Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 157/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím

Částka 39/1980
Platnost od 08.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.07.1988 (102/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

157

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 6. listopadu 1980

o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (dále jen "zákon"):


§ 1

Povolení podle § 26 zákona se nevyžaduje u smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím (dále jen "smlouvy"), uzavíraných k provedení mezinárodní smlouvy, kterou je Československá socialistická republika vázána, pokud z této mezinárodní smlouvy vyplývá rozsah a obsah výrobní specializace nebo výrobní kooperace.

§ 2

(1) Povolení podle § 26 zákona se nevyžaduje u smlouvy, při jejímž provádění se předpokládá, že souhrn ročního objemu vývozu z Československé socialistické republiky a dovozu do Československé socialistické republiky nepřesáhne celkem částku 10 mil. Kčs, jestliže návrh na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy schválí generální ředitel příslušné výrobní hospodářské jednotky.

(2) Generální ředitel výrobní hospodářské jednotky je povinen zaslat návrh na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy k vyjádření federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu, federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, federálnímu ministerstvu financí, Státní bance československé, Federálnímu cenovému úřadu a ústřednímu orgánu, který řídí československou právnickou osobu, jež má smlouvu uzavřít, změnit nebo zrušit.

(3) Návrh na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, který předkládá československá právnická osoba, jež nemá odpovídající povolení k zahraničně obchodní činnosti, je generální ředitel výrobní hospodářské jednotky povinen zaslat k odsouhlasení též generálnímu řediteli (řediteli) příslušného podniku zahraničního obchodu nebo československé právnické osoby, mající odpovídající povolení k zahraničně obchodní činnosti.

(4) Generální ředitel výrobní hospodářské jednotky může schválit návrh na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, jestliže mu žádný z ústředních orgánů, uvedených v odstavci 2, neoznámí písemně své námitky do 21 dnů poté, co mu byl doručen zdůvodněný návrh na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy a jestliže mu generální ředitel (ředitel) příslušného podniku zahraničního obchodu nebo československé právnické osoby, mající odpovídající povolení k zahraničně obchodní činnosti, kterému byl návrh zaslán k odsouhlasení, oznámí svůj souhlas.

(5) Generální ředitel výrobní hospodářské jednotky, který schválil návrh na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, oznámí toto schválení, jakož i jeho podmínky, ústředním orgánům uvedeným v odstavci 2.

§ 3

Československé právnické osoby, které nejsou organizovány ve výrobních hospodářských jednotkách, nebo jimž nebyl schválen návrh na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy podle § 2 odst. 1, postupují při uzavírání, změně nebo zrušování smlouvy podle § 26 zákona.

§ 4

(1) Ústřední orgán může udělit podle § 26 odst. 1 zákona povolení k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy, při jejímž provádění se předpokládá, že souhrn ročního objemu vývozu z Československé socialistické republiky a dovozu do Československé socialistické republiky nepřesáhne celkem částku 30 mil. Kčs, jestliže

a) federální ministerstvo zahraničního obchodu, federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, federální ministerstvo financí, Státní banka československá a Federální cenový úřad mu neoznámí písemně své námitky do 21 dnů poté, co jim byl od něj doručen návrh na udělení povolení k uzavření, změně nebo zrušení takové smlouvy;

b) součástí návrhu na udělení povolení k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy je souhlas generálního ředitele (ředitele) příslušného podniku zahraničního obchodu nebo československé právnické osoby, která má odpovídající povolení k zahraničně obchodní činnosti, předkládá-li mu návrh československá právnická osoba, která odpovídající povolení k zahraničně obchodní činnosti nemá.

(2) Ústřední orgán, který udělil povolení k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy podle odstavce 1, zašle stejnopis svého rozhodnutí federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu, federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, federálnímu ministerstvu financí, Státní bance československé a Federálnímu cenovému úřadu.

§ 5

Částky uvedené v § 2 a 4 tohoto nařízení se vyjadřují v cenách, bez dopravních a jiných nákladů, sjednaných mezi podniky zahraničního obchodu nebo československými právnickými osobami majícími odpovídající povolení k zahraničně obchodní činnosti a zahraničními osobami, přepočtených na československou měnu podle středního kursu uvedeného v kursovním lístku Státní banky československé platném v den, kdy návrh smlouvy je zaslán federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu, federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, federálnímu ministerstvu financí, Státní bance československé a Federálnímu cenovému úřadu.

§ 5a

(1) Povolení podle § 26 zákona se nevyžaduje též u smluv uzavíraných s organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci. Československé právnické osoby, které jsou organizovány ve výrobních hospodářských jednotkách, mohou smlouvy uzavřít, změnit nebo zrušit jen se souhlasem generálního ředitele příslušné výrobní hospodářské jednotky. 1) Československé právnické osoby, které nejsou organizovány ve výrobních hospodářských jednotkách, mohou smlouvy uzavřít, změnit nebo zrušit jen se souhlasem nadřízeného orgánu.

(2) Československé právnické osoby, které nemají odpovídající povolení k zahraničně obchodní činností mohou smlouvu schválenou podle odstavce 1 uzavřít, změnit nebo zrušit jen se souhlasem generálního ředitele (ředitele) příslušného podniku zahraničního obchodu nebo právnické osoby mající odpovídající povolení k zahraničně obchodní činnosti; není-li tento souhlas udělen, může jej udělit ústřední orgán, který československou právnickou osobu řídí, v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu.

(3) U československé právnické osoby řízené národním výborem se za řídící ústřední orgán podle odstavce 2 považuje ústřední orgán státní správy České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky, který by byl jinak příslušný udělit této právnické osobě povolení podle § 26 odst. 2 zákona. 2)

(4) Ustanovení § 2 až 5 se u smluv uvedených v odst. 1 nepoužije.

§ 6

Při uzavření nebo změně smlouvy zašle československá právnická osoba její stejnopis a při zrušení smlouvy oznámení o jejím zrušení svému řídícímu ústřednímu orgánu, federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu, federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, federálnímu ministerstvu financí, Státní bance československé a Federálnímu cenovému úřadu.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 91/1974 Sb., o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech.

2) § 1 nařízení vlády ČSR č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperace se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory.
§ 1 nařízení vlády SSR č. 150/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory.

Přesunout nahoru