Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků

Částka 41/1980
Platnost od 16.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 30.04.1991 (150/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

162

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé

ze dne 7. listopadu 1980

o financování reprodukce základních prostředků

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. a předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm. d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé stanoví:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje tvorbu a použití investičního fondu a dalších zdrojů a způsob financování reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku ve výrobních hospodářských jednotkách, 1) ve státních hospodářských organizacích uspořádaných do výrobní hospodářské jednotky, koncernových podnicích a koncernových účelových organizacích, ve státních hospodářských organizacích uspořádaných mimo výrobní hospodářské jednotky, v ostatních státních socialistických organizacích a v organizacích zahraničního obchodu 2) (dále jen "organizace"), prováděné dodavatelským způsobem nebo ve vlastní režii.

(2) Financování reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku socialistických organizací neuvedených v odstavci 1 se řídí zásadami této vyhlášky; zvláštnosti financování reprodukce základních prostředků mohou upravit příslušné federální ústřední orgány pro organizace jimi řízené v dohodě s federálním ministerstvem financí a ústředím Státní banky československé (dále jen "banka") a příslušné ústřední orgány republik pro organizace jimi řízené v dohodě s ministerstvy financí republik a hlavními ústavy banky.

§ 2, § 3zrušeno

§ 4

Reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku

(1) Reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku zahrnuje:

a) přípravu a zabezpečení výstavby (§ 5),

b) projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru, 5)

c) investice (§ 6),

d) udržování a opravy (§ 7).

(2) Organizace jsou povinny zajišťovat reprodukci základních prostředků a jiného hmotného majetku v souladu s plánem rozvoje národního hospodářství a prostředky na ni vynakládat v souladu s příslušnými právními předpisy a s nejvyšší hospodárností.

§ 5

Příprava a zabezpečení výstavby

(1) Příprava a zabezpečení výstavby zahrnuje náklady, popřípadě výdaje na:

a) organizační a přípravnou činnost investora, tj.

1. vypracování investičních záměrů,

2. projektové úkoly a studie souborů staveb,

3. činnost ředitelství budovaných podniků a závodů,

4. technický dozor investora,

5. odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí,

6. přípravu a zahájení provozu včetně komplexního technologického vyzkoušení a zkušebního provozu,

7. přípravu kádrů pro budované podniky,

8. přesídlení obyvatel,

9. souborné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

10. závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení;

b) inženýrskou činnost a kompletační činnost dodavatele;

c) technickou pomoc poskytovanou projektovými organizacemi;

d) vybavení provozů a jiných budovaných zařízení zásobami;

e) správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením výstavby , penále, poplatky z prodlení, peněžní náhrady škod souvisejících s investiční výstavbou a jiné nehmotné náklady a přirážky, veškeré úroky z úvěrů (tuzemské i zahraniční) a devizové náklady spojené s obstaráním deviz u Československé obchodní banky, a. s.;

f) licence a jiná obdobná oprávnění pro budoucí výrobu nebo provoz.

(2) Do přípravy a zabezpečení výstavby se též zahrnují náklady, popřípadě výdaje na:

a) projekty pro hospodářsko-technické úpravy pozemků,

b) projekty pro výstavy a veletrhy v zahraničí,

c) projektové soutěže a poptávkové řízení,

d) rozvojové studie výstavby odvětví a oborů,

e) územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady včetně urbanistických soutěží,

f) projekty typizace ve výstavbě,

g) projekty pro experimentální ověřování ve výstavbě,

h) tvorbu technicko-hospodářských ukazatelů,

i) geologický průzkum.

§ 6zrušeno

§ 7

Udržování a opravy základních prostředků a jiného hmotného majetku

(1) Udržování je pravidelná péče o základní prostředky, popřípadě jiný hmotný majetek, kterou se zpomaluje průběh procesu fyzického opotřebení, předchází se jeho následkům tak, aby se zajistil jejich provozuschopný stav a bezpečný provoz, popřípadě se odstraňují drobné závady.

(2) Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení základního prostředku, popřípadě jiného hmotného majetku do provozuschopného stavu, obnovují se jeho technické vlastnosti, odstraňují funkční, vzhledové a bezpečnostní nedostatky; u budov a staveb se obnovuje jejich provozní kvalita, užitkovost a bezpečnost. Při opravách se uplatňují nejnovější poznatky vědy a techniky, zejména při technologii jejich provádění, volbě materiálů a normalizaci součástí.

