklady.

(15) Z neoprávněného použití nebo tvorby fondu se příslušní pracovníci odpovídají podle zákoníku práce. Funkcionáře Revolučního odborového hnutí, kteří schválí nesprávné použití fondu v rozporu s touto vyhláškou, volá k odpovědnosti vyšší odborový orgán.

§ 16

Převody majetku pořízeného z fondu a delimitační změny

(1) K převodu správy (vlastnictví) majetku pořízeného z fondu je třeba vždy dohoda s příslušným odborovým orgánem.

(2) Částky fondu určené k financování zařízení investiční povahy se stanoví v dohodě mezi vedením organizace a příslušným odborovým orgánem. Tyto částky lze použít jen na účely stanovené kolektivní smlouvou.

(3) Převody zdrojů fondu do jiných fondů organizace nejsou kromě fondu výstavby, popřípadě fondu rozvoje povoleny.

(4) Při organizačních změnách se převede na přejímající organizaci, u níž je fond vytvořen, poměrná část základních prostředků a předmětů postupné spotřeby pořízených z fondu, včetně prostředků na účtě fondu, jaká odpovídá počtu převzatých pracovníků (podle stavu ke dni účinnosti).


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 17

(1) Půjčky poskytnuté z fondu, a to i podle dřívějších předpisů o fondu, může organizace prominout, jestliže pracovník v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 27) zemřel nebo se stal plně invalidním. Podmínkou pro prominutí půjčky je v každém případě souhlas členské schůze základní organizace Revolučního odborového hnutí (konference Revolučního odborového hnutí).

(2) Vrácení částečně podmíněně nenávratné půjčky poskytnuté podle dřívějších předpisů o fondu se nepožaduje, jestliže pracovník, kterému byla poskytnuta, přejde před uplynutím stabilizačního závazku v důsledku reorganizace, strukturálních změn, snižování řídícího a správního aparátu a racionalizačních opatření 28) do jiné organizace a jestliže se v této organizaci dodatkem ke smlouvě zaváže nesplněnou dobu stabilizačního závazku odpracovat a tento závazek splní. V těchto případech je třeba souhlas příslušného ústředního orgánu a členské schůze základní organizace Revolučního odborového hnutí.

§ 18

Výjimky z ustanovení části třetí a čtvrté této vyhlášky může v závažných případech povolit na základě žádosti příslušného ústředního orgánu a ústředního výboru odborového svazu příslušné ministerstvo financí v dohodě s Ústřední radou odborů.

§ 19

Zrušuje se vyhláška č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Předseda

Ústřední rady odborů:

Ing. Hoffmann v. r.

Ministr financí

Československé socialistické republiky:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 a 3 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb. o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků.

2) Rozumí se mzdy a ostatní náklady zúčtované k výplatě a zúčtované výplaty z fondu odměn.

3) Vychází se z průměrného evidenčního počtu pracovníků v pracovněprávním vztahu k organizaci v příslušném období (ve fyzických osobách) včetně učňů v období odborného rozvoje.

4) Ustanovení § 3, odst. 3 písm. e) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 143/1980 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

5) Žáci a studenti na výrobních praxích, příslušníci vojenských útvarů, osoby z nápravně výchovných zařízení, pracovníci zahraničních organizací apod.

6) Pokyny pro postihování nekvalitní výroby (Finanční zpravodaj č. 11/1978).

7) § 21 odst. 5 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 163/1980 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

8) Zejména směrnice a pravidla uplatňování finančně ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě pro období 1981 - 1985 ze dne 12. června 1980 čj. XIII/I-8260/1980, vydané federálním ministerstvem financí.

9) § 32, 34, 36 a 38 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.

10) § 33 a 35 vyhlášky č. 137/1973 Sb., ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.

11) Např. pro organizace výzkumné a vývojové základny a projektové a inženýrské organizace.

12) Rozumí se mzdy a ostatní náklady zúčtované k výplatě (včetně stipendií vědeckých aspirantů a pracovníků na studijních pobytech, zúčtovaných k výplatě v rámci ostatních výplat fyzickým osobám) snížené o vyplacené autorské honoráře.

13) Rozumí se tím zejména otop, elektrický proud, voda, pára, plyn.

14) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.
Směrnice o financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací (Finanční zpravodaj č. 10/1972).
Směrnice o financování některých výdajů národních výborů a jimi řízených rozpočtových a příspěvkových organizací (Finanční zpravodaj č. 1/1974).
Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

15) Zejména nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 25/1974 Sb., o závodním stravování a vyhláška č. 90/1972 Sb.

16) Modernizací se rozumí úpravy, jimiž je dosaženo vyššího standardu bydlení, tj. například zřízení koupelny, prádelny, WC, kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, provedení tepelných a vodotěsných izolací, zvětšení oken k většímu prosvětlení bytu. Za modernizaci nelze považovat běžnou údržbu a zřizování garáží.

17) Nařízení vlády ČSSR č. 25/1974 Sb.

18) Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a České odborové rady č. 2/1978 Ú. v. ČSR, o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy
Výnos ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a Slovenské odborové rady č. 13/1978 Ú. v. SSR o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy.

19) Směrnice Ústřední rady odborů pro základní odborové organizace k výběru účastníků a úhradě cen poukazů na domácí a zahraniční výběrovou rekreaci ROH (Zpravodaj) ROH č. 10/1977); za stejných podmínek je možno přispívat pracovníkům a rodinným příslušníkům na výběrovou rekreaci organizovanou Správou vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, výběrovou rekreaci výrobních družstev, výběrovou rekreaci Svazu družstevních rolníků a na doplňkovou rekreaci organizovanou ÚVOS pracovníků školství a vědy.

20) Směrnice Ústřední rady odborů pro pionýrské tábory ROH, reg. v částce 12/1974 Sb.
Usnesení předsednictva Ústřední rady odborů (Zpravodaj ROH č. 2/1977), reg. v částce 7/1977 Sb.
Směrnice pro zahraniční odborářskou výměnnou rekreaci dětí v pionýrských táborech v socialistických zemích (zpravodaj ROH č. 10/1975), reg. v částce 36/1975 Sb.

21) Nelze hradit zejména mzdu hlídače, ani správce, úhradu ušlého výdělku trenérům nebo cvičitelům a hráčům, ani výdaje spojené se zápasy klubového mužstva a poskytovat příspěvky na jízdné na zápasy, závody apod. klubových hráčů, na jejich občerstvení (stravné), nocležné nebo pobyt na různých tréninkových soustředěních, ztráty ze sportovních utkání ani poskytovat příspěvky na kolektivní členství pracovníků organizace v tělovýchovných jednotách (organizacích).

22) Zásady finančního a materiálního zabezpečení odborových sportovních soutěží (Zpravodaj ROH č. 9/1974).

23) Například vyhláška ministra vnitřního obchodu č. 10/1966 Sb, o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi.

24) Nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb.

25) Směrnice federálního ministerstva financí o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace (Finanční zpravodaj č. 2/1972), reg. v částce 33/1972 Sb.
Směrnice ministerstva financí České socialistické republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České socialistické republiky (Finanční zpravodaj č. 3/1972), reg. v částce 16/1972 Sb.
Směrnice ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o hospodaření s prostředky státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky (Finanční zpravodaj č. 3/1972), reg. v částce 15/1973 Sb.

26) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací.
Zásady Ústřední rady odborů ke sdružování odborových organizací a orgánů mezi sebou a s jinými socialistickými organizacemi (Zpravodaj ROH č. 8/1979).

27) § 190 zákoníku práce.

28) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření, ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.

Přesunout nahoru