Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982

Částka 37/1980
Platnost od 18.11.1980
Účinnost od 18.11.1980
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 10. listopadu 1980

o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982

Vláda Československé socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů stanovila usnesením ze dne 23. října 1980 podle § 83 odst. 3 a § 94 zákoníku práce:


Úprava pracovní doby

(1) Pracovní doba stanovená podle vyhlášky č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, nebo podle dalších předpisů vydaných ústředními orgány ke zkrácení týdenní pracovní doby, se upravuje tak, že pracovními dny (dalšími pracovními směnami) jsou v roce 1981 též soboty připadající na 25. duben, 24. říjen a 28. listopad a v roce 1982 též sobota připadající na 17. duben. Organizace se sezónní potřebou práce mohou v dohodě s příslušným odborovým orgánem podle pokynů příslušného ústředního orgánu určit místo uvedených dnů tři pracovní soboty v roce 1981 a jednu pracovní sobotu v roce 1982 v jiných termínech, vhodných pro splnění hospodářských úkolů, bude-li zabezpečena doprava pracujících do zaměstnání a zpět.

(2) Délka dalších pracovních směn ve dnech uvedených v předchozím odstavci se rovná délce směny stanovené v organizaci na pátek předcházející této směně.

(3) Připadne-li podle rozvrhu pracovních směn pracovníkovi jeho pravidelná pracovní směna na některý z pracovních dnů uvedených v odstavci 1, určí organizace po projednání se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí (dále jen "závodní výbor") tomuto pracovníkovi další pracovní směnu na jiný vhodný den v témže nebo následujícím měsíci.

(4) Organizace mohou se souhlasem závodního výboru a státní orgány po projednání s ním přesunout na pracovištích s přetržitým provozem druhé a třetí směny připadající na dny uvedené v odstavci 1 na jiné vhodné dny v témže nebo následujícím měsíci.

(5) Úprava pracovní doby uvedená v odstavci 1 se vztahuje i na pracovníky, kteří mají s organizací sjednánu kratší pracovní dobu (§ 86 a § 156 odst. 2 zákoníku práce), s výjimkou pracovníků, jimž je pracovní doba zkrácena na základě lékařského posudku na určitý počet hodin týdně a u nichž by účastí na další pracovní směně byla tato kratší pracovní doba překročena.

(6) Pracovní doba se neupravuje mladistvým pracovníkům mladším než 16 let, pracovníkům na pracovištích s nepřetržitým provozem, pracovníkům s pracovní dobou trvale rozvrženou na 6 dnů v týdnu a pracovníkům v provozech, v nichž byla zkrácena pracovní doba ze zdravotních důvodů. Pokud by však pracovníkovi s pracovní dobou trvale rozvrženou na 6 dnů v týdnu připadla podle rozvrhu pracovních směn jeho pravidelná pracovní směna na některý z pracovních dnů uvedených v odstavci 1, upravuje se mu pracovní doba v tento den tak, aby se rovnala délce směny stanovené v organizaci na pátek předcházející této směně; tato úprava se neprovede, je-li jeho pravidelná pracovní směna připadající na tento den delší.

(7) Pokud by pracovník neměl v důsledku úpravy pracovní doby podle odstavce 1 v týdnu ani jeden den nepřetržitého odpočinku, přesune mu organizace po projednání se závodním výborem jednu pracovní směnu z tohoto týdne na některý den jeho nepřetržitého odpočinku v jiném týdnu téhož nebo následujícího měsíce.

(8) Připadne-li další pracovní směna podle odstavců 1, 3, 4 nebo 7 pracovníkovi do dovolené, kterou čerpá souvisle v délce nejméně jednoho kalendářního týdne, nemá vliv tento den na počet pracovních dnů, které pracovník vyčerpá jako dovolenou. Náhradu mzdy za dovolenou na zotavenou obdrží tento pracovník za tolik pracovních dnů dovolené, kolik mu jich odpadlo podle rozvrhu směn rozšířeného o další pracovní směnu.

Přesun pracovního volna a pracovní doby a úprava některých pracovních a provozních režimů

(9) V roce 1981 se přesouvá pracovní volno z neděle 4. ledna na pátek 2. ledna a pracovní doba z pátku 2. ledna na neděli 4. ledna.

(10) Přesun pracovního volna a pracovní doby se nevztahuje na pracovníky na pracovištích s nepřetržitým provozem.

(11) Pracovní dobu pracovníků obchodu a služeb se stykem se zákazníky, pracovníků zásobujících prodejny, pracovníků spojů a veřejné dopravy stanoví organizace v souladu s obecnými pokyny pro úpravu provozních režimů. Tyto pokyny vydají příslušné ústřední orgány v dohodě s příslušnými odborovými orgány s ohledem na potřeby obyvatelstva a socialistických organizací, vznikne-li souvislé třídenní pracovní volno.

Odměňování práce

(12) Za práci v dalších pracovních směnách (odstavce 1, 3, 4 a 7) náleží pracovníkovi mzda ve výši stanovené mzdovými předpisy . Pracovníkovi odměňovanému měsíční mzdou se v souvislosti s odpracováním dalších pracovních směn jeho základní mzda nezvyšuje.

(13) Práce v dalších pracovních směnách není prací přesčas a proto za ni nenáleží pracovníkovi příplatek za práci přesčas ani náhradní volno podle § 116 zákoníku práce.

(14) Za práci konanou ve dnech uvedených v odstavci 1 nenáleží pracovníkovi mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích,1) a to i když nejde o práci v dalších pracovních směnách.

(15) Pokud je pracovníkovi určena další pracovní směna na jinou sobotu nebo neděli v souvislosti s ustanovením odstavců 3 nebo 7, přísluší mu za práci v těchto dnech mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích. 1)

(16) Za práci v neděli 4. ledna 1981 nenáleží mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích, i když se jedná o pracovníky na pracovištích s nepřetržitým provozem. Pro odměňování práce přesčas se tento den nepovažuje za den nepřetržitého odpočinku v týdnu.

(17) Pracovníkovi, kterému přísluší mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích, náleží toto zvýhodnění za práci konanou v pátek 2. ledna 1981.

Úprava pracovní doby dne 24. a dne 31. prosince 1982

(18) Organizace mohou pracovní dobu připadající na 24. a na 31. prosinec 1982 upravit přesunutím celé směny nebo její části se souhlasem závodního výboru a státní orgány po projednání s ním na jiný den.

(19) Úpravu podle odstavce 18 nelze provést na pracovištích s nepřetržitým provozem.

(20) Přesune-li se pracovní doba podle předchozího odstavce na sobotu nebo neděli, nenáleží pracovníkům za práci konanou v těchto dnech mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích.

(21) Délku pracovní doby dne 24. a 31. prosince 1982 pracovníků obchodu a služeb se stykem se zákazníky, pracovníků zásobujících provozovny obchodu, pracovníků spojů a veřejné dopravy stanoví organizace podle pokynů příslušných ústředních orgánů vydaných v dohodě s příslušnými odborovými orgány a pokynů národních výborů.


Závěrečné ustanovení

(22) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

1) Mzdové předpisy vydané ústředními orgány k provedení zásad racionalizace mzdových soustav podle usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 3. května 1973 č. 128; pokud nejsou uplatněny , vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Přesunout nahoru