(3) Opravy strojů a zařízení lze provádět též výměnným způsobem. 9)

ČÁST DRUHÁ

Zdroje financování reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku

§ 8

Financování nákladů na přípravu a zabezpečení výstavby

Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby financují organizace z provozních (neinvestičních) prostředků s případným časovým rozlišením. 10)

§ 9

Financování nákladů na udržování a opravy základních prostředků a jiného hmotného majetku

Náklady spojené s udržováním a opravami základních prostředků, popřípadě jiného hmotného majetku (včetně projektové dokumentace pro opravy) financují organizace z provozních (neinvestičních) prostředků, popřípadě z fondu oprav. 11)

§ 10

Financování projektové dokumentace a investic

Projektovou dokumentaci a investice financují:

a) státní hospodářské organizace a organizace zahraničního obchodu z vlastních zdrojů, z centralizovaných zdrojů u nadřízených orgánů, z investičního úvěru, dotacemi ze státního rozpočtu, 12) popřípadě státních fondů, dotacemi z rozpočtů národních výborů, z příspěvků jiných organizací 13) a z jiných zdrojů;

b) rozpočtové organizace z prostředků státního rozpočtu, popřípadě státních fondů, z prostředků rozpočtu národního výboru, z doplňkových zdrojů a z příspěvků jiných organizací; 13)

c) příspěvkové organizace z vlastních zdrojů, z příspěvků státního rozpočtu, popřípadě státních fondů, z příspěvků rozpočtu národního výboru, z příspěvků jiných organizací, 13) z investičního úvěru, popřípadě z jiných zdrojů;

ČÁST TŘETÍ

Investiční fond

§ 11

Investiční fond výrobní hospodářské jednotky

(1) Investiční fond výrobní hospodářské jednotky 1) se tvoří:

a) přídělem podle normativu z odpisů základních prostředků, který se stanoví procentním podílem z plánované tvorby odpisů a přídělem podle normativu ze zisku, který se stanoví procentem ze zisku; normativy se stanoví z odpisů základních prostředků a ze zisku výrobní hospodářské jednotky jako celku v jejím finančním plánu, a to ve vztahu k plánovanému objemu investic (včetně plánovaných jiných investic), projektové dokumentace a splátek investičních úvěrů,

b) z příspěvků od jiných organizací, 4)

c) z tržeb z prodeje základních prostředků a investic,

d) převodem z jiných fondů ve stanovených případech, 5)

e) z odpisů podřízených podniků 6) určených k centralizaci,

f) převodem z jiných zdrojů ve stanovených případech. 7)

(2) Investiční fond výrobní hospodářské jednotky je možno tvořit též:

a) nadnormativním přídělem

- z přírůstku zisku podle rozhodnutí a podmínek stanovených nadřízeným ústředním orgánem v dohodě s příslušným ministerstvem financí,

- z fondu hmotné stimulace vývozu 8) až do výše 50 % plánovaného přídělu ze zisku podle normativu,

b) přídělem od nadřízeného ústředního orgánu z centralizovaných zdrojů,

c) účelovým přídělem od nadřízeného ústředního orgánu (z centralizovaných odpisů základních prostředků, popřípadě ze zisku) k financování investic stanovených jako závazné úkoly státního plánu,

d) účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, 9) popřípadě ze státních fondů.

(3) Při výpočtu přídělu ze zisku do investičního fondu výrobní hospodářské jednotky se od skutečného zisku použitého pro výpočet výše přídělu odečítají a ke skutečné ztrátě připočítávají částky vyjadřující ztráty způsobené nejakostní výrobou v plné výši těchto ztrát, nejvýše však do částky, která nepřesáhne 2 % z výkonů. 10)

(4) Příděl ze zisku podle normativu lze provádět v průběhu roku měsíčně ve výši skutečné potřeby, nejvýše však do výše stanoveného normativu. Nadnormativní příděl lze provádět v průběhu roku zálohově, nejvýše však do výše stanovené v odstavci 2 písm. a).

