Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 145/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě

Částka 36/1980
Platnost od 07.11.1980
Účinnost od 26.10.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

145

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 15. září 1980

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě


Dne 4. prosince 1978 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě. Podle svého článku 17 Dohoda vstoupila v platnost dnem 26. října 1979.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Syrské arabské republiky ve snaze rozšířit mezinárodní spolupráci v oblasti silniční osobní a nákladní dopravy mezi oběma zeměmi, jakož i tranzitem jejich územím, se dohodly takto:

Článek 1

Rozsah platnosti

Ustanovení této dohody platí pro přepravy osob a nákladů po silnici prováděné vozidly ve smyslu článku 2.

Článek 2

Vymezení pojmů

1. Pojem „dopravce“ označuje československou nebo syrskou fyzickou nebo právnickou osobu (podnik), která má právo provádět přepravy osob nebo nákladů po silnici podle příslušných zákonů a předpisů platných v jeho zemi.

2. Pojem „vozidlo“ označuje:

A - Silniční vozidlo s mechanickým pohonem, které je:

a) konstruované nebo přizpůsobené z hlediska jeho použití pro přepravy osob nebo nákladů po silnici, a které je k tomuto účelu používáno;

b) evidované na území jedné ze smluvních stran; a

c) dočasně dovezené na území druhé smluvní strany za účelem provedení mezinárodní přepravy osob nebo nákladů, jejíž místem určení nebo původu je kterékoliv místo na tomto území, nebo která se uskutečňuje v tranzitu po tomto území.

B - Přívěs nebo návěs způsobilý k zapojení na vozidlo uvedené shora pod písmenem A takovým způsobem, že toto vozidlo, jakož i přívěs nebo návěs splňují podmínky uvedené pod písmeny a) až c).

Článek 3

Přepravy cestujících

1. S výjimkou příležitostných turistických přeprav nepodléhajících povolovacímu řízení, organizování jiných forem přepravy osob prováděných mezi oběma zeměmi, jakož i tranzitem jejich územími vozidly opatřenými nejméně 8 sedadly bez sedadla řidiče, bude stanoveno Protokolem Smíšené komise uvedené v článku 16 této dohody.

2. Příležitostná turistická přeprava je prováděna, jestliže tatáž skupina osob je přepravována týmž vozidlem:

a) jedná-li se o okružní jízdu, která začíná a končí v zemi, kde je vozidlo evidováno,

b) jedná-li se o jízdu, která začíná v zemi, kde je vozidlo evidováno, a končí v místě příjezdu nacházejícím se na území druhé smluvní strany, pokud - není-li jiné povolení - se vozidlo vrací prázdné do země, kde je evidováno, a pokud skupina osob použije pro svůj návrat jiný dopravní prostředek.

3. Řidič vozidla musí být vybaven kromě dokumentů uvedených v Protokolu seznamem obsahujícím jména osob, jejich státní příslušnost a zemi určení.

Článek 4

Přepravy nákladů

1. Přepravy nákladů mezi územími obou smluvních stran nebo tranzitem územím druhé smluvní strany podléhají povolovacímu řízení.

2. Přepravy vyjmuté z povolovacího řízení:

a) přepravy stěhovaných svršků,

b) přepravy předmětů pro veletrhy a výstavy,

c) přepravy materiálu (včetně zvířat) k uměleckým vystoupením pro artisty, zábavná vystoupení, cirkusové skupiny a revue,

d) přepravy materiálu pro divadelní, hudební a sportovní vystoupení (včetně přepravy závodních koní, závodních vozů a člunů),

e) přepravy poškozených vozidel,

f) přepravy pohřební,

g) přepravy k poskytnutí pomoci při katastrofách.

Článek 5

Vnitrostátní přepravy

Ustanovení této dohody neopravňují dopravce jedné smluvní strany zahajovat bez zvláštního povolení přepravu osob nebo nákladů na území druhé smluvní strany, jestliže přeprava má být ukončena na tomtéž území.

Článek 6

Přepravy do třetích zemí

Dopravci jedné ze smluvních stran nejsou oprávněni provádět přepravy osob a nákladů mezi územím druhé smluvní strany a územím třetí země a zpět, ledaže by bylo uděleno příslušným orgánem druhé smluvní strany zvláštní povolení.

Článek 7

Přepravy na zvláštní povolení

1. Přeprava nebezpečných nákladů a přeprava, při níž hmotnost nebo rozměry přepravovaných nákladů nebo použitých vozidel přesahují hmotnost nebo rozměry přípustné na území smluvních stran, vyžaduje zvláštní povolení.

2. Podmínky pro vydání tohoto povolení dohodnou příslušné orgány smluvních stran.

3. Smluvní strany se zavazují, že pokud jde o nejvýše přípustné rozměry a hmotnost, nepodrobí vozidla připuštěná druhou smluvní stranou k provozu na pozemních komunikacích přísnějším podmínkám nežli vozidla evidovaná na svém území.

