Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 158/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb.

Částka 39/1980
Platnost od 08.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 13. listopadu 1980,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb.

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 18 odst. 2 zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 5 se na konci připojuje tato věta:

"Pro finanční vypořádání rozdílů z nového ocenění zásob se státním rozpočtem platí zvláštní předpis. 9)".

2. V § 11 odst. 5 se vkládá nové ustanovení písmena b), které zní:

"b) 3 % z ceny úkolu plánu standardizace, jehož výsledkem je technická norma, podle které má být vyráběn výrobek, pro nějž měl být stanoven předběžný cenový limit,".

Dosavadní ustanovení písmena b) se označuje jako písmeno c).

3. V § 12 odst. 5 poslední věta zní:

"Toto ustanovení se nevztahuje na dodatkové odvody podle § 11 odst. 3, odst. 4 věty prvé a odst. 5 a na dodatkový odvod prostředků čerpaných investorem z jiných než vlastních zdrojů nebo úvěrů na úhradu prostředků dodavatelem požadovaných neoprávněně v důsledku porušení cenových předpisů. 10)".

4. V § 12 odst. 9 se na konci připojuje tato věta:

"U obchodních, odbytových a zásobovacích organizací a ostatních organizací pověřených obchodními, odbytovými a zásobovacími výkony, podléhají však dodatkovému odvodu, popřípadě jeho zvýšení jen částky, o které se zvýšila jejich obchodní nebo odbytová přirážka nebo srážka a případné další částky majetkového prospěchu získaného v důsledku porušení cenových předpisů. Tím není dotčena platnost § 11 odst. 4 a 5 pro uvedené organizace.".

5. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

"§ 13a

Dodatkový odvod za výrobky s nedostatečnou efektivností při vývozu

Dodatkový odvod u výrobků, jejichž cenové znevýhodnění se určí v závislosti na cenách dosahovaných při vývozu, činí nejvýše 30 % z velkoobchodní ceny, popřípadě evidenční velkoobchodní ceny. Vymezení rozsahu výrobků a způsob výpočtu výše dodatkového odvodu podle dosahovaných cen, popřípadě podílů z dodatkového odvodu pro výrobní organizace a pro organizace zahraničního obchodu, stanoví cenové úřady zvláštním rozhodnutím.".

6. Dosavadní § 13a se označuje jako 13b.


Čl. II

1. U plánu standardizace se dodatkový odvod podle § 11 odst. 5 písm. b) ukládá počínaje plány na rok 1981.

2. Zvýšení dodatkového odvodu podle § 12 odst. 5 se neuplatňuje v případech podle § 11 odst. 4 a v případech čerpání investičních prostředků investorem z jiných než vlastních zdrojů nebo úvěrů na úhradu prostředků dodavatelem požadovaných neoprávněně, nebyl-li do počátku účinnosti tohoto nařízení uložen odvod podle § 11.

Čl. III

Předseda vlády Československé socialistické republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb. a tímto nařízením.

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

9) Směrnice federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 81 ze 14. prosince 1978, o finančním vypořádání rozdílů z nového ocenění zásob při cenových úpravách, Finanční zpravodaj částka 14/1978, registrovaná v částce 2/1979 Sb.

10) Dodatkový odvod podle § 112 odst. 1 písm. ch) vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb. a č. 160/1980 Sb.

Přesunout nahoru