Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

Částka 38/1980
Platnost od 27.11.1980
Účinnost od 01.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 27. října 1980,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 16 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb. a podle článku I zákona č. 90/1968 Sb., o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem:


Čl. I

Vyhláška ministerstva financí č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojují se nové odstavce 2, 3 a 4, které znějí:

"(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na příjmy za užití autorského práva k dílům literárním, uměleckým nebo vědeckým a z práv výkonných umělců za využívání uměleckých výkonů (s výjimkou příjmů za výkon), jestliže tyto příjmy plynou ze států, s nimiž Československá socialistická republika sjednala smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

(3) Mohou-li být příjmy uvedené v odstavci 2 zdaněny podle smluv o zamezení dvojího zdanění i v druhém smluvním státě, v němž je jejich zdroj, odečte se na žádost poplatníka od daně vypočtené v tuzemsku daň zaplacená v cizině.

(4) Částka daně, která se podle odstavce 3 odečte, však nemůže překročit částku daně, kterou může podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění vybrat stát, ze kterého byl příjem pobírán, ani poměrnou část československé daně vypočtené z ročního úhrnu všech příjmů podrobených dani připadající na celkový příjem přijatý z ciziny.".

2. V § 6 odst. 1 se v první větě slova "dosavadní výplatní místa *)" nahrazují slovy "zúčtovací střediska" a poznámka pod čarou " *) § 6 odst. 3 vyhlášky č. 37/1965 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti." se vypouští.

3. V § 6 odst. 6 se slova "popř. adresu jeho zaměstnavatele" nahrazují slovy "rodné číslo z občanského průkazu".

4. § 6 se doplňuje odstavci 8, 9 a 10, které znějí:

"(8) Kromě případů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) zákona sráží plátce daň přímo při výplatě odměny, aniž by vyžadoval od poplatníka předložení potvrzení zúčtovacího střediska, nepřevyšuje-li odměna za dílo nebo výkon 100 Kčs a nejde-li o provozovací honorář nebo odměnu za činnost podléhající povinnému zprostředkování.

(9) Cizí měny se pro účely této daně přepočítají na československé koruny podle zvláštního předpisu.

(10) Z odměn uvedených v § 3 odst. 2, z nichž byla do výše stanovené mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění vybrána daň v cizině, tuzemská organizace daň nesráží v případech podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona.".

5. § 9 odst. 1 písm. a) zní:

"a) děti za podmínek uvedených v § 7 vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy,".

6. V § 9 odst. 1 písm. b) a c) se hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznání osoby za vyživovanou poplatníkem, stanoví na 7 800 Kčs.

7. V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:

"Při stanovení výše vlastního příjmu osob, které lze uznat za vyživované poplatníkem, se nepřihlíží k příjmům uvedeným v § 7 odst. 8 písm. a) až g) vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.".

8. § 9 odst. 6 zní:

"(6) Nárok na slevu z důvodu vyživování osob uplatní a prokáže poplatník ve lhůtě podle § 9 odst. 3 zákona obdobným způsobem jako u daně ze mzdy. 1) V případech, kdy k prokázání nároku je třeba potvrzení příslušné finanční správy, je poplatník povinen obstarat si je v průběhu roku, v němž je daň srážena.".

9. § 10 odst. 2 zní:

"(2) Odměny devizovým cizozemcům vyplácí organizace, nejde-li o činnost podléhající povinnému zprostředkování (§ 6 odst. 3 vyhlášky) přímo poplatníkům. Nestanoví-li mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění jinak, srazí se z odměny daň ve výši 25 % bez přihlédnutí k odměnám již vyplaceným a k odčitatelným položkám podle § 7 zákona. Obdobně se postupuje při proplácení odměn devizovým cizozemcům zprostředkující organizací.".

10. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Nárok na odpočet zahraniční daně v případech podle § 3 odst. 3 uplatní poplatník v oznámení o výši celkového ročního příjmu podávaného podle § 9 odst. 3 zákona zúčtovacímu středisku, jemuž prokáže skutečnosti rozhodné pro odpočet zahraniční daně vybrané v cizině.".

11. V § 11 se dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 3 a v jeho první větě se za slova "s vypočtenou daní" vkládají slova "jakož i odpočet daně vybrané v cizině (§ 3 odst. 3)".

12. V § 12 odst. 1 se za první větu vkládá další věta, která zní:

"Záznam musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení poplatníka, adresu jeho bydliště, rodné číslo, druh a výši hrubých odměn, které mu byly v průběhu roku vyplaceny včetně jejich ročního souhrnu, částku sražené daně, částku sraženého příspěvku kulturním fondům a u odměn z oboru výtvarného umění též výši odčitatelných položek.".


Čl. II

Zrušuje se vyhláška č. 110/1971 Sb., o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem, pokud se vztahuje na daň z příjmů z literární a umělecké činnosti.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981; použije se jí poprvé pro zdanění příjmů z literární a umělecké činnosti dosažených po 1. lednu 1981.


Ministr financí ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Ministr financí SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Ministr financí ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

Přesunout nahoru