Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 156/1980 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků

Částka 38/1980
Platnost od 27.11.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 24. října 1980,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


Čl. I

Vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

(1) Uživatelé základních prostředků jsou povinni použít pro označení základních prostředků kódy uvedené v dokumentaci dodavatelů (na fakturách, dodacích listech apod.).

(2) Pro soubor předmětů nebo kombinovaný technologický a stavební celek, který se považuje za jediný základní prostředek, 5) je uživatel povinen určit kód takového základního prostředku, a to podle účelu, pro který je soubor nebo technologický a stavební celek určen.

(3) Změní-li se charakter nebo užití základního prostředku (např. při rekonstrukci nebo modernizaci), a je-li v důsledku toho nutno přeřadit základní prostředek do jiného oboru, provede uživatel změnu v evidenci základních prostředků ke dni opětovného uvedení základního prostředku do užívání. Jsou-li vynaložené náklady financovány z investičních prostředků, musí být změna v zatřídění základních prostředků provedena nejpozději v časové shodě s účetním zápisem převodu investičních nákladů do pořizovací ceny základních prostředků.".

2. § 3 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Zvýší-li se vlivem rekonstrukce nebo modernizace základního prostředku jeho technická úroveň, změní organizace ve své evidenci doplňující kód stupně technické úrovně podle odstavce 1, a to ode dne opětovného uvedení základního prostředku do provozu.".

3. § 4 zní:

"§ 4

(1) Dodavatelé základních prostředků uvedených v § 3 odst. 1 jsou povinni označovat v hospodářských smlouvách dodávkových, v dodacích listech a na fakturách (při etapové fakturaci na poslední faktuře) vedle kódů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 7) i kódy stanovené touto vyhláškou včetně doplňujícího kódu technické úrovně základních prostředků.

(2) Stejnou povinnost mají dodavatelé rekonstrukcí a modernizací základních prostředků v případech, kdy se dodávkou změní stupeň technické úrovně rekonstruovaného nebo modernizovaného základního prostředku.".

4. § 7 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Případy dodatečného zatřídění předmětů (§ 5) do jednotného třídění základních prostředků provádí běžně Federální statistický úřad opatřeními publikovanými ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů a oznamovanými ve Sbírce zákonů.".

Čl. II

Příloha 1 k vyhlášce č. 95/1976 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Mění se názvy oborů:

a) ve třídě 3 Energetické a hnací stroje a zařízení a ve třídě 6 Dopravní prostředky zní název oboru 429 Zařízení vzduchotechnická;

b) ve třídě 4 Pracovní stroje a zařízení a ve třídě 6 Dopravní prostředky zní název oboru 463 Lodě vnitrozemské a zařízení plovoucí (bez lodí sportovních);

c) ve třídě 5 Přístroje a zvláštní technická zařízení zní název oboru 383 Zařízení pro radiokomunikace, název oboru 397 Technika zdravotnická včetně přístrojů a název oboru 404 Zařízení návěstní a zabezpečovací;

d) ve třídě 6 Dopravní prostředky zní název oboru 464 Lodě námořní a lodě smíšené plavby.

2. Kódy a názvy oborů u třídy 1 Budovy (včetně příslušenství) zní:

KódyNázev oboru
třídy oboru
1 801 Budovy občanské výstavby
1 802 Haly občanské výstavby
1 803 Budovy pro bydlení
1 811 Haly pro výrobu a služby
1 812 Budovy pro výrobu a služby".

3. Kódy a názvy oborů u třídy 2 Stavby (včetně staveb rozvodných) zní:

KódyNázev oboru
třídy oboru
2 813 Věže, stožáry, komíny
2 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, zásobníky, jámy
2 815 Objekty pozemní zvláštní
2 821 Mosty
2 822 Komunikace pozemní a letiště
2 823 Plochy a úpravy území
2 824 Dráhy kolejové
2 825 Objekty podzemní (mimo důlní)
2 826 Objekty podzemní důlní
2 827 Vedení trubní dálková a přípojná
2 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
2 831 Hydromeliorace
2 832 Hráze a objekty na tocích
2 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály".

4. V jednotném třídění základních prostředků se doplňují tyto položky:

KódyNázev oboru
třídy oboru
3 336 Agregáty a prvky hydraulické
z tohoto oboru se zatřiďují pouze agregáty hydraulické ve skupině 336 7 a nářadí s motorickým pohonem hydraulicky ovládané v podskupině 336 89
4 479 Roboty a manipulátory průmyslové
5 545 Zbraně lovecké a sportovní a účelová střelná zařízení
z tohoto oboru se zatřiďují pouze přístroje expanzní ve skupině 545 4; zbraně ve skupinách 545 2 a 545 3 se zatřiďují do třídy 7
5 566 Bloky stavebnicové, komplexů stavebně technologických
kromě blokových zařízení pro automatickou regulaci potrubní dopravy ropy a jiných kapalných substrátů ve skupině 566 5
5 632 Sklo technické laboratorní
z tohoto oboru se zatřiďují celoskleněné přístroje, příp. jiné předměty ze všech skupin, pokud splňují znaky základního prostředku, zejména výrobky z taveného a slinutého čediče a křemene ve skupině 632 3 a sklo technické pro průmyslovou potřebu ve skupině 632 6
6 543 Dopravní prostředky drobné
7 545 Zbraně lovecké a sportovní a účelová střelná zařízení
z tohoto oboru se zatřiďují pouze zbraně ve skupinách 545 2 a 545 3, přístroje expanzní ve skupině 545 4 se zatřiďují do třídy 5
7 612 Prvky pro montované stavby ze dřeva a ostatních lehkých hmot
z tohoto oboru se zatřiďují jen mobilní buňky, stánky, maringotky, garáže, telefonní kabiny aj. uvedené v podskupině 612 54
7 697 Textilie bytové
z tohoto oboru se nezatřiďují skupiny 697 1 - tkaniny potahové, 697 2 - tkaniny závěsové a přehozové, 697 3 - textilie netkané potahové a závěsové a 697 7 - textilie bytové dvojplyšové
7 738 Potřeby školní a kancelářské
z tohoto oboru se zatřiďují pouze výukové pomůcky a zařízení jako jsou vyučovací stroje, trenažéry apod. ze skupiny 738 8 a spec. geodetické a kartografické pomůcky ze skupiny 738 9, pokud splňují znaky základního prostředku.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Předseda:

Ing. Kazimour CSc. v. r.

Přesunout nahoru