Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 148/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu

Částka 37/1980
Platnost od 18.11.1980
Účinnost od 26.09.1980
Zrušeno k 28.02.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. října 1980

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu


Dne 26. září 1980 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu. Podle svého článku 11 Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik,

v souladu se zásadami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 6. května 1970,

řídíce se nejvlastnějšími zájmy výstavby socialismu a komunismu, uskutečňované ve jménu a pro blaho člověka,

uznávajíce, že zajištění práva občanů na ochranu zdraví, poprvé vyhlášeného socialistickým společenským zřízením za jedno ze základních lidských práv občanů a zakotveného v ústavách obou zemí, je nejdůležitějším sociálním úkolem států,

uvědomujíce si svoji velkou odpovědnost za uskutečňování tohoto práva, s uspokojením konstatujíce mimořádné úspěchy socialistických států při ochraně zdraví svých národů a uznávajíce, že další zlepšování zdravotního stavu lidí vyžaduje urychlený rozvoj lékařských věd, uskutečňování širokého komplexu státních, společenských a zdravotnických opatření v péči o zdraví lidu, neustálé zdokonalování všeobecně dostupné a vysoce kvalifikované léčebně preventivní péče všemu obyvatelstvu a rovněž socialistické integrace výroby předmětů zdravotnického průmyslu,

zdůrazňujíce, že úspěšné splnění uvedených úkolů v každé jednotlivé zemi je nerozlučně spjato s ochranou a upevňováním zdraví všech národů a s rozvojem široké mezinárodní spolupráce v této důležité oblasti činnosti,

přesvědčeny, že rozvoj zdravotnictví a dosažení potřebné úrovně zdraví obyvatelstva v různých zemích světa je spojeno především s řešením hlavního problému současné doby - se zachováním a upevněním míru, dosažením pokroku v oblasti odzbrojení a s odstraněním hrozby jaderné války,

vycházejíce z kladných zkušeností získaných při uskutečňování opatření stanovených Úmluvou mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví ze dne 4. prosince 1957, se dohodly na tomto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet a prohlubovat spolupráci svých států ve všech oblastech zdravotnictví, lékařských věd a výroby předmětů pro zdravotnické účely, zaměřenou na neustálé zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí na základě zásad socialistického zdravotnictví široce uznávaných v mezinárodním měřítku - státního a plánovitého charakteru zdravotnictví, jeho zaměření na prevenci, zásad bezplatnosti a všeobecné dostupnosti vysoce kvalifikované lékařské péče všemu obyvatelstvu, jednoty lékařské vědy a praxe, široké účasti veřejnosti při řešení těchto úkolů.

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti z rozvíjení a zdokonalování politiky v oblasti zdravotnictví a zdravotnického průmyslu, se zřetelem na vytvořené perspektivní směry rozvoje socialistického zdravotnictví.

Článek 2

Smluvní strany zaměří své společné úsilí na řešení těchto nejdůležitějších úkolů zdravotnictví a zdravotnického průmyslu obou států:

zdokonalování organizace a řízení zdravotnictví a lékařské vědy, zabezpečení rychlého uplatňování vědeckých poznatků do zdravotnické praxe vycházejíce z dlouhodobých plánů a prognóz ekonomického a sociálního rozvoje národního hospodářství, poznatků světové vědy a praxe,

zvyšování efektivnosti státního zdravotnického dozoru zaměřeného na zabezpečování zdravotnické a hygienicko-epidemiologické péče o obyvatelstvo obou států,

další rozvíjení a zdokonalování základní a specializované léčebně preventivní péče,

zdokonalování přípravy a specializace zdravotnických pracovníků, racionální a efektivní využívání kádrových a materiálně technických zdrojů na ochranu zdraví obyvatelstva,

uskutečňování vědeckých klinických výzkumů v oblasti nových léčebných prostředků a zdravotnické techniky,

další zdokonalování výroby léčebných prostředků a předmětů zdravotnické techniky s cílem co nejplněji jimi uspokojovat potřeby orgánů zdravotnictví obou zemí.

Článek 3

Spolupráce v rámci této dohody bude uskutečňována:

vzájemnými konzultacemi s cílem koordinace plánů rozvoje zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu,

zvaním vědeckých pracovníků a pracovníků praxe, vyučujících na vysokých a středních lékařských školách ke konzultacím a výměně zkušeností a též k účasti na vědeckých mezinárodních a národních akcích,

rozvíjením a prohlubováním přímých kontaktů a spolupráce mezi vědeckovýzkumnými a výukovými ústavy, jakož i mezi významnými zdravotnickými zařízeními a zařízeními zdravotnického průmyslu, redakčními radami lékařských časopisů a časopisů zdravotnického průmyslu,

vypracováním a uskutečňováním společných programů zaměřených na řešení nejdůležitějších úkolů zdravotnictví a zdravotnického průmyslu obou zemí, na základě široké kooperace a specializace vědeckých výzkumů a výroby předmětů pro zdravotnické účely, jakož i uskutečňováním jiných účinných opatření v rámci dvoustranné a mnohostranné spolupráce,

výměnou stážistů a odborníků ke studiu zkušeností a zvýšení kvalifikace a specializace, zdokonalováním přípravy mladých odborníků,

výměnou vědeckotechnických, lékařských a výrobních informací, zahrnujících výsledky společných vědeckých výzkumů a vývojových prací, vydáváním monografií, učebních pomůcek, sborníků, článků a jiných publikací, informací o přihlášených společných patentech.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně okamžitě informovat o karanténních a jiných infekčních onemocněních, která vzniknou na území jednoho z obou států, jež by mohly ovlivnit epidemiologický stav v druhém státě. Budou si vyměňovat informace o poznatcích v oblasti prevence, diagnostiky a léčení těchto onemocnění a v případě potřeby budou též koordinovat a činit společná opatření k jejich odstranění.

Článek 5

Smluvní strany budou přispívat k rozvíjení vzájemně výhodné dvoustranné a mnohostranné vědeckotechnické a hospodářské spolupráce v oblasti výroby chemickofarmaceutických a biologických preparátů a předmětů zdravotnické techniky s cílem co nejúplněji uspokojovat potřeby zdravotnických orgánů obou zemí o nové účinné výrobky pro zdravotnické účely.

Rozvíjení spolupráce v těchto oblastech se bude uskutečňovat na základě specializace a kooperace výroby v zájmu prohloubení a rozšíření socialistické ekonomické integrace.

Článek 6

Smluvní strany budou koordinovat svůj postup a spolupracovat v rámci Světové zdravotnické organizace a dalších mezinárodních organizací a zaměří své úsilí především na řešení otázek, které budou přispívat ke zvýšení efektivnosti činnosti těchto organizací.

Smluvní strany poskytnou těmto organizacím možnost využívat jejich zkušenosti v oblasti zdravotnictví a lékařských věd.

Článek 7

Smluvní strany zabezpečí bezplatnou kvalifikovanou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se dočasně nebo trvale nacházejí na jejich území, v případě náhlého onemocnění vyžadujícího ambulantní a ústavní péči.

Smluvní strany v případě potřeby zajistí poskytnutí míst v léčebně preventivních zařízeních a v sanatorních zařízeních nemocným občanům druhé smluvní strany po projednání mezi ministerstvy zdravotnictví obou zemí.

Článek 8

Za účelem koordinace úsilí při plnění této dohody smluvní strany vytvoří stálou pracovní skupinu pro spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu.

Stálá pracovní skupina bude pravidelně vypracovávat plány spolupráce a provádět kontrolu jejich plnění v souladu s právním řádem platným ve státě každé ze smluvních stran.

Stálá pracovní skupina bude uskutečňovat svá zasedání střídavě ve státě každé ze smluvních stran.

Článek 9

Smluvní strany se budou při uskutečňování této dohody řídit těmito finančními ustanoveními:

1. Vědeckotechnická spolupráce mezi organizacemi obou stran, včetně výměny vědecké dokumentace v oblasti lékařských věd a zdravotnictví, vývoje a výroby předmětů pro zdravotnické účely (farmaceutická výroba a výroba zdravotnické techniky), jakož i poskytnutí vědeckometodické a konzultační pomoci, bude uskutečňována na základě Všeobecných podmínek pro provádění vědeckotechnické spolupráce mezi ČSSR a SSSR ze dne 18. května 1973.

2. Při oficiálním pozvání odborníků jedné ze smluvních stran k účasti na práci lékařských kongresů a konferencí ve státě druhé smluvní strany bere na sebe přijímající strana veškeré náklady spojené s pobytem odborníků v této zemi, kromě cestovného do místa určení a zpět.

3. Smluvní strany budou v maximální možné míře provádět výměnu zdravotnických a vědeckotechnických pracovníků podle této dohody na základě reciprocity a bezdevizového zúčtování.
V takovém případě ponese přijímající strana náklady spojené s pobytem zdravotnických a vědeckotechnických pracovníků druhé strany ve své zemi. Cestovné do místa určení a zpět ponese vysílající strana.

4. Vysílající strana hradí náklady spojené s vysláním zdravotnických a vědeckotechnických pracovníků do státu druhé smluvní strany ke studiu různých otázek v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, které překračují rámec reciprocity.

5. Smluvní strany poskytnou v souladu se svými vnitrostátními předpisy bezplatně nemocným občanům druhého státu uvedeným v prvním odstavci článku 7 této dohody všechny druhy lékařské péče, včetně stravování a potřebných léků, po dobu jejich umístění v lůžkových odděleních zdravotnických zařízení.
Náklady spojené s cestou nemocných uvedených v druhém odstavci článku 7 této dohody do místa určení a zpět a s jejich pobytem ve státě druhé smluvní strany před a po ukončení jejich léčení v lůžkovém oddělení zdravotnických zařízení, nese vysílající strana.

Článek 10

Dnem vstupu v platnost této dohody pozbývá platnost Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1957.

Článek 11

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Článek 12

Tato dohoda se sjednává na dobu 10 let. Dohoda se bude mlčky prodlužovat vždy o dalších 5 let, pokud jedna ze smluvních stran písemně nesdělí druhé smluvní straně šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti Dohody své přání ukončit její platnost.

Dáno v Praze dne 26. září 1980 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. Prokopec v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

Petrovskij v. r.


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 17/2002 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 2. prosince 1997 na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997 pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací následující dvoustranné mezinárodní smlouvy:

40. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu, podepsaná v Praze dne 26. září 1980, vyhlášená pod č. 148/1980 Sb.;

Přesunout nahoru