(5) Příděl z odpisů základních prostředků lze provádět v průběhu roku zálohově měsíčně až do výše ročního plánu způsobem a ve lhůtách stanovených zvláštním předpisem. 11)

(6) Investiční fond výrobních hospodářských jednotek s plánovanou ztrátou nebo s relativně nízkou tvorbou zisku a výrobních hospodářských jednotek podléhajících odvodu volného zůstatku zisku, výrobních hospodářských jednotek v působnosti federálního ministerstva paliv a energetiky a výrobních hospodářských jednotek zemědělského zásobování a nákupu a zemědělské výroby, se tvoří pevnou částkou podle podmínek stanovených nadřízeným ústředním orgánem v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

(7) Investiční fond výrobní hospodářské jednotky se používá:

a) k financování plánovaných investic a projektové dokumentace včetně autorského dozoru výrobní hospodářské jednotky,

b) k financování jiných investic výrobní hospodářské jednotky,

c) k úhradě splátek investičních úvěrů výrobní hospodářské jednotky,

d) k poskytování příspěvků jiným organizacím, 4)

e) k přídělům do investičních fondů podřízeným podnikům z centralizovaných zdrojů,

f) k odvodům nadřízenému ústřednímu orgánu,

g) k jiným účelům podle zvláštních předpisů.

(8) Finanční prostředky, které nebudou čerpány v důsledku neplnění úkolů na stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů, nelze použít k financování ostatních investičních potřeb podle odstavce 7, s výjimkou skutečně dosažených úspor rozpočtových nákladů dokončených staveb.

(9) Prostředky investičního fondu výrobní hospodářské jednotky se ukládají na samostatném účtu u banky.

(10) Převody z investičního fondu výrobní hospodářské jednotky do jiných fondů výrobní hospodářské jednotky nejsou dovoleny.

§ 12zrušeno

§ 13

Investiční fond podniku

(1) Investiční fond podniku, 6) s výjimkou organizací zahraničního obchodu, se tvoří přídělem podle normativu z odpisů základních prostředků a ze zisku obdobně podle § 11 odst. 1 písm. a), odst. 3 a dalšími příděly podle § 11 odst. 1 písm. b), c), d) a f).

(2) Investiční fond podniku, 6) s výjimkou organizací zahraničního obchodu, je možno tvořit též obdobně podle § 11 odst. 2.

(3) Příděly do investičního fondu podniku, s výjimkou organizací zahraničního obchodu, se provádějí obdobně podle § 11 odst. 3, 4 a 5.

(4) Investiční fond podniků s plánovanou ztrátou nebo s relativně nízkou tvorbou zisku, podniků podléhajících odvodu volného zůstatku zisku, organizací zahraničního obchodu, organizací v působnosti federálního ministerstva paliv a energetiky, státních hospodářských organizací zemědělské výroby, organizací řízených výrobní hospodářskou jednotkou zemědělského zásobování a nákupu se tvoří pevnou částkou podle podmínek stanovených nadřízeným ústředním orgánem v dohodě s příslušným ministerstvem financí; ministerstva financí republik stanoví podmínky pro organizace řízené národními výbory.

(5) Investiční fond podniků a organizací uvedených v odstavci 4 se používá:

a) k financování plánovaných investic a projektové dokumentace včetně autorského dozoru,

b) k financování jiných investic,

c) k úhradě splátek investičních úvěrů,

d) k poskytování příspěvků jiným organizacím, 4)

e) k jiným účelům podle zvláštních předpisů.

(6) Finanční prostředky, které nebudou čerpány v důsledku neplnění úkolů na stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů, nelze použít k financování ostatních investičních potřeb podle odstavce 5 s výjimkou skutečně dosažených úspor rozpočtových nákladů dokončených staveb.

(7) Prostředky investičního fondu se ukládají na samostatném účtu u banky.

(8) Převody z investičního fondu do jiných fondů nejsou dovoleny.

§ 14, § 15zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Podklady a podmínky pro financování projektové dokumentace a investic

§ 16

Podklady pro financování projektové dokumentace a investic

(1) Organizace s výjimkou stanovenou v odstavcích 2 a 3 jsou povinny předložit pobočce banky:

a) plán investiční výstavby, 21)

b) plán financování investiční výstavby, 22)

c) jmenovitý seznam staveb. 21)

(2) Rozpočtové a příspěvkové organizace jsou povinny předložit pobočce banky:

a) plán investiční výstavby, 21)

b) oznámení limitu výdajů na financování investiční výstavby,

c) jmenovitý seznam staveb. 21)

(3) U komplexní bytové výstavby zahrnuté do plánu národních výborů je plán investiční výstavby a jmenovitý seznam staveb nahrazen režimem komplexní bytové výstavby. 23)

(4) Podklady předkládané podle odstavců 1 a 2 musí být v souladu se státním plánem a jeho ukazateli, s výsledky postupu při zařazování staveb do návrhu prováděcího plánu. 24) Podklady předkládané rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi včetně změn musí být potvrzeny přímo nadřízeným, popřípadě jiným k tomu zmocněným orgánem.

