Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 153/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu

Částka 38/1980
Platnost od 27.11.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.01.1990 (194/1989 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

153

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 21. listopadu 1980

o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. stanoví:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví pokuty za opožděné uvedení do provozu, popřípadě opožděné využití (dále jen "uvedení do provozu") strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků 1) (dále jen "stroje") státními socialistickými organizacemi (dále jen "organizace") ze zahraničí. Vyhláška se vztahuje na stroje zahrnuté i nezahrnuté do souhrnného rozpočtu stavby 2) (dále jen "stroje") bez ohledu na způsob jejich financování.

(2) Vyhláška se nevztahuje na stroje, které jsou v žádosti o uvolnění devizového krytí nebo v ročním plánu nákupu v rámci devizové regulace označeny jako

a) základní prostředky v rezervě,

b) havarijní zásoba, do které pro účely této vyhlášky patří stroje, k jejichž použití nedochází plánovitě, ale jsou připraveny pro případ okamžitého použití při poruše technologického zařízení (havarie) nebo jsou určeny pro opravu důležitých agregátů, popřípadě takového výrobního zařízení, na jehož provozu závisí značná část národohospodářsky důležité výroby.

§ 2

Podmínky pro vznik povinnosti platit pokuty za neuvedení stroje do provozu

(1) Organizace jsou povinny zaplatit pokuty, pokud neuvedly do provozu

a) stroje dovezené z nesocialistických států ve lhůtě plánovaného uvedení stroje do provozu, která je stanovena v žádosti organizace o uvolnění devizového krytí, předložené Státní bance československé,

b) stroje dovezené ze socialistických států ve lhůtě, která je uvedena v plánu organizace výstavby, 3) popřípadě v režimu stavby; 4) u staveb nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů však nejpozději v konečném termínu předání kapacity ke zkušebnímu provozu uvedeném v registračním listě 5) stavby.

(2) Organizace zaplatí pokuty v případech, kdy není určena lhůta uvedení stroje do provozu, do jednoho měsíce

a) od jeho převzetí od dovážející organizace, vyššího dodavatele 6) nebo dovozního gestora, 7)

b) po stanoveném termínu úpravy nebo kompletace uvedeném v hospodářské smlouvě, jde-li o stroje, které musí být v Československé socialistické republice kompletovány nebo upraveny.

§ 3

Pokuty

(1) Organizace je povinna zaplatit jednorázově pokutu ve výši 5 % kupní ceny 8) stroje, jestliže neuvedla stroj do provozu ve lhůtě určené v § 2. Pokuta je splatná nejpozději do 15 dnů od konce měsíce stanovené lhůty uvedení stroje do provozu.

(2) Za každý další dokončený měsíc neuvedení stroje do provozu platí organizace pokutu ve výši 1 % kupní ceny stroje. Pokuta je splatná nejpozději do 15 dnů následujícího měsíce.

(3) Pokuty platí organizace, která uvádí stroj do provozu, ze svých provozních (neinvestičních) prostředků.

(4) Za každý den prodlení v placení zaplatí organizace penále 0,1 % z částky včas a v plné výši nezaplacené.

(5) Organizace zaplatí pokuty i penále na účet příslušného státního rozpočtu prostřednictvím finanční správy.

(6) Zjistí-li finanční správa, 9) že organizace nezaplatila pokuty popřípadě i penále včas a v plné výši, uloží organizaci jejich zaplacení.

(7) Pokuty a penále nelze organizaci uložit ani je od ní vymáhat po uplynutí 3 let od konce kalendářního roku, v němž organizace uvedla stroj do provozu.

§ 4

Přechodné ustanovení

V případech, kdy stroje nebyly uvedeny do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, je organizace povinna zaplatit pokuty podle § 3 ode dne 1. dubna 1981.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Ministr:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 98/1976 Sb., o dovozu investičních celků a stavebních prací.

2) Jednotné metodické pokyny Státní plánovací komise čj. 70 200/80 a federálního ministerstva financí čj. III/715/80 pro vypracování návrhu pětiletého plánu na léta 1981 až 1985 a návrhu prováděcího plánu na příslušná léta, Plán reprodukce základních prostředků.

3) § 30 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

4) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 157/1976 Sb., o režimech staveb.

5) § 16 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci.
Směrnice č. 8/1979 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, o řízení při zvýšení rozpočtových nákladů rozestavěných staveb a při odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a dokončení staveb.

6) Například vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 44/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky strojírenských vyšších a některých dalších dodávek pro tuzemskou investiční výstavbu.

7) § 238 odst. 2 hospodářského zákoníku.

8) § 3 a 49 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 1 zákona České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách.
§ 1 zákona Slovenské národní rady č. 115/1970 Sb., o finančních správách.

Přesunout nahoru