Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 159/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb.

Částka 39/1980
Platnost od 08.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

159

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 13. listopadu 1980

o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb.

Vláda Československé socialistické republiky podle § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, nařizuje:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se připojují na konci tyto věty:

"Dojde-li ke změně v zařazení výrobku do jiného oboru jednotné klasifikace, 1) platí pro působnost Federálního cenového úřadu zařazení dosavadní. Pro nový výrobek zařazený do nového oboru určuje ceny Federální cenový úřad, jde-li o obor příbuzný oborům, pro které má Federální cenový úřad tuto cenovou působnost.".

2. Seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, se mění a doplňuje v rozsahu uvedeném v příloze.


Čl. II

Předseda vlády Československé socialistické republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízeními vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb., č. 46/1977 Sb. a tímto nařízením.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Dr. Štrougal v. r.


Příloha

SEZNAM

výrobků, výkonů a služeb, kterým se mění a doplňuje seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad

Pol. č. Číselný kód Název
1 2 3
2.02 003 Okopaniny kromě 003.111, 003.112 a 003.4, ale včetně 003.421, a dále kromě 003.71, 003.75-6, 003.78
2.03 011 Výrobky z produkce olejnatých rostlin, chmel, tabák
2.09 041 Drůbež, včely, drobná hospodářská a kožišinová zvířata a výrobky z jejich chovu kromě 041.4-6, 041.72-3, 041.9, ale včetně 041.911
5.03 131-159 Základní hutní výrobky a druhovýrobky
6.04 202-204 Výrobky sléváren, kováren a lisoven
6.05 205 Výrobky práškové metalurgie (kromě výrobků ze slinutých karbidů opracovaných)
6.08 206 Výrobky ze slinutých karbidů opracované
7.30 285 Výrobky pro zdravotnictví z plastů a z kombinovaných materiálů
8.01 309-339 Kovodělné výrobky obecného užití; strojírenské prvky a strojní součásti; mechanismy obecného užití
8.05 401-405 Výrobky jemné mechaniky; elektronická zařízení
8.11 468-479 Zdvihací, transportní a manipulační zařízení
8.18 537-546 Ostatní strojírenské.výrobky pro společenskou spotřebu a pro domácnost
8.20 548-566 Kovodělné výrobky účelového užití a analogické výrobky z plastů
9.03 591 Výrobky osikocementové
9.031 592 Prefabrikáty betonové a železobetonové
9.05 594 Dílce stavební prostorové z betonových a železobetonových prvků
9.08 598 Výrobky silikátové žárovzdorné
9.09 599 Výrobky nesilikátové žárovzdorné
16.00 901 Provoz a správa komunikací
17.01 902 11 Výkup odpadu kovového výrobního
17.02 902 21 Oprava odpadu kovového výrobního
17.03 902 22 Úprava odpadu kovového od obyvatelstva
18.01 904 Geologické výkony (vztahuje se na všechny organizace)
18.02 906 Projektování (vztahuje se na všechny organizace)
20.00 Výkony obnovující užitné vlastnosti hmotných statků
(opravy a údržba výrobků zařazených do seznamu)
20.01 911 Opravy a údržba strojů a zařízení pro energetiku a těžbu
20.02 912 Opravy a údržba strojů a zařízení pro metalurgický, strojírenský a kovodělný průmysl
20.03 913 Opravy a údržba strojů a zařízení pro chemický průmysl
20.04 914 Opravy a údržba strojů a zařízení pro spotřební a potravinářský průmysl
20.05 915 Opravy a údržba traktorů, zemědělských strojů a zařízení
20.08 918 Opravy a údržba strojů a zařízení pro stavební výrobu a výrobu stavebních hmot
20.07 917 Opravy a údržba dopravních prostředků
20.08 918 Opravy a údržba výrobků elektrotechnického a elektronického průmyslu
20.09 919 Opravy a údržba výrobků jemné mechaniky a opravy nářadí
20.10 921 Opravy a údržba ostatních výrobků strojírenského průmyslu
20.11 922 Opravy pryžových výrobků (kromě obuvi)
21.00 927 Montáže opravárenského charakteru (s výjimkou malého stavebnictví)
22.00 928 Opravy a údržba stavební povahy (s výjimkou malého stavebnictví)
23.00 931 Rozvod energie
24.00 932 Nákladní doprava
Přepravní výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR pokud jde o přepravu nákladů, vnitrostátní vodní dopravy a podnikové dopravy, s výjimkou městské kolejové dopravy, místní vodní dopravy, potrubní dopravy v rámci kraje, jiné mechanizované dopravy a s výjimkou lanovek, které nejsou provozovány ČSD
25.00 933 Výkony spojů
26.00 936 Demontáže (s výjimkou malého stavebnictví)
27.00 937 Demolice (včetně ostatních způsobů likvidace stavebních objektu) (s výjimkou malého stavebnictví)
28.00 942 Výkony odbytu a zásobováni (včetně výkonů skladového hospodářství)
z toho: odbytové přirážky a srážky (vztahuje se na všechny organizace)
29.00 943 Výkony zahraničního obchodu
z toho: obchodní přirážky a srážky v zahraničním obchodě (vztahuje se na všechny organizace)
30.00 945 Výkony vnitřního obchodu
z toho: obchodní přirážky a srážky (vztahuje se na všechny organizace)
31.00 951 Osobní doprava
Přepravní výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR pokud jde o přepravu osob, vnitrostátní vodní dopravy a podnikové dopravy, s výjimkou místní vodní dopravy, dopravních výkonů skupiny 951 7, ale včetně výtahů a lanovek, které jsou provozovány ČSD
32.00 952 Výkony bytového hospodářství
z toho: užívání bytů a služby spojené s užíváním bytů (podle vyhlášky č. 60/ 1964 Sb.)
33.00 971 Výkony při strojním zpracování dat
z toho: výkony související se zaváděním a realizací automatizovaných systémů řízení (vztahuje se na všechny organizace)
34.01 972 1 Služby poradenské vědeckotechnické (vztahuje se na všechny organizace)
34.02 972 2 Služby inženýrství systémového (vztahuje se na všechny organizace)
34.03 972 3 Služby inženýrství dopravního (vztahuje se na všechny organizace)
35.01 973 1 Služby architektonické organizacím (vztahuje se na všechny organizace)
35.02 973 2 Služby investorské (vztahuje se na všechny organizace)
35.03 973 4 Projekce technická (vztahuje se na všechny organizace)
35.04 973 5 Činnosti projektové povahy neinvestiční (vztahuje se na všechny organizace)
35.05 973 61-2 Činnosti inženýrské přímé a dodavatelské (vztahuje se na všechny organizace)
35.06 973 9 Služby technické ostatní (vztahuje se na všechny organizace)
36.00 974 77 Pronájmy místností a prostranství pro různé účely, tržištní služby
z toho: pronájmy místností přidělovaných rozhodnutím příslušného národního výboru pokud se oceňují podle vyhlášky č. 98/1967 Sb.
37.00 984 Geodetické a kartografické výkony (vztahuje se na všechny organizace)
38.00 986 Výkony vědy a technického rozvoje
39.00 987 3 Normalizace technická
40.00 988 1 Výkony hydrologické
V seznamu surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, uvedeném v příloze nařízení vlády ČSSR č. 22/1971 Sb. a č. 56/1972 Sb., se vypouštějí tyto položky:
Pol. č. Číselný kód Název
2.04 013 Technické okopaniny
2.05 014 Chmel
2.06 015 Tabák
6.05 205 Prášková metalurgie
9.03 591 a 592 Osinkocementové a betonové výrobky
9.08 598 Žáruvzdorné výrobky
16.00 842 Opravy a údržba průmyslové povahy (v oborech zařazených do seznamu)
17.00 Práce a služby výpočetní techniky (vztahuje se na všechny organizace)
18.01 845 Geologické a hydrologické práce (vztahuje se na všechny organizace)
18.02 857 Projekty (vztahuje se na všechny organizace a na fyzické osoby oprávněné k těmto pracem)
18.03 Inženýrská činnost (vztahuje se na všechny organizace)
19.00 Geodetické a kartografické práce (vztahuje se na všechny organizace)
20.00 847 Výkony spojové služby
20.01 Účastnické poplatky rozhlasu a televize
21.00 Výkony a služby dopravy ČSD, ČSAD, ČSA, vnitrostátní vodní dopravy, podnikové dopravy, s výjimkou městské silniční a kolejové dopravy, místní vodní dopravy, výtahů a lanovek (kromě lanovek v provozu ČSD)
22.00 Nájemné z bytů a nebytových prostor včetně vedlejších platů (vztahuje se na všechny organizace a vlastnické formy)
23.00 Sazby obchodního, odbytového, zásobovacího, nákupního rozpětí (vztahuje se na všechny organizace)
24.00 Výzkumné, vývojové a normalizační práce
25.00 Výkony ekonomického a technického zaměření, jež mají povahu technického rozvoje a jsou prováděny socialistickými organizacemi

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů, ve znění pozdějších doplňků.

Přesunout nahoru