(5) U všech staveb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů (hlava II - VIII souhrnného rozpočtu stavby) předkládají organizace pobočce banky před zahájením financování:

a) doklad o registraci připravované stavby 12) (jako podklad pro financování projektových prací); nepředkládá se pro stavby akce Z,

b) schválený souhrnný rozpočet stavby včetně rekapitulace nákladů k souhrnnému rozpočtu 13) a rekapitulaci nákladů podle ucelených částí stavby, která se člení na ucelené části, 14)

c) doklad o registraci zahajované stavby. 12)

(6) U staveb, na něž je poskytována dotace ze státního rozpočtu, popřípadě ze státních fondů nebo úvěr, předkládají organizace pobočce banky podklady uvedené v odstavci 5 písm. b) bez ohledu na výši rozpočtových nákladů a seznam staveb dotovaných ze státního rozpočtu (státních fondů).

(7) U staveb obytných souborů předkládají organizace pobočce banky mimo podklady uvedené v odstavci 5 též stejnopis hospodářské smlouvy na dodávku celé stavební části.

(8) U trvalých porostů (§ 2 odst. 3) předkládají organizace pobočce banky schválený rozpočet. 5)

(9) U dokončených staveb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů a u staveb nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů, na něž je poskytována dotace nebo úvěr, předkládají organizace pobočce banky doklady o závěrečném technicko-ekonomickém vyhodnocení stavby uvedené do provozu (užívání). 5)

(10) V případě změn (dodatků) předložených podkladů pro financování projektové dokumentace a investic jsou organizace povinny včas informovat pobočku banky a neprodleně upravit nebo doplnit předložené podklady.

(11) Kromě podkladů uvedených v předchozích odstavcích předkládají organizace pobočce banky na vyžádání další podklady nutné pro zajištění financování a kontroly investic. 27)

§ 17

Podmínky pro financování projektové dokumentace a investic

(1) Banka provádí financování projektové dokumentace a investic v souladu s plánem rozvoje národního hospodářství a za předpokladu, že jsou splněna stanovená kritéria efektivnosti, 28) že organizace má zajištěny finanční zdroje na celou dobu výstavby a vynakládá je s nejvyšší hospodárností.

(2) Financování provádí pobočka banky, v jejímž obvodu je sídlo organizace.

(3) Pobočka banky provádí financování projektové dokumentace a investic do výše prostředků podle § 11 až 15 převedených na investiční účty organizací a do výše povoleného investičního úvěru, popřípadě do výše oznámení limitu výdajů na financování investic a doplňkových zdrojů.

(4) Pobočka banky provádí financování podle odstavce 3 po předložení podkladů podle § 16:

a) u staveb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů a u staveb uvedených v § 16 odst. 6 do výše schváleného souhrnného rozpočtu stavby; u těchto staveb, které se člení na ucelené části, 14) může pobočka banky provádět financování podle ucelených částí stavby,

b) u projektové dokumentace staveb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů do výše hlavy I schváleného souhrnného rozpočtu stavby, popřípadě do výše částky na projektové práce uvedené v dokladu o registraci připravované stavby, 12)

c) u staveb do 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů, s výjimkou staveb uvedených v § 16 odst. 6, strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtu stavby a jiných investic nezahrnutých do rozpočtu stavby do výše zdrojů v investičním fondu nebo do výše finančních limitů, popřípadě povoleného investičního úvěru nebo dotace.

(5) U staveb komplexní bytové výstavby pobočka banky provádí financování této výstavby podle ucelených částí staveb, 14) popřípadě podle objektů a provozních souborů.

ČÁST PÁTÁ

Způsob financování projektové dokumentace, investic a oprav základních prostředků a jiného hmotného majetku

§ 18

Způsob financování projektové dokumentace a investic

(1) Z investičních prostředků financují organizace:

a) projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru,

b) investice uvedené v § 6 odstavci 1, tj.

1. dodávky stavebních prací a stavební části stavby včetně nákladů spojených s likvidací dosavadních základních prostředků [pokud jsou zahrnuty v souhrnném rozpočtu stavby, 5)]

2. stroje a zařízení, přístroje, dopravní prostředky a inventář, popřípadě soubory těchto předmětů, pokud odpovídají pojmu základního prostředku podle § 2, náklady na jejich dopravu a montáž,

3. umělecká díla, pokud jsou nedílnou součástí budovaných staveb a jsou zahrnuta do rozpočtu staveb, 5)

4. dodávky materiálu, výrobků, polotovarů, prací, výkonů, popřípadě výdaje zajišťované organizací - investorem - pro zahraničního dodavatele na základě smlouvy se zahraničním dodavatelem,

5. náklady na první výsadbu trvalého porostu, tj. náklady na výsadbu a následnou kultivaci vynaložené do doby dospělosti trvalého porostu, po odečtení případných výnosů (s výjimkou nákladů na novou výsadbu za rostliny vymřelé, nevzešlé apod.).

(2) Z investičních prostředků financují organizace též jiné investice (§ 6 odst. 2), jakož i příspěvky jiným organizacím 13) a zabezpečovací a konzervační práce [§ 22 odst. 1 písm. c)].

§ 19

Způsob financování investic prováděných ve vlastní režii

(1) Investice prováděné ve vlastní režii financují organizace po dobu jejich výstavby z provozních (neinvestičních) prostředků.

(2) Úhrada nákladů financovaných z provozních (neinvestičních) prostředků podle odstavce 1 se provádí z investičních prostředků na základě vnitropodnikových splátkových listů a vnitropodnikových faktur. 30)

(3) Rozpočtové organizace rozpočtují a proplácejí výdaje spojené s prováděním investic ve vlastní režii z příslušných neinvestičních položek. Po skončení běžného roku, popřípadě po jejich dokončení, odvede rozpočtová organizace částku odpovídající rozpočtovým nákladům z investičního čerpacího účtu ve prospěch svého rozpočtového příjmového účtu; národní výbory, popřípadě jimi řízené rozpočtové organizace, odvedou tyto částky do příjmů rozpočtu národního výboru.

§ 20

Způsob financování udržování a oprav základních prostředků a jiného hmotného majetku

(1) Náklady spojené s udržováním a opravami základních prostředků a jiného hmotného majetku financují organizace podle § 9

(2) Z provozních (neinvestičních) prostředků, popřípadě z fondu oprav mohou organizace financovat též:

a) náklady vynaložené na rekonstrukce a modernizace základních prostředků (včetně příslušné dokumentace) prováděné současně s opravou

1. činí-li celkový rozpočtový náklad rekonstrukce nebo modernizace včetně opravy nejvýše 10 mil. Kčs; v souhrnném rozpočtu se nespecifikují náklady na opravu a náklady na rekonstrukci nebo modernizaci, popřípadě

2. činí-li rozpočtový náklad rekonstrukce nebo modernizace nejvýše 10 mil. Kčs; u základních prostředků s pořizovací cenou nepřesahující 20 mil. Kčs může rozpočtový náklad rekonstrukce nebo modernizace činit nejvýše 50 % pořizovací ceny základního prostředku (do tohoto rozpočtového nákladu se nezahrnují náklady na opravu). V souhrnném rozpočtu se specifikují náklady na opravu a náklady na rekonstrukci nebo modernizaci.

Nadřízený ústřední orgán rozhodne, který z postupů uvedených pod č. 1 nebo 2 může být ve všech organizacích jím řízených uplatňován,

b) náklady vynaložené na práce a dodávky spojené se zachováním a obnovou základních funkcí objektů nemovitých kulturních památek zapsaných do státního seznamu nemovitých kulturních památek, pokud těmito pracemi nevznikne nový provozně technický celek s trvalým technickoekonomickým určením; přitom mohou být prováděny i zdravotně technické, topenářské, elektrotechnické a jiné technické a bezpečnostní úpravy zabezpečující základní funkci kulturní památky. Za nový provozně technický celek s trvalým technickoekonomickým určením nemovité kulturní památky se pro účely této vyhlášky nepovažuje její využití ke kulturním nebo kulturně politickým účelům, k účelům obchodu a služeb a k účelům sociálního zabezpečení.

§ 21

Způsob financování jiného hmotného majetku

Jiný hmotný majetek uvedený v § 3 odst. 1 financují organizace z provozních (neinvestičních) prostředků.

§ 22

Financování zastavených investic a nerealizované projektové dokumentace

(1) Dojde-li k dočasnému nebo trvalému zastavení investic, financují organizace z investičních prostředků:

a) již provedené a nezbytné dokončovací rozpočtované práce,

b) náklady na dodanou projektovou dokumentaci, popřípadě její rozpracovanou část (včetně nepoužitých alternativ projektů),

c) zabezpečovací a konzervační (popřípadě udržovací a dekonzervační) práce podle zvláštního rozpočtu,

d) uskutečněné dodávky strojů a zařízení,

e) stroje a zařízení (jednoúčelové a netypické) ve vysokém stupni rozpracovanosti.

(2) Po rozhodnutí o trvalém zastavení investice se náklady na ni vynaložené neprodleně odepíší na vrub fondu základních prostředků a investic.

(3) K odpisu nákladů na trvale zastavené investice, popřípadě na nerealizovanou projektovou dokumentaci, je třeba schválení příslušného orgánu, který schválil projektovou dokumentaci; u investic, popřípadě nerealizované projektové dokumentace, financovaných zcela nebo zčásti z prostředků státního rozpočtu (státních fondů), je třeba schválení příslušného ministerstva financí (správce státního fondu).

(4) Příslušné ministerstvo financí (správce státního fondu) může organizaci uložit povinnost vrátit prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu (státního fondu).

§ 23

Zahrnování nákladů do pořizovací ceny základních prostředků

(1) Pořizovací cenu základních prostředků tvoří náklady vynaložené na projektovou dokumentaci a investice uvedené v § 6 odst. 1 a 3.

(2) Do pořizovací ceny základních prostředků se zahrnují odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro investiční výstavbu a finanční prostředky poskytované na opatření k odstranění ekonomické újmy [§ 6 odst. 2 písm. c)].

§ 24

Dobropisy investic organizací financovaných z prostředků státního rozpočtu

(1) Částky dobropisů investic rozpočtových organizací financovaných z prostředků státního rozpočtu došlé v běžném roce a týkající se dodávek uskutečněných a placených do 31. prosince předchozího roku odvádí banka, s výjimkou období do 15. ledna běžného roku, do příslušného státního rozpočtu.

(2) Částky dobropisů investic organizací, s výjimkou organizací uvedených v odstavci 1, financovaných dotacemi ze státního rozpočtu (státních fondů) došlé v běžném roce a týkající se dodávek uskutečněných a placených do 31. prosince předchozího roku odvádí organizace do příslušného státního rozpočtu.

ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná a přechodná ustanovení

§ 25

Sankce

(1) Pobočka banky:

a) nezahájí financování investic a projektové dokumentace, pokud organizace nepředloží včas podklady a nesplní podmínky pro financování stanovené v § 16 a 17,

b) přeruší financování investic a projektové dokumentace v případech, kdy organizace neprovede řádně a včas změny v podkladech pro financování podle § 16, popřípadě nedodrží podmínky stanovené v § 17,

c) neuvolní (váže) prostředky u investic financovaných ze státního rozpočtu (státních fondů), popřípadě odvede na příjmový účet státního rozpočtu (státních fondů) částky, které byly neodůvodněně zahrnuty do souhrnného rozpočtu stavby, popřípadě čerpány ze státního rozpočtu (státních fondů), a to po předchozím projednání s investorem, popřípadě s dodavatelem.

(2) O uplatněných opatřeních uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) vyrozumí pobočka banky organizaci a svůj nadřízený útvar.

§ 26

Výjimky a odchylky

(1) Federální ministerstvo financí může stanovit odchylku a pro jednotlivé případy povolit výjimku z ustanovení § 2, 6, 11, 13, 18, 19, 20 a 23 pro organizace řízené orgány federace. Ministerstva financí republik mohou stanovit odchylku a pro jednotlivé případy povolit výjimku ze stejných ustanovení pro organizace řízené orgány republik; přitom postupují, s výjimkou rozpočtových a příspěvkových organizací a organizací řízených národními výbory, v dohodě s federálním ministerstvem financí.

(2) Federální ministerstvo financí ve zvláště odůvodněných případech může v dohodě s ústředím banky, pokud jde o organizace řízené orgány federace, a příslušné ministerstvo financí republiky v dohodě s příslušným hlavním ústavem banky, pokud jde o organizace řízené orgány republik a organizace řízené národními výbory, na návrh příslušného ústředního orgánu stanovit odchylku, v níž zvýší, popřípadě sníží u jednotlivých předmětů hranici pěti tisíc Kčs stanovenou pro základní prostředky; přitom ministerstva financí republik postupují, s výjimkou rozpočtových a příspěvkových organizací a organizací řízených národními výbory, v dohodě s federálním ministerstvem financí.

(3) Ústředí banky může pro jednotlivé případy povolit výjimku z ustanovení § 16, 17 a § 25 odst. 1 pro organizace řízené orgány federace. Příslušné hlavní ústavy banky mohou povolit výjimku ze stejných ustanovení pro organizace řízené orgány republik.


§ 27

Zrušovací a přechodná ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

(2) Modernizace a rekonstrukce financované podle ustanovení § 18 zrušované vyhlášky se financují až do dokončení podle předpisů platných v době jejich zahájení.

(3) Předměty pořízené před účinností této vyhlášky a zařazené do základních prostředků, popřípadě do zásob podle zrušované vyhlášky, se ponechají v základních prostředcích, popřípadě v zásobách až do své úplné likvidace. Určení souborů předmětů a kombinovaných technologických a stavebních celků, které jsou považovány za jediný základní prostředek, zůstává v platnosti, pokud nadřízený ústřední orgán nerozhodne jinak; u organizací řízených národními výbory rozhodují ministerstva financí republik.

(4) Pokud byly podle zrušované vyhlášky povoleny výjimky nebo odchylky, pozbývají platnosti dnem 1. července 1981, nebude-li nejpozději do tohoto dne požádáno o jejich nové povolení.

§ 28

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981 s výjimkou ustanovení § 17 odst. 6, které nabývá účinnosti dnem stanoveným předsedou banky.


Předseda Státní banky československé:

Ing. Potáč v. r.

Ministr financí

Československé socialistické republiky:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

2) § 3 písm. c) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

3) § 3 a 6 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 118/1984 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

4) Např. vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.

5) Např. vyhláška č. 165/1980 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

6) § 2 odst. 3 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

7) Např. § 5 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

8) Pravidla uplatňování finančně ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě pro období 1986-1990 čj. IX/1-1450/1985.

9) Rámcové zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na investiční výstavbu stanovené vládou ČSSR.

10) Opatření vlády ČSSR č. 116/1982 Sb., k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády ČSSR ze dne 9. září 1982 č. 253, ve znění opatření vlády ČSSR č. 39/1985 Sb.

11) § 32 a § 71 odst. 2 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

12) § 11 odst. 1 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a registraci staveb.

13) Příloha č. 12 k vyhlášce federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.

14) Např. metodické pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 31. března 1983 pro zpracování některých částí dokumentace staveb - příloha č. 2 těchto pokynů.

15) Např. vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 165/1980 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

16) § 71 odst. 2 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb.

17) § 11 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví a § 31 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách.

18) Seznam ukazatelů stanoví nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušnou plánovací komisí a příslušným ministerstvem financí.

19) § 10 odst. 2 vyhlášky č. 164/1980 Sb.

20) § 9 odst. 3 vyhlášky č. 164/1980 Sb.

21) V rozsahu Jednotných metodických pokynů Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí pro vypracování návrhu pětiletého plánu na léta 1981 - 1985 a návrhu prováděcího plánu na příslušná léta (jmenovitý seznam staveb se doplní o stavby do 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů).

22) Pokyny federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky pro vypracování návrhů rozpočtů a finančních plánů.

23) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 128/1978 Sb., o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují.

24) Pokyny pro postup při zařazování staveb do návrhu prováděcího plánu investiční výstavby a při využívání prostředků na stroje nezahrnuté do rozpočtu staveb - Jednotné metodické pokyny.

25) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci.

26) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 163/1973 Sb.

27) U sdružené investiční výstavby podklady stanovené vyhláškou č. 151/1978 Sb.; u závazných staveb režim stavby podle vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 157/1976 Sb., o režimech staveb.

28) Kritéria stanoví příslušné ústřední orgány podle pokynu federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj.

29) Pokud není schválen souhrnný rozpočet stavby, stanovený vyhláškou č. 163/1973 Sb.

30) Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášek č. 136/1970 Sb.; č. 166/1971 Sb. a č. 3/1980 Sb.

Přesunout nahoru