Článek 8

Pohonné látky a náhradní díly

1. Paliva a pohonné látky nalézající se v nádržích konstruovaných výrobcem a pevně zabudovaných ve vozidlech dovážených do záznamního oběhu v souladu s ustanoveními této dohody, jakož i tuky a mazací oleje, nepodléhají placení dovozních cel a poplatků, dovozním zákazům a omezením.

2. Náhradní díly, které mají sloužit opravám vozidla dovezeného do záznamního oběhu v souladu s ustanoveními této dohody, budou propuštěny do záznamního oběhu bez vybírání dovozních cel a poplatků, dovozních zákazů a omezení. Příslušné orgány smluvních stran mohou zaznamenat tyto náhradní díly za účelem splnění celních formalit. Vyměněné díly budou vyvezeny zpět, procleny nebo zničeny pod celní kontrolou.

Článek 9

Daně a poplatky

Dopravci jedné smluvní strany provádějící na území druhé smluvní strany přepravy předvídané touto dohodou platí daně a poplatky platné na tomto území.

Článek 10

Převody plateb

Platby, které budou prováděny podle ustanovení této dohody, se budou řídit platebními předpisy platnými na územích smluvních stran.

Článek 11

Vnitrostátní právní řád

Otázky, které nejsou upraveny touto dohodou ani mezinárodními úmluvami, jimiž jsou obě smluvní strany vázány, se řídí vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany.

Článek 12

Přestupky

1. Dopustí-li se dopravce jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany přestupků proti ustanovením této dohody, příslušné orgány této smluvní strany, aniž by byly dotčeny právní předpisy použitelné v zemi, kde došlo k přestupku, musí o nich informovat příslušné orgány první smluvní strany.

2. V případě přestupků uvedených v odstavci 1 tohoto článku příslušné orgány smluvní strany, kde došlo k přestupku, mohou požádat příslušné orgány druhé smluvní strany, aby:

a) daly výstrahu dopravci spolu s oznámením, kterým ho informují, že v případě opakování bude zrušena částečně nebo úplně možnost provádění přeprav vozidly, která má tento dopravce v držení, nebo která užívá na území smluvní strany, kde došlo k přestupku,

b) zrušily dočasně, částečně nebo úplně právo provádět přepravy na území smluvní strany, kde došlo k přestupku.

3. Orgán, který provedl takové opatření, informuje o něm příslušný orgán druhé smluvní strany.

4. Ustanovení této dohody nevylučují sankce, které lze uplatnit v mezích zákonů a předpisů platných v zemi, kde došlo k přestupku.

Článek 13

Kontingent povolení

1. Povolení bude vydáno pro každou cestu a každé vozidlo; povolení poskytne právo provést cestu za účelem přepravy mezi oběma zeměmi, jakož i tranzitem územími obou smluvních stran.

2. Povolení jsou vydávána na jméno dopravce; mohou být používána pouze tímto dopravcem a nejsou přenosná.

3. Povolení poskytuje dopravci právo naložit při zpáteční cestě náklad za podmínky, že bude dodržovat platné předpisy země nakládky a že tento náklad je určen výlučně pro zemi, kde je vozidlo evidováno.

4. Povolení budou vydávána příslušnými orgány jedné smluvní strany příslušným orgánům druhé smluvní strany a naopak, v limitech kontingentů stanovených každý rok společnou dohodou v Protokolu Smíšené komise uvedené v článku 16 této dohody.

Článek 14

Vzor povolení

Vzor povolení bude stanoven výše zmíněnou Smíšenou komisí.

Článek 15

Kontrola dokladů

Povolení a ostatní nezbytné doklady podle této dohody musí být v dotyčných vozidlech a na požádání musí být předloženy kterémukoliv orgánu obou smluvních stran, který je příslušný vyžádat si jejich předložení.

Článek 16

Smíšená komise

1. Za účelem řádného provádění ustanovení této dohody obě smluvní strany zřídí Smíšenou komisi pro řešení všech otázek vyplývajících z používání nebo výkladu této dohody.

2. Smíšená komise se sejde na žádost jedné ze smluvních stran střídavě na území jedné nebo druhé smluvní strany.

3. V průběhu tří měsíců následujících po vstupu této dohody v platnost, Smíšená komise zmíněná v odstavci 1 se sejde, aby uvážila nezbytná opatření, která umožní provádění této dohody.

Článek 17

Platnost Dohody

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót týkajících se jejího schválení podle vnitrostátních předpisů každé ze smluvních stran.

2. Tato dohoda bude platit jeden rok ode dne jejího vstupu v platnost a bude mlčky prodlužována z roku na rok, pokud ji nevypoví jedna ze smluvních stran tři měsíce před uplynutím její platnosti.

Na důkaz toho, níže podepsaní, řádně zmocnění svou příslušnou vládou, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 4. prosince 1978 ve dvou původních vyhotoveních v jazyku francouzském, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Vladimír Blažek v. r.

Za vládu Syrské arabské republiky:

Dr. Salim Yassin v. r.

Přesunout nahoru