Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 155/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu

Částka 38/1980
Platnost od 27.11.1980
Účinnost od 01.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

155

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 31. října 1980,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. d) až j) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


Čl.I

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 1 písm. d) zní:

"d) přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,".

2. V § 2 odst. 1 se za písm. d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:

"e) opěrné zdi,

f) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 6 m.".

3. § 3 zní:

"§ 3

Drobné stavby

(1) Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (ke stavbě pro bydlení, občanského vybavení, pro výrobu a skladování, ke stavbě pro individuální rekreaci apod.) a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí, a to:

a) přízemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, například kůlny, prádelny, letní kuchyně, přístřešky, zařízení pro nádoby na odpadky, stavby pro chov drobného zvířectva, zemědělské drobné stavby, vrátnice, šatny, umývárny, hygienická zařízení, sauny, úschovny kol a dětských kočárků, čekárny a stavby sportovních zařízení,

b) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m, například sklepy, žumpy bez přepadu.

(2) Za drobné stavby se považují též:

a) stavby organizací na lesní půdě sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m, například přenosné jednoduché přístřešky, krmelce, oborohy, krmné linky, posedy, svážnice, sklady krmiva, nářadí nebo hnojiva,

b) oplocení,

c) připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci hlavní stavby, 13)

d) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky a na sousední pozemky, 14) propustky apod.

(3) Za drobné stavby se nepovažují stavby uvedené v odstavcích 1 a 2, které jsou provozovnou, stavby garáží, skladů hořlavin a výbušin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderně energetických zařízení, stavby domovních čistíren odpadních vod.".

4. V § 7 se dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 6 a vkládá se nový odstavec 5, který zní:

"(5) S dotčenými orgány státní správy, jejichž stanoviska popřípadě vyjádření byla opatřena k dokumentaci požadované podle odstavce 3 písmena a) a b) ještě před zahájením územního řízení, omezí stavební úřad projednání návrhu na vydání územního rozhodnutí podle míry, v jaké byly jejich požadavky splněny.".

5. Nadpis § 14 zní:

"Ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací".

6. § 15 zní:

"§ 15

(1) Jestliže stavební úřad písemně sdělí, že proti provedení stavby nemá námitek, připojí ke sdělení jím ověřený jednoduchý situační náčrt. Kopii sdělení s ověřeným náčrtem předá stavební úřad městskému nebo místnímu národnímu výboru.

(2) Sdělení stavebního úřadu podle odstavce 1 nenahrazuje rozhodnutí dotčených orgánů státní správy podle zvláštních předpisů.15)".

7. § 19 písm. b) zní:

"b) postupně k etapám stavby, to je k částem stavby schopným samostatného užívání, popřípadě k jiným částem, pokud to zvláštní předpisy připouštějí,16) a ke stavbě zařízení staveniště. Stavební úřad může vzhledem k celospolečenským zájmům (ochrana životního prostředí, chráněných území, zajištění komplexnosti výstavby apod.) stanovit, že provede řízení až po rozšíření žádosti na další části (objekty), popřípadě na celou stavbu [písmeno a)].".

8. § 24 zní:

"(1) Dokumentace stavby, jejímž stavebníkem je občan, obsahuje zejména

a) situační výkres v měřítku 1:200 s vyznačením přípojek na veřejný rozvod a kanalizaci,

b) stavební výkresy v měřítku alespoň 1:100, ze kterých je zřejmý dosavadní i navrhovaný stav (půdorysy s označením účelu užívání všech prostor, řezy, pohledy a schematické vyznačení vnitřních instalací),

c) technický popis s odhadem stavebních nákladů,

d) přehled stavebních hmot, dílců a výrobků; u rodinných domků prokáže stavebník způsob jejich zabezpečení.

(2) Samostatné výkresy konstrukcí, přípojek a vnitřních instalací si stavební úřad vyžádá tehdy, jde-li o neobvyklé řešení nebo není-li možné jejich řešení spolehlivě posoudit z vyznačení v situačním výkresu a ve stavebních výkresech.".

9. § 42 odst. 2 písm. d) zní:

"d) geometrický plán nebo jinou dokumentaci podle předpisů o evidenci nemovitostí k vyznačení změn, jsou-li předmětem evidence nemovitostí, popřípadě potvrzení, že tato dokumentace byla objednána; tyto doklady se nepřipojují v případech, kdy nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby a u drobných staveb.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Ministr:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

13) Pro připojení platí zejména vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích - § 12 a 27, vyhláška č. 154/1978 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích - § 12 a 27 a ČSN č. 73 6660 - Vnitřní vodovody a ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace.

14) V silničních ochranných pásmech musí být povolena výjimka podle § 16 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

15) Např. podle § 13 a) a § 14 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb., § 4 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.

16) Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru