Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků

Částka 41/1980
Platnost od 16.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.01.1986 (109/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

164

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 10. listopadu 1980

o financování oběžných prostředků

Federální ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb.:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje financování oběžných prostředků výrobních hospodářských jednotek a podniků 1) s výjimkou organizací zahraničního obchodu a státních hospodářských organizací zemědělské výroby a zemědělských služeb (dále jen "organizace").

(2) Tato vyhláška se vztahuje na státní hospodářské organizace v rámci výrobní hospodářské jednotky, na koncernový podnik a koncernovou účelovou organizaci, jestliže výrobní hospodářská jednotka v rámci svého statutu decentralizuje řízení a financování oběžných prostředků na jednotlivé podniky, zřídí u nich obratový fond a pověří je stykem s pobočkou Státní banky československé v oblasti úvěrování oběžných prostředků.

(3) Financování oběžných prostředků v organizacích zahraničního obchodu a ve státních hospodářských organizacích zemědělské výroby a zemědělských služeb upravují zvláštní předpisy.

§ 2

Oběžné prostředky

(1) Pro účely plánování a financování jsou oběžnými prostředky organizací:

a) zásoby, a to v členění

1. zásoby bez zařízení staveniště a nevyfakturovaných prací a dodávek,

2. zařízení staveniště,

3. nevyfakturované práce a dodávky,

b) náklady příštích období,

c) pohledávky za odběrateli,

d) ostatní oběžné prostředky.

(2) Ostatními oběžnými prostředky jsou

a) ostatní provozní pohledávky mimo pohledávky za odběrateli,

b) jiné oběžné prostředky, do nichž patří

1. platební prostředky a účasti,

2. vkladové a běžné účty,

3. peněžní a jiné prostředky v zahraniční měně,

4. vnitřní zúčtování v provozní oblasti.

§ 3

Zásoby

(1) Zásobami jsou materiál, palivo, předměty postupné spotřeby na skladě a v používání, poddodávky, nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata a zboží.

(2) Do zásob uvedených v odstavci 1 se zahrnují také:

a) měřicí a zkušební přístroje pořizované pro výzkumné a vývojové práce za předpokladu, že jsou účelově určeny pro řešení jednoho úkolu plánu rozvoje vědy a techniky, při tomto řešení se v převážné míře opotřebí a tyto přístroje nelze získat k dočasnému používání, ani potřebné práce nelze zajistit v kooperaci,

b) dočasné zařízení pro výzkumné a vývojové práce a pro vyzkoušení navrhovaných technologií, pokud neslouží k řešení nebo ověřování výzkumných prací trvale a je dočasnou stavbou, 2)

c) předměty určené jako nezbytná kompletační součást vyvíjených strojů a zařízení, pokud s nimi budou tvořit jeden základní prostředek.

(3) Předměty postupné spotřeby v používání jsou zejména drobné a krátkodobé předměty v používání, speciální nástroje a přípravky v používání, zařízení staveniště, materiál v používání, předměty v půjčovnách, oběhové obaly v používání, stroje k opravě výměnným způsobem a předměty z drahých kovů.

(4) Drobnými a krátkodobými předměty jsou věci, které se použitím najednou nespotřebují a

a) jejichž cena je nižší než pět tisíc Kčs za jeden předmět bez zřetele na dobu jejich upotřebitelnosti (drobné předměty),

b) jejichž doba upotřebitelnosti je kratší než jeden rok bez zřetele na jejich cenu (krátkodobé předměty),

c) jichž se použije bez zřetele na jejich cenu a dobu jejich upotřebitelnosti jako pracovního oděvu, pracovní obuvi, ochranných předmětů a pomůcek, ložní výbavy a učebních pomůcek.

(5) Učebními pomůckami jsou předměty sloužící výhradně vyučovacímu procesu na školách všech stupňů. 3)

(6) Speciálními nástroji a přípravky jsou předměty, jichž se použije ke zhotovení jedné nebo více zakázek a sérií nebo při hromadné výrobě určitého druhu výrobku bez zřetele na jejich cenu a dobu jejich upotřebitelnosti.

§ 4

Financování zásob bez zařízení staveniště a nevyfakturovaných prací a dodávek

(1) Zásoby bez zařízení staveniště a nevyfakturovaných prací a dodávek [§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1] se kryjí:

a) obratovým fondem,

b) stálými pasívy ve stanovené výši,

c) provozními úvěry podle zvláštních předpisů, 4)

d) částí ostatních zdrojů (tj. stálými pasívy nad stanovenou výši, ostatními provozními pasívy a nerozděleným ziskem), převyšují-li ostatní oběžné prostředky (§ 2 odst. 2) a náklady příštích období, nekryté provozním úvěrem (§ 5 odst. 3).

(2) Zásoby vyloučené z úvěrování financuje organizace ostatními zdroji podle odstavce 1 písm. d) včetně dočasné finanční výpomoci. 5)

(3) Mimořádné dočasné překročení plánované výše zásob nekryté ostatními zdroji a provozními úvěry financuje organizace během roku dočasnou finanční výpomocí. 5)

(4) Stálá pasíva [odstavec 1 písm. b) a d)] zahrnují:

a) závazky vůči neinvestičním dodavatelům (v tuzemsku i v zahraničí),

b) závazky vůči pracovníkům,

c) rezervy na náklady a pasivní zůstatky ostatního časového rozlišování nákladů a výnosů,

d) závazky ze zúčtování odvodů a daní se státním rozpočtem a s rozpočty národních výborů,

e) závazky ze zúčtování odvodů s nadřízeným orgánem,

f) jiné jmenovitě určené druhy závazků, které se zřetelem k zvláštní povaze organizací a na návrh příslušného ústředního orgánu federace vymezí pro organizace řízené ústředními orgány federace federální ministerstvo financí. Ministerstva financí republik vymezí obdobně uvedené druhy závazků na návrh příslušného ústředního orgánu nebo krajského národního výboru pro organizace řízené ústředními orgány republik nebo národními výbory.

(5) Způsob výpočtu výše stálých pasív pro účely plánování a financování stanoví zvláštní opatření. 6)

(6) Ostatními provozními pasívy [odstavec 1 písm. d)] jsou:

a) zůstatky provozních fondů s výjimkou obratového fondu, 7)

b) provozní závazky s výjimkou závazků zahrnovaných do stálých pasív [odstavec 4 písm. a), b), d) až f)].

§ 5

Financování dalších oběžných prostředků

(1) Zařízení staveniště a nevyfakturované práce a dodávky (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 2 a 3) se kryjí provozním úvěrem podle zvláštních předpisů 4) a splátkami odběratelů (investorů). 8)

(3) Náklady příštích období [§ 2 odst. 1 písm. b)] se kryjí provozním úvěrem podle zvláštních předpisů, 4) popřípadě ostatními zdroji uvedenými v § 4 odst. 1 písm. d).

(4) Pohledávky za odběrateli [§ 2 odst. 1 písm. c)] se kryjí provozním úvěrem podle zvláštních předpisů. 4)

(5) Oběžné prostředky uvedené v odstavcích 1 až 4, vyloučené z úvěrování, financuje organizace ostatními zdroji podle § 4 odst. 1 písm. d) včetně dočasné finanční výpomoci. 5)

(6) Ostatní oběžné prostředky (§ 2 odst. 2) se kryjí ostatními zdroji podle § 4 odst. 1 písm. d).

§ 6

Stanovení plánované výše zásob

(1) Rámcem pro financování zásob je plánovaná výše zásob [§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1], odvozená ve finančních plánech z ukazatele doby obratu zásob ve dnech, a v organizacích řízených federálním ministerstvem paliv a energetiky a ministerstvy lesního a vodního hospodářství republik a dále v organizacích řízených národními výbory, jejichž vztah k rozpočtu národního výboru je určen finančním plánem, stanovená jako maximální limit zásob.

(2) Doba obratu zásob ve dnech se vyjadřuje zlomkem, v jehož čitateli je stav zásob ke konci roku, násobený 360, a ve jmenovateli výkony, s výjimkou zásobovacích a odbytových organizací, u nichž se ve jmenovateli uvede součet tržeb za zboží a předání zboží.

§ 7

Usměrňování vývoje zásob

(1) Zásoby [§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1] se usměrňují v plánu i ve skutečnosti ukazatelem doby obratu zásob ve dnech s výjimkami uvedenými v odstavci 2.

(2) Ze zásob [§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1] se pro účely usměrňování prostřednictvím ukazatele doby obratu zásob ve dnech vylučují:

a) zásoby v organizacích řízených federálním ministerstvem zahraničního obchodu, federálním ministerstvem financí, ministerstvy zemědělství a výživy republik, ministerstvy lesního a vodního hospodářství republik, ministerstvy zdravotnictví republik, ministerstvy obchodu republik, ministerstvy školství republik a ministerstvy kultury republik a v podnicích místní výroby a služeb a potravinářského průmyslu řízených národními výbory,

b) zásoby obchodních organizací,

c) zásoby organizací výzkumné a vývojové základny,

d) zásoby organizací projektových, inženýrských a projektově inženýrských,

e) zásoby podniků zabývajících se sběrem a úpravou odpadů,

f) zásoby paliv určených k energetickým a pohonným účelům, převyšující jejich normovanou výši stanovenou podle zvláštního předpisu, 9)

g) zásoby vývozního a dovozního zboží v organizacích, jimž bylo uděleno povolení zahraničně obchodní činnosti,

h) zásoby dočasné a nepotřebné (odstavce 4 a 5),

i) jiné zásoby, zvlášť určené příslušným ministerstvem financí v dohodě se Státní bankou československou na návrh příslušného ústředního orgánu se zřetelem ke zvláštní povaze některých organizací.

(3) Zároveň s vyloučením zásob uvedených v odstavci 2 písm. a) až e) se z výkonů vyloučí výkony tam uvedených organizací.

(4) Dočasnými zásobami [odstavec 2 písm. h)] se rozumějí zásoby, které se hromadí nepravidelně jednorázově v důsledku mimořádného nákupu zásob nutných pro budoucí plánovanou výrobu, dodání materiálu dodavatelem před dohodnutými lhůtami, rozsáhlého dovozu a nahromadění výrobků pro nepřistavení prostředků veřejné nákladní dopravy. Dočasné zásoby se neplánují a ze skutečného stavu zásob se vylučují [§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1] pro účely výpočtu výše ukazatele doby obratu zásob ve dnech, avšak pouze ve výši, jíž přesahují celkový plánovaný stav zásob, a za podmínky, že je pobočka Státní banky československé nevyloučila z úvěrování.

(5) Nepotřebné zásoby jsou zásoby, které organizace k plnění svých úkolů a ke své činnosti nepotřebuje a které nemohou být v organizaci vůbec využity.

§ 8

Stanovení výše obratového fondu

(1) Obratový fond vytvářejí všechny organizace s výjimkou organizací obchodních, zásobovacích, odbytových a lázeňských. 10)

(2) Rozsah financování zásob [§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1] obratovým fondem s výjimkou zásob uvedených v odstavci 4 se odvozuje z ukazatele podílu obratového fondu na zásobách.

(3) Pro účely stanovení plánovaného stavu obratového fondu se podílem podle odstavce 2 rozumí podíl na plánovaném stavu zásob. Do těchto zásob se zahrnují zásoby [§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1], s výjimkou uvedenou v odstavci 4.

(4) Při výpočtu podílu obratového fondu na zásobách podle odstavce 2 se do zásob nezapočítávají:

a) zásoby obchodních, zásobovacích, odbytových a lázeňských organizací,

b) zásoby paliv určených k energetickým a pohonným účelům, převyšující jejich normovanou výši stanovenou podle zvláštního předpisu, 9)

c) zásoby dočasné a nepotřebné (§ 7 odst. 4 a 5),

d) zásoby sezónní (odstavec 5),

e) jiné zásoby, zvlášť určené příslušným ministerstvem financí v dohodě se Státní bankou československou na návrh příslušného ústředního orgánu se zřetelem ke zvláštní povaze některých organizací.

(5) Sezónními zásobami [odstavec 4 písm. d)] se rozumějí jmenovitě určené zásoby, které se hromadí pravidelně krátkodobě, a to

a) v organizacích potravinářského průmyslu zásoby stanovené federálním ministerstvem financí v dohodě s ministerstvy financí republik a Státní bankou československou na návrh federálního ministerstva zemědělství a výživy a ministerstev zemědělství a výživy republik,

b) v organizacích lesního hospodářství zásoby dřeva a zásoby v zemědělské výrobě,

c) ve všech organizacích zásoby paliv určených k energetickým a pohonným účelům, převyšující jejich normovanou výši stanovenou podle zvláštního předpisu. 9)

§ 9

Zdroje přírůstku obratového fondu

(1) Plánovaný přírůstek obratového fondu stanoveného podle § 8 se uhradí především z přídělu ze zisku organizace a nestačí-li zisk nebo u organizací s plánovanou ztrátou z přídělu od nadřízeného orgánu v rámci přerozdělení nebo centralizace zisku. Přírůstkem se rozumí plánovaná částka použití zisku na příděly obratovému fondu nebo plánovaná částka přídělu z přerozdělení nebo centralizace zisku.

(2) U nových nebo značně se rozvíjejících organizací se uhradí přírůstek obratového fondu především z přídělů od nadřízeného orgánu v rámci přerozdělení nebo centralizace zisku a nestačí-li, z účelových dotací ze státního rozpočtu.

(3) Překročí-li organizace, vytvářející obratový fond, k 31. prosinci plánovanou výši zásob usměrňovaných podle § 7 sníženou o výši zásob podle § 8 odst. 5, přidělí z rozdělení zisku do obratového fondu částku odpovídající překročení plánované výše těchto zásob, přepočtenou v plánu stanoveným podílem obratového fondu na zásobách (§ 8), pokud úvěrující pobočka Státní banky československé neposkytne organizaci na její žádost na chybějící zdroje v rozdělení zisku konsolidační úvěr. 12) Příděl obratovému fondu se provede ve lhůtě stanovené pro odeslání ročních účetních výkazů za příslušný kalendářní rok. Tento příděl nemá vliv na plánování obratového fondu podle § 8.

§ 10

Snížení obratového fondu

(1) Plánované snížení obratového fondu stanoveného podle § 8 odčerpá nadřízený orgán a použije je na doplnění obratových fondů jiných organizací. Snížením se rozumí plánovaná částka odvodu.

(2) Sníží-li organizace, vytvářející obratový fond, k 31. prosinci proti plánu zásoby usměrňované podle § 7 snížené o zásoby podle § 8 odst. 5, převede do rozdělení zisku z obratového fondu částku odpovídající snížení plánované výše těchto zásob, přepočtenou v plánu stanoveným podílem obratového fondu na zásobách (§ 8). Převod do rozdělení zisku se provede do 31. března následujícího roku. Tento převod nemá vliv na plánování obratového fondu podle § 8.

§ 11

Normování zásob

Pokud jsou organizace povinny stanovit podle zvláštního předpisu 9) normy zásob, použijí je pro řízení vývoje zásob v rámci plánované výše zásob (§ 6 odst. 1).

§ 12

Výjimky

Federální ministerstvo financí může povolit se zřetelem k zvláštní povaze organizací na žádost příslušného ústředního orgánu výjimky z ustanovení § 3 odst. 3 a 6, § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 až 4 a 6 a § 7 odst. 1 a 2 pro organizace řízené orgány federace. Ministerstva financí republik mohou povolit výjimky ze stejných ustanovení pro organizace řízené orgány republik; přitom postupují s výjimkou organizací řízených národními výbory v dohodě s federálním ministerstvem financí. Má-li poskytnutí výjimky důsledky na výši úvěru, povoluje ji příslušné ministerstvo financí v dohodě se Státní bankou československou.


§ 13

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušují se směrnice federálního ministerstva financí čj. V/1-30 303/1975 ze dne 15. prosince 1975, o financování oběžných prostředků, publikované ve Finančním zpravodaji č. 15/1975 pod poř. číslem 78 a registrované v částce 35/1975 Sb., změněné výnosem čj. V/1-27 771/1976 ze dne 30. listopadu 1976, publikovaným ve Finančním zpravodaji č. 15/1976 a registrovaným v částce 31/1976 Sb.

(2) Zrušují se veškeré výjimky povolené ze směrnic uvedených v odstavci 1.

(3) Předměty pořízené před účinností této vyhlášky a zařazené do základních prostředků, popřípadě do zásob, se ponechají v základních prostředcích, popřípadě v zásobách, až do jejich úplné likvidace. 11)

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Ministr:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků.

2) § 1 odst. 2 písm. b) vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

3) Seznam učebních pomůcek vydává k tomu účelu příslušný ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

4) Vyhláška předsedy Státní banky československé č. 158/1975 Sb., o poskytování úvěrů.

5) § 9 odst. 4 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb.

6) Pokyny federálního ministerstva financí pro vymezení a výpočet stálých pasív, uveřejněné v č. 15/1975 Finančního zpravodaje.

7) Jde o všechny fondy organizace s výjimkou fondu výstavby a fondu rozvoje.

8) Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění změn a doplňků provedených vyhláškami č. 136/1970 Sb., č. 166/1971 Sb. a č. 3/1980 Sb.

9) Výnos Státní plánovací komise čj. 80 513/1978 ze dne 30. května 1978, kterým se stanoví zásady pro normování zásob, registrovaný v částce 21/1978 Sb.

10) § 14 odst. 2 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb.

11) § 27 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

12) Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1980 schválené usnesením vlády ČSSR č. 400/1980.

Přesunout